De mazoutmarchand van Proven

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     665 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos op ‘n elfden november, over eenigte jaren, dat d’oudstrijders van Proven de feeste van de wapenstilstand vierden en dat er decoraties gingen uit è deeld zijn. Gusten Trikoleur , die van deze keer oek ging è dékoreerd zijn, wos daarop ongehoord è vierd. Ols Gusten kleene wos had ‘n ie oltyd in bewondering è staan voor de twee schone dékoraties die zyn vader è kreegen hadde voor te vechten tegen de Duitschers en die thulders in de beste plekke in è grooten kader hingen, met è prente, waarop da’je ‘n Belgische piot zag staan, van boven op de tranchees, met z’n bakonette op z’n geweere en d’handtekening van de koning daaronder.

‘t Jaar voor dat ‘t tweeden oorlooge begoste, wos Gusten ol è mobiliseerd è weest. Maar è ‘n hadde nooit d’occasie è kreegen van te vechten teegen den Duits, omdat ‘n nooit verder è weest wos of by de grenswachters, die aan Cappel de frontieren moesten bewaaken.

‘W ‘hèn in dien tyd oek nog ‘n beetje of è zien wei!’ hadde Gusten ol dikkers verteld. ‘Ja ‘k gelooven dat rechtuut’, zei Fiene, zyn wuuf…’..en d’heuren da’je zat te kaarten te Jettes in ‘Het Nachtegaaltje’. En die keer da’je daar aan ‘t dansen wos in de keuken, dat ‘n fonograaf van tafel kletste , wos dat daar oek by gerekend?’ Gusten hadde daarop nooit niet veele è zeid.

Gelyk da’k zei, wos Gusten geweldig nerveus dien nuchtend. ‘Chance da’je gy niet dikkers moet è dékoreerd zijn wei!, zei Fiene, ‘d’r is met joen geen kot ‘t houden…j’hèt ol kaffie è sturt op joen beste hemde…en joen onderbroek ‘t achterste vooren aan è daan, ‘t is tyd dat ‘t è passeerd is wei!’

Fiene ging naar boven om heur beste robe aan te doen en Gusten ging ‘m scheeren…., Ie wos nog maar djuuste begunnen of ‘n telefoon ging.

Gusten wreef de zeepe van zyn kaaken en liep, ol grollen naar ‘n telefoon.. ‘Hallo’, riep Gusten.

‘Spreek ik met meneer August Trikoleur?’, vroeg er ‘n voorname stemme van ol d’andere kant van ‘n draad.

‘Jaa’je meneere’, antwoordde Gusten è beetje uut zyn lood.

‘U spreekt met de koning…. mijn vader wens u te spreken…een ogenblik’, zei die stemme weere.

‘Ja Sire’, zei Gusten, ‘t wos er uut teegen dat ‘t ‘n wiste…’n hoorn beefde in zyn handen en ‘t zweet kwam op z’n voorhoofd. Ie peinsde direct da ‘t ging gaan over z’n dekoratie…surtout met de vader van de koning. Gusten zag met ‘n slag dien kader van zyn vader voor z’n oogen.

‘Hallo Gusten’, riep er olmetnekeer ‘n geheel andere stemme…’Het is hier Wiesten Keuninck! ‘t Is om te zeggen da’we morgen zou’n kommen met mazout, ols ‘t wel is.’

Gusten zakte bykans deur z’n beenen en koste geen woord uutbringen. ‘Hallo, is ‘t wel?’, riep de stemme weere. ‘Jaa’t!’, schreeuwde Gusten kwaad…maar wien wos dien anderen daar met ol z’n hooge klaps?’

‘Ha!’, lachte Keuninck, ‘dat is myn zeune, ‘n schoolmeester, die nu myn bureau doet, ie klapt è beetje chieker of ik ennée!’ Gusten gaf è grol en smeet ‘n telefoon toe.

.

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1983

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>