De achttien staties van Veurne

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 weeks ago     190 Views     Leave your thoughts  

Veurne tijdens de vastentijd

De stad Veurne – het hart van de Westhoek – met zijn 7.500 inwoners, is telkenjare tijdens de vastentijd het middelpunt van een oud godsdienstig gebruik.

Iedere vrijdag, tussen Aswoensdag en Goede Vrijdag trekt een kruisweg door de straten. Een honderdtal personen die luidop de rozenkrans bidden, nemen er aan deel.

Deze kruisweg wordt dus niet gedaan in een kerk maar wel doorheen de stad. De staties hangen aan verschillende huizen. Gewoonlijk omvat de kruisweg veertien staties, hier in Veurne zijn er echter achttien.

De kruisweg vangt aan in de Sint-Niklaaskerk, waar de eerste twee staties hangen. Dan begint de tocht naar de andere, buiten de kerk. De plaatsen waar de staties hangen zijn niet willekeurig gekozen, maar wel zodanig dat de afstand ertussen dezelfde is als deze van Christus’ lijdensweg te Jeruzalem.

Voor elke statie houdt de groep biddende mensen stil. De gebeden die zoals gezegd luidop worden gereciteerd, zijn nog in de oude tekst opgesteld. De kruisweg die ongeveer één uur duurt, eindigt in de Sint-Walburgakerk waar de laatste vijf staties hangen.

De kruisweg geschiedt iedere vrijdag om 20u, maar op Witte Donderdag gaat die twee keer rond: om 21u en om middernacht.

Aan deze middernachtskruisweg nemen zeer veel personen deel uit Veurne en de omliggende gemeenten. De gelovigen wachten in de Sint-Niklaaskerk tot de twaalf doffe slagen, die middernacht aankondigen weerklinken. Dan begint de nachtelijke ommegang die ongeveer anderhalf uur duurt.

Deze nachtelijke kruisweg is enig in zijn soort en even oud als de vermaarde Boetprocessie. De oorsprong ervan is vrij eigenaardig. In 1626, zo vertellen de archieven, bezocht pater Jacobus Clou, een norbertijn afkomstig van Nieuwpoort, maar verblijven in de abdij van Sint-Niklaas te Veurne, een vriend kloosterling, met name Jan Waterleet te Gent.

Daar werd hij plotseling zwaar ziek en moest met hoge koorts te bed blijven. Om zijn genezing te bekomen, werd voorgesteld op de parochie Akkergem een kruisweg te houden. Deze kruisweg bestond uit achttiend staties, dus vier meer dan een gewone kruisweg.

Ondanks zijn lichamelijke ellende en het feit dat hij sedert tien dagen niets meer gegeten had, besloot pater Jacobus Clou deze kruisweg mee te maken. Na afloop ervan voelde hij zich volkomen genezen.

De archieven vermelden dat hij zelfs enige potten schuimend bier dronk. Door deze feiten bewogen, richtte hij na zijn terugkeer in Veurne een vrijwel identieke kruisweg op. Toen hij echter ouder was geworden, stichtte hij, opdat het vroom gebruik, door hem ingesteld, niet zou verloren gaan in 1637 de ‘Broederschap van de Gekruiste Zaligmaker’ welke heden ten dage nog zorgt voor het onderhoud van de staties van de vastenkruisweg, welke in de stad verspreid uithangen.

René Govaert in ‘De West-Vlaamse Gidsenkring’ van 7 maart 1966.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>