De schaliedekker van Veurne

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     839 Views     Leave your thoughts  

Medard Corniche, den schaliedekker van Veurne, zal leelijk in nesten, omdat zyn helper Disten Veust, in ‘t hospitaal lag met è gebrooken arme…

“Komt dat teegen!” kloeg Medard … ” t u meer ol tien jaar da’we tegaare werken … we zaaten op ol d’hoogste kerketoorens van geheel de streeke, tot zelfs in ‘t fransche, en nooit hèt Disten entwot teegen è kommen.

Maar passeerde weeke, ol den kader met t portret van zyn wuuf aan de muur hangen, staat’n op è traptje van drie terten hooge…

Olmetnekeer verliest ‘n daar zyn équiliber en è poeft daar kul over kasse in de vloer en breekt zyn arme!

Maar met ol dat, moest Medard è anderen helper trachten te vinden … Marie, zyn wuuf, stelde vooren van huideren schoonzeune Gerard, die aan den dop wos, te vraagen …

“Gerard gaat daarvooren è goên zyn!” zei Marie … “è ‘n is styf klibber en è rabbelt geern!”

“Jaa’n!” knikt Medard … “maar è werkt niet geern!” Maar, na veele klappen, lukte het toch om Gerard aan ‘t werk te zetten …

è Weeke laater waaren ze tegaare bezig op de kerketorre van Hondschoote … ‘t Wos noene en ‘t begoste twaalve slaan … ” ‘t Is twaalve wei!” riep Gerard, van den eersten slag dat’n hoorde en rap gelik è katte, wos’n langst de stelling naar beneén, om t’eeten …

Medard deed dat meer op zyn gemak, maar ols’n bykans aan de kerkhorlooge passeerde, kwam er daar olmetnekeer è ferme windbotte … De leere waarop dat’n stond sloeg scheef, zoodat Medard teegen de kerkhorlooge viel en ‘t achterste van zyn veste over een van de wyzers schoof en dat’n daar olzoo bleef hangen …

è Gerochte niet los en è riep op Gerard… “Gerard! Komt è keer subiet! ‘k Hangen hief vast aan è wyzer van d’horlooge!”

“Oei, oei, toch” peinsde Gerard, die djuuste wos begunnen eeten “weere zoo è ende naar booven!” ‘n Ging è ende achteruut gaan staan, om te kunnen zien waar dat zyn schoonvader vasthing…

“Héla, vader!” riep Gerard, met olle twee zyn handen aan zyn mond, omdat Medard ‘t ging hooren …”kun je gy zeggen ols ‘t aan den grooten of aan den kleenen wyzer is da’je vasthangt?”

“Aan den grooten!” riep Medard. “Dat is goed!” riep Gerard … “je moe’ joen niet nerveus maaken, ‘t gaat ol in orde kommen … je moet djuuste è kleen half uurtje patience hèn, je gaat ten twaalvenholf van ‘t zelfs naar beneên kommen!”

Kwaak in De Ijzerbode van september 1993

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>