De hongersnood van het jaar 1044

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     464 Views     Leave your thoughts  

Een schipbreuk tussen de woedende golven van de zee is wreed; een oorlog, die volk en land verwoest, is verschrikkelijk; een moordende pest doet ijzen; maar het wreedste, het schrikkelijkste, het ijselijkste van alle onheilen, tussen welke het mensdom kan dobberen, is een hongersnood.

Ijskoud kruipt het bloed in de aderen van hem, die een blik terug werpt op de bladen van onze geschiedenis, waarin de verwoestingen van straffende gesels, die ons vaderland in 1044, als het ware, uitmoordde, te lezen staan. België en Frankrijk werden toen ter tijd met een driejarige onvruchtbaarheid geplaagd, en een noodlottige schaarsheid van levensmiddelen veroorzaakte een hongersnood, wiens onbeschrijfelijke woede dit rampspoedig tijdstip op een betreurenswaardige wijze kenschetst. De bloeiendste gewesten van ons land, van rijk en schoon die zij waren, vervielen in een kwijnende toestand; de liefelijke velden, weleer bronnen van overvloed, werden akelige woestenijen; koophandel en landbouw waren levenloos; geen vee loeide noch huppelde meer op de verschraalde weiden: alles was somber, alles doods, alles, natuur en mens. De wetten hadden alle kracht, de menslievendheid haar rechten verloren.

Als een roofzieke kudde, van schuilplaats tot schuilplaats zwervend, doorliep het verhongerd volk het land, om zich aan de verslindende honger te ontrukken. En dan, helaas, gaven deze gedwongen uitwijkingen oorzaak tot de afgrijselijkste onmenselijkheden; want de streken, in welke de hongerige benden zich neersloegen, werden tonelen van een mensenjacht. Van een verdelgende oorlog tussen landgenoten, waarvan de jaarboeken van de wereld gelukkig maar weinig voorbeelden opleveren. In de steden en dorpen gingen bij dag de mensen stervend door de verlaten straten; geweldenarijen werden gepleegd; mensenvlees werd in enige plaatsen op de markt gebracht, en voor groot geld verkocht ; en ‘s nachts zweefden de verhongerden als hyena’s op de kerkhoven, ontgroeven de lijken; en gruwend verlichtte de maan het afschuwelijkste maal dat ooit kannibaal aangerecht heeft.

Onder andere zielroerende taferelen, die de geschiedenis van die tijd ons nalaat, neem ik het volgende met siddering over.

Een huisgezin leefde, vóór die drie rampzalige jaren van schaarsheid, in den burgerstand gelukkig. De zoetste huwelijksband had een deugdzaam paar gestrengeld , en vijf bevallige kindertjes waren de vruchten van een bestendige liefde. In alle mogelijke ondernemingen lachte de fortuin hun wonderlijk toe, en meer dan een benijdde hun steeds vermeerderend welvaren, toen de onvruchtbaarheid België als met een rouwsluier kwam bedekken. Verbazingwekkend groeide reeds het eerste jaar de duurte van eetwaren aan; de koophandel lag gestremd, en de burgerstand begon zijnen vorige bloei te verliezen. Een tweede maal weigerde de aarde haar vruchten aan ons lijdende vaderland: de nood van de inwoners werd drukkender, en het onzalig huisgezin moest dan ook de pijnlijkste berovingen ondergaan en zich van een groot deel van hun huisraad, ten einde zich het nodig voedsel te verschaffen, met hartzeer ontmaken.

En toen voor de derde maal de vaderlandse bodem met onvruchtbaarheid werd geslagen, toen werden de burgers in de uiterste ellende gedompeld, en doodarm zaten nu vader en moeder van honger schier bezwijkend aan hun enig overgebleven bedstede te zuchten, waarin vier uitgemergelde kinderen lagen te zieltogen.

Een doodse tint heerste in heel het huis, welke stilte, als die van het graf, slechts van tijd tot tijd door de pijnlijke kreet van een vijfjarig zoontje, dat om brood smeekte, werd onderbroken. De staat van de vier jonge schepseltjes nam zo deerlijk een wending, dat zij het een na het ander bezweken, en hun reine zieltjes vlogen ten hemel, alwaar de ouders hen weldra hoopten te volgen.

De naakte woning was nu het enige dat de ongelukkige nog bezaten, en dit zelf voor brood verkopen was het laatste reddingsmiddel, dat hun in dezen rampvolle toestand overbleef. Ach! hoe hard moest hun deze beroving vallen! Hoe bitter moesten zij wenen, toen zij tegen een handvol geld hun ene schuilhoek, hun laatste pand moesten ruilen!

Doch de maat van hun rampen was nog niet vervuld; want na verloop van enkele dagen zat de bedrukte moeder, met haar zoontje aan de zijde, op de straat, en een levend geraamte lag in haar armen te zwoegen: het was haar echtgenoot, die met den dood worstelde. Grijze haarlokken hingen in wanorde op haar magere schouders; hete tranen van wanhoop bengelden langs hare bleke, gegroefde wangen, en starend zag zij op den roerloze mond van haar gemaal, die weldra zijn laatste zucht loosde. ‘Dood!’ – gilde ze toen op een hartverscheurende toon, ‘dood en koud!’ En eensklaps wendde zij zich tot haar dierbaar wichtje, wilde het aan haar kloppend hart drukken, maar het wichtje was verdwenen.

Door de honger gefolterd was, op dit rampzalig ogenblik van haar vaders marteldood, een onmens tot bij het onnozel kindje geslopen, had het met een helse list, door het bekoorlijk gezicht een blozende appel tot zich gelokt, en onbarmhartig geschaakt, om het aan zijnen verscheurende honger te slachtofferen. Vervaarlijk was de wanhopige toestand van de kinderloze weduwe, die, als van het bliksemvuur getroffen, levenloos op het lijk van haar echtgenoot neerzeeg, en wellicht met hem – hoe ongaarne ik het ook veronderstel – nog op den zelfde dag aan hare hongerige medeburgers tot voedsel heeft verstrekt.

Wanneer na een schrikwekkende stormweder, dat het angstig aardrijk met bliksemzwangere wolken overdekt en bedreigd heeft, de heldere zon opnieuw glinstert; wanneer een zachte balsem de vinnige pijnen van een diepe wonde wegneemt, dan zijn de gewaarwordingen die de boezem uitzetten, onuitdrukkelijk zoet. Maar oneindig troostrijker voor ons geteisterd vaderland was de meedogende liefdadigheid, die de bisschop van Kamerijk, de abt van Gembloux, en een aantal andere heren, tijdens den hongersnood deden schitteren. De doorluchtige Wazon, bisschop van Luik gaf vooral, in deze noodlottige omstandigheden, het voorbeeld van de engelachtigste menslievendheid en van de volledigste zelfopoffering.

De waardige kerkvoogd kocht in vreemde landen alle verkrijgbaar koren op; maakte openbare graanzolders, en liet zichzelf het nodige ontbreken, om de behoeftige en hongerlijdende huisgezinnen, bijzonderlijk die van landbouwers, ter hulp te komen. Zijn verheven christendeugd trok den zegen over onze voorouders, en de vruchtbaarheid van de volgende jaren verloste hen van de ijselijkste der plagen. Ook heeft de vaderlandse geschiedenis Wazon’s roemwaardige naam vereeuwigd, op dat zijn geheugen in het dankbaar hart van elke ware Belg voor altijd heilig en geëerbiedigd zal blijven leven.

Beveren, wijnmaand 1838.

E. VAN MIGEM.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>