Latest Posts

Hugo van Langemark & Lau van Elverdinge

  4 minutes ago     14 Views     Leave your thoughts  

..wat voorafging   Anno 719 heeft de heilige Willebrordus binnen Ieper en alom het christen geloof gepredikt, in het nederland gezonden door Gregorius II, paus van Rome. Bouchard heeft als forestier luttele tijd geregeerd alhoewel hem het forestierschap bij erfenis rechtvaardig toekwam. Deze Bouchard heeft 45 jaar recht gehad om te regeren, hoewel nochtans door de koning van Frankrijk en voornoemde barbaren zijn heerschappijen verwoest zijn geweest. Waaruit volgt dat hij gestorven is in het jaar 740 en ligt begraven tot Harelbeke welke hem het graafschap hem alleenlijk van Childebert II, koning van Frankrijk gelaten was. Estoreed, vierde forestier van…

View More

Mijnheere Papepratus en zijn triene

  1 day ago     38 Views     Leave your thoughts  

Daar was 'ne keer 'nen oude pastoor die een maarte huurde; en als ze bij hem inkwam, zei heur de pastoor: 'Gaat ge 't hier kunnen gewone worden, peist ge, Triene?' - ,,'k Hope van ja, Mijnheer de Pastoor', zei Triene. - 'Ja, maar', zei de pastoor, 'dat gaat hier nog al aardig; 't gaat al op zijn Latijns; ik, vooreerst, ik en worde geen Mijnheer de Pastoor genoemd, maar wel Mijnheere Papepratus. Gaat ge dat onthouden?' - 'En hoe zoudt ge dat daar noemen?', vroeg de pastoor, en hij wees naar 't vier. - 'Hee hee, 't vier zeker,…

View More

De slaapmantel van Poperinge

  2 days ago     41 Views     Leave your thoughts  

Poperinge door de kermis Indien iets van zijn oude faam blijft behouden in het diep vervallen Poperinge, is het wel onze kermisommegang die jaarlijks evenveel volk aantrekt en de kroon spant over het omliggende. Dan schijnt deze verkwezelde stad te herleven. De volkstoeloop, de algemene geestdrift de tering en nering welke men overal vaststelt, de welbekende gulhartige ontvangst welke vrienden en vreemden hier bekomen, alles geeft voor een tiental dagen de schijn van de vroegere voorspoed en welvaart van onze stad. Dit jaar werd de kermis nogmaals goed gevierd, de hele week buiten een paar dagen uitgezonderd, is de menigte…

View More

De bedrogen menseneters

  2 days ago     34 Views     Leave your thoughts  

De menseneetsters bedrogen. Een oud wijf dat hout ging rapen, ontmoette onderweg een klein jongske. — Kom met mij mee, sprak zij, ik heb veel koeken en veel speelgoed. In plaats van voorts hout te rapen, laadde zij het kind in een zak op haar rug en trok er mee huiswaarts. Onderweg had zij nog een boodschap te doen en gaf de zak in bewaring aan zagers, die daar werkten. Deze mannen lieten het kind vrij en staken den zak vol hout en een kom daarbij vol water.... Als de vrouw terugkwam, gaven de zagers de zak op, en het…

View More

Solden aan het Hooghe

  4 days ago     48 Views     Leave your thoughts  

Pieter van den Bossche vertrekt naar Komen Filips van Artevelde is op zijn hoede en verlaat zijn standplaats in de regio Brugge. Hij geeft orders aan Pieter van den Bossche om met een divisie zwaar bewapende Vlamingen op te trekken richting Komen waar de overtocht van de Leie beveiligd moet worden. Pieter de Winter krijgt gelijkaardige bevelen om hetzelfde te gaan doen in Waasten. Alle bruggen tussen Meereghem en Kortrijk moet afgebroken worden. De aanwezige schuiten en scheepjes dienen vernietigd te worden. Van den Bossche heeft natuurlijk zijn tijd nodig om ter plekke te geraken in Komen. Lodewijk de Haese,…

