De steenweg van Stavele

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     617 Views     Leave your thoughts  

Lang is er gezwegen langs de ene maar, maar veel, zeer veel gepraat langs de andere kant. Alle aanmerkingen in zo menig artikel en brief reeds opgehaald, bebleiten maar al te eentonig een aantal hinderpalen voor bedoelde weg, al of zij waarlijk bestonden of later zouden kunnen verwezendlijken.

Niet dat ik optreed als verdediger van de inwoners van Stavele. Nee, mijn wil is alleen een gezond oordeel te strijken over het oppervlakkige van de zaak en neem tot weerlegginsstof de beoordeling van de laatste zitting van de landbouwmaatschappij van Veurne, hier in de Dorpsbode van 3 februari 1857 meegedeeld.

1. Dat de redenen opgehaald in de Dorpsbode allen ongegrond zijn, dat mag ik niet zeggen, maar iets zeker is dat de reclamaties, bijzonderlijk van de kant van Roesbrugge, zoutloze zijn dan al hun brieven en schriften het kunnen uitleggen. Maar in alle omsstandigheden vertelt éénieder zijn eigen schoon, en gij zowel als ik, mijnheer de schrijver van bedoeld artikel, weet te wel dat Stavele, een zo rijke landbouwgemeente, in plaats van sedert jaren verscheidene gemeenschapswegen te bezitten, gehele winters een schiereiland is; dit is wel een reden die alle onbezonnen profetiën kan verbrijzelen en ten allen tijde het recht van Stavele doen gelden.

Een steenweg die het nu onbereikbaar Stavele aan de grote wegen verbindt, moet onzeggelijk voordeel aan de landbouw opleveren, dit kan niet betwist worden en hoe menig landbouwer die nu door gebrek van goede wegen zijn waren ten hoeve moet verkopen, zal dan diezelfde niet kunnen naar de markt voeren en de voordelen ervan genieten; dat is ook een recht dat aan eenieder toekomt als het mogelijk is.

De kalchiede der Stavele-dambrugge over de meersen zal overstromingen te Roesbrugge veroorzaken. Hoe is het mogelijk! Zijn we niet beide bewoners van de Ijzervallei, kennen we de gesteltenis van de waterloop niet genoeg om staande te houden dat er na het leggen van de weg in kwestie (nadat hij ZAL GELEGD ZIJN) meer overstromingen zullen plaatsvinden dan tegenwoordig?

Ga eens met geen omwegen te werk en beken, ja verwittig aan al wie het aangaat dat er van over jaren en jaren grote en verscheidene hinderpalen voor de loop van het water in de meersen bestaan, zeg aan het gouvernement dat het noodzakelijk is geheel de rivier de Ijzer te zuiveren en te verbreden, maar zwijg over de kalchiede van Stavele, die zo veel doortocht aan het water zal laten als de kunst en genie geven kunnen, en dan, zeg dat men tot Elzendamme als ook te Roesbrugge een dergelijk werk moet verrichten, dan zullen er geen overstromingen meer te vrezen zijn en gij zult gerechtvaardigde reclamaties doen.

2. Het is een partijdig werk. Zodan, het is een partijdig werk naar bijna alle gemeenten van een land door steenwegen aaneengeschakeld zijn, te lange leste een van de bijzonderste en vruchtbaarste met bruikbare wegen begunstigd wordt?

3. De landbouwmaatschappij is niet bevoegd om over het aanleggen van een steenweg te beramen. Dat geloof ik, voor wat het leggen betreft, maar zij moet toch altijd bevoegd zijn om de voordelen te kunnen overwegen die na het leggen voor de landbouw geschikt zijn. Overigens bekommert u niet, mijnheer, welke aandacht de heer de minister over dit alles zal maken, hiertoe zal hij voorzeker uw verdraaide en verduisterde uitleg niet nodig hebben en de uitkomst zal zeker dezelfde zijn zoals over de kalchiede van Roesbrugge op Krombeke. Zij is gevraagd en zij zal er komen. We zullen later met u ook niet benijden, houd u dan stil en vraag noch zeg mij niet verder, ik zal niet meer antwoorden.

De redactie reageert: ‘we delen het nierna staande artikel uit ‘Den Volksvriend’ van Yper, op verzoek mee en worden insgelijks gebeden het antwoord er op te laten volgen. De Dorpsbode van Roesbrugge schijnt tot bijzonder taak te hebben van hinderpalen te stellen aan het ontwerp van de steenweg van Stavele door Krombeke naar Westvleteren. Zijn tegenkanting steunt hierop dat de nieuwe weg een dam zou vormen die de overstromingen in de kom van de Ijzer zou doen aangroeien. Iedereen begrijpt dat indien zulk gevaar inderdaad bestond, het gouvernement de uitvoering van dat ontwerp niet zou toestaan dan op voorwaarden van de nodig geoordeelde kunstwerken te doen.

Maar wij geloven dat het daar de oprechte oorzaak van de tegenkanting die men heden doet niet is. Hetgeen men volgens ons wil, is het maken van de steenweg beletten omdat men oordeelt dat hij niet voordelig moet zijn voor het dorp van Roesbrugge. Dat schijnt ons moeilijk, de weg is gestemd sedert 6 jaren en het is op het ogenblik dat de belanghebbende gemeenten de handen aan het werk slaan, dat men tegenkanting begint te doen.

Roesbrugge had veel beter gedaan van zelf over zes jaar te beginnen en zelf een steenweg te maken van Roesbrugge door Krombeke naar Westvleteren met een tak op Stavele. Maar Roesbrugge heeft dat niet gedaan en het geniet heden de gevolgen van zijn werkeloosheid. Het zal zo vergaan met al de gemeenten die te bekwamen tijde, de nodige opofferingen niet weten te doen om steenwegen te maken die hen nuttig kunnen zijn, ze zullen andere zien maken zonder haar, ondanks haar en bijna altijd tegen haar belangen (meegedeeld). In het voorstaande artikel medegedeeld aan den Volksvriend van zondag 7 februari 1857, wil men doen geloven dat onvermijdelijk de kalchiede van Stavele, zoals zij geprojecteerd is, zal komen. In een van de eerste nummers van de Bode werd er gevraagd waarom men gewacht had van 1852 tot 1857 om dezelfde weg te daarstellen.

Om wel gegronde reden DIE THANS NOG BESTAAN en die het zelfde werk nog zullen beletten. Nu, wij vernemen stellig dat de heer ingenieur Brockhans te Ieper is of belast zijn met een nieuw onderzoek. Onpartijdig, aan geen beloften verslaafd is hij voor pons een goede waarborg. Des te meer omdat het algemeen nut en welzijn altijd de bovenhand gehad heeft en hoort te behouden op het eenkantig belang.

Dus de werken aan de Ijzer vooruit en dan de regelmatige subsidies van alle volgende werken, elk op zijn beurt. Nog eens: waarom de kalchiede van Stavele zo haastig? Zekerlijk niet omdat het een verouderd project is, tegen welke leden drie jaar menigvuldige nieuwe hinderpalen zijn opgekomen, hinderpalen die men nog nooit geweerdigd heeft na te zien. Waarom dan?

Dit mag niet, nog zal niet gebeuren en het openbaar moet geen slachtoffer zijn van, we geloven het, de ongegronde werkeloosheid, welke men de regering van Roesbrugge wil opleggen. In verscheidene omstandigheden Roesbrugge heeft meer gedaan dan veel andere gemeenten zouden gedaan hebben! Het was niet gewogen door eigenbelang.

.

Uit ‘De Volksbode van Roesbrugge’ uit 1857 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>