De mottesiekel van Manten Saffelaere

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     608 Views     Leave your thoughts  

Manten Saffelaere wos een van de beste members van ‘t muziek van Stavele. Ie weunde bijkans t’ende de prochie en hadde om zoo te zeggen ol de jaaren dat ‘n in ‘t muziek wos deur weere en wind bijkans drie kwart verre moeten rijden met zijn veto en ol achter zijn grosse-caisse d’r op gemonteerd om op de plaatse van Stavele geen één repetitie te mankeeren.

In ‘t begun wos Manten tamboer-majoor geweest, maar ie wos zoo geweldig In ‘t maneuvreeren met zijn stok en smeet ‘n zoo hooge dat ‘n een paar keers in de takken van è boom wos bluuven hangen.

Geheel ‘t muziek hadde tien minuuten moeten stille staan te wachten om weere te kunnen voortmarscheeren tot dat er entwien è leere gevonden hadde om dat spel weere naar beneen te halen.

Nu . den president hadde ‘t kunnen beklappen met Manten dat ‘n probeerde op den grosse-caisse. Maar Manten verouderde è beetje met è keer en ie begoste oltemets gepakt te zijn op zijn asem zodat ‘t zwaar kwam om met zijn velo op route te zijn.

Op nen achternoene wos ‘n gaan kijken naar è koopdag van oud alaam op den Kafhoek te Seppen Maenewaerts die naar ‘t oude manhuus ging en geheel zijnen santeboetiek in ‘t publiek deed verkopen.

Daar wos er oek nog è properen mottesiekel bij. Manten hadde van te vooren ol è beetje rond die machiene gedraaien … è keer wel bekeken, en ols den notaris d’r aan kwam en vroeg wien dat er daar amateur van wos, riep Manten ‘honderd vijftig frank’.

Niemand bougeerde buuten den notaris die zei; ‘t Is den joenen…Manten, proficiat!’

Manten verschoot van den slag met dat ‘t zoo zeere gegaan wos … en trok met zijn mottesiekel naar huus ‘k Zijn nu de puppe .. peinsde Manten….zaterdage gaan ‘k d’r mei naar de repetitie van ‘t muziek.

Ie probeerde enigte keeren in de dreeve van d’hofstee bachten zijn huus ‘t ding pruttelde wel è beetje in ‘t begun maar den zaterdagavond schoot het zonder mankeeren in gang en Manten wos er van deure … rechte naar de plaatse, ‘t Ging gelijk lukken bakken tot op ‘n honderd meters van ‘t lokaal.

‘t Wos niemand die wiste hoe dat ‘t kwam dat den moteur op è slag blokkeerde ‘t achterwiel wegsloeg … en Manten met zijn getuig en grosse-caisse en ol, eerder tegen de grond wos of dat ‘n uutgerekend hadde.

Manten roeffelde zeere rechte, keek rond ols ‘t niemand gezien ‘n hadde … dat is oltijd ‘t eerste da je doet in zulke momenten, bekeek zijn nieuwen broek met twee groote gaten d’r in en zijn veste die ol è kant uutgeraafeld wos van te schavijsteren over de steenen ….

Maar ‘t deed er omme….Wanne Tatse, de grootste kommeere van geheel den environ hadde ‘t gezien … kwam zeere ofgeloopen en vroeg tegen Manten; ‘Och heere toch, heb je gevollen dè?’

‘Neen, neen ‘k’ .. . schoot Manten uut…kwaad gelijk è kobbespinne … ‘Ik kruipen ik oltijd alzoo van mijn mottesiekel’

.

SJORS in de Ijzerbode van 1973

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>