View More

Een zonderlinge weddenschap

  4 days ago     54 Views     Leave your thoughts  

De steenweg van De Panne zag op Paasmaandag van het jaar 1843 zwart van het volk. Met veel tamtam was in de nabijheid van 'De Kloef' een niet alledaagse gebeurtenis aangekondigd. Tussen Adinkerke- en Koksijdenaren was een weddenschap aangegaan voor een ton bier: acht van de kloekste boerenzonen van Adinkerke zouden er in het strijdperk treden tegen een paard van de boerderij 'De Bogaerde'. De overeenkomst voorzag dat eerste genoemden het paard achterwaarts over de baan moesten krijgen. Lukten ze in hun opzet dan werd het bier uitgeschonken in hun gemeente, op de kosten van de Koksijdse boerenzoon die hen…

View More

De Polygone en Den Doel

  5 days ago     47 Views     Leave your thoughts  

De verovering van ons land door de Fransen in 1794 en de inlijving bij Frankrijk, bracht voor de plattelandsbevolking heel wat onrust en beroering. Het feodaal stelsel dat eeuwenlang alle leven en werken had beheerst, werd afgeschaft. Gedaan dus met adel, ambachtsgilden en oude gebruiken. Gedaan met de nutteloze kloosters, zoals keizer Jozef II van Oostenrijk ze vroeger al genoemd had. Op 1 september 1796 werden alle godsdienstige congregaties ontbonden. Voorlopig werd nog uitzondering gemaakt voor deze die zich onledig hielden met onderwijs of ziekenverpleging. De Augustijnermonniken van Zonnebeke werden op 4 februari 1797 door de gewapende macht uit hun…

View More

Tussen Cassel en Bavay

  6 days ago     42 Views     Leave your thoughts  

Het lijkt me duidelijk dat vele oude kronieken niet meer zijn dan absurde verhalen van "zogenaamde" historici. Zonder enige vorm van kritische opstelling hebben ze vele eeuwen lang het ene verzinsel aan het andere gebreid. Een zuivere "copy paste" waarbij bij het plakken weer nieuwe verzinsels toegevoegd werden aan die oude verhalen waarbij de flagrantste en meest absurde fantasieën stilaan met de werkelijkheid werden verward. Maar los van de wetenschap dat veel van wat geschreven is over de geschiedenis van Ieper pure verhalen zijn, blijft natuurlijk de vraag bestaan wat er dan effectief gebeurd is in de Ieperse gordel ten…

View More

We hebben u beet

  1 week ago     45 Views     Leave your thoughts  

De kerk is een winkel Van in de vroegste tijden hebben de geestelijken alleen voor hun eigen beurs gezorgd en altijd de onwetendheid van het volk benut. Een verlichte paus heeft zich nochtans daartegen verzet. Hij beoogde slechts het welzijn van het volk en volgde daarin trouw de leer van Christus. En onze tegenwoordige priesters, wat doen zij nu? In 1252 vaardigde paus Innocentius IV een bulle uit aan de abt en het kapittel van de Sint-Maartenskerk te Ieper en ook aan al de geestelijken van deze stad en van Morinië. Nieuwpoort maakte eveneens deel uit van het bisdom van…

View More

Gruwel op de Grote Markt

  1 week ago     164 Views     Leave your thoughts  

Wie vandaag naar de markt gaat (het is zaterdag) kan misschien eens denken aan de lugubere taferelen die zich in 1568 op diezelfde plek afspeelden. Pure horror. Zuivere gruwel was het. Onderstaande tekst schreef ik de voorbije twee dagen.  Eind september 1568 worden er vijftien bosgeuzen gesnapt. Ze hebben een hele reeks misdaden op hun kerfstok. Een van hen wordt naar Ieper overgebracht waar hij de rest verklikt en daardoor gratie krijgt. De veertien anderen worden door Joris van Hallen en zijn mannen vastgehouden in het bos bij Kaaster. Blijkbaar bevinden er zich enkele gewonden in het gezelschap en daarom worden ze…

