De onbevlekte ontvangenis als alibi

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     557 Views     Leave your thoughts  

Marcus van Vaernewyck moet een diepgelovige man zijn. Zijn inleiding tot de geboorte van Jezus is van die aard dat ik aan dit feit niet moet twijfelen. Voor mijn lezers laat ik hem eens ongecensureerd en in zijn eigen 16e eeuwse Vlaams aan het woord. Hij komt nog eens terug op die 12-jarige vrede. Ik citeer hem: ‘Zulks geschiedde door eene wondere werking van de almogende, op dat die aardse vrede der menswording van onze zaligmaker zoude verheerlijken; want hij, die den peys zoude maken tussen God zijn hemelse Vader en het menselijk geslacht, wilde in die wrede tijd van eene zuivere maagd geboren worden.’

Ik schakel weer over op mijn eigen stijl en taal maar wel met de nodige aandacht voor al dat goddelijke respect voor Jezus en Co. De kleine wordt geboren tijdens het 42ste jaar van de regering van keizer Augustus. De wereld bestaat op dat moment al 5200 jaar. Hmm. Maria is op het moment van de bevalling 14 jaar en 4 maand. Hmm. Op het moment van haar bevruchting moet de heilige maagd dus nog een puberend kind geweest zijn van 13 jaar en half. Dat feit hebben ze me tijdens de lessen gewijde geschiedenis van mijn jeugd wel heel goed weten te verzwijgen. De onbevlekte ontvangenis als alibi om een ongewenste tienerzwangerschap te vergoelijken.

De 25ste december van het jaar nul is een zondag, weet Dionysius te vertellen in zijn eigen tijdrekening. Tot dat jaar nul worden maar 7 dagen toegeschreven, op 1 januari van het jaar 1 start meteen het tweede jaar van de nieuwe tijdrekening. Op dat moment staat Rome op het toppunt van zijn bestaan. Vaernewyck goochelt met de cijfers. 2700,8000 ingezetenen. Op mijn beurt moet ik googelen om wat preciezer te kunnen zijn. Hij zal wel 2,7 miljoen willen aangeven maar dat aantal mag ik vermoedelijk nog wel reduceren tot pakweg 1,7 miljoen. Hoe dan ook een imposant cijfer.

Het geboortejaar van Jezus Christus betekent ongewild ook een beetje de hergeboorte van de stad Keulen aan de Rijn. Marcus Agrippa, de schoonbroer van keizer Augustus, laat de stad tijdens die periode volledig heropbouwen. De naaste familie van de keizer laat ook zijn invloed gelden op onze streek. Karel Brabon behoort ook tot dat kransje dichte familie via een zuster van de overleden Caesar en krijgt de zeggenschap over de landgebieden van de Schelde tot aan de Elbe, voornamelijk Brabant dus, maar eveneens over het gebied tussen de Schelde en de Somme. De regio die later bekend zal raken als Vlaanderen.

Karel Octavius Brabon trekt het erg lang als bestuurder van Vlaanderen en Brabant. Zijn zoon Titus neemt het zeggenschap over na zijn dood. Broer Karel leidt de oostelijke regio: Germanië en Düringen. Diens zoon Vespasianus zal het later schoppen tot keizer van Rome.

Na deze uitweiding focust Vaernewyck zich weer op het Keulen van in de tijd van Jezus. Een authentieke Keulense kroniek gaat dieper in op de gebeurtenissen van die dagen in dit stuk van de lage landen. De Romeinse kapiteins Tiberius en Nero voeren met succes een bloedige oorlog tegen de Walen of de Galliërs. Ook de Sicambren die wonen tussen de Maas, de Rijn en de zee moeten het ontgelden. De overwinning is vooral te danken aan de capaciteiten van Marcus Agrippa die daarna zorgt voor de heropbouw van Keulen naar het model van Rome. Ik krijg de bladzijdenlange lokale geschiedenis tot vervelens toe voorgeschoteld. Daarna buigt hij zich over de kronieken van Trier.

Ik neem 20 bladzijden verder de draad van zijn geschriften weer op. ‘Wat in deze Nederlanden voorgevallen is onder de Roomse keizers Claudius en de boosaardige Nero.’ Na de dood van keizer Augustus in het jaar 14 volgen Tiberius en Caligula in zijn voetstappen. In 41 komt Claudius, gevolgd door Nero in 54 die het zal uitzingen tot in 68. Claudius ofte Claudius-Tiberius brengt het eiland van Engeland weer onder Romeinse controle.

Zijn invasieleger krijgt bij de terugweg op de Noordzee te maken met een zware storm die zijn troepen doet aanspoelen in het ongerepte Zeeuws-Vlaanderen. Ze arriveren in het land van de wilde slaven die nu de Hollanders zijn, lees ik. Hier staat een kasteel met de naam van Slavenburg waar de Romeinen beginnen aan de bouw van een nederzetting die later zal uitgroeien tot de stad Vlaardingen. Een stad (in de buurt van het latere Rotterdam) die volgens mijn schrijver in de jaren 1500 overstroomd is en ver in zee ligt.

Kasteel Slavenburg vormt de grens tussen een uitgestrekt bos, het ‘woud zonder genade’ en de oostelijke regio die bewoond wordt door de Nedersaksen ook wel Friezen genoemd die hun hoofdkwartier aanhouden in het kasteel van Wiltenburg, het latere Utrecht.

De slimme en wat megalomane Claudius wordt door zijn vrouw met gif om het leven gebracht als hij 63 is. In zijn zog volgt de wrede en boosaardige Nero die om te beginnen afrekent met mama en haar laat doden en opensnijden. Ook zijn leermeester Seneca wordt voor zijn diensten beloond met de dood. Nero onteert niet alleen de edele jonkvrouwen en maagden in zijn entourage maar hij misbruikt daarenboven ook nog de jongelingen. Zijn echtgenote is warempel een manspersoon schrijft Vaernewyck, hij beslaapt nota bene zelf zijn eigen moeder en zuster.

Een heel speciale type die Nero als ik het zo allemaal lees. Hij dringt er op aan dat er over heel Italië en Griekenland bordelen moeten gebouwd worden waar de mensen vrijelijk overspel kunnen plegen. Natuurlijke en onnatuurlijke onkuisheid in het gezelschap van speellieden en zangers. Hij laat de families van de 3 voormalige keizers uitroeien en laat Rome in brand steken om er een idee van te krijgen hoe de stad Troye ooit door het vuur verwoest werd.

Nooit doet hij hetzelfde kleed aan. Hij gebruikt gouden angels en zijden netten om te vissen. Ik vraag me af of deze man zich daar mee zal bezig houden. Ook in het laten verscheuren van levende mensen door roofdieren vindt onze Nero zijn vertier.

Een mens moet iets hebben als uitlaatklep. De bewoners van Vlaanderen, Henegouwen, Holland en Zeeland zullen zijn bloedig bestuur ongetwijfeld aan den lijve ondervinden en ze gaan noodgedwongen in het verzet tegen zoveel Romeinse terreur.

De steden Bavay in Henegouwen en Velzeke in het land van Aalst worden versterkt. Tongeren en Antwerpen die onder het bestuur vallen van Julius Brabon, de zoon van Karel, blijven aan de kant van de Romeinen staan. Het fijne weten de geschiedenisboeken er niet helemaal van. Ik krijg hele lijsten van keizers en hun nazaten gepresenteerd. Het kan me allemaal weinig boeien tot ik in de periode 377-416 beland. De predikers van het nieuwe geloof zijn al begonnen met hun edele missie. Servaas is de voorloper in de streek van Tongeren.

Lees verder op http://www.westhoek.net/P0804100.htm

 

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>