De heksenmeester van Voormezele

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     500 Views     Leave your thoughts  

Hoe Hendrik Buen met de duivel Astegory omging en te Ieper levend verbrand werd (1597).

Dien zomerschen uchtend was er roering rond de Halle van Yper. ’t Volk wist het: de mannen van ’t leenhof van Voormezele zetelden aldaar in gebannen vierschare om de tovenaar Hendrik Buen te vonnissen.

Hendrik Buen, filius Jacobs, geboortig van Voormezele, oud omtrent 33 jaar, was ongelukkig getrouwd. Zijn vrouw, Mechelyne Bataillie, was een toveres. Het was geweten hoe zij een rek koorn van 200 lands betoverde ten nadeele van Passchier Boudry. Eens ging Hendrik met vier pond boter uit Voormezele weg en toe hij ermee op de markt van Yper kwam, had hij er zeven pond ‘by onbehoorrelychen middele’. Het was geweten dat zijn vrouw ‘ghijnck ten nachte banckette ende vergaederynghe vanden viant (de duivel)’.

Mechelyne werd door de inwoners van heur parochie aangeklaagd en weldra door Franchoys Habordijn, luitenant van den baljuw van Vlaanderen, gevangen genomen. Hendrik wierp de schuld daarvan op Jacques Letten, een der leenmannen van de heerlijkheid, en dreigde openlijk zijn pachtgoed in brand te steken. Het ergste was, dat Hendrik ‘de conste van tooverie’ van zijn vrouw geleerd had en zelf met de duivel en zijn trawanten omging.

Zekeren dag vroeg Hendrik aan Passchier Boudry of hij een wijle zijn merrie mocht hebben om op ’t land te werken. Passchier weigerde. Eenige dagen later spande Passchier zijn merrie in om naar Waasten te rijden. Hij was met rooie buiten de prochie, of de beeste viel stille en Passchier mocht àl slaan en sakkeren dat hij wilde: de merrie ’n wilde geen poot meer verroeren. ‘Mijn ziele! Ze is betooverd!’ zei Passchier, ‘eerst mijn partij koren en nu mijn merrie!’ Hij peinsde seffens op Buen, de man van Mecheline.

En hij aan ’t zoeken …. en waarlijk….. er zat toverij in de ‘ruetelbelle’ van de merrie. Buen werd te keer gegaan en moest bekennen dat hij die ‘zaken’ in de belle gestoken had, en daarbij wijwater gebruikt had onder de aanroeping van ‘den naeme vanden viant vander helle, ghenaempt Astegory’.

Buen werd aangehouden, verder ondervraagd en bekend dat hij met den duivel een verbond gesloten had in de volgende omstandigheden. Astegory, ‘den viant vander hellen’ had hem uitgenodigd naar Bondues bij Roubaix. Buen ging er naar toe; de duivel Astegory was daar niet alleen, maar in gezelschap van Calleken Astegorys, ‘weesende eenen viant vander hellen, inde ghedaente van een vrauwe’.

Buen en Calleken ‘beloofden trauwe’ wederzijds en dronken samen. Calleken kwam mede tot bij de Leie alwaar Hendrik ‘huer cussende van heur oorlof ghenomen’ heeft. Sedert deze Walpurgisnacht was Buen ten uiterste ‘familier’ met Calleken. Hij moest maar roepen ‘Calleken Astegorys’, en de duivelinne was daar gezet, ‘alzoo dickens als ghy die gheropen ende begheert hebt.’

De griffier op de Halle schreef dat al in zijn register en voegde er uitdrukkelijk bij, dat al het voorgaande blijkt ‘by voluntaire ende gheïtereerde kennesse (bekentenis)’ van de betichte.

Daarenboven was Buen noch verdacht ‘van diversche vruchten betoovert ….. ende van diversche menschen ende beesten by (zyne) tooverie van levende lyfve ter doot ghebrocht thebbene …’ Dat was meer dan genoeg voor de mannen van leene, om met de zaak kort vore te maken …

Weldra zagen de menschen voor de Halle den griffier ‘ten breteske’ verschijnen en ’t vonnis lood dat Hendrik Buen moest ‘levende aen een staeke verbrand ende (zyn) lichaem metten viere ghebrocht wordene tot pulvere en asschen’.

Ten één ’s achternoens stond Buen al op den brandstapel voor de Halle en werd er ‘van levende lyfve ter doot gheborcht’ in de tegenwoordigheid van de leenmannen van Voormezele.

Uit ‘Het Heksengeloof’, thesis van Frans Ramon uit 1975

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>