View More

Adam van Passendale

  1 week ago     69 Views     Leave your thoughts  

Wat voorafging Heerlijkheden – lenen in Passendale Heel het leenroerig tijdvak berustte vooral op grondgebied en onderworpenheid van bepaalde personen tegenover hun meesters van wie ze de grond in leen kregen. De grote leenheer was de koning van Frankrijk. De graaf van Vlaanderen was zijn leenman. Hij verdeelde zijn grondbezit in heerlijkheden die op hun beurt in nog kleinere lenen verdeeld werden. Deze verdeling werd beschouwd als een soort beloning voor bewezen diensten. Zo kon een heerlijkheid een grote partij land, maar meestal een uitgestrekt gebied betekenen. Aan het hoofd ervan stond de 'Heer' die de alleenheerser was over de…

View More

Kindermoord in Zandvoorde

  1 week ago     82 Views     Leave your thoughts  

Een kindermoord in Zandvoorde anno 1737 Dat het leven vroeger in onze streek veel lastiger was, hoeft weinig uitleg. In het 'ancien régime', de periode voor de Franse Revolutie, was onze gemeente, aan de rand van enkele grotere plaatsen als leper, Komen, Wervik en Menen een typische landbouwmaatschappij. Dit wil zeggen in statistisch algemene termen dat mannen het beter hadden dan vrouwen, dat er ook in aantal meer mannen waren. Vrouwen, en zeker diegenen die er alleen voor stonden, waren al gauw geneigd om te verhuizen naar de anonimiteit van de stad of grotere verzorgingscentra. Alleenstaande vrouwen waren namelijk de…

View More

Dat waren wel harde winters!

  1 week ago     69 Views     Leave your thoughts  

't Is winter en volop winter. De hemel is loodgrijs en beladen. De sneeuw ligt een voet dik in de straten. Onze rivieren zijn vol drijfijs en de wind blaast nijdig en scherp in de schoorsteenpijp. We maken in onze kamers vuur gelijk in december en wij hoesten zoals ongelukkigen, verkouden als we zijn. Helaas, het is nog winter en dat heeft jammerlijke gevolgen. Alle werken buiten huis liggen stil; meer dan een handel en een nijverheids-tak lijden door dit aanhoudend slecht weer. De ellende neemt toe. De Zeeuwse dichter Philibert van Borselen zegt: 'de winter is een win-teer omdat…

View More

Aan de Ijzerbrug in Beerst

  1 week ago     46 Views     Leave your thoughts  

In 1488 is het voor de keizer van Duitsland welletjes geweest daar in Vlaanderen. De gevangenname van zijn zoon kan voor Frederik niet door de beugel. Hij zakt af naar de Nederlanden in het gezelschap van een groot leger met een resem keurvorsten op kop. Paus Innocentius VIII schrijft naar Brugge dat ze Maximiliaan absoluut moeten laten gaan omdat hij hen anders in de ban van de kerk zal slaan. Ook andere buitenlandse prinsen verhogen de druk op de Bruggelingen. Er moet echter nog heel veel water door de Leie stromen vooraleer de Staten-Generaal op 12 mei 1488 dan toch…

View More

Het eerste kasteel aan de Leet

  1 week ago     64 Views     Leave your thoughts  

Wat er voorafging   Anno 56 heeft de stad van Ieper met al de omliggende steden wederom tegen de Romeinen gerebelleerd omwille van de grote tribuut, tollen en lasten die de Romeinen opstelden en waarop de keizer van Rome ordonneerde dat men al de principaalste heren die daar tegen waren met al de ostagiers zou omhals brengen. Maar Godefridus Brabon, alsdan gouverneur van Vlaanderen, omdat hij daar een neef onder had, met name Carausius de ondergouverneur van Vlaanderen, die zich met de rebellerende steden vervoegden, heeft geweigerd om zulks te doen. Maar zich vervoegd hebbende met al het volk van…

