De peirdepaternoster

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     483 Views     Leave your thoughts  

De paternoster bidden doe je officieel op onderstaande manier;

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Aansluitend zeg je de geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest,
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke Kerk;
de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis der zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven. Amen.

Bij het eerste kraaltje bidt je:

Onze Vader,
die in de hemelen zijt
geheiligd zij Uw Naam.
Uw Rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Bij het tweede kraaltje zeg je:

Ik groet U, dochter van God de Vader.

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Bij het derde kraaltje zeg je:

Ik groet U, Moeder van God de Zoon.

Wees gegroet, Maria, ……

Bij het vierde kraaltje zeg je:

Ik groet U, bruid van God de Heilige Geest.

Wees gegroet, Maria, ……

Je sluit af met:

Eer aan de Vader en Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Nu begin je met het eerste tientje van de rozenkrans. Je vermeldt het eerste mysterie van de reeks die je gekozen hebt (het overzicht van al de mysteries vind je in het tweede deel van deze gids).
Bijvoorbeeld:

Het eerste blijde geheim: De boodschap van de engel Gabriël aan Maria.

Je zegt aansluitend:

De heilige namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
Van nu af tot in eeuwigheid.

Aansluitend lees en overweeg je eventueel de bijpassende schrifttekst of een andere bezinningstekst die bij het mysterie past.
Bij het vijfde kraaltje bid je dan het Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemelen zijt …..

Bij elk van de volgende tien kraaltjes bid je telkens een Wees gegroet:

Wees gegroet, Maria, ……

Je eindigt het tientje met:

Eer aan de Vader en Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bij het volgende, apart staande kraaltje, begin je met het tweede tientje van de rozenkrans.
Je vermeldt het tweede mysterie van de reeks die je hebt gekozen, en je zegt aansluitend opnieuw ‘De heilige namen van Jezus, Maria …’. Daarna kan je de volgende schrifttekst of een andere tekst lezen.
Je gaat verder met het ‘Onze Vader …’.

De stappen 8 en 9 herhaal je telkens bij elke reeks van nieuwe kraaltjes op je rozenkrans.
Zo doorloop je alle 5 mysteries van de gekozen reeks.
Je sluit het rozenkransgebed af met een kruisteken.

Voor wie dit allemaal wat te ingewikkeld is, bestaat er ook zoiets als de ‘peirdepaternoster’.

Opgepast: hier bega je een doodzonde (een verwittigd man/vrouw is er twee waard)

Begin met een omgekeerd kruisteken  (onder, boven, rechts, links), plooi uw duimen naar binnen in uw vuisten en zeg het volgende:

In de naam des Vaders en des Zoons
en des Heiligen Geestes.

Hoktus boktus
‘ne kalversteirt die gekrakt is.
In ‘t land van Ribbedebie
waar de kiekens deur hunder gat kroaien
en de honden met hundern steirt bassen
daar lag ne kleinen duuvel overlaatst
te branden voor de deure
in sulfer, pek en venijn.
Toen kwam ik van ’t vertrek
daar lag Lucifer op m’n bedde.
Hij bakte koeken voor alleman.
Ik kreeg er één van.
Mijne kameroad die ervan at,
kreeg honger als een pad
en ne steirt op zijn gat
woar Lucifer op zat.
Haat, kwaad, kwelioat,
botermelk en kropsaload
en è zwarte peire, meneire!

(omgekeerd kruisteken maken aub)

In de naam des Vaders en des Zoons
en des Heiligen Geestes.

Amen

Met dank voor de tip aan mijn schalkse buurman Geert

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>