De slaapmantel van Poperinge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       12 months ago     378 Views     Leave your thoughts  

Poperinge door de kermis

Indien iets van zijn oude faam blijft behouden in het diep vervallen Poperinge, is het wel onze kermisommegang die jaarlijks evenveel volk aantrekt en de kroon spant over het omliggende. Dan schijnt deze verkwezelde stad te herleven. De volkstoeloop, de algemene geestdrift de tering en nering welke men overal vaststelt, de welbekende gulhartige ontvangst welke vrienden en vreemden hier bekomen, alles geeft voor een tiental dagen de schijn van de vroegere voorspoed en welvaart van onze stad.

Dit jaar werd de kermis nogmaals goed gevierd, de hele week buiten een paar dagen uitgezonderd, is de menigte talrijk opgekomen, de grote markt waar kramen en barakken opgetimmerd waren, werd zoals gewoonlijk druk bezocht, maar, en dat is toch een bewijs te meer van de pijnlijke toestand van onze burgerij, de foorlieden deden weinig goede zaken en de herbergiers kloegen ook over de verminderde nering. Er was geen gebrek van volk, maar van ….geld!

Zoals naar gewoonte had de stad niet één duit weten te besteden aan openbare vermaken, daarvoor wordt hier nooit een centiem gevonden, hoewel de verpletterende belastingen waarmee het gemeentebestuur ons jaarlijks verrijkt. De Poperingenaars die zich willen vermaken, moeten het vermaak zelf zoeken en betalen; daar is het voordeel van een kadoddersbestuur te bezitten zoals het onze. De burgers die dat al lang weten hebben hun goede voorzorg genomen, want in heel de stad waren niet minder dan 52 danszalen ingericht.

Sedert Stoute Karel zich daarmee in de preekstoel bezigt, wordt dit getal jaarlijks groter! Nog een opmerking in dat verband; de danszalen zijn het niet die meest de tegenwoordigheid van de politie nodig hebben, maar wel zekere concertzalen waar men gedurig een paar agenten vinden kon. Dit voor de kapelhaantjes die de dans verbieden en liever de concertzalen aanprijzen; verder, wie zou durven tegenhouden, dat er niet duizendmaal meer gevaar is van zedenbederf in het aanhoren van de krappige liedjes door juffertjes gezongen in halve kledij dan in een dansbeurtje? Want menige van die coupletjes zou meer dan één congreganist doen blozen.

Nadere bijzonderheden over de kermis:

De eerste zondag werd meest onder bloedverwanten gevierd. Buiten de trottoirs die heel de Ieperstraat door openlagen, is er niets bijzonders te melden.

De maandagmorgen had de tweejaarlijkse prijsdeling plaats voor de leerlingenvan onze tekenschool.

‘s Namiddags was het concert voor beide muzieken.

In de philharmonie was het een echt uitgelezen muziekfeest, welke door een talrijk publiek bijgewoond werd. De plaats ontbreekt om daarover een breedvoerig verslag te geven, we moeten ons genoegen te laten weten dat de verschillende muziekstukken uitmuntend werden uitgevoerd en dapper toegejuicht.

Het bal van de philharmonie is eveneens in volle geestdrift verlopen.

De dinsdag waren de buitenlieden buitengewoon talrijk opgekomen. ‘s Namiddags had in de philharmonie een schone plechtigheid plaats, namelijk de aflevering van het kruis van 50 jaren werkende dienst aan de achtbare voorzitter, mijnheer Julius Van Merris.

Daarna werd aan ons uitmuntend muziek een prijsschieting aangeboden bij de statie. Dat gebeurde door de heren Van Merris en Dhont. Het volksconcert dat daar tenslotte werd gegeven had ook een puik publiek aangelokt.

Woensdag; tombola-schieting aan de verschillende gaaipersen van de stad en een betoging ingericht door de maatschappijen Victorinen en St.Anna ter ere van de heer R. Alleman welke een tweede prijs in de toneelwedstrijd van Roeselare had bekomen. Het liefhebbersmuziek van onze stad, onder het bestuur van de heer Justin Depuydt, luisterde het feest door zijn medewerking op en bekwam op heel de doortocht veel bijval.

Tweede zondag; grote schieting aan de pers van de maatschappij Sint-Sebastiaan. 238 liefhebbers hebben er aan deelgenomen. De erevogel werd afgeschoten door de heer Hendrik Allaert, lid van de maatschappij Sint-Sebastiaan.

Onze innigste gelukwensen aan de flinke wipboogschutter. Ter gelegenheid van de schieting had een puik publiek zich in massa naar de omtrek van de pers begeven; jammer genoeg dat daar een weinig muziek ontbrak om de schieting wat te vergeestigen.

Met Pameltje die zoals gewoonlijk al de bazen en bazinnen heeft te been gebracht, is de kermisweek afgelopen en keert Poperinge onder de slaapmantel terug waaronder het sedert zo lange jaren tot zijn nadeel ligt te kwijnen. Dank zij aan de plichtige werkloosheid van zijn bestuurders die niets weten in te richten om het leven in stad te onderhouden en het door welgepaste feesten soms te vernieuwen.

Uit ‘Het Weekblad van Ijperen en het arrondissement’ van 16 juli 1892
www.historischekranten.be

1892-145

1892-146

1892-147

1892-148

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>