View More

Holde als een aalkarteel

  2 weeks ago     55 Views     Leave your thoughts  

Oude Vleterse taalschat Kinderen zijn altijd vraagstaarten geweest. Dat geldt voor onze kinderen, maar ook voor onszelf toen we klein waren. Af en toe maken we wel een keertje ruzie, vooral als ze met velen zijn. Het bewijs van mijn eigen vraagstaarterij en ruziemakerij vind ik terug in enkele rijmpjes die ik onthouden heb uit lang vervlogen dagen. Wiene, Pietje Diene Winne, een bollebinne, Wuk, een bitje van de buk!! In die volkse rijmelarij die volwassenen tegenover vraagstaartende kinderen gebruikten, vind je de drie vragende voornaamwoorden terug die ons dialect kent; wiene = wie en vraagt naar personen. Winne =…

View More

Een houten bank in ‘De Tram’

  2 weeks ago     48 Views     Leave your thoughts  

Het wonderbaarlijke verhaal van Brielen Sport begint in 1925. Mijn vriend, de tienjarige Georges Deweerdt, is gek van voetbal, een sport die vanuit Engeland onze provincie is binnen gewaaid. Wij gaan te voet kijken naar het grote Cercle Ieper en kunnen er meestal ongemerkt “binnenschokken” tussen de volwassenen. Zo kunnen wij onze portie van die nieuwe voetbalsport zien. Georges wil dolgraag zelf voetballen maar zijn moeder verbiedt het hem met de moederlijke raad: “Gie snotneuze: om je poaten ofgeschupt te zijn”. We zijn in het jaar 1938, Georges is inmiddels 23 jaar geworden en de moederlijke overheersing ontlopen. Hij smeedt…

View More

Boek zes in de krant

  2 weeks ago     82 Views     Leave your thoughts  

Vanmorgen een fijn artikel in Het Laatste Nieuws. Ik deel het maar al te graag met mijn volgers. Alle info over mijn boek zes kan je terugvinden via http://dekronieken.com/boek6.html. De foto werd genomen in de Standaard Boekhandel op de Grote Markt te Ieper. Mijn boeken zijn overal online beschikbaar via de Standaard Boekhandel, volg gewoon even deze link  

View More

Woden, de oppergod

  2 weeks ago     62 Views     Leave your thoughts  

De oude bewoners van Vlaanderen en van België aanbidden Woden, de oppergod die ze de god van het licht noemen. De maand juni wordt aan Woden opgedragen. Maar er zijn andere goden voor onze voorouders: Thor, Niord, Frô, Tyr, Bragi, Heimdallr (de witte god), Balder, Widur, Vidar, Vali en andere. En dan hebben ze nog Loki, een boze geest die al het goede wat anderen beramen probeert te verijdelen. De Belgen geloven in de veelvermogende kracht van de Nekkers die zich in stromen, rivieren, beken en poelen ophouden. In hun zoektocht naar de godheden vereren de oude Belgen de zon,…

View More

Nummer zes op mijn eenenzestig

  2 weeks ago     217 Views     Leave your thoughts  

De zessen spelen vandaag een hoofdrol. Op mijn 61ste verjaardag ben ik maar al te blij om jullie mijn nieuw boek voor te stellen. De Kronieken van de Westhoek. Juist: deel zes! Staat de nieuweling niet prachtig te glimmen in de Standaard Boekhandel op de Grote Markt te Ieper? Samen met zijn oudere broertjes. In goed gezelschap van Napoleon en Al Capone... Met dank aan Katrien voor de prachtige presentatie. Ga snel eens koekeloeren en bladeren in het boek. Ivan op zijn best. Daar mogen jullie op rekenen! Alvast enkele sfeerfoto's. Het water komt niet alleen in je mond in een…

