De natte droom van Jacob van Artevelde

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     754 Views     Leave your thoughts  

De bezielende toespraak van Jacoppe
Vlaanderen moet het recht hebben om zich neutraal op te stellen. Jacoppe Artevelde voelt dat de tijd rijp is om zelf in actie te treden. Zoniet wacht de hongerdood. Hij wordt de 24ste december van het jaar 1337 op de hoogte gebracht van het principeakkoord tussen de Fransen en de Engelsen om geen vijandelijkheden aan te vatten voor de 1ste maart van 1338. Het is nu een kwestie van leven of dood, van enkele maanden geworden, om aan die verdomde Dordrechtse wol te geraken.

Maar drie dagen later komen de Gentse afgevaardigden met het nieuws dat alles bij het oude blijft. Filips van Valois en Lodewijk van Nevers willen niet onderhandelen met de Engelsen. De schepenen beseffen dat een algemene revolutie onder het volk nakend is en legt de stad Gent in een soort intern beleg. Een gewapende trance. Het Gentse volk wordt op zondag 28 december 1337 opgetrommeld op het grote plein van de Bijloke. Het is er ijzig koud.

Een bitse noordenwind jaagt nu en dan verse sneeuw door de straten. De maat is vol! Zeker 1000 wevers, volders, leerlooiers, schoenbewerkers en ambachtslieden van elke slag of soort negeren de koude en komen luisteren naar wat Artevelde te vertellen heeft. Hier en nu spreekt Jacoppe Artevelde voor de eerste keer het volk toe. Van paniek en agressie is geen sprake. Noch bij de spreker, noch bij het volk.

Hij ontpopt zich als een welbespraakt redenaar. Bezielend en enthousiasmerend. Jacoppe brengt het volk in de ban van zijn woorden. Het lijkt er op dat de Gentenaars allemaal al lang weten wat er zal verteld worden. Wat gisteren nog in de groezelige achterkamers van de drankhuizen werd doorverteld, wordt hier nu officieel te berde gebracht. De Gentenaars willen wol, werk en neutraliteit.

Wol, werk en neutraliteit
En dat kunnen ze bereiken door zich volledig te distantiëren van de oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Artevelde wil geen breuk met zijn graaf en met van Valois, maar wil wel praten met de Engelsen. De begeesterende toespraak van Jacoppe Artevelde zorgt voor een ongeziene eensgezindheid bij de Gentenaars. Artevelde heeft hen de weg gewezen die hen zal wegvoeren uit deze ellende. Zijn woorden hebben een diepe indruk gemaakt.

De weg naar een nieuwe leiding over de stad wordt in ijltempo voorbereid. Op 3 januari 1338, amper één week na zijn toespraak, wordt een officieel en buitengewoon bestuur van vijf hoofdmannen ingesteld. Het bestaat uit Jacoppe zelf, de lakenhandelaars Willem van Vaernewyck en Gelnoot van Lens, de welgestelde wever Willem van Huse en een zekere Pieter van den Hovene. Ze krijgen allen een staf medewerkers en lijfwachten toegewezen en een salaris van de stad.

De kring van medewerkers en lijfwachten rond Artevelde is duidelijk de grootste. Het is duidelijk dat Jacoppe Artevelde de hoogste in rang geworden is. De stedelijke ambtenaren worden deze keer wel gekozen uit alle lagen van de bevolking. Het hoorde al jaren zo te zijn, maar met de komst van Jacoppe, wordt er eindelijk een einde gemaakt aan de discriminatie van de wevers in het stadhuis

Gillis van Coudebrouck sluit zich aan bij Artevelde
Het is knap wat de bezadigde Artevelde heeft onderhandeld de voorbije week! Een nooitgeziene democratie in de middeleeuwen. Aan elk van de vijf hoofdmannen zijn vertegenwoordigers van de diverse gilden verbonden, waardoor het medezeggenschap van het gewone volk in het bestuur van de stad gegarandeerd wordt. De zo lang geviseerde wevers krijgen met onmiddellijke ingang van zaken hun rechten terug en worden voortaan opnieuw beschouwd als eersterangsburgers.

Er kondigt zich hoog bezoek af te Gent. Gillis van Coudebrouck, de burgemeester van Brugge, komt tijdens de eerste week van 1338 op visite bij de vijf hoofdmannen. Hij belooft hun onbetwiste leider Jacoppe Artevelde krachtig zijn steun toe. En ook Ieper sluit zich aan de Gentenaars. De verspreide slagorde heeft eensklaps plaats gemaakt voor een eensgezinde politiek waarbij Ieper en Brugge de autoriteit van Jacoppe Artevelde vrijwillig aanvaarden.

De nieuwe koers betekent niets anders dan een staatsgreep. Er is geen geweld aan te pas gekomen maar de graaf wordt bij deze alliantie tussen Gent, Brugge en Ieper simpelweg op een zijspoor gezet. De leiding over Vlaanderen ligt nu onmiskenbaar bij hun Artevelde.

De onderhandelingen slepen 23 dagen aan
Graaf Lodewijk doet aanvankelijk alsof zijn neus bloedt en dat de komst van Jacoppe een banale interne Gentse aangelegenheid is. Maar wat er zich in Gent afspeelt, is ook de Engelse koning niet ontgaan. Hij stelt de hertog van Gelder aan om te gaan praten met die van Gent. De noodtoestand wordt uitgeroepen in Gent. Een lijfwacht van 134 mannen waakt ondertussen over de veiligheid van de 5 hoofdmannen.

Terwijl begin 1338 de onderhandelingen tussen de Engelsen en die van Gent starten, belegt van Nevers op 15 januari te Eeklo een parlementaire sessie ‘omme der neringhen ende vriheden wille’ met alleen maar de intentie om een pad in de korf te leggen van de Gentenaars en de andere steden opnieuw voor zich te winnen. Terwijl het grafelijke initiatief vastloopt, haalt de vermetele Artevelde wel zijn slag binnen en worden de eerste Engelse voorstellen verwacht bij het parlement van de Vlaamse steden. De hooghartige graaf wil de Gentse hoofdman voor het eerst persoonlijk aan de tand voelen en ontbiedt hem op het Gravenkasteel. ‘Als Jacoppe weerspannig blijft, zal hij hetzelfde lot ondergaan als Zeger’.

Maar Jacoppe Artevelde blijft stoïcijns beleefd en vertrekt. De tabloids van die dagen verwijzen naar de bedenkelijke methodes van de grafelijke entourage. Artevelde weet ook wel welk vlees hij in de kuip heeft. In elk geval is hij nog voor 22 januari 1338 uit Gent verdwenen. De onderhandelingen slepen aan. Drieëntwintig dagen lang. De procedureslag van Lodewijk van Nevers zorgt er voor dat alles tergend langzaam evolueert.

En ondertussen lijden de mensen honger en liggen de weefgetouwen stil. Maar half februari is het zover. Jacoppe is er in geslaagd het definitief akkoord door het parlement te laten sluizen. Vlaanderen heeft beslist om zich voortaan neutraal op te stellen in het conflict tussen Frankrijk en Engeland. In de eerste dagen van maart komen de zo langverwachte balen wol vanuit Dordrecht eindelijk in de haven van Gent binnen.

De wolhuizen vullen zich weer
De wolhuizen van Gent, Brugge en Ieper vullen zich weer met wol. De crisis der crisissen is afgewend. Samen met de wol komen ook de hoop en het brood terug. En komt er hopelijk opnieuw tijd en ruimte voor welvaart. Wat een succes voor Artevelde en de zijnen! Maar de onverzoenlijke landsheer Lodewijk van Nevers zint op wraak. Ook de koning van Frankrijk is niet van plan om dit alles over zich heen te laten gaan en de ontrouw van de Vlamingen te accepteren.

De Gentse afgevaardigden Jan uten Hove en Symoen Parijs worden ontboden bij Filips van Valois. Diplomatie, bla bla bla, veel mooie woorden. De graaf van zijn kant voert achterhoedegevechten om alsnog het verdrag met de Engelsen niet te moeten ratificeren. Maar wat ze in Gent nog niet weten, is dat de Franse agenda al lang vast ligt: oorlog, repressie en geweld tegen die Gentse smeerlappen.

