De heerlijkheid Zandberge in Reningelst

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     751 Views     Leave your thoughts  

De heerlijkheid Zandberge in Reningelst Onze bijzondere dank gaat hier naar dhr. J. Roelandt, uit Sint-Andries, die ons dit stuk tot publikatie ter hand stelde. De gegevens over deze Reningelstse heerlijkheid heeft hij gevonden ter gelegenheid van opzoekingen in verband met de geschiedenis van Wervik!

De heerlijkheid Zandberge, te Reningelst, was een leengoed afhankelijk van de heerlijkheid en het leenhof Oosthove te Wervik. Oosthove zelf was een leengoed gehouden van de heerlijkheid Nevele, gezeid het Ronsevaalse, die rechtstreeks afhing van het gravelijk leenhof “de Oudburg” te Gent.

Het was een omvangrijke heerlijkheid. Gezien de geringe opbrengst verschuldigd voor de cijnsgronden die er toe behoorden, moet de grond reeds vroeg uit handen van de heer zijn gegaan, in een tijd toen de grond er nog ongeveer waardeloos was.

Volgens twee denombrementen van de heerlijkheid Oosthove, respectievelijk van 10 december 1562 en van 14 februari 1606 blijkt er alsdan geen leenbodem meer aanwezig geweest te zijn, doch alleen cijnsland en slechts een drietal onbelangrijke achterlenen:

540 gemeten cijnsgrond, die samen 40 razieren mout en 9 razieren oorkoren opbrachten en bovendien 2 den. pars. in geld voor elk gemet, 15 gemeten “offerland”, die 3 s. pars. per gemet verschuldigd waren, 13 gemeten grond, die elk 4 d. pars per gemet gaven, bovendien 9 d. pars van “verhoogde rente”.

De drie achterlenen hadden:
7 gemeten bos, gelegen op Reningelst, belast met twee paar handschoenen ‘s jaars,
2 honderd lands, waarschijnlijk eveneens op Reningelst gelegen, eveneens belast met twee paar handschoenen ‘s jaars.
Deze drie lenen waren, bij het overlijden van de leenhouder de “beste vrome van driën” verschuldigd, d.w.z., het reliëf was gelijk aan de opbrengst van het beste uit drie achtereenvolgende jaren. Bij verkoop, enz., was aan de leenheer, in casu de heer van de heerlijkheid Oosthove, de tiende penning verschuldigd, dit is het tiende deel van de verkoopprijs. Bovendien moest de nieuwe leenhouder het reliëf of verheffingsrecht betalen.

Alles bijeengeteld had de heerlijkheid van Zandberge een oppervlakte van 583 gemeten, of ongeveer 247 ha. Het is slechts een geraamde oppervlakte. In vroeger tijden was de omvang van een perceel grond – tenzij het om zeer kleine perclen ging – een bepaalde inhoud – “daaromtrent”.

Wat kan het dan geweest zijn toen men, op de manier en met de middelen dat men gebruikelijk mat, de eerstmaal de heerlijkheid zal hebben uitgestoken. Indien men er ooit in slaagt de
heerlijkheid op de kadasterkaart te brengen, kan men voor verrassende uitslagen komen te staan.

Uit de analyse van het denombrement blijkt dat de heer voor het beheer van het goed een baljuw en een amman mocht aanstellen, eveneens een volle bank van zeven schepenen, met “pit ende galghe”.

Zoals hierna zal blijken had deze heerlijkheid geen hogere justitierecht; dit was in handen gebleven van de heer van de heerlijkheid Oosthove te Wervik; aan wie het hoger justitierecht wèl verleend was geweest.

De heer van Zandberge inde echter alle “penninc boeten”. Dit is zeker een uitzonderlijke terminologie in een denombrement en een bewijs te meer van de hoge ouderdom van de afscheiding van de heerlijkheid uit een groter geheel, nl. uit de bezittingen van het huis van Nevele, in een tijd toen de gewone boeten niet in schellingen, maar in penningen uitgedrukt waren.

