De twee Ezelstraten van Brugge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     700 Views     Leave your thoughts  

Ik heb dikwijls hooren gekken met de Bruggelingen omdat zij twee Ezelstraten in hunne stad hebben, waaronder eene van den Blinden ezel. Dat is aardig ook: ezel zijn is slecht genoeg, maar dan nog blind op den hoop! Nu, ‘t eindeke van al dat droogscheren kwam altijd hierop uit: dat er voortijds toch schrikkelijk veel ezels moesten zijn in Brugge om alzoo twee straten mede te
vullen, en dan nog ezels van soorten!

Ja maar, zoo gauw geen vonnis uitgesproken tegen de Bruggelingen. Laat ons dat eens van bij zien. Iedereen zal gemakkelijk vatten dat er hier geen questie is van redelijke wezens maar wel van de langoorige vierpooters die overal genoeg bekend zijn.

De Ezelstrate, die eene poortstraat is, is eene van de oudste onzer stad, en haren tegenwoordigen name droeg zij reeds over zes honderd jaar. De oorsprong van dien naam is gemakkelijk om uit te leggen.

Bemerkt eens wel dat de Ezelstrate leidt naar ‘t noorden op, waar de malsche weiden en de vette bilken liggen, waar honderden en honderden koeien in grazen : daar is de streke van melk, boter en kaas. Aan het ander einde van de Ezelstrate, stedewaarts in, gaande al door de Sint-Jacobsstraat, die een deel is van de oude Ezelstraat, zoo kwam men vroeger aan het Kaashuis, gelijk men toen zei, aan de zuidzijde van de Eiermarkt, achter Sint-Christoffelskerke: daar was de boter- en kaasmarkt.

In 1540 wierd dit Kaashuis of Boterhuis verplaatst naar den oostkant van de Sint-Jacobsstrate,waar het nu nog bekend staat. Die eetware laadde men meest in baggen op den rugge van ezels, en men bracht ze alzoo naar stad, immers ‘t is gekend dat die lastdieren algemeen gekweekt wierden in het noorden; men kent nu nog, onder andere, het ezelkwartier van Lombaardzijde bij Nieupoort, en wij zien nog dagelijks dezelfde beesten de melktonnekens naar onze stad brengen.

Op de marktdagen was er dan door de voornoemde strate als eene gedurige processie van die langooren, en het is gevolgentlijk niet te verwonderen dat zij hunnen naam aan de strate gelaten hebben. En van de strate is de naam overgegaan op een groot huis aan de brugge, op den hoek van den Ouden zak, voortijds eene brouwerije genaamd den Ezel.

En dc stadspoorte t’einden de strate, heeft ook den naam van den Ezel gekregen; waarop de Bruggelingen, die altijd geern lachen, dit raadselken gemaakt hebben : wat hangt er boven de Ezelpoorte? En als de jongens lange rondgepeisd hebben, dan raden zij eindelijk den steert. En ‘t is alzoo ook.

Maar nu de Blindezelstraat. Waar is die naam uitgekomen ? Wilt gij weten hoe de Bruggelingen dat uitleggcn ?

Hoort: In ‘t jaar 1382, als de Gentenaars met Philips van Artevelde onze stad ingenomen hadden, maakten zij zich meester van den koperen drake die boven op den toren van het Belfroit stond, en zij waren gereed om hem als buit mee te voeren naar Gent; de wagen waarop hij lag was met ezels bespannen en hij stond reeds op den Burg, te wege nevens het stadhuis weg, naar de Gentpoorte; al met eens, die beesten scheenen geware te worden dat men ze wilde met den drake naar Gent doen gaan, en zij stonden boomstille zonder nog een stap te willen verzetten ; en wat men ook sloeg en riep, en tierde, ‘t en kon al niet helpen.

Wat nu gedaan? Men kwam op het barbaarsch gedacht die arme beesten de oogen uit te steken, opdat zij den weg niet meer zouden gekend hebben. Met wierd alzoo volbracht, en het is maar op die wijze dat de Gentenaars erin gelukt zijn den drake uit Brugge weg te voeren; en dewijl dat juiste aan den ingang van het straatje nevens ‘t stadhuis gebeurde, zoo heeft het den name van ‘t Blindezelstraatje gekregen.

Alzoo spreekt de legende, maar daar is niets van waar ; want in 1382 stond er geen drake op de Halle. Sint Michiel met den duivel of den drake onder zijne voeten wierd er op gesteld in 1486, en door den donder in stukken geslegen, den 25 Januari 1493. Dat is de eenigste drake die ooit op den Halletoren gestaan heeft.

Wij moeten dus den oorsprong van de Blindezelstraat elders zoeken. In het begin heette die straat, de Burgstrate, mits zij tot den Burg geleidde. In het eerste van de jaren 1400 waarschijnlijk, bouwde men aan den oostkant, waar nu de bureelen zijn van dc policie-commisarisscn, eene herberg die voor uitsteekbord droeg: in den blinden esele; wij vinden ze vermeld in ‘t jaar 1425; die herberge wierd vele bezocht, iedereen kende den Blinden Ezel en zijn naam wierd allichte gegeven aan de strate zelve; men begon eerst te zeggen de strate van den Blinden ezel, en dan ‘t BIindezel-straatje, gelijk de Bruggelingen nu nog uitspreken.

Maar wat drollig gedacht, zal men zeggen, den Blinden Ezel uit te steken aan ecene herberg? Dat gedacht is nogtans zoo drollig niet als het er wel uitziet, immers eene herberg doet peïzen op dc brouwerie van waar dc drank komt, en in de brouwerie vind ik een verblind peerd rondloopen in den molen, om het graan te malen of de pompe te doen gaan; en zou het dan zoo wonderlijk zijn dat meester Langoor over oude tijden ook dat postje bediende, al was ‘tmet eenen confrater bij hem, of wel als hulpe van het peerd, maar in alle geval met een blindlap aan zijn kop.

Zoo, aangezien de blinde ezel den drank hielp maken, dan mocht hij zeker wel eene eereplaats hebben op het uitsteekbord van de herberge waar die drank verkocht wierd.

Er is ook nog te bemerken dat vroegertijds, omtrent rechtover den Blinden ezel een straatje uitkwam, van achter ‘t Stadhuis; het heette ‘ t Brouwersstraatje, en wierd gedempt in de jaren 1540; het dus wel te peizen dat er daar in oude tijden eene brouwerie gestaan heeft ten dienste van de bewoners van den Burg, en dat uit die brouwerie ‘t eerste gedacht is gekomen van het uitsteekbord den blinden ezel.

En daarmee is de ezel historie uit.

K. VSD.

17 december 1876 – Rond den Heerd

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>