Plots, de Vlaamse onderhandelaars zijn niet eens terug vanuit Parijs, zonder enig voorafgaandelijk signaal, wordt de in Rupelmonde gevangen gezette Zeger van Kortrijk door de Fransen om het leven gebracht. Het oude en zieke boegbeeld van de Gentenaars wordt op 28 maart 1338 in zijn bed onthoofd.

Tijdens dezelfde week krijgen de Gentenaars het koninklijk bevel om hun vestingen te slopen en slingert de bisschop van Senlis vanuit Doornik de pauselijke banvloek over de hoofden van de Vlamingen. De reeks van mokerslagen komt hard aan in de Scheldestad waar op dat moment duizenden bezoekers vertoeven voor de jaarmarkt en van plan zijn om hun paasplicht te vervullen.

In Gent roept klokke Roeland storm
Jacoppe Artevelde blijft kalm. De toestand is kritiek, maar overdreven en impulsief reageren zou hem in een staat van wetteloosheid brengen. Het laatste wat hij wil is om zelf vogelvrij verklaard te worden. Kijk maar naar de vermoorde Brugse voogd Willem de Deken en Zeger van Kortrijk. Hij tekent beroep aan bij de kerkelijke hiërarchie en hij toont zich bijzonder sluw door de hulp en de bemiddeling van de graaf in te roepen.

Die voelt zich plots weer belangrijk. Het is een handige zet om vooral tijd te winnen. Filips van Valois wil er van zijn kant een machtsdemonstratie van maken. Op 9 april 1338 rukt een Frans legerkorps Doornik binnen, van waaruit het Vlaanderen gaat bedreigen. Het ziet er naar uit dat het doelwit Gent zal zijn. Wat zullen de Gentenaars als puntje bij paaltje komt, anders kunnen dan te capituleren tegenover die Franse overmacht?

Het is niet helemaal duidelijk of het in opdracht is van de graaf, maar tientallen Fransgezinde edelen ondernemen ‘s anderendaags vanuit hun kamp in Biervliet een offensieve verkenningstocht tot onder de muren van Gent. In Gent roept klokke Roeland storm. In geen tijd staat de stad in rep en roer. De ambachtslieden grijpen de wapens en zoeken de confrontatie op met die arrogante ruiters aan hun stadspoorten. De ruiters rijden weg maar wat ze niet beseffen is dat ze de Gentenaars vanuit hun winterslaap plots wakker gemaakt hebben. Het Gentse vechtersbloed bruist op in één krijgshaftige roes.

Jacoppe zet de edelen in hun hemd
De ondoorgrondelijke sfinx Jacoppe Artevelde ruikt zijn kansen. Hij ziet het gevaar opduiken vanuit de Schelde en laat, onder andere in Deinze, de bruggen over de Leie en de Schelde opbreken. En ook die Leliaards in hun nest te Biervliet worden aangepakt. Artevelde trekt met een aanzienlijke troepenmacht naar hun burcht die hij na twee dagen belegering inneemt. Jacoppe wil geen wraak en geen bloed aan de handen. De edelen die het zich enkele dagen geleden veroorloofden om de Gentenaars voor hun eigen stadswallen op te jutten, worden in hun hemd naar datzelfde Gent verjaagd. De geestdrift en het jolijt bij zijn mensen bij het zien van de in hun hemd gezette edelen voelt hemels aan!

De ogenschijnlijk passieve Artevelde heeft geloerd op een fout van zijn tegenstander en heeft dan fluks en instinctmatig toegeslagen. Ook het aanvankelijk gepaaide Brugge dat daarna ‘bi foortse ende ghewelt’ bezet was door de grafelijke troepen, wordt ontzet. De graaf en zijn ontredderde aanhangers nemen de wijk naar zijn kasteel te Male. Ze hebben nog maar eens bewezen hoe onbetrouwbaar ze wel zijn. De graaf ziet in dat ieder verder verzet vruchteloos is, en onderwerpt zich aan de wil van Vlaanderen dat zich tijdens de maand juni nu formeel achter de nieuwe Vlaamse politiek schaart.

Edward III van Windsor Plantagenet
Daar zal de rondreis van Jacoppe Artevelde door heel Vlaanderen wel voor iets tussen zitten. Het is alleen nog kwestie van grote baas Filips van Valois te overtuigen om hetzelfde te doen. De Vlamingen halen deze keer hun slag wel binnen. De Franse koning ziet in dat een weigering wel eens kan leiden tot een echte, doorgedreven Vlaams-Engelse alliantie en stemt toe in de neutraliteit van Vlaanderen dat nu officieel zijn handelsactiviteiten met Engeland verder mag zetten.