Zandberge had wel drie leenmannen maar geen eigen leenhof. De bevoegdheden van het leenhof werden uitgeoefend door het leenhof van de heerlijkheid Oosthove te Wervik. Het aantal achterlenen (drie), dat niet groot genoeg was om een eigen hof samen te stellen, was hiervan de oorzaak.

Gewoonlijk moest de leenman dan beroep doen op bijkomende leenmannen, te leveren door zijn leenheer. In het geval van Zandberge blijkt dat het de mannen van Zandberge waren die naar Wervik trokken en daar een hofvormden, samen met de rechtstreekse leenmannen van Oosthove, de collega’s dus van hun eigen beheer. In feite een uitgebreid hof van Oosthove. De volgende gevallen illustreren dit.

Op 27 april 1518 vergaderden Rogier van Thomme, Jan Bertin, Jacob Ghesquieres, Pieter van Damme, Pieter van Rocques, Bricxis van Berchem, Joos van Huise, Pieter Pardoen en Jan Casier, leenmannen van Oosthove, samen met Michiel de Raedt en France Bliec, erfachtige mannen van Joncker Lodewyc van Kestergate, heer van “Zandberghe dat hy houdende es jn leene vanden Oosthove”, en, voor de baljuw van Oosthove (dus niet van Zandberge) en voor de genoemde leenmannen, verscheen Jakemine sCanx (de Cans) weduwe van Jan de Puudt, met haar bijstaande voogd, France Godscalc, en verzaakte aan de bijleving die zij rechtens had aan Jacob de Bliec.

Twee dagen later, op 29 april, compareert dan Kristiaan de Puudt voor hetzelfde hof om zijn leengoed aan Jacob de Bliec te doen overerven. De verkoop was feitelijk reeds gedaan op 28 maart voordien, maar het leengoed was in de handen van de baljuw gebleven, in afwachting van de vervulling van de noodzakelijke formaliteiten.

Het ging om het leen gelegen op Dikkebus, wezende zeven of acht gemeten bos. Kort daarop had het leenhof van Oosthove opnieuw tussen te komen, ditmaal in een geschil; de leenmannen van Zandberge waren er niet bij aanwezig.

Maeye Wyckaerts had, ten tijde dat ze getrouwd was met wijlen Renaut Buenin (Bonen?) met hem een leengoed aangekocht van zeven gemeten bos in Reningelst en had daarop, wegens het overlijden van haar echtgenoot, recht van bijleving, of het vruchtgebruik ervan, behouden.

Dit goed was in het bezit van “Michghiel” de Raedt en toen hij bomen ging vellen in het bos en deze wilde wegvoeren, bleek Mayele de Screvele, die met de Weduwe Renaut Buenin gehuwd was, zich daartegen te verzetten en riep hij de hulp in van de baljuw van Oosthove. Deze deed het gevelde hout arresteren en de Raedt moest al zijn have en goed borg stellen, zowel voor het principaal (d.i. dan het hout in kwestie) als voor de kosten van het geding.

Uit een eenvoudige verdere mededeling blijkt dat de twee procederende partijen overeengekomen waren op 4 juni 1519 door de aanstelling van vier leenmannen van Oosthove als scheidsrechters. Dit vereenvoudigde de zaak en zeer waarschijnlijk is men tot een redelijke oplossing gekomen, vermits we er verder niets over vernemen. Uit het relaas van de feiten weten we dat “Maeye twyf van Malin de Screvele, dat zy gheweist heift byden bailliu van Zandberghe ende verzocht heift recht ende wet van hem te hebben, twelcke hy huer gheweigert heift ende heft gheseyt gaet te Wervicken ten Oosthove tonsen wettelicken hove”.

De baljuw van Zantberge erkent hierbij dat zijn heerlijkheid geen eigen leenhof had en dat hij, evenals het schepencollege van Zandberge, alleenlijk bevoegd was voor betwistingen inzake cijnslanden.

Het wordt niet gezegd, maar waarschijnlijk was Michiel de Raedt gehuwd met een dochter Buenin en had deze dochter het leengoed van haar vader geërfd, bezwaard met de bijleving van haar moeder. Michiel de Raedt zal het leengoed niet hebben aangekocht, want in dit geval moest de weduwe haar recht van bijleving vooraf prijsgeven, zoals we het zagen doen in het geval de Puudt.

