De konvooien van Leisele

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     457 Views     Leave your thoughts  

1651 – Onze gemeente heeft ook veel te lijden gehad tijdens de inval der Franse legers, om België aan de heerschappij van de koning van Spanje te onttrekken. In de zomer van 1651 legerden te Leisele twee regimenten Duitse soldaten en einde oktober van hetzelfde jaar drie regimenten Lorreinen, met het regiment van Don Louis Poenega, benevens de Compagnie van de luitenant-generaal.

In die tijden van herhaalde troebelen moet er hier ook een soort van verdedigingslijn zijn geweest. – “Den onderschreven kendt ontfang te hebben uit de handen van Philips Ryckeboer in sijn qualiteijt als hooftman van de prochie van Leysel de somme van 4 ppars. om twee reepen tot ophaelen van de brugghe die ghemaeckt is bij de redoute (versterking) classchoore, ghenaemt de cortreberme, action desen 15 7bre 1692.” –

“In ‘t eerste van de meyenmaendt deden de Franschen door een groot getal pioniers, ten coste vanden lande, eenen Nieuwen Gracht met eene groote borstweere maecken. Den selven begon in de Moere, terplaetse waer de prochien van Houthem ende Hondschote scheyden; vandaer streckte hij sich uit langst den houtgracht voorbij den Crogniaert (Grayaert) ende liep voorbij de Clachoore naer Leysele. Van de lestghenoemde prochie liep dien voorts naer den Brouckmolen in de prochie van Beveren, ende eyndichde al daer aenden Ysere. Langs denselven gracht warender op alle de passagien Fortkens ende redouten gemaeckt die met soldaten beset wierden. De kerken van Bulskcamp, Houthem ende Leysele wierden oock versterckt ende met soldaten beset.”

Deze versterking “De Corteberme” was vermoedelijk gelegen langs de weg naar Hondschote, enkele meter vóór wij het tolkantoor van Leisele bereiken, daar waar de weg over de beek de Houtgracht loopt. Bij deze versterking was er een ophaalbrug, waardoor men zo nodig de weg kon onderbreken.
Een van de eerste maatregelen, welke steeds van kracht werden in dergelijke beroerde tijden, was het instellen van de avondklok. – “Betaelt aen Joannes Baptiste Louchaert van gedeurende het jacr ghevallen den eersten meye 1782 voorseyde telkens avonds gedeurende een half quartier uers geluydt te hebben de clocke van retreite uyt de herbergen.”

Gedurende deze vele bezettingsjaren door vreemde troepen werd er meermaals overgegaan tot het opeisen van paarden en wagens. Ontelbaar zijn dan ook de rekeningen die we terugvinden in dat verband. Zij geven ons een duidelijk beeld van de omvang der opeisingen, alsook van de afstanden die moesten afgelegd worden.

“Repartitie van de somme van twee duyst drie hondert thien pont pars. prochie van Leysele weghens door mijne edele heeren van het magistraet van Veurne om te vallideren ten comptoire slants op de impositien die deselve prochie aldaer schuldigh is van den jaere 1748 ter cause van te hebben ghelevert den nombre van thien waeghens ijder aenghespannen met twee peerden ende beleedt van twee conducteurs in het eerste uytgheschreven convoy van denselven jaere tot het vervoeren van fouragien uyt het magasyn van Gendt naer smajesteyts legher ghecampeert voor de stede van Maestricht ende de directie van Sr. Norbert Allemeersch daertoe ghecommitteert waervan de taxatie bedraeght te weten thien stuyvers daeghs voor den waeghen, drie pondt pars. van elck peert ende een pondt thien schelle pars. van den conducteur met welcke somme Joannes Proot als ontvangher van den selven jaere bewesen wordt te doen den naerschreven betalinghe aen de personen die in hetselve convoy hun lieden peerden ende waeghens ghefurreert hebben elck tot alsulcken nombre van daeghen als bij het extrait uyt de orrigineele lyste van de voorseyden commissaris ende den generalen staet dannof ghemaeckt door d’heer Eugenius Marrannes bekent staet soo volght:

“Eerst aen Pieter Francois Vanderbrigghe ter cause van 26 daeghen doen convoyen met synen waeghen peert ende conducteur bedraeghende tsaemen inghevolghe de voorschreven taxatie tot…” “Item aen Jan Francois Proot van ghelycke nombre van daeghen aldaer gheconvoyt thebben met peert ende conducteur is…” En zo gaat de rekening verder. Er worden 3 convooien vermeld. Het eerste convooi bestond uit 9 wagens, het tweede telde er tien en het derde 9 wagens. Elke wagen had 2 begeleiders en was bespannen met 2 paarden. Een andere rekening van hetzelfde jaar heeft betrekking op de levering van hooi.
“Repartitie… ter cause van te hebben ghelevert de nombre van drie hondert ses rations hoy aen de garden van de Conynck ghecantonneert in het dorp van Rousbrugghe…”.

Uit ‘Geschiedenis van Leisele’ van Albecht Cossey – Heembibliotheek ‘Bachten de Kupe’ – 1977

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>