Op 23 juli 1338 wordt het kerkelijk interdict opgeheven. De zo gekoesterde Vlaamse neutraliteit is een feit. Ook Edward III laat weten de Vlaamse neutraliteit te erkennen en hij staat de Vlaamse kooplieden toe om nu vrijuit naar Engeland te komen om er de gewenste wol te kopen. Onderhuids blijft de spanning tussen de Fransen enerzijds, en de Engelsen en de Vlamingen anderzijds, natuurlijk om te snijden.

De toon van de Engelsen is mild en vriendelijk, maar wat de Fransen schrijven, staat bol van de verwijzingen naar de middeleeuwse eigendomsrechten van Frankrijk over Vlaanderen en hoe zijn Vlaamse vazallen op hun knieën moeten kruipen voor hun opperleenheer. Voeg daarbij nog de decadente en niet te vertrouwen graaf Lodewijk van Nevers die niet de minste scrupules kent om iedere Vlaming die zijn vazallenplicht niet onderhoudt, onder handen te nemen. Een echte verzoening lijkt een illusie. Maar Artevelde blijft bewijzen dat hij een handige staatsman is. Hij is er in geslaagd om zich te positioneren als scheidsrechter tussen de Franse en Engelse kemphanen en gebruikt deze positie natuurlijk om langs beide kanten nieuwe concessies los te weken.

Filips VI van Valois, koning van Frankrijk
Telkens opnieuw laat hij een mogelijke Engels-Vlaamse alliantie doorschemeren om verdere toegevingen af te dwingen van Filips van Valois. Eind november 1338 slaagt hij er in om herstelbetalingen te krijgen voor de Vlaamse kooplieden van wie hun goederen aangeslagen werden gedurende 1336 en 1337. Tot algemene voldoening van Vlaanderen trouwens. Ook de zo gehate verdragen van Athis (1305) en Arques (1326) komen op tafel.

De Vlamingen moeten in 1338 nog steeds het fenomenale bedrag van meer dan 300.000 Parijse ponden afdokken aan de Franse kroon. Op de 27ste december van 1338 stipuleren de Gentse stadsrekeningen dat de koning ‘gracie dede ende gaf quite den ghemeenen lande dachterstelle van al dat hem tland schuldech ende tachter was van den zoenengelde van de paisen die voertijds ghemaeckt waren’.

De Franse koning verzaakt nu officieel aan zijn laatste schuldvorderingen. Jacoppe glundert, Filips knarsetandt omdat die balorige onbeschaafde lummels, die ‘gens simples, rudes et ignorants’ hem zo in de tang houden. Terwijl de Franse koning zijn woede tegenover de Vlamingen amper kan onderdrukken, fleemt Edward III met de ‘ses très chiers amis’ langs hier en de ‘très saiges personnes’ langs daar. Het kan allemaal niet op. Maar de Vlamingen mogen niet vergeten dat het slechts een kwestie van tijd is vooraleer de oorlog van de Fransen tegen de Engelsen als een etterbuil boven het land zal uitbarsten. Als het nieuwe jaar 1339 aanbreekt, lijkt het er op dat de Fransen militair verder gevorderd staan dan hun Engelse opponenten. Het garnizoen in Doornik is aanzienlijk versterkt en overal in Frans-Vlaanderen worden troepenconcentraties gemeld.

Het Westland voelt nattigheid
Veurne, Ieper, Diksmuide en het hele Westland voelen al nattigheid. De Leliaards hebben zich verzameld in een partizanenleger ter hoogte van St.-Omer waar ze zich langzaam verplaatsen richting Vlaamse grenzen. Sint-Winoksbergen valt in Franse handen en ook Veurne en Diksmuide vallen in Franse handen. Lodewijk van Nevers ziet het graag gebeuren. Vanuit Kortrijk snelt hij naar Diksmuide waar hij de leiding neemt over de Leliaardse krijgsbende. Het kan tellen als oorlogsverklaring.