We hebben hier, in twee opeenvolgende jaren, vermelding van alle drie de achterleenhouders van Zandberge:
Het leen van 7 gemeten 1 honderd lands in Dikkebus behoorde toe aan Kristiaan de Puudt, geërfd van zijn vader Jan, met recht van bijleving ten voordele van Jakemin sCancx, zijn moeder, die aan dit recht verzaakt opdat haar zoon zijn goed zou kunnen verkopen aan Jacob de Bliec.

Het leen van 7 gemeten in Reningelst, toebehorende aan Michiel de Raedt, waarschijnlijk getrouwd met een dochter van de vorige bezitter, Renaut Buenin, met recht van bijleving aan Maeye Wyckaerts, weduwe Renaut Buenin, hertrouwd met Malin de Screvele.

Het derde leengoed (eveneens in Reningelst?) van twee honderd lands, moet dan hebben toebehoord aan France Bliec, de andere leenman van Zandberge, die we op 27 april 1518 aanwezig weten in de zittingen van het leenhof van Oosthove. De hogere justitie behoorde niet tot de bevoegdheid van de heer van Zandberge, maar was in handen gebleven van de heer van Oosthove. Dit zien we uit handelingen van 6 mei en 16 september 1443.

De gebroeders Mahieu en Jan Widelin, alias Thune, waren vervolgd door de baljuw en leenmannen van de heer van Lichtervelde, van zijn heerlijkheid Oosthove te Wervik, wegens het belagen, bij nacht van een Clais de Busschere, onder de heerlijkheid van Zandberge. Deze Clais was namelijk gestorven ten gevolge van de toegebrachte verwondingen. Omdat de daders maar arme landbouwers en gehandeld hadden uit zelfverdediging, werd er “gecomposeerd” (minnelijke schikking zonder uitspraak voor de rechtbank), mits betaling van een boete van 60 ponden pars., en mits dat zij genoegdoening gaven aan de familie van het slachtoffer, t.t.z., zoengeld betaalden.

Hoe deze arme lieden er in slaagden de hoge sommen voor compositie en zoengeld bijeen te krijgen kunnen we hier buiten beschouwing laten. Uit deze handelingen en gegevens blijkt niet alleen de onbevoegdheid van de heerlijkheid van Zandberge, in zake hogere justitie, maar ook dat de hogere justitie in het bezit van veel leenheren hen niet rechtens toekwam, maar in leen gegeven
was door de graaf.

Gerechtszaken zijn immers landsbelang. De graaf oefende gerechtspleging uit als hoogste overheid in het land, niet als persoonlijk bezit. Hij had te zorgen dat gerechtigheid geschiedde en bleef toezicht houden op de rechts handelingen van degenen in wier handen de justitie op de ene of andere manier gekomen was, hetzij door belening of anders. Dit toezicht zelf blijkt dan nimmer in leen te zijn gegeven, ook niet uitgevoerd geweest te zijn door de kasteleins, de oudste vertegenwoordigers van het grafelijk gezag in hun gebied – anders was het geldelijk voordeel hun dan tenminste bijgebleven – noch door de leenhouders zelf, vermits zij de grafelijke toelating voor verzoeningen en composities moesten verkrijgen.

De graaf bleef dit toezicht uitoefenen, wellicht eerst persoonlijk (Boudewijn Hapken!), later langs de door hem benoemde en van zijn goeddunken afhangende ambtenaren om, de baljuws. Dit kon ook niet anders, vermits het ging om het toezicht over de handelingen van kasteleins en leenmannen zelf.

Aan de heerlijkheid Zandberge waren nog andere rechten verbonden. De verkopers van cijnsgronden waren marktgeld verschuldigd van 15 d. in het pond groten, wezende de 16de penning of 6,25 % van de verkoopwaarde (in latere tijden waren het gemeenlijk de kopers die, bij overeenkomst, het recht betaalden).

Er was ook een “toolle van vier penninghen van den ponde van afzittende lieden”; wij verstaan dat niet ingezetenen van de heerlijkheid het in het pond (1 en 2/3e %) betaalden bij koopmanschap.

