De treurwilg van Djoos

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     1012 Views     Leave your thoughts  

Tusschen bolloars, an ’n boörd van ê woaterpit

wist ik vroeger ên huerke stoan

Stroöi up ’t dak, groene vensters en de meurn fris in ’t wit

Ooch! Hoe geern hê ‘k doar ossan êgoan!

Droomn en dichten bringen noöis vele butter up ’t broöd,

schoöne liedjes e’ ku’ je nie eten.

‘k Moste ik weg uut myn Westhoek, uut nypende noöd,

en dat huzeke rochte vergeten.

Vele joarn kwoamn en goengn in ê verre vremd lând,

langen tyd hê-k myn Westhoek êmist

En ‘k verstoeg, o’k vergrysd were in Vloanderen kwam,

da’ k in ’t vremde noöis thuus hadde ‘êweest.

‘k Hoorde were myn toale, ‘k roök de reuke van ’t lând,

‘k kreëg ê krop in myn kele …. mo ‘k loech

omda ‘k were thuus wos, en an ’n woaterkânt

viste woa dat dat oud doeninkje stoeg.

Up en oavend in ’n uutkommn hê ‘k toen doar êgoan,

‘k wilde êtwot van myn jeugd were viengn …..

‘k Zag van verre dat kleen oud huuzeke stoan

en van blydschap beguste ‘k te ziengn.

Mor o’k noar kwoame, ‘k zag zuk ê zielig gedoe …..

’t Wos veronschoameld, vervuuld onder ’t mos.

Nog één bollaert stoegt ‘r doa, zo triestig ….. zo moe ….

en ‘k verstoef nu voor ’t eëst dat ’t ê ‘TREURWILG’ wos.

Djoos Uytendoale

Uit Het Zonneheem van 1990

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>