De Franse koning heeft hem het voorbije jaar als een onnozelaar afgezonderd tijdens zijn onderhandelingen met de Vlamingen van Jacoppe Artevelde en de Engelsen. Het moet nu gedaan zijn met die idiote diplomatie. Hij zal nu zelf ingrijpen. Vanuit het bolwerk ‘Westhoek’, dat hij al een tijdje met zijn propaganda heeft overstelpt, zal hij nu proberen Brugge en Ieper te heroveren en de macht te grijpen. De Bruggelingen beseffen het gevaar en rukken in ijltempo naar Diksmuide dat ze in de nacht van 12 op 13 februari bestormen. De totaal verraste graaf kan maar net op tijd ontzet worden.

Hij krijgt niet eens de tijd om zijn harnas aan te trekken en vlucht holderdebolder naar St.-Omer. Een aantal van zijn medestanders worden gedood. De graaf verliest zijn grafelijke zegel tijdens de schermutselingen en dat is uiteindelijk symbolisch voor de landsheer die, weer door eigen dwaasheid, Vlaanderen moet afstaan aan de verrassend alerte Vlamingen. Nu de graaf weer al eens kop van jut is in Vlaanderen, voert de Engelse koning de diplomatieke druk op bij de Vlaamse steden om officieel toe te treden tot het Engelse kamp.

De krachtlijnen van het nieuwe Vlaanderen
De krachtlijnen van een Vlaanderen, inclusief Bethune, Douai en Rijsel, worden uitgetekend en er is zelfs sprake van een eigen Vlaamse munt. Lodewijk van Nevers kokhalst bij dit idee maar ook de steden gaan niet in op het aantrekkelijke aanbod. De druk op Jacoppe Artevelde moet immens zijn. Maar de tijd is nog niet rijp om definitief te breken met Frankrijk. Ondertussen blijft Edward III ook hengelen naar Duitse steun in zijn conflict met Frankrijk. We mogen hierbij niet vergeten dat het Duitse imperium vlak over de Schelde ligt.

25 augustus 1339: beraadslaging in Brugge
De steden zijn zich van langs om meer bewust dat de oorlog nu nakend is. Op 25 augustus 1339 beraadslagen ze in Brugge ‘omme sorloghen wille dat es van den Ingelscen’. De machtsbasis van Jacoppe Artevelde is tijdens de voorbije zomer alleen maar sterker geworden. De orde en de wet zijn de hele tijd vrijwaard. Het bewijs is geleverd dat Vlaanderen de graaf niet nodig heeft en ook zonder hem bestuurbaar is.

Omdat hij het afgebold is tijdens in het voorjaar, zetten de Vlamingen het dik in de verf dat ze zichzelf perfect kunnen beredderen zonder zijn hulp. Je voelt het zo: de vijandigheid tegenover alles wat Frans is neemt hand over hand toe. De alliantie van de Engelsen met die van Brabant en Henegouwen is nu een feit. Het wapengekletter aan de oostelijke grenzen van Vlaanderen neemt grote proporties aan. Iedereen maakt zich klaar voor een veldtocht tegen hun Franse erfvijand.

De positie van Lodewijk van Nevers is ondertussen heel delicaat. Hij zou graag terugkeren naar zijn graafschap. Wat kan hij anders doen dan toegeven aan de eisen van de steden om weer enigszins op de voorgrond te kunnen treden in Vlaanderen? Hij mag terugkomen op voorwaarde dat hij instemt met een raad van vijf leden die als het ware samen met hem de Vlaamse regering zullen vormen. De ‘blijde herintrede’ van de gefnuikte graaf Lodewijk van Nevers in Gent is een feit. Dat zal de geslepen en scherpzinnige Jacoppe Artevelde ongetwijfeld veel plezier hebben bezorgd.

De natte droom van Jacob van Artevelde
De graaf staat nu volledig onder zijn gezag en zal naar zijn pijpen dansen. Ondertussen wordt het heet aan de oostelijke grenzen van Vlaanderen. Het grootste probleem van het Vlaamse bestuur bestaat er nu in om de mensen rustig te houden en te vermijden dat zij zich samen met die van Brabant en Henegouwen zouden mengen in een inval van Frankrijk. Hoe cynisch is dit alles om vast te stellen dat het nu de graaf zelf is die alles doet wat hij kan om de neutraliteit van Vlaanderen te allen prijze te behouden. Het perspectief om Rijsel, Douai en Bethune terug bij Vlaanderen te krijgen, moet ongetwijfeld een natte droom zijn voor Jacoppe Artevelde.

