Boudewijn de Onnozele

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       10 months ago     313 Views     Leave your thoughts  

Wat voorafging….

Boudewijn VI gezeid van Mons, anderzijds de Prijsbaren, heeft Vlaanderen begonst te regeren in het jaar 1061. Voorts heeft hij manschap gedaan over zijn heerschappijen aan Philippus I, de 39ste koning van Frankrijk. Deze Boudewijn van Mons heeft in huwelijk gehad vrouwe Richilde, weduwe van Herman, de welke aan deze Boudewijn van Mons rechtsweer was. Richilde was de erfachtige dochter van Renier de vierde, graaf van Henegouwen, waarbij hij verwekt en gewonnen heeft twee zonen, te weten Arnoud III gezeid de Simpele en Boudewijn VII gezeide de Onnozele, beiden na malkander graven van Vlaanderen geworden. Hij was een uitnemend en prijsbaar man, ja zeer tot vrede genegen en zichzelf zo wonderlijk in zijn land houdende dat hij nooit zwaard noch andere wapens gedragen heeft. Ook heeft hij geboden dat de baljuws van zijn heerschappijen een lange witte roede in hun rechterhand zouden dragen tot een teken van gerechtigheid.

Anno 1067 heeft Boudewijn van Mons binnen Ieper geordonneerd dat alle baljuws in hun rechterhand een witte roede zouden dragen alswanneer zij in het publiek hun ambt bekleden, zoals het nog heden in gebruik is en die wordt genoemd de roede van justitie. Deze Boudewijn van Mons aanmerkende de kloekmoedigheid van Robrecht de Vriese zijn jongere broer, dewelke tegen de heidenen en de barbaren, vijanden van het geloof, vromelijk geoorlogd had. Hij gaf hem hierom het land van Aalst, van de Vier Ambachten met het land van Walcheren.

Hij heeft doen stichten een klooster van monniken tot Hannon in Henegouwen daartoe afbrekende een kasteel die altijd van moordenaars en landlopers bewoond was, alom het land zuiverende dat er doorgaans een ongelooflijke peis was, want men wist noch van stelen noch van roven, dat men met recht die tijden de goede eeuw noemen mocht. Als Boudewijn van Mons Vlaanderen zo peiselijk geregeerd had de tijd van drie jaren, is hij in Henegouwen overleden in het jaar 1070 en ligt begraven ter Hannon in het klooster van de monniken van hem gesticht.

Arnoud III gezeid de Simpele, anderzijds de Ongelukkige, heeft Vlaanderen begonst te regeren, of om het beter te zeggen, vrouwe Richilde voor hem, in het jaar 1070. Voorts heeft hij manschap gedaan over zijn heerschappijen aan Philippus I, de 39ste koning van Frankrijk. Ook en heeft hij nooit getrouwd geweest diesvolgens en heeft geen kinderen noch kind achtergelaten. Hij heeft met Boudewijn VII de Onnozele verscheidene oorlogen gehad tegen Robrecht de Vriese, zijn vaderlijke oom, welke verwekt zijn door de wreedheid van vrouw Richilde, zijn moeder, waardoor zij heel Vlaanderen bedierf, want Robrecht de Vriese, door vrouw Richilde gekweld zijnde, kwelde ook Arnoud de Simpele en Boudewijn de Onnozele, zijn twee broederlijke neven.

En in plaats van te zijn een waarachtige monboor trachtende altijd deze ‘t onderbrengen hetwelk ten lesten ook in verscheidene oorlogen voor Cassel geschied is. Deze Arnoud de Simpele, tot de nodige jaren om te regeren gekomen zijnde, want gelijk hij bij het overlijden van zijn vader Boudewijn van Mons zeer jong was, zo had vrouw Richilde zijn moeder altijd voor hem geregeerd. Want kort daarna is in een slag voor Cassel zijn vaderlijke oom Robrecht de Vriese verslagen in het jaar 1071 waarvan vrouw Richilde zijn moeder de oorzaak was. Voorts ligt hij begraven in het klooster van Sint Bertin tot Sint Omaars.