View More

En morgen de catwalk

  2 weeks ago     76 Views     Leave your thoughts  

8 februari 2017. Nog een allerlaatste update. Nog één dag te gaan en mijn nieuwste boek wordt officieel gelanceerd. Deel zes van 'De Kronieken van de Westhoek' staat in de startblokken. Mijn verwachtingen zijn dit keer erg hoog gespannen. De kleur van de omslag weerspiegelt de jeugdigheid en de pit van mijn teksten. Zal ik ooit nog een beter boek schrijven? Ik vraag het me af. Maar dat zijn natuurlijk zorgen voor later. Eerst deel zes nu. Morgen op de catwalk, nu nog een laatste teaser voor de grote dag. Lees maar; Een dubbele vrouw met twee hoofden Geen kronieken zonder…

View More

Kop over kulten

  2 weeks ago     54 Views     Leave your thoughts  

Oude Vleterse woordenschat Kulten was in mijn jonge tijd nog heel gebruikelijk voor 'kleren'. We hadden allemaal onze beste en onze weke kulten. Als ik een handje toegestoken had op het land of in de stallen en terug naar mijn kamer kwam om te studeren, dan zei mijn moeder gewoonlijk; 'doe je vuile kulten af en trek propere kleers aan'. Van een magere vent zeiden we; 'hij valt uit zijn kulten', of nog schilderachtiger; 'het is al kop en kulte!' Een jongentje dat naar school kwam met veel te grote kleren van een oudere broer verweten we spottend 'kop en…

View More

Ze kleidt mit è laptje

  2 weeks ago     67 Views     Leave your thoughts  

Klaag je zeer, ze jeunen je meer - Eerst nonkeltje, toen nonkeltjes kindertjes - Al dat je spaart uit je mond is voor de katte of voor den hond - 't Is beter dan een slijkmussel - Als 't op is, is 't koken gedaan - Je zoudt nog beter zwijns kweken, zijj ze moe, g'eet ze up - 'k Doent slag om slinger - Je plakt 't hoope van de leugens - Viere die los staan en een die wikkelt (hij is niet helemaal normaal) - Steekt joene kop in een zak en bedankt de weireld - 't Is…

View More

De heidense bossen

  3 weeks ago     92 Views     Leave your thoughts  

De bomen en Wouden bij de oude Kelten en Germanen. Zoals men weet, hadden onze voorouders hun uitgestrekte wouden, in castum nemus, zoals Tacitus zegt, waar ze hun heiligdommen hadden opgericht en hun offeranden deden. Odin of Wodan en de ondergeschikte godheden werden er aanbeden. Onder de heidense plechtigheden die zij in de bossen hielden, kwamen de Nimidioe, die het Concilie van Leptinen in 743 verbood. Ondanks dat verbod bleef de eredienst van bomen en wouden nog lang nadien bestaan, zoals bewezen wordt door St. Maarten, bisschop van Tours, door de 22ste canon van het concilie van Tours, de 3de…

View More

Wrede moord te Elverdinge

  3 weeks ago     101 Views     Leave your thoughts  

De landbouwer Hendrik Claire had sinds lang schuldige betrekkingen met een jonge vrouw aangeknoopt. Deze woonde over enige tijd nog bij hem in. Maar, omdat zijn wettelijke huisplaag het rozenpotje ontdekt had, was hij verplicht geweest zijn hartsvriendin uit de voeten te maken. Hij verborg ze op de hooizolder en maakte zijn vrouw wijs dat ze de hoeve verlaten had. Alles liep op wieltjes tot zaterdag. De verborgen meid, die in gezegende toestand verkeerde, was een scherpe doorn in de voet van Claire. Deze, die van geen klein bier bang is, wist allicht raad voor dat verdriet. Gewapend met een…

