Latest Posts

De legende van Degrar

  7 hours ago     42 Views     Leave your thoughts  

De legende van Degrar, de tweede reus van Godewaarsvelde Sinds een paar jaar bezit de gemeente Godewaarsvelde, gelegen aan de voet van de Katsberg, naast Miel de Trommelaere, een tweede reus: Degrar I. Het ontstaan van deze reus berust op volgende legende : Op een ijskoude dag van het jaar 1202, was er in de goede stede Belle een grote menigte toegestroomd van geestelijken, kasteelheren, poorters en laten. De oorzaak van deze buitengewone beweging was te vinden in het feit dat edellieden en krijgsmannen van onze streek zich klaar maakten om het heir van Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen te…

View More

Tussen Woumen, Esen en Diksmuide

  1 day ago     26 Views     Leave your thoughts  

De burggraaf van Dixmude is een diepgelovig man. In die tijd geloven de mensen er rotsvast in dat ze met de schenking van geld en voordelen hun hemel kunnen kopen. Diederik VIII van Dixmude doet in elk geval flink zijn best. In 1242 geeft hij vrijstelling van het betalen van wijntienden aan de abdij van Aulne tot 'lafenis van zijne ziel en van die zijner voorouders'. In 1233 is er in Duitsland een ketterij ontstaan door de Stodingers. Paus Gregorius IX verzoekt de christelijke mogendheden om de nieuwe ketterij te bevechten en het omsingelde klooster van Bremen te ontzetten. Diederik…

View More

Als de hommel geplukt is

  2 days ago     96 Views     Leave your thoughts  

Een nacht in de keete Alreeds ben ik het geware: 'k zal moeten beginnen met uitleg te geven deur 'k zie er als meer al eene, die zijne oogen wagenwijd opentrekt, als hij 't opschrift leest. Als de hommel geplukt is, ze en kan niet groene blijven, en daarom voert men ze naar de keete om er gedroogd te worden. Eene keete! Hewel! Dat is een gebouw lijk eene kleine scheure, niet anders als dat ze altijd alleene staat, en verre van huizinge en stalling. 't Is nu zoolange dat ik kan aleene gaan, en 'k en heb geen jaar…

View More

Een telefoontje van de koning

  3 days ago     131 Views     Leave your thoughts  

't Wos op 'n elfden november, over eenigte jaaren, dat d' oudstrijders van Proven de feeste van de wapenstilstand vierden en dat er dékoraties gingen uut è deeld zyn,. Gusten Trikoleur, van deze keer oek ging è dékoreerd zyn, wos daarop ongehoord è vierd. Ols Gusten kleene wos had 'n ie oltyd in bewondering è staan voor de twee schoone dékoraties die zyn vader è kreegen hadde voor te vechten teegen de Duitschers en die thulders in de beste plekke in è grooten kader hingen, met è prente, waarop da'je 'n Belgischen piot zag staan, van boven op de tranchees,…

View More

Ontdekking te Nieuwpoort

  4 days ago     68 Views     Leave your thoughts  

Een vijftal weken geleden is men hier begonnen met de rioolwerken in de Willem Deroolaan. De riolen lopen in de nabijheid van de puinen van de toren die bekend staat als de Tempelierstoren en in de volksmond de Duivelstoren of Duiventoren genoemd wordt. Enkele leden van de vereniging voor oudheidkunde, onlangs gesticht, de heren R. Berquin, G. Buffel en K. Loppens hebben, samen met de stadsbouwkundige de heer F. Schoup, de werken van nabij gevolgd. Hun hoop, iets belangrijks te ontdekken ter bevordering van de studie van Oud-Nieuwpoort, werd niet teleurgesteld. Deze plaats immers moet, gezien de weinige verbouwingen langs…

View More

Een tuutje van tien centiemen

  5 days ago     127 Views     Leave your thoughts  

Tjeppen Bruloot, de eerste Veurnse ijskreemventer Een paar huizen voorbij 't onzent woonde in mijn kinderjaren Tjeppen Bruloot, nog een ver verwant van moeder. De commerciële geest zat er bij Tjeppen van jongsaf in, maar de geldelijke middelen ontbraken. Dadelijk na de oorlog had hij werk gevonden als timmermansgast bij Georges Demolder, een naar De Panne uitgeweken Veurnse aannemer, die met het aanwerven van stielmannen uit zijn geboortestad, wist welk vlees hij in de kuip had en geen appelen voor citroenen voorgeschoteld te krijgen. Tjeppen hield in de badgemeente zijn ogen niet in zijn broekzak en had al dadelijk opgemerkt…

View More

Een vreselijke schudding

  6 days ago     86 Views     Leave your thoughts  

Ik ben al geruime tijd bezig met het schrijven van mijn 'Ieperse Histories', allemaal gebaseerd op oude handschriften. Het boek is voorzien voor einde 2019, maar misschien is het wel een goed idee om ons onderstaand fragment op jullie los te laten...   Anno 1581, op de 20ste september is binnen Ieper gekomen de heer Simon Debacker. Hij arriveerde ten huize van de heer Fredericus Moerman die getrouwd was met Agatha, de halfzuster van Simon Debacker. Toen Debacker voor de deur van Moerman van zijn paard wilde afstappen werd zijn paard opgeschrikt door het neervallen van een grote papieren draak…

View More

Naar de dinsdagmarkt van Roeselare

  1 week ago     92 Views     Leave your thoughts  

Pietje Kadul kwam precies voorbij en stak zijn hoofd binnen. - Peegie? Zijt g'al up? - Voor wuk is 't? riep Tanite, - 'k Ga ne keer naar de markt, 't is Diesendag. - Loopt maar mee, riep Tanite naar Peegie, ge kunt nog 't een en 't ander leren om commerce te doen later. Maar t'noene moet je aantijden thuis zijn of me gaan 't ol allene upeten. - Ge meugt gerust zijn, zei Peegie, en 't was al op de straat. Peegie, die al een hele knape werd, ging nevens Pietje Kadul, die driemaal zeven telde en niets…

View More

Het vlas

  1 week ago     71 Views     Leave your thoughts  

Het vlas A'j vroeger in Kuurne langs de Leie dretste, En in de zomer deur de zompige meirschen ketste, Was't overal, voor zoverre dat 't gezichte droeg, Al vlaskapelleke dat de klokke sloeg. - Mijten en schelven aan den loopenden band, Ingesteende hekkens deur de zunne gebrand, Kortewagen en slekke was daar 't openbaar vervoer, De rijkdom van kortweunder, vlaspiet en boer. - Slagomslinger zwaaiend trok den boer over 't land, In zijn zaaischorte graaiend, kwistig strooiend met d'hand, Pronkend van glorie, en zijn herre voelend gloeien, Want straks gaat met blauwe kopkes zijne vlasschaerd staan bloeien. - In formatie…

View More

Remedies tegen de mare

  1 week ago     87 Views     Leave your thoughts  

Alveringem: de mare tekenen. In de gemeente Alveringem werd een man die iets kon in de kamer van een vrouw, die door de mare bereden werd, binnengeroepen. Hij nam een handvol droog zand, sprak enige woorden en wierp het zand in de lucht en overal in het rond onder de tafel, de stoelen, de kasten, in ieder hoekje. Toen hij dit werk had verricht stond er plotseling een persoon in de kamer en niemand wist van waar zij kwam en niemand had haar zien binnenkomen. Zij zelf treuzelde niet lang, opende snel de deur en verdween. De man die iets…

View More

De zorgzame huisvrouw

  1 week ago     111 Views     Leave your thoughts  

In het huishouden De zorgzame huishoudster is steeds bezorgd voor de gezondheid van haar huisgenoten. Ze zal de volgende punten in acht nemen: 1. Bij het begin van de jaargetijden al de kledingstukken overzien. 2. Ze mag niet te dicht bij het vuur zitten om verkoudheden te voorkomen. 3. Ze dient versterkend en afwisselend voedsel te bereiden. 4. Ze dient haar maaltijden regelmatig op en voorkomt het voortdurend eten en drinken tijdens de loop van de dag. 5. Ze zorgt ervoor dat er nooit rijp of rot fruit gegeten wordt want die verwekt buikpijn en kan allerlei ziekten doen ontstaan.…