Op justitieel gebied mochten “rauwe ghedinghen drie waerfven tsiaers (gehouden worden) alst den heere gheleift ende beclaeghen vremde lieden om 12 d. pars.”, d.w.z. rechtspraak houden driemaal ‘s jaars en mits het belang van de zaak 12 d. pars. bedroeg, niet minder. Het gaat om burgerlijke zaken, behandeld door de schepenen. Het uiterst gering bedrag wijst hier eveneens op zeer vroegtijdig in voege komen van dit gerecht. Eindelijk stond dit leen, ten overstaan van de leenheer, ten relieve van 10 ponden pars. en 20 s. pars. kamerlinggeld. Bij verkoop was de tiende penning verschuldigd. Dit zijn gewone bedragen voor wisselingen van bezitters van leengoederen.

Op bestuurlijk gebied had de heerlijkheid, via haar korps van zeven schepenen, medezeggenschap in de gemeenschappelijke parochiezaken (hier te verstaan in de zin van onze huidige gemeenten) van Reningelst, in het beleid dus van de plaats, samen met de wetten van de heerlijkheden van Reningelst en Clytte.

Deze drie besturen moesten vergaderen en malkander verstaan bij het bespreken en uitvoeren van algemene parochiezaken (8). Zo schreef koster Cuvelier dat, in alle belangrijke parochiezaken de drie schepenkorpsen wettelijk opgeroepen en vermaand werden, zo in het horen van de rekeningen als andere. Dit gaf rond 1780, aanleiding tot moeilijkheden doordat de vertegenwoordiger van de heer van Reningelst (ontvanger Grossimy) – de drie heerlijkheden waren in het bezit van dezelfde persoon – verwaarloosde deze oproepingen te doen en trachtte het beleid van de parochiezaken uitsluitend te doen bedrijven door de wet van de heerlijkheid Reningelst.

In de tweede helft van de 18de eeuw was dergelijke handelswijze derhalve de regel en dit onder beleid van de centraliserende tendenzen van het Oostenrijks landsbestuur. In de stad Wervik waren de toestanden ongeveer gelijkaardig.

Algemene- en parochiebelangen werden behartigd door de schepenen van de Keure, weze de samenvoeging van de schepenen van de heerlijkheid Wervik en (oorspronkelijk) Oosthove, In de 2de helft van de 18de eeuw is men er te Wervik in geslaagd de deelneming en de invloed van de heerlijkheid Oosthove omzeggens volkomen uit te schakelen.

Op kerkelijk gebied was te Reningelst eenzelfde regeling geldig als voor het bestuurlijke. De kapelaan en de koster werden trouwens door het kasteel benoemd. Na de aanstelling op het kasteel moesten ze zich “presenteren” in de vergadering van de “drie colleges” en er de wetheren verzoeken om hun genegenheid en vriendschap.

Kanunnik Tanghe meende dat de heerlijkheid vroeger tijden had toebehoord aan een geslacht dat de plaatsnaam droeg en dat deze heerlijkheid later overging in het huis van Nevele. In zijn kroniek noemt hij een Lambertus van Reningelst die, in 1107, een overeenkomst nopens Poperinge afsloot met Lambertus, abt van Sint-Bertijns.

Deze Lambertus van Reningelst mag misschien vereenzelvigd worden met Lambertus van Nevele, een broer van Willem van Wervik, die deelnam aan de staatsaanslag die het leven kostte aan graaf Karei de Goede in 1127. Het is immers voldoende bekend dat, in die tijd, de familienaam nog niet vaststond en dat eenzelfde persoon verschillend kon genoemd worden, in de tot ons gekomen historische dokumenten, naargelang hun afkomst, hun bezit of zelfs de plaats waar de oorkonde werd opgesteld.

