Een tijd van bittere hongersnood

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     635 Views     Leave your thoughts  

De mensen sterven de honger in het jaar 660
Anno 600. Zedert de verwoestingen dezer landen door de Barbaren, waeren die hier ontrent nog weynig bevolkt gebleven, wezende voor ‘t meerder deel met bosschen en morasschen overdekt. In 602 is den winter zoo streng, dat men de zee zeer verre met ys overdekt zag, hy wierd gevolgd door hongersnood en peste.

Anno 660. Den dieren tyd was zoo groot, dat zeer vele menschen door den honger stierven. In de maend van maerte 664, eenen ongemeenen regenboog in de logt verschynende, baerde veel vreeze onder ‘t volk, die dit aennam voor een voorteken van ‘t eynde der weireld, te meer, om dat’er in augusty en de twee volgende maenden eene groote steert-sterre zig in ‘t oosten vertoonde, van den middernagt tot den zonnen opgang, ‘t gonne gevolgd wierd door eene swaere pestilentieele ziekte.

Anno 676. Door een langduerige en groote droogte was het dit, en de twee volgende jaeren eenen zeer dieren tyd, en bitteren hongers nood. In october van het jaer 717 waeren de landen zeer hoog met sneeuw bedekt, waer op eenen schielyken dooy volgde, die door de overstroomingen zeer veel schaede veroorzaekte, waer naer het sterk begonst te vriezen.

820: vochtig en ongezond door de geduerige regens
Anno 763. Eenen harden vorst heerschte van ‘t begin van october tot in de maend february, dus vier volle maenden lang, zoo dat de rivieren met zeer dik ys bezet waeren. Naer den dooy volgde zoo eene ongemeene droogte, dat het meerendeel der beken en waterbronnen uytdroogden.

Anno 809. Dit jaer wierden dry maen-eclipsen op 5 february, 1 july, en 25 december en ontrent den middag op den 16 july, een centrale ring eclips aen de zonne gezien. Ook zoude men gedurende agt dagen een zwarte vlek in de zonne door de plaetsing van de planeet Mercurius tusschen d’aerde en de zonne bemerkt hebben, waer door het volk altyd tot ligt geloovigheyd genegen, buyten deze natuerlyke hemelteekens anders nog wonderlyker geloofde te hebben gezien, zoo als een kruys in de maene, vegtende legers by nagt tusschen de wolken etc., maer geene der gevreesde ongelukken vielen voor, zelfs alles was dan zeer voorspoedig.

Anno 810. Dit jaer heeft eene vreeselyke koeypest door geheel ons land gewoed; en uyt vier eclipsen te weten twee aen de zonne op 5 july, en 30 november en twee aen de maene op 20 juny en 14 december, vreesde het volk ‘t welk van de natuerlyke oorzaek dezer hemelteekens nog onkundig was; dat’er nog meerdere rampen zouden gevolgd hebben.
Anno 820. Dit jaer was zeer vogtig en ongezond door de geduerige regens, de welke de aerd-vrugten gansch bedierven, en de velden in den herfst door d’ overstroomende beken en rivieren onbruykbaer zynde tot het zaeyen, is ‘t zelve tot de volgende lente moeten uytgesteld worden, waer uyt eene groote dierte, veel ziekten en sterfte onder de menschen en vee ontstaen is.

Een erger kwaed heeft dan ook zyn aenvang genomen, want de Noortmannen zyn met derthien roofschepen op de Vlaemsche kusten geland. De schaede die zy voor dit mael gedaen hebben, was gering, alzoo zy maer weynige boerenhutten konden in brand steken en eenig vee weg-nemen, mits zy haest door de daer ontrent wezende krygsbezettingen genoodzaekt wierden de vlugt na hunne schepen te nemenen weder in zee te steken, maer misschien de vruchtbaerheyd van ons land genoegzaem bespied hebbende, heeft die in hunne natien den lust verwekt om met meerder magt in ‘t zelve weder te keeren.

854: een aardbeving die 5 dagen duurt
Anno 821. Dit jaer is bekend door eenen fellen winter, wanneer ‘tzoo fel heeft gevrozen dat den Rhyn, de Schelde en andere breede rivieren geduerende dertig dagen met zoo dik ys bedekt waeren, dat’er menschen met peirden en gelaeden wagens overtrokken. Daer naer ‘t ys met den dooy brekende; heeft op verscheyde plaetsen groote schaede veroorzaekt.

Anno 823. Geduerende byna heel dit jaer, wierd dit land en Vrankryk door menigvuldige rampen geplaegd, te weten door aerdbevinge en onweders, de welke menschen, beesten, huyzen en geheele dorpen vernielde, ook door swaere haegel-vlaegen, die de veldvrugten pletterden, waer door groote schaersheyd veroorzaekt wierd, uyt welke groote ziekten ontstonden, die veel volk weg-sleepten. Den zomer was zeer droog, waer naer volgde eenen harden winter, durende met veel sneeuw van 20 october tot 5 mey.

Anno 847. Dit jaer, op 17 september, heeft het dusdanig beginnen te vriezen, dat men aengeteekend vind, dat het ys in 24 uren tyds ontrent twee voeten dik wierd. ‘s Anderendags ontrent den avond wierd de logt overdekt en in den nagt sneeuwde het zoo sterk, dat den sneeuw een half mans lengde dik lag, ‘t gonne zes dagen duerde, waer op eenen schielyken dooy volgde.µ

Lees meer op http://www.westhoek.net/P1275001.htm of in deel 2 van De Kronieken van de Westhoek

Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>