De vernietiging van Terwaan

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     1129 Views     Leave your thoughts  

Op vandage, in de junimaand anno 1553, neemt keizer Karel de stad Terenburg, waarvan ik in ‘t lange zal vertellen uiteene oude chronike, in mijnen archivenboek.

Daags na de inname begon men op ‘s keizers bevel, de stad te vernielen en te slechten, met verbod die ooit te herbouwen. Men stak eerst de stad in vier, ontbood van alle kanten pionniers om de muren omme te werpen. Na korte dagen en stond er niet anders meer als een puinhoop. ? Daarwierden, “zegt een oude schrijver, “duwieren onder dc stad gedolven, en poeder daarin geleid, en ‘t vier in gesteken, zoo dat alles om verre en om hooge vloog.

“Pastor van der Meulen, van Rousbrugge, die t’enden de laatste eeuw schreef, vertelt dat een persoon van Rousbrugge die verscheide maal te Terenburg geweest had hem verteld hadde, dat men aldaar niet anders meer en zag als ‘t klooster van sint Augustijn, een prochiekerke, ter grootte van Oost-Cappel met eenen gelijken torre, en eene plaatse gelijk aan die van Beveren.”De kanoniken” voegt hij erbij, “van Iper die tot het lid van Terenburg behooren, hebben de velden daar Terenburg stond, over weinige jaren verpacht, zoo dat alles nu applaneerd wordt.

“Mijn ipersche medewerker, die eenen slaper van dit Membrum onder handen heeft, zal wel willen daarin zoeken tot hoe verre Pastor van der Meulen de waarheid vertelt. Benevens het welbekende jaarschrift deleti morini, ‘t gene in ‘t vlaamsch vertaald is door: DE MORINIERS GESLIGT, heeft men nog andere jaarschriften op die verdelging gemaakt, te weten:

TERWANEN WAS GEWONNEN

ALSOO ELCK SACH

IN WEDEMAANT DEN TWINTICHSTEN DACH ; Ook nog:
IN JUNIO TWEE TIENEN
HEBBEN KEYSER CAROLUS ENGIENEN
SEER NET GEMONTEERT

TERWANEN STERCK EN PLYSANT,

GEWONNEN VECHTENDER HANT

EN GANTSCH GERASEERT.

Aldus in de Annalen van West-Vlaanderen, waarvan ‘t handschrift voor mij ligt.

Het Magistraat van Veurne meende uit de verwoesting van Terenburg voordeel te trekken. Pauwel Heindericx vertelt dat de Veurnaars te dezer gelegentheid boden naar den keizer zonden met eene requeste, bij dewelke zij oodmoediglijk verzochten dat het hem zou gelieven den bisschoppelijken stoel binnen hunne stad over te brengen.

‘tWas een middel omVeurne op te helderen. Dat en zweegen zij in hunnere queste niet, peis ik ; maar ik en hebbe die requeste zelve niet gezien. Zij vertoogden dat Veurne gelegen was in een zeer rustig oord, verre van de frontieren der vijanden, (dat is van Vrankrijk,- Pitje quatorze en had ons fransch-Vlaanderen alsdan nog niet gestolen) ende bijna in ‘t midden van het vlaamsch quartier der diocese van Terenburg.

Verders wierd er nog bij gezeid, dat er ter plaatse eene schoone collegiale kerk bestond, sinte Walburge te weten, die schoone genoeg aangeleid was; de choor die nog staat toogt dat die kerke tot eene zeer prachtige kathedrale kon voltrokken worden.

Voorts in Veurne zelve, zeiden zij, stonden fraaie huizen met nog meer ander gerief, bekwaam om eenen bisschoppelijken staat te onderhouden. Men vergat ook niet daarbij te voegen, dat de streke doorsneden was van schoone vaarten, alsook dat de stad en ‘t bijgelegen land voorzien was van alle slach van leeftochten, die er grootelijks gekweekt wierden; dat de stad Veurne bewoond was door vele eerlijke persoonen, en, – zij stonden wel met hun zelven, die Magistraten – zeer goed geregeerd wierd.

Buiten dies verklaarden zij, dat er aldaar nog goede plaatsen waren om te bouwen, daar van dat de aanstaande priester voor bisschop aangeduid goede kennis had, mits hij proost was der collegiale kerke van aldaar, te weten Heer ende Meester Guliame van Poietiers, zoo ik uit eene aanteekening van Pastor van der Meulen verneme.

Keizer Kareis antwoorde was nog al voldoende, en de Veurnaars hoopten: ‘t begon in den mond te loopen dat het bisdom naar Veurne ging overgebracht worden, of men zou daar eene der nieuwe bisdommen vestigen die stonden om in de Nederlanden opgericht te worden.

Toch ‘t verging al in rook, en ‘t nieuw bisdom in Vlaanderen wierd t’ Iper opgericht, zoo mijne lezers het weten, en zoo ‘t reeds uiteen gedaan is in R.D.H.

Verders wierd de zake van Terenburg onverlet gelaten tot in 1559, waneer, volgens Pauwel Heindericx, in den vrede van Cambresijs besproken wierd dat Terenburg moest afgebroken en te niete blijven: voorts dat de goederen van het bisdom van dien naam zouden gedeeld worden als volgt: een deel tusschen Vrankrijk om tot Boenen in nieuw bisdom te stellen, over ‘t gebied dat de bisschoppen van Terenburg gehad hadden in dat land; een ander deel der goederen aan den koning van Spanjen, die een bisdom te Sint-Omaars stelde.

Hij begiftigde dezen nieuwen stoel met al dat de bisschoppen van Terenburg plachten in Artois te hebben met bijvoeging van een kleen deelke van Vlaanderen, langs de laatste landstreke gelegen. Met het overige deel der diocese van Terenburg, dat in Vlaanderen lag, wierd het bisdom van Iper begiftigd. Zoo dat Terenburg zelve in drie’n gesplitst wierd. Iper van zijnen kant, wierd uit drie leden gevormd, waarvan het derde van het Terenburgsch bisdom, een lid, en ‘t lid van sint Maarten t’ Iper alsook ‘t lid van sinte Woubrugge te Veurne de twee andere leden uitmaakten.

HET OUD BISDOM VAN IPER.
Een geëerde vriend van R. D. H. vroeg uitleg, dit jaar, 1893, wegens het Member van Sim Maartens, binnen Iper. Ik peis dat hij zal voldaan zijn met de volgende inlichtingen.

Na de verwoesting van Terenburg, DELETIS Morinis, door Keizer Karel, wierd het bisdom van de Morinen of van Terenburg, met toestemming van den Paus, voor goed afgeschaft. De afgezanten van den koning van Spanje kwamen bijeen met deze van den koning van Vrankrijk, te Aire, in ‘t graafschap van Artoys, en verdeelden daar; den 29 junij 1559, met goedkeuring van zijne Heiligheid Paulus IV, het bisdom van Terenburg, zijne goederen, ambten, weerdigheden, enz. onder de drie nieuwe bisdommen van Iper, Sint-Omaars en Boulonje.

De eene helft was voor Vrankrijk, en kwam toe aan Boulonje; de andere helft voor Nederland, die gelijkelijk verdeeld moest worden tusschen de twee bisdommen van Sint-Omaars en Iper. Pius IV, opvolger van Paulus IV op den Pauselijken throon, bekrachtigde opnieuw, door eene bulle van 1S60, dc oprechting van het bisdom van Iper. Zijne Heiligheid verhief Sint Maartenskerke van Iper tot kathedrale, en stelde tot begiftiging van het nieuw bisdom:

1° Het goed van de Abdije van de Reguliere Augustiner Kanoniken van Sint Maartens, die nu veranderd wierd in een Capitel van twaalf Kanoniken.

2° Vijftien prebenden, voortkomende van ‘toud bisdom van Terenburg. Eene daarvan wierd geschonken aan den Bisschop van Iper, waardoor Zijne Hoogweerdighcid stemme, oppermacht en voorzitterschap in ‘t Capitel genoot. Vijf andere wierden afgeschaft en voor andere diensten beschikt.

3° Elf prebenden, die overkwamen naar Iper van de Collegiale van Sinte Walburge van Veurne, waarvan eene voor de kerkfabrijk bestemd wierd. De Bulle van Paus Pius IV, gegeven te Roomen waarbij het klooster van de Kaneuniken regulier van sint Maartens te Iper gesupprimeerd wordt.

De samenstelling van de drij members van het nieuw Kathedraal Capitel wordt daar in ‘t lange en in ‘t breè uiteen gedaan.

Zoo ook was het beroemd Capitel Kathedraal van Sint Maartens te Iper verdeeld in drie verschillige Members van Kanoniken, die jaarlijks slijf ongelijke inkomsten hadden, te weten:

1° Negen Kanoniken van Terenburg, Membrