De grootste kommeere van Houtkerke

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       6 months ago     267 Views     Leave your thoughts  

Miete Klabetters van Houtkerke wos de grootste kommeere van wel tien uuren in ‘t ronde. Er koste geen hond z’n steert wikkelen of Miete wos er eerst by en in de weer die van geen tyd wos ‘t è weeten in de grooten helft van de prochie.

‘We moeten wieder geen radio hèn wei’, zei Door Schelpe teegen è kannisse die thulders è kommen wos en die Miete hoorde van heur latte geeven teegen de gebeur van d’ andere kant. ‘We hooren wieder hier oltyd de laatste berichten in nuuzen achterkeuken!’

‘Zegt dat maar niet te luide, dat ze ‘t hoort’, zei Door zyn wuuf…’Want ‘k zou niet geern in ruuze raaken daarvooren, Miete is anders ‘n goe herte om entwien ‘t helpen en ‘k hèn ze dikkers ‘n keer noodig onke niet weg è kunnen van m’n siatiek.’

‘Ik verstaan ‘t’, zei Door…’maar ‘t en is maar jaamer, dat ieder keer da’ze entwot voortvertel, ze nog ‘n schuppe d’r by doet!’

Inderdaad, Door koste daarover meiklappen, want è ‘n hadde ‘t nog niet lange tevooren teegen è kommen en è wos daarvooren nog oltyd niet wel è zind op Miete.

‘Ik gaan ze dat, by d’eerste occasie da ‘t past, wel ‘n keer in heur soepe doen’, hadde Door è zeid teegen Madelein.

Dat wos ‘t volgende: Door wos grooten liefhebber van te gaan schieten en op ‘n zundag wos ‘n naar Watou naar de schieting è gaan met z’n veeloo. Achter de schieting had’n met ‘n paar maaten ‘n party of twee bluuven kaarten in ”t Kloefje’ en je weet hoe dat dat gaat, eenigte pinten è dronken. ‘t Wos ol è beetje laate ols Door thuus kwam en è ‘n hadde ruuze had om ‘t slootergat te vinden.

Madelein, zyn wuuf, hadde moeten opstaan en z’ hadde è beetje è grold, maar Door hadde zyn mond niet open è daan. Maar ol zyn veeloo binnensteeken, wos de glaazen middendeure deur ‘n trek toe è sleegen en kletste de ruute in stikken. Madelein hadde è schreeuw è geeven van ‘t verschieten.

Maar Miete van neevens de deure, hadde dat natuurlyk ol hooren gebeuren en z’ hadde voortverteld dat Door zwynedronke thuus è kommen wos van de schieting en omdat Madelein opspeelde had ‘n binnen olles kort en kleene è sleegen… Door koste dat moeilijk verkroppen.

Eenigte daagen laater, op è nuchtend, wos Miete te Doors binnen è kommen ol grijnzen van ‘t zeer in heur tanden…

‘Oei, oei toch’, jammerde ze…’Ik hèn geheel ‘n nacht toch è zoo of è zien in è kakketand. Er moet daar ‘n ongehoord groot gat in zyn, ‘k voelen ik dat onke er teegen gaan met myn tonge, wil je è keer kyken, Madeleine?’

”k Gaan ik ‘n keer kyken’, zei Door, ‘doet è keer joen haut-parleur open’. Door pakte d’elektrieken piele en keek….

”t Is daar nievers geen groot gat in dien tand’, zei Door, ‘t is ol tegaare niet aan!’.

‘Maar hoe komt dat toen’, jaamerde Miete, ‘onke è zoo met myn tonge d’r teegen gaan is ‘t djuuste ofdat er daar è groot gat in is!’

‘Dat is gemakkelijk te verstaan van joen’, grijnsde Door; ‘je zyt gy gewend van met joen tonge olles veele grooter te maaken dat ‘t is!’

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1982

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>