Voor het eerst sinds Robrecht van Bethune die, met zijn bedenkelijke diplomatie en zijn niet te stillen melancholie naar macht over Vlaanderen, bereid was om de Vlaamse kroonjuwelen zo maar af te staan aan opperleenheer Frankrijk, groeit zijn besef dat als er al kansen bestaan om dit ongedaan te maken, het nu zal moeten gebeuren. Lodewijk is nu diegene die bedelt om Vlaamse neutraliteit.

De Gentse hoofdman is vooralsnog niet van plan die op te geven. Hij acht zijn tijd gekomen om de Fransen een prijs te doen betalen voor het niet aangaan van een pact met Edward III. Op 21 oktober stuurt hij de graaf naar het legerkamp van Filips van Valois. Simon Parijs, Boudewijn van de Walle en Willem de Boovere vergezellen hem. Tezelfdertijd rukt Artevelde met een sterke troepenmacht demonstratief en uitdagend richting Kortrijk. Het opzet is duidelijk: ‘omme wider te gekrighene de paelen van Vlaendren’. Zijn logica is duidelijk. De betreffende gebieden werden enkele decennia geleden ingepalmd als voorlopig pand voor de schulden van Vlaanderen aan Frankrijk.

Omdat die schuld nu kwijtgescholden is, dient deze borgstelling niet langer. Jacoppe Artevelde werkt en denkt zeer logisch. Eenmaal de Vlaamse territoriale integriteit hersteld in zijn originele toestand, zal Vlaanderen geen belangen meer hebben om in een anti-Franse coalitie toe te treden. Meer zelfs; dank zij zijn neutraliteit zal het de kwetsbare noorderflank van de Fransen veel beter beveiligen. De redenering van Jacoppe houdt steek. Terwijl de Vlaamse afgezanten hun diplomatieke inspanningen ter zake doen, daagt Edward de Fransen uit tot een beslissende veldslag en is hij het Franse grondgebied binnengedrongen. Dat Engelse manoeuvre zal een bedenkelijke invloed hebben op de uitkomst van de gebiedsonderhandelingen.

De Engelsen trekken zich terug op 28 oktober
Eind oktober, het gure weer en de winter zijn al volop in aantocht, spelen de Fransen een kat en muis spel met de Engelsen. Die laatsten willen volop de confrontatie aangaan, maar telkens geven de Fransen verstek. De Engelsen rukken steeds verder op, en de Fransen deinzen steeds verder achteruit. Het spelletje duurt net zo lang tot dat de winter de Engelsen dwingt om zich terug te trekken en de lente van volgend jaar af te wachten om af te rekenen met die Fransen.

Dank zij zijn ontwijkende strategie heeft Filips van Valois zijn opponent schaakmat gezet en kan hij nu zijn volle aandacht besteden aan de Vlaamse eisen. Valt het te verwonderen dat er een ‘njet’ volgt? Op 28 oktober vernemen de Vlamingen dat de Engelsen zich aan het terugtrekken zijn. Nog vooraleer de Vlaamse gezanten terug zijn, marcheert het expeditiekorps ter hoogte van Kortrijk opnieuw richting Gent.

Al met al een vreemde en onbegrijpelijke beslissing om op dat moment de druk van de ketel te halen en om nu opendeur te houden aan de grens met het verraderlijke Frankrijk. De 30ste oktober is gezant van Nevers onverrichterzake terug in Gent. Vanuit Doornik, Kamerijk en andere grenssteden voeren Franse garnizoenen een reeks van strooptochten uit in de Westhoek, die het zonder de rugdekking van de Engelsen en de Gentenaars, zwaar te verduren krijgt.

Jan de Coster, de broer van Katelijne
Ondertussen zijn er in Calais kapers opgedoken die het gemunt hebben op Vlaamse en Engelse schepen. Het lijkt er op dat Vlaanderen en Engeland wel in elkaars armen worden gedreven. De Franse weigering voor de Vlaamse verzuchtingen, gevolgd door die agressie in de Westhoek en dan die aanvallen op hun beider vloten. En ook Edward heeft zijn lesje geleerd. Er is maar één weg om Frankrijk op de knieën te krijgen.