View More

De zoon van Robrecht van Bethune

  3 weeks ago     62 Views     Leave your thoughts  

Robrecht van Bethune en Gwijde van Dampierre Robrecht van Bethune en Gwijde van Dampierre laten zo hun sporen na in de geschiedenis van Vlaanderen. Ondanks hun vaak roekeloos gedrag en hun vaak decadente levensstijl die betaald werd door de hardwerkende Vlaming, laten ze allebei een zweem van eerbied na. Precies alsof zij nu echt die leeuwen van Vlaanderen waren aan wie wij onze Vlaamse identiteit te danken hebben. Met Robrecht van Cassel, de zoon van Robrecht van Bethune, is het net andersom. Tijdens zijn leven kiest hij een aantal keren resoluut de kant van het gewone volk. En toch laat…

View More

Wratten en worten weghalen

  3 weeks ago     60 Views     Leave your thoughts  

Volksremedies uit de streek van Bray-duinen en Hondschote Jarenlang contact met de bewoners uit de grensstreek, liet ons toe volgende volksremedies op te tekenen: OM DE FIJT TE DOEN RIJPEN. Men neemt de binnenbladeren van een rode kool, men legt ze op de stoofplaat en vandaar op de zieke duim. DE KINKHOEST, doet men wijken met 'ortjes-kaars'; men laat deze smelten op grauw papier en men legt dan het hele gevalletje op de aangetaste borst. Bij IEDERE ONGESTELDHEID neemt men twee druppeltjes Haarlemse olie met wat water vermengd; men drinkt dit uit, dit weert alle ziekten. Op een WONDE legt…

View More

Oudenburg, het oude Alenbruc

  3 weeks ago     84 Views     Leave your thoughts  

Oudenburg. Eertijds hoofdplaats van de oever der Saksers (littus Saxonicum) en later van het Brugse Vrije, was zij, met Brugge, Gent en Ieper, een van de vier leden van heel Vlaanderen; zij was daarenboven een vermaarde koophandelstad, die door kreken met de zee in gemeenschap kwam. Latere geschiedkundige voorvallen tonen duidelijk dat ze merkwaardig was en dat zij daardoor bij het geestelijk en wereldlijk opperbestuur een groot aanzien had. Het is waarschijnlijk dat het opperhoofd van de H. Kerk, van de eerste eeuwen af van het christendom daar geloofsverkondigers zond om het evangelie uit te breiden: de heiligen Amandus, Elisius…

View More

Heilig met een hoofdletter

  3 weeks ago     159 Views     Leave your thoughts  

Met mijn deel 6 van 'De Kronieken van de Westhoek' die op 9 februari op de markt komt, lijkt het een goed idee om alvast eens een fragment op jullie los te laten. Ik kan jullie nu al vertellen dat dit boek werkelijk uitpuilt van dergelijke sappige fragmenten. Een absolute aanrader. Het boek kan nu al via de Standaard Boekhandel gereserveerd worden. " Heilig met een hoofdletter 6 januari 1521. Nieuwbakken keizer Karel belegt zijn eerste rijksvergadering. Zes weken eerder, om precies te zijn op 23 oktober 1520, werd hij te Aken tot koning gekroond. Jullie konden de jeugdjaren van…

View More

Artevelde stierf in de Holleweg

  3 weeks ago     82 Views     Leave your thoughts  

Lees vorige episode op http://www.dekroniekenvandewesthoek.be/?p=5050 vervolg.... Het leenroerig tijdvak (843-1384) Omdat de leenheren en de vrije lieden betere uitwegen vonden om hun producten van de hand te doen werd het een betere tijd. De handel was meestal nog een ruilhandel. Dit tijdperk wordt gekenmerkt door de kruistochten van de leenheren en de leenmannen. Geweld, macht en brutaliteit halen het van de gezonde rede. Door aanhoudende twisten tussen de leenheren, waarbij het volk altijd het slachtoffer was, ontstond er veel ellende. Niet moeilijk dus dat heel het systeem bij de mensen een grote afkeer deed ontstaan. De vrije lieden die niet veel…

View More