View More

‘t Is verloren geschuifeld

  1 week ago     90 Views     Leave your thoughts  

Volksspreuken waar dierennamen in voorkomen   Hij is zoo zot als 'n keezemeeze, Als de koekoek en de pimpermeeze. - De hennen liggen daar allen met hun steerten naar de markt. (leggen weinig eiers). - Waar 't aas ligt, vergaren de gieren. - Schrijft het op de balke, de kalvers en zullen het niet uitlekken. (Van een schuld die nooit betaald wordt). – Twee katten aan een' muis, Twee vrouwen in een huis; Twee honden aan een been, Komen zelden overeen. - Twee mussen aan een korenaar, En maken nooit een vreedzaam paar. - Pier zit vul vier, Lijk eene…

View More

Hongersnood en barre winters

  1 week ago     87 Views     Leave your thoughts  

Anno 289. Men vind aengeteekend, dat'er dit jaer zoo eenen langduerigen en harden vorst gevoelt is, dat de land-vrugten tot geenen rypdom konden geraeken. 290 is daer-en-tegen zeer vrugtbaer geweest. Ontrent 495 à 500. Naer dat Chararicus, koning der Morinen, en Ragnacarius, koning van Cameryk, door Clovis verraederlyk gevangen ende gedood waeren, hebben hunne onderzaeten zig by een pligtig verbond met de Franken vereenigd, waer door ons land ten vollen deel gemaekt heeft van het Fransche ryk. Ten tyde van Clovis is het gebruyk der zyde-wormen uyt Indiën alhier overgebragt. Ten zelven tijde is het schryf-papier, oorspronkelijk uyt Egypten, alwaer…

View More

De ijzeren weg van Ieper naar Veurne

  1 week ago     133 Views     Leave your thoughts  

De spoorlijn van Lichtervelde naar Adinkerke was nog niet opengesteld (inhuldiging ging door op 5 februari 1870) en reeds dacht men aan goede verbindingen met onze dorpen. Langs de zijkanten van de wegen wil men 'ijzeren wegen' aanleggen en de bevolking noemde ze al vlug 'de Amerikaanse Ijzeren Wegen'. Te lande stootte dit op verzet en ging men ten strijde tegen deze "ijzeren wegen". Het 'Advertentieblad van Veurne' van 15 januari 1870, schreef 'dat men te Brussel bezig zoude zijn met het vormen van een maatschappij voor doel hebbende het maken van ijzeren wegen op de zijkanten der steenwegen ten…

View More

Er zijn geen gatkrabbers meer!

  2 weeks ago     88 Views     Leave your thoughts  

Een stukje scatologische geschiedenis Wie heeft zich ooit afgevraagd hoe onze voorouders zich schoon maakten van de resten en de sporen van hun 'achterlijk' werk? Van wc-papier was er vroeger geen sprake, ten andere op zichzelf was het een veel te duur materiaal om daarvoor te worden aangewend. Bovendien was het nog helemaal niet zacht en soepel genoeg om daarmee de aars schoon te vegen. Of spoelden ze misschien hun achterwerk met water, zoals sommige islamieten plegen te doen uit eerbied voor het papier, waarop de koran is gedrukt? Closetpapier zouden de Chinezen al in het begin van de 9de…

View More

De grootsten leegoard van de streeke

  2 weeks ago     496 Views     Leave your thoughts  

't Wos djuuste achter den laatsten oorlooge dat Mance Vierendeels trouwde met Miesten Ganze, de grootsten leegaard van geheel de streeke. Bovendien wos 'n nog olle stappe snippedronke. Zelfs den dag dat 'n trouwde, kwam 'n op 't gemeentehuis met 'n fermen savel op. 'Maar Mance toch!', zei de burgemeester ...hoe wil je gie hier kommen om te trouwen met 'n vent die zoo onnoozel dronke is!' 'Je zegt gie ol wel, burgemeester', zei Mance...'maar ols 'n nuchter is, wilt 'n niet meikommen!'. Maar Mance zag Miesten geerne en ze trouwden toch! Mance wos 'n klawier van 'n vrouwmens. Ze…