Hij moet te allen prijze de steun verwerven van het machtige Vlaanderen. Alle indicatoren wijzen onweerstaanbaar in dezelfde richting. Jan de Coster, de broer van Katelijne, de echtgenote van Jacoppe Artevelde, speelt een bijzondere rol in die periode. Na de terugkeer van Lodewijk van Nevers einde oktober 1339, verblijft de Engelse koning in Brabant, meer bepaald in Brussel, waar hij contact opneemt met Jan de Coster.

De hele maand november wordt er op hoog niveau onderhandeld tussen zowat alle betrokken partijen. Iedereen onderhandelt met iedereen. Brabant, het Duitse keizerrijk, Vlaanderen, Engeland en Frankrijk spelen allemaal hoog spel. Er wordt van alle kanten aan de Vlaamse kar getrokken. Als december aanbreekt, sijpelen de vertegenwoordigers van de Brabantse en van de Vlaamse steden binnen te Gent. Hertog Jan van Brabant heeft zijn hele hofhouding meegebracht. De hoogste adel is ook van de partij. Zou er een akkoord zijn?

Het Vlaams-Brabantse akkoord van 3 december 1339
Er heerst waarachtig een feeststemming in Gent als op 3 december, in het bijzijn van graaf Lodewijk van Nevers en van Hertog Jan, een plechtig Vlaams-Brabants akkoord wordt afgekondigd. Er is een samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Brabant uit de bus gekomen. Een pact dat hoe dan ook tegen Frankrijk is gericht want ze erkennen Edward als legitieme koning van Frankrijk. Er is sprake van vrijhandel, munteenheid, verplichte scheidsrechterlijke beslechting van de geschillen, een solidaire landsverdediging, een gemeenschappelijke bondsraad en vooral een grote lotsverbondenheid tussen de twee gemeenschappen. Ligt hier de echte geboorte van Vlaanderen zoals we het op vandaag kennen?

Jacoppe Artevelde heeft het spel geniaal gespeeld
Wat begonnen was als een tijdelijk spel van de graaf om de Vlamingen op een vals spoor te zetten, wordt nu geniaal uitgespeeld door Jacoppe Artevelde, die de graaf van zijn kant moreel verplicht die enorme ommezwaai te maken. Het is er eentje die kan tellen: de Franskiljon die een pact aangaat tegen zijn eigen achterban en daarmee zijn eigen Franse wortels verloochent. De altijd bescheiden Jacoppe Artevelde, staat op het akkoord nergens maar dan ook nergens vermeld.

Maar zijn inbreng voel je in alles. Het pact verspreidt, hoe je ook draait of keert, de exuberante geuren van de vernuftige Gentse hoofdman. Door de adel mee te betrekken in dit akkoord, is er nu voorgoed een einde gemaakt aan het eeuwenoude feodale stelsel van landeigendom en van het leenheerschap ‘tout court’. De gebiedsrechten van de Vlaams-Brabantse unie primeren voortaan op de belangen van de lokale adel en meteen ook op die van de grote steden. Jacoppe Artevelde heeft op 3 december 1339 zeer zeker een belangrijke aanzet gegeven heeft voor de nationale eenmaking van Vlaanderen.

Zo lijkt het toch althans. De plechtige afkondiging van het Vlaams-Brabants verdrag tilt Arteveldes’ prestige en status tot op ongekende hoogten. Zijn volk aanbidt hem. De hoofdman is ook maar een mens: hij koestert en wentelt zich in zijn persoonlijk succes en laat zich deze verheerlijking welgevallen. Het mag trouwens aangestipt worden dat de altijd bescheiden Artevelde, als ‘grand seigneur’, wel gediend is met de erkenning van zijn leiderschap en dat hij in die machtsfunctie helemaal niet wars is van de luxe en het ietwat decadente leven van de rijke burgerij.

