Ajuin & look als medicijn in de 17de eeuw

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     927 Views     Leave your thoughts  

— Sap van ajuin in de neus opghehaelt suyvert de hersenen, en treckt veel taye slijm uyt het hooft.

— Sap in de ooren ghedaen verdrijft het suysen en singhen der ooren.
— Sap met asijn in de neus gedaen stilt het bloeden uijt den neus.
— Sap van Ajuin doet het haer wassen en suijvert de ooren die vloijen van etter en materie.
— t’ Sap van Ajuin met asijn vermenght verteert, de spenen.
— Ajuin maeckt appetijt ; weeckt den harde buijckt.
— Ajuin met sout op de wratten geleijt treckt die met de wortel uijt.
— Ajuin des morgens met sout en broot gegeten is een boeren thiriac en is goet voor de quade lucht.
— Ajuin ghebraden en gegeten is goet voor de benouwde borst, t’lost fluijmen, t’ suijvert de maghe, en het stilt de maeghspijn, t’ verwe(e)ckt den buijck, en drijft d’ urijn, en verweckt venuslust.
— Ajuin ghebraden en opgheleyt is heel goet voor de verbrantheijt.
— Ajuin in stucken ghesneden en eenen nacht in water gheweeckt, en ghedroncken drijft of de buijck wormen van de kinders.
— De buijtenste schel ghebrant, of onder de heete asschen ghebraden, en met een weynich olij van roosen in d’oor ghedruijpt stilt de verouderde hooftpijn.

Knoflook

Medecijn

look met versche butter de kinderen te eten gegeven of een pleijster van look op den navel gheleijt doot de wormen in den buijck.
look nuchter gegeten is so goet als thiriac.
look sout en asijn als een salf doot luijsen en neten.
look gegeten verweert alle quade sucht in t’lijf.
look in brandewijn gheleijt, en ghedronken stilt de pijn in de darmen en lenden.
look met centaurea in wijn ghesoden, gedroncken, is goet voor de watersuchten.
look in asijn ghesoden en in de mont ghehouden, geen beter remedie voor de tantpijn, die van koude is ontstaen.
look met Coriander in wijn gesoden en ghedroncken is goet voor pijn in de lenden, en voor die met pijn haer water maken.
Die van t’graveel gequelt sijn, en haer water niet wel en konnen maken vinden groote baet door t’gebruijck van de knoflook.
De asschen van knoflook in quade open gheswellen ghestroijt geneest.
Geen fenijnige dieren en beschadighen de gene die knoflook ghebruijcken.
Knoflook in het begin van de meijmant met meijboter gegeten alle morghen, dit seijtmen sal den mensch t’gheheele jaer door bij goede dispositie, en ghesontheijt onderhouden.

Wijnruit of peterselie of een boon op de look gegeten verdrijft den steercken adem van den look.
look in de fruijtboomen gehangen verdrijft de musschen en vogels.
Veel, of ghedeurigh look gegeten maackt hooft pijn en onsuijver bloet.
look en is niet goet voor d’ooghen.
look bint men op S. Jan t’ kruijt aan malkander, anders verliestse haer inde aerde.
En op S. Laurensdagh treckt mense uyt de aerde.
Knoflook gekockt en gegeten maeckt een klare stem.
t’ stilt de hoest, en ruijmt de borst.
t’ verwe(e)ckt den buijck.
t’ drijft taije maghen slijme.
t’ stilt pijn in de leden
t’ verweckt de slaep.
t’ verweckt de couragie.
t’ stilt pijn in de darmen, en colijck.
t’ drijft d’urijn steen, en maentstonden.
t’ verdrijft de geel-, en watersucht.
t’ verwaermt de verkoude mage.
t’ doordringht de koude taije vochtigheijt.
t’ opent de verstoppinghen.
t’ verdrijft winden, wormen en fenijn.
t’ is goet en gesont in spijs, en medecijn.
look en is niet goet voor de spene, noch voor de bevruchte, noch sogende vrouwen.
t’ Sap met asijn in cathoen nat stilt tantpijn.
look in boomolij ghesoden en in de oren ghedrupt, stilt oorenpijn.

.

.
G. Vlieghe-Steps in Biekorf van 1973

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>