View More

‘Kotjesvolk’ dat de kerk aan diggelen gooit

  2 weeks ago     123 Views     Leave your thoughts  

Jan Denys leidt de nieuwkomers Ik begin aan het vierde hoofdstuk dat zal handelen over de voornaamste leiders van de protestantse geloofsmilities hier in Poperinge. Pieter Dathen, Jan Denys van de evangelische militie, Jacob de Buzere, Frans-Antoon de Swarte, pater Willem, Gilles du Mont en Sebastiaan Matte. Ik verplaats me naar het jaar 1566, vier jaar na het eerste beruchte sermoen van Boeschepe. De predikers moeten beter beschermd worden en op een algemene vergadering van de protestantse ministers van Mesen, Belle, Poperinge, Ieper, Steenwerck, Waasten en andere plaatsen, gehouden op 15 december 1566, wordt er besloten om de evangelische godsdienst…

View More

Gekleed lijk de rauwe andjoens

  2 weeks ago     104 Views     Leave your thoughts  

Omstreeks 800 is de Roeselaarse bevolking helemaal gevormd zoals zij thans nog is: een versmelting van Menapiërs, ingesijpelde Ingvaeonen en een bovenlaag van Franken. Weinig talrijk zijn de inlichtingen die de oorkonden over de stand der voormalige bevolking hebben kunnen verstrekken. Alleen kan men eruit vernemen dat oorlog en pest te Roeselare herhaalde malen hun gesel hebben gezwaaid, en er telkenmale het bevolkingscijfer in sterke mate deden dalen. In 1699, na de verschrikkelijke oorlogsjaren, zou de stad nog enkel 699 inwoners hebben geteld, In de 18de eeuw schommelde de bevolking in de binnenstad tussen 4.000 en 5.000 inwoners: 'considérée la…

View More

Gruwelijke luchtvaartramp te Diksmuide

  2 weeks ago     135 Views     Leave your thoughts  

Gruwelijke luchtvaartramp te Diksmuide – Een vliegtuig valt brandend te pletter – 15 doden – Uit de Poperingenaar van zondag 2 april 1933 – Eerste indrukken Dinsdagnamiddag rond 15u30 werden we opgebeld uit Woumen en onze correspondent vertelde ons door de telefoon: 'Er is hier een vliegmachine neergevallen: 't vloog al brandend in de lucht; het brandt nog, als nog wil komen zien.' Tien minuten later waren we weg in de auto. Bij de ramp Te Woumen vroegen we waar de ramp gebeurd was. 'Rijd maar door', werd ons geantwoord: 'het is links, juist achter het kasteel, op 1 km…

View More

Drinkeboer’s rekening

  2 weeks ago     96 Views     Leave your thoughts  

Glazeken een is geen; Glazeken twee is meer als een; Glazeken drie makt my bly; Glazeken vier is goe bier; Glazeken vyf gaet in myn lyf; Glazeken zes is kermis; Glazekend zeven doet my leven; Glazeken achte volt my zachte; Glazeken negen steekt my tegen; Glazeken tien kan ik niet meer zien; Negen steekt my tegen; Achte volt my zachte; Zeven doet my leven; Zes is kermis; Vyf gaet in my lyf; Vier is goe bier; Drie makt my bly; Twee is meer als een; Een is geen; Wy zullen noch een schinken voor scheên - Uit Frans-Vlaams Jaarboekje van…