Dhr. Ernest Warlop geeft daar genoeg voorbeelden van in zijn “Vlaamse adel” en in zijn andere studie’s, over de oudere adellijke families van Vlaanderen. Zo geeft hij, in zijn studie over Wervik tot omtrent 1300 een (weliswaar hypotetische) genealogie van de heren van Wervik, met, in de derde generatie, als afstammelingen van een zoon van Walter I van Nevele (1072-1084), zoon gehuwd met ene Ogiva, de gebroeders: Walter II van Nevele (1120-1133) en van Wervik (1121), Lambrecht van Nevele (1122) en van Wervik (1127), Willem van Wervik (1125-1127),
Diederik van Nevele (1139-1139/45) en van Wervik (1127), Oylard van Nevele (1139-1164/66).

Het huis van Nevele, dat blijkt te stammen uit het grafelijk huis van Vlaanderen, had bezittingen bijna geheel Vlaanderen door. De oorspronkelijke heerlijkheid van Nevele strekte zich uit over talrijke plaatsen in de Leiestreek, van Nevele tot Wervik, met afgetakte bezittingen (achterlenen) op veel plaatsen elders in het land. De heerlijkheid Oosthove te Wervik bv., een leen van het Ronsevaalse, dus van Nevele, en lange tijd toebehoord heeft aan personen die de geslachtsnaam van Nevele bleven dragen, had haar cijnsgronden op Wervik en Komen, en achterlenen niet alleen op Wervik en Komen, maar tevens grotere o,m. te Zarren (ten Steenakkere, groot 156 gemeten), op Komen-Zuid, thans Frankrijk (Winhem, 50 tot 60 bunderen) en te Reningelst (het hier behandelde Zandberge, met ongeveer 580 gemeten).

De heerlijkheid Wervik was mogelijks eveneens oorspronkelijk bezit van het huis van Nevele en een deel van de heerlijkheid Oosthove, terwijl de Wervikse heerlijkheid ter Kruisse, in 1391 gespleten uit de oude heerlijkheid Oosthove, een achterleen van 18 gemeten had op Elverdinge.

We beschouwen het dan ook niet als te gewaagd de Oylard van Nevele, hierboven vermeld als de broer van Willem van Wervik, te identificeren met de Oylard van Elverdinge, die, op 21 april 1168, grond vervreemde aan de kerk van leper, grond dat Oylard van Elverdinge in leen hield van Anselmus van Werken, die deze grond op zijn beurt van Gijzelbrecht van Nevele in leen hield, waarbij de bevestiging verkregen werd van graaf Filips van de Elzas, als opperleenheer.

Zo ook suggereren wij de vereenzelviging van Lambrecht van Nevele (1122) en van Wervik (1127), uit de hiervoren aangehaalde stamboom, met de door kanunnik Tanghe geciteerde Lambertus van Reningelst uit 1107. Dit alles blijft echter behoren tot het veld van hypoteses en suggesties. Om ze te bewijzen zouden we een betere detailkennis moeten hebben van de geschiedenis van de oude Vlaamse families, eigenaars van de grond, van hun afkomst en van hun huwelijken.

We hebben echter vastere grond onder de voeten voor de hiernavolgende jaren van de heerlijkheid van Zandberge. We citeren de namen voorafgegaan door de jaartallen van de aangegeven feiten:

1443: Geraard van Osy.

1485: Waynselin van Osy.
1485: Lowyc van Enghien (Edingen), ridder, in naam van zijn echtgenote, die de heerlijkheid geërfd had van de voorgaande, haar vader, die naar Wervik ging om, namens zijn echtgenote, het verhef te doen van zijn heerlijkheid vóór het hof van Oosthove.
1518: 27-29 april: Joncker Lodewyc van Kestergate. Het is echter best mogelijk dat dit dezelfde persoon is als de voorgaande uit 1485. Immers, we vinden hierna twee gebroers “van Edingen”, waarvan de eerste heer van Zandberge wordt bij consent van zijn oudste broer. Kestergat was een heerlijkheid in het huidige Brabant, gehouden van Lembeek, dat zelf kwam uit het Henegouwse Edingen.