De alliantie is een gouden zaak voor de Engelsen
Paul de Mont heeft gelijk als hij Lodewijk van Nevers een sneer geeft om wat hij in die weken wel of niet aanvangt met deze nieuwe situatie. Een klein kind kan zien dat de nieuwe Vlaams-Brabantse alliantie afstevent op een akkoord met Engeland met de bedoeling om Frankrijk buitenspel te zetten. Hij krijgt volop de kansen om zelf de Franse koning te benaderen en zelf te onderhandelen over de terugkeer van de verloren Vlaamse gebieden.

Hij weet goed genoeg dat de modale Vlaming niet echt geïnteresseerd is in de Engelsman, maar alleen zijn wol graag ziet. Met wat overredingskracht en wat toegevingen kan het spel van Jacoppe Artevelde en Edward III in de war gestuurd worden en kan hijzelf opnieuw de grote man worden in Vlaanderen. Wie is er uiteindelijk beter geplaatst dan Lodewijk om Filips van Valois tot toegevingen te dwingen, daar waar het de Gentse hoofdman vooralsnog niet is gelukt.

Welk een open kans mist deze dwaze graaf in die verwarrende weken? Er is zelfs sprake van een mogelijk huwelijk van zijn zoon Lodewijk van Male met Isabelle, de dochter van de Engelse koning. Neen. In de plaats daarvan slaat hij op de vlucht. Ongetwijfeld onder zware druk gezet van Filips, meldt hij zich ziek en reist hij af naar het Franse Mezières en wat later naar Parijs. De overeenkomst van 3 december die hij hielp tot stand komen, wordt niet eens door hem geratificeerd.

De Engelsen beseffen ondertussen dat die Vlaams-Brabantse alliantie een gouden zaak kan betekenen in hun strijd tegen onderbuur Frankrijk en proberen alle middelen uit om tot één groot allesomvattend Vlaams-Engels pact te komen. De hele maand december van 1339 door wordt er verder onderhandeld. Ook Willem van Henegouwen meldt zich aan. Het vertrek van de graaf wekt de indruk dat alles nu mogelijk is. De enige die de relatie met de Engelsen kon tegenhouden is van het toneel verdwenen. Artevelde heeft nu werkelijk in alles vrij spel.

Koning Edward III reist naar Gent
Rond de jaarwisseling zweren die van Brabant trouw aan Edward III en treedt Willem van Henegouwen toe tot het Vlaams-Brabants bondgenootschap. De Gentse kopman aarzelt vooralsnog om in zee te gaan met de Engelsen. De paus doet wat hij kan om de Vlaamse steden de les te spellen. Artevelde wordt nooit genoemd maar er wordt vanuit de kerk maar al te ondubbelzinnig gewaarschuwd tegen zijn verderfelijk beleid. Een oorlog zal vreselijk onheil brengen over het land.

Het wisselen van meester zal de Vlamingen zuur opbreken. Vanaf 15 januari zitten alle partijen aan tafel te Gent om er de grondslagen van hun bondgenootschap vast te leggen. Er is nu sprake van een economische, een militaire en een politieke overeenkomst. De partijen komen overeen rond een gewaarborgde wolstapel, financiële steun, militaire uitrusting, bescherming tegen de Franse agressie. Het graafschap van Vlaanderen moet opnieuw in zijn oorspronkelijke toestand worden hersteld.

Op 26 januari komen koning Edward III en koningin Philippina met een groot gevolg aan te Gent waar op de Vrijdagmarkt het bondgenootschap plechtig wordt afgekondigd. Edward III de Plantagenet laat zich nu officieel tot koning van Frankrijk kronen. De Gentse vrijdagmarkt is rijkelijk versierd voor de grootse plechtigheid. Artevelde, de magistraten en het Gentse volk zweren hun trouw en brengen een uitgebreide leenhulde aan Edward III als nieuwe koning van Frankrijk en Engeland.

Daarna zweert Edward met de hand op de Bijbel dat hij de Vlamingen zal beschermen tegen hun vijanden en dat hun privileges gerespecteerd zullen blijven. De mensen schreeuwen hun goedkeuring uit. Een Gentse kleermaker heeft gezorgd voor een nieuw koninklijk gewaad. Het jaar 1340 wordt voor de nieuwe alliantie het jaar één.

Uit deel 3 van ‘De Kronieken van de Westhoek’ – lees verder op http://www.westhoek.net/P1341100.htm – ook verkrijgbaar op eboek ‘Jacoppe Artevelde‘.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>