View More

Veurne: eiland tussen water en land

  2 weeks ago     159 Views     Leave your thoughts  

Sedert het begin van de geuzerie Ik focus me op Veurne. Hoe verteert deze Westhoekstad – eiland tussen water en land - de verschrikkelijke geuzentijd tussen 1560 en 1600? Wie kan me dat beter vertellen dan Pauwel Heinderycx in zijn 'Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht'? Ik sla deel drie open op het eerste kapittel met de betekenisvolle titel 'Sedert het begin van de geuzerie tot dat de stad Veurne tegen de aanval van die sectarissen versterkt werd.' De schrijver heeft het over de aanhangers van Luther en Calvijn die hij als sekteleden omschrijft. Heinderycx is overtuigd katholiek en laat regelmatig…

View More

Gevaarlijke kerels te Izenberge

  3 weeks ago     111 Views     Leave your thoughts  

Maandagavond, rond 22u, was de veldwachter Maurice Styl op dienstronde. Bij de dreef van Louis Ryckeboer-Debaenst, landbouwer alhier, langs de steenweg naar 'De Nieuwe Herberg' bevond hij zich onverwacht bij een stilstaande automobiel zonder licht. Hij deed de geleiders de opmerking dat zij moesten licht hebben en onmiddellijk wierpen zij zand in zijn ogen waardoor hij verblind was. Daarna wierpen ze hem omver, gaven hem twee steken met een snijdend voorwerp, door zijn kleren, en namen spoedig de vlucht met hun auto. De kwetsuren van de veldwachter zijn onbeduidend. Hij vermoedt dat het dieven of blauwers waren. Hij dacht manden…

View More

Paardenmiddeltjes tegen verkoudheden

  3 weeks ago     119 Views     Leave your thoughts  

Een verkoudheid ontstaat uit kwade of geïnfecteerde humeuren die zich aan een of ander deel van het lichaam laten gevoelen. Er bestaan heel wat verschillende soorten die ieder op een bijzonder wijze kunnen genezen worden. 1. Geneesmiddel voor een langdurige en halsstarrige verkoudheid die uit de koude ontstaat. Men moet verscheidene keren kort op elkaar purgeren, hetzij met Manna of met siroop van rozen of met aloë of agaric-pilletjes. Of neem de wortels van de wilde wingerd, snijd ze in dunne schijfjes en laat ze koken in de olie van olijven tot ze weer droog geworden zijn. Neem ze dan…

View More

Zijn vrommens is è vuuleklinke

  3 weeks ago     35 Views     Leave your thoughts  

Valleije (zwingel) Vanneur (van haar) Vannuus (van ons) Vanwiedr (van ons) Vanziedr (van hen) Veiig (week/wak) Veize (vaars) Ventezotte (vrouw die verzot is op mannen) Verbostardeerd (onzuiver ras) Verdikke (krachtwoord) Verkiest (van het goede te veel) Vermaaninsche (hartaanval) Vernukld (klein/kind) Verschette (vork) Verslenzn (verwelken) Vertrek (wc) Vespreern (vier uur maaltijd) Vettewee (zomerwei voor jonge dieren) Veurende (einde ploegveld) Vierndeel (graanmaat) Vierspetrs (vuursprenkels) Villn (petekind) Vlaake (zijwand/wagen) Vlaan (ontvellen) Vlasloeje (vlasmijt) Vlei (dorsvlegel) Voede (plooi/broek, laken) Vol (helling van waterloop/vloer) Vooizn (neuriën) Voole (rouwsluier voor dames) Voorbaateriek (eigen persoon eerst) Vorkn (schoven aangeven met vork) Vort (rot) Votteure (koets) Voutebank (bankje…

View More

Een geurig gebakken schenkel

  3 weeks ago     84 Views     Leave your thoughts  

Een horrorverhaal uit de Ieperse kronieken van Louis Boeteman., wat je toch allemaal leest in die oude Ieperse handschriften... Anno 1584, op de 8ste januari werd Thomas Derave ontboden bij een vrouw die haar been gebroken had en verzorging nodig had. Men leidde hem binnen in het huis genaamd 'De Drie Suikerbroden', in de Boterstraat waar voordien nog Maerten Ramaut en zijn vrouw Mary Navigheer gewoond hadden. Dat koppel was samen met andere katholieken weggestuurd uit de stad en nu woonde er in dat huis een tamboer-majoor van het regiment van gouverneur Marquette, met name Pijt van Bommel. De tamboer-majoor…

View More

Het ‘oudemannenhuis’ van Dadizele

  3 weeks ago     74 Views     Leave your thoughts  

..wat voorafging ...... Tijdens de verbanning van pastoor Ghyselen in het jaar 1799 werden de drie Dadizeelse klokken uit de toren weggenomen en naar Frankrijk weggevoerd. Er bleef een tot de dienst van de gemeente. Op 22 floréal van het jaar 8 vroeg Felix de Caluwe, de gouvernementscommissaris van het kanton Moorsele aan de agenten van zijn negen gemeenten om de klokken te laten luiden. De zegepraal van het Frans leger op de Oostenrijkers tijdens een slag aan de Rijn moest gevierd worden. Karel, le Sénéchal die agent was in Dadizele antwoordde nog diezelfde dag :'de enige klok van Dadizele…

View More

Lotdagen & Bijgeloof

  3 weeks ago     126 Views     Leave your thoughts  

Een boek uit 1844 brengt me op het spoor van de lotdagen. Waar komen de benamingen van onze seizoenen, dagen en maanden vandaan? Meer dan fascinerend is het om vast te stellen hoe we als mensen van vandaag nog altijd zo sterk geloven geloven in de oudste tradities van bijgeloof en de weersvoorspellingen van onze voorouders. Welkom in deze heerlijke kroniek vol elven en afgoden. Mijn 108ste kroniek is hier terug te vinden.

View More

Sporen van de tempeliers

  3 weeks ago     104 Views     Leave your thoughts  

De tempeliers hebben in hun bestaan tussen 1128 en 1314 ontelbare sporen nagelaten. Over heel Europa, België blijven op vandaag fysieke en tastbare bewijzen van hun bestaan overeind. De meeste tempeliers zonderden zich af in afgelegen hoeves die door de eeuwen heen de verbeelding van de mensen hebben geprikkeld. Het lijdt geen twijfel dat een aantal afgelegen boerderijen door het geroddel van de mensen onterecht aan de tempeliers werd toegedicht. De goed afgeschermde bewoning van de tempeliers en ook hun geïsoleerde levenswijze is mede oorzaak geweest van deze intense mythevorming. Verhalen over onderaardse gangen, over schatten, over onderaardse verblijven zijn…

View More

De aanleg van de Oude Kleermarkt

  3 weeks ago     99 Views     Leave your thoughts  

De oude klerenverkopers hadden op het einde van de 13de eeuw hun standplaats op de Grote Markt te Ieper. Om een of andere reden waren ze hier niet mee tevreden, misschien om een te grote evolutie van deze handel. Ze eisten een nieuwe markt voor zichzelf. Een interpellatie in de schepenraad eind 1313 gaf voor gevolg dat het magistraat hen een nieuwe plaats zou ter beschikking stellen. De plaats die hier het best voor geschikt was, leek de Gentstraat, die de verbinding tussen de Zuidstraat (nu de Rijselstraat) en de D'Hondtstraat bevatte. Eind 1313 werden de werken aangevat. De straat…

View More

De allure van een parvenu

  3 weeks ago     191 Views     Leave your thoughts  

Toch alweer een kleine maand aan het schrijven aan deel 3 van 'Dagboek van Augustijn'. Nu en dan grijpt de inhoud me ervan naar de keel. Waargebeurde toestanden uit het Ieper van 1582.  Zoals onderstaande tekst die ik gisteren en vanmorgen schreef. Ik laat jullie even een impressie van mijn tekst die hier en daar nog zal bijgeschaafd worden.  21 augustus 1582. De hertog van Alençon legt in Gent zijn eed als graaf van Vlaanderen af. Robrecht van Bethune moet zich nu ronddraaien in zijn graf. Een zuivere Fransman krijgt het nu te zeggen over de Vlamingen. Het leger van…

View More