1530-31: Titus van Edinghe, de tweede zoon van de heer van Zandberge, bij consent van zijn oudste broer.
1538: Virgilius van Edingen, heer van Beauclers, aan hem werd verwerfd door het overlijden van zijn broer Titus. Te oordelen naar hun voornamen, blijken we hier volop onder humanisten te zitten.
1551-52: Joncvrauwe Maria van Edynghe, bij gifte van haar broer gedaan vóór het verhef. Maria van Edynghe moet dan Virgilius’ dochter zijn. Dit bevestigt meteen dat deze Titus waarschijnlijk een herhaling is van de Titus uit 1530-31. Immers, tenzij Marie van Edynghen, ongehuwd en zonder nakomelingschap, zou gestorven zijn, waarbij de heerlijkheid op de zoon van een harer broeders als “feodaal erfgenaam” zou zijn overgegaan, moet de heerlijkheid verstorven zijn op haar oudste zoon of dochter, en deze zullen de naam van Edynghe niet meer dragen. Dit is misschien de reden waarom we in 1606 een de La Gain als heer vinden.

1562: 10 december, Titus van Edynghe. Het is waarschijnlijk, zoals hiervoren gezegd dat het hier gaat om de reeds in 1530-31 vermelde en in 1538 overleden Titus. Het document uit hetwelk we deze inlichting overgenomen hebben is, wat betreft Zandberge, tweedehands, namelijk een verheffing van de heerlijkheid van Oosthove en niet een verheffing van het leengoed Zandberge zelf.

Het is best mogelijk dat de griffier of de klerk van Oosthove eenvoudig uit een voorgaand denombrement heeft overgeschreven. 1606: 14 februari, Joncheer Chaerles de La Gain.

1685-88: Thomas Edward in Brussel, heer van Zandbergen in Reningelst, in een proces gewikkeld tegen Jacques de Lalaing, heer van Zandberge. Hier staan we dus voor twee heerschappen die beweren heer van Zandberge te zijn, en die met elkaar proces voeren, waarschijnlijk om het bezit ervan.

1697: Juffrouw Edward (vermoedelijk de zuster van Thomas Edward) na het proces. De grond en de heerlijkheid van Zandberge bestond toen uit ongeveer 500 gemeten “cottiére gronden”, die bij verkoop verschuldigd waren “de zestiende denier als recht van marcktgelt”. Juffrouw Edward had op de heerlijkheid een rente van 5 ponden pars. per jaar in geld, 40 viertels mout en negen viertels roggerenten in graan. Slechts twee lenen hingen in deze tijd af van de heerlijkheid, het eerste toebehorende aan Jacques Loonis en het tweede leen aan de erfgenamen van (Gillis?) Dieusaert en welke bestond uit ongeveer 7 gemeten bos, de razieren zijn “viertels” geworden (wellicht werd te Reningelst een razier 1 viertel” genaamd ?), en zijn de negen razieren “oorscoren” 9 viertels rogge geworden.

De vermindering in cijnsen, van zeven naar vijf pond pars., komen derhalve overeen met een vermindering in oppervlakte van ongeveer 68 gemeten. Het is dus mogelijk dat er stukken land overgegaan zijn naar ander gebieden, tussen 1562 en 1697, of ook dat cijnsgronden verduisterd waren sinds 1562, wegens verwarde toestanden, ten gevolge van de godsdienstberoerten in de 2de helft van de 16de eeuw.

In die tijd is veel verward en verloren gegaan aan feodale rechten. Veel grond werd niet meer teruggevonden. Ook het derde leen blijkt dan verdwenen te zijn, misschien wel dit op Dikkebus. 1713-17: Messire Pierre-Anthoine Baron de Collins (20). 1763: Graaf Albert de La Basecque (22).
1790: 17 oktober, De graaf de La Basecque (Albert (Poulot) Frangois, Marie). Dit zal dan wel de laatste “heer” van Zandberge geweest zijn en, vermits er geen leenbodem was, ook misschien de laatste eigenaar van dit gebied, tenzij deze heer ook cijnsgrond van zijn eigen heerlijkheid bezat, in welk geval zijn leenroerige rechten door handelingen van de Franse Revolutie ontnomen werden, maar daarom nog niet zijn gewone eigendommen.

Uit ‘Reningelst door de eeuwen heen’ van Willy Delestrez

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>