Boudewijn VII gezeid de Onnozele, heeft Vlaanderen begonst te regeren na de nederlaag van Arnoud de Simpele, zijn broeder, of om het nog beter te zeggen; vrouw Richilde zijn moeder voor hem in het jaar 1071. Voorts heeft hij manschap gedaan over zijn heerschappijen aan Philippus I, de 39ste koning van Frankrijk. Ook en heeft hij nooit getrouwd geweest, diesvolgens en heeft hij geen kinderen noch kind achtergelaten.

Hij heeft ook verscheidene oorlogen gehad tegen Robrecht de Vriese zijn vaderlijke oom, dewelke ook verwekt zijn geweest door de wreedheid van vrouw Richilde zijn moeder, waardoor zij geheel Vlaanderen bedierf want Robrecht de Vriese van vrouw Richilde gekweld zijnde, kwelde ook Boudewijn de Onnozele gelijk Arnoud de Simpele zijn broer te voren gekweld had. En Robrecht de Vriese vaderlijke oom en monboor van deze Boudewijn de Onnozele, trachtte ook deze neef gelijk Arnoud de Simpele zijn broeder om te brengen, hetwelk ten leste in verscheidene oorlogen voor Cassel geschied is.

Anno 1071 arriveerde binnen Ieper de graaf Robrecht de Vriese met een machtig groot leger en hij versterkte te stad tegen de vijandelijke aanval van de gravin Richilde.

Anno 1071 ten tijde van Boudewijn de Onnozele alsdan wezende de 13de graaf van Vlaanderen, is het gebeurd dat vrouw Richilde zijn moeder in Vlaanderen grote disorders en tweedracht maakte, en om dieswille dat de stad van Ieper, Brugge en Gent tegen haar opstonden, is zodanig vergramd geweest dat zij de hoogbaljuw van Ieper heeft doen gevangen zetten. Daarna ontbood zij het magistraat van Ieper, maar zij excuseerden zich zeggende dat zij buiten hun kasselrijen niet gaan en wilden. Vrouw Richilde zeer verstoord zijnde kwam met veel volk naar Mesen. Deze van Ieper, dit vernemende, gingen met 60 mannen van de treffelijkste der stad haar tegemoet, maar zij deed ze allegaar wredelijk doodslaan.

De graaf Robrecht de Vries, op het verzoek van de drie leden van Vlaanderen, is binnen Ieper gekomen en is met 60 burgers van Ieper, 60 van Brugge en 60 van Gent naar Rijsel gegaan op het verzoek van de gravin Richilde. Daar zij het bedrog dat ze beschikt had al de gezeide Vlamingen te doen vermoorden, maar zij daarin voorziende hebben ze zelf Richildes volk doodgeslagen en Rijsel ingenomen. De gravin, vluchtende bij de koning van Frankrijk, haar kozijn, die met een machtig leger kwam om al de Vlamingen te vermoorden.

De graaf Robrecht dit vernemende deed uit Ieper en de twee andere leden van Vlaanderen 18.000 mannen komen, binnen Cassel, alwaar dat hij tegen het machtig Frans leger zich versterkte. En hij deed uit devotie zijn leger een gehele dag vasten. ‘s Anderendaags versloeg hij heel het Frans leger, waarbij de koning zelf gevangen werd samen met de broeder van de bisschop van Parijs en menigvuldige andere. Deze slag geschiedde op de feestdag van Sint Pieters stoel tot Rome waarom hij deed stichten 30 kerken ter ere van de heilige apostel Petrus tot erkentenis van deze victorie verkregen te Bavinkhove bij Cassel. Aldus werd door deze graaf de kerk van de heilige Petrus binnen Ieper gesticht ten jaren 1071.

Boudewijn de Onnozele ook tot de nodige jaren om te regeren,want gelijk hij ter overlijden van Boudewijn van Mons, zijn vader, zeer jong was, zo had vrouw Richilde zijn moeder altijd voor hem geregeerd. En hij heeft nochtans niet meer dan enige weken na Arnoud de Simpele zijn broer, graaf van Vlaanderen geweest, want hij is kort daarna ook in de Slag van Cassel door zijn vaderlijke oom Robrecht de Vriese verslagen geweest, in hetzelfde jaar van zijn broer waarvan vrouw Richilde de oorzaak was.

Aanmerking. Dat ik deze twee graven van Vlaanderen bijna met al dezelfde woorden heb beschreven, is de reden omdat Arnoud de Simpele en Boudewijn de Onnozele niet alleen broers naar de natuur maar ook naar de fortune geweest zijn. Want vooreerst hebben beide dezelfde bijnamen, de ene van Simpele en de andere van Onnozele, ten tweede hebben ze dezelfde vaderlijke oom en monboor, te weten Robrecht de Vries geoorlogd, ze zijn beiden voor Cassel in verschillende slagen ondergebleven en ten laatste hebben ze beiden ook niet getrouwd geweest.

Vrouw Richilde, dan van haar twee zonen nu beroofd zijnde, werd daarna door haar zwager Robrecht de Vrieze gevangen en ze bad Robrecht, uit de kerker losgelaten zijnde, om vergiffenis over het ongelijk dat zijn aan hem en aan Vlaanderen gedaan had. Ze werd aldus in korte tijd bekeerd tot een godsvruchtig leven en heeft totter dood alle strengheid aan haar lichaam gedaan, om daardoor God te verzoeken. Uiteindelijk werd ze ziek, en ontvangen hebbende de heilige weldaden van God en de gerechten van onze moeder de heilige kerk is ze uit deze wereld gescheiden en zij werd begraven tot Hannon in Henegouwen, bij graaf Boudewijn van Mons, haar tweede man.

Robrecht I. Robrecht I gezeid de Vriese de Oude heeft Vlaanderen begonst te regeren in het jaar 1071. Voorts heeft hij over sommige van zijn heerschappijen manschap gedaan aan Philippus I de 39ste koning van Frankrijk. Hij heeft in huwelijk gehad vrouw Gertrude de hertogin van de Elzas en dochter van Bernard de hertog van Saksen, weduwe van Florent I de zevende graaf van Holland waarbij hij verwekt en gewonnen heeft twee zonen, te weten Robrecht II, gezeid de Jonge de Vrieze anderzeids van Jeruzalem de 15de graaf van Vlaanderen en Philippus en daarenboven vier dochters; te weten Adelie getrouwd met Cannut de koning van Denemarken gezeid de Martelaar; Gertrude getrouwd met Theodor de hertog van Lotharingen, Marie de abdis van Mesen en Agnes daarna de vrouw van de graaf Apken.

Anno 1072 werd door de graaf aangesteld voor eerste burggraaf van Ieper de heer Rudolf van Copius met zijn huisvrouw Ramburge. Deze eerste burggraaf van Ieper fondeerde het klooster of de abdij van Zonnebeke.

Anno 1073 was de stad van Ieper en heel Vlaanderen door geplaagd met een plaag, dewelke bestond uit een groot gezwel omtrent de hals, gezeid de kropzweer dewelke veel mensen uit dit leven rukte en als men het gezwel liet opensnijden zag men veel wormen in de wonde dewelke met een onverdraagbare smart al het vlees afknaagden. Robrecht de Vries was een kloekdadige held en genegen om het onrecht te straffen. Hij deed allereerst recht doen met zijn zwaard, voorts heeft hij gelukkiglijk geoorlogd tegen zijn vijanden en de barbaren, bevechters van het Rooms geloof. Hij won ook met de wapens West-Friesland, Kamerland, Alkmaar, Haurehenkhuizen en Meyebliek waardoor zijn heerschappijen zeer vermeerderd zijn.

Daarenboven heeft hij ook grote oorlogen gevoerd tegen Arnoud de Simpele en Boudewijn de Onnozele, zijn twee neven welke hij voor Cassel verslagen heeft. En alzo aan al de heerschappijen door de wapens gekomen trok hij naar Rhodos en naar Cyprus waar hij de Sarazenen victorieuselijk versloeg. Voorts trok hij naar Syrië en naar Jeruzalem doende grote schade onder de ongelovigen. Ten laatste van daar weerkerende trok hij naar Metz tot Hendrik de keizer om hem manschap te doen over het land van Aalst hetwelk hij door toestemming van de keizer met Vlaanderen aangehecht heeft. Hij verloste vrouw Richilde door tussenspraak van de koning van Frankrijk uit de kerker; aan haar tot onderhoud gevende de stad Oudenaarde met de kasselrij daar toebehorende. Voorts heeft hij Cassel met muren bekleed en veel kerken gesticht met menige verscheidene prebenden.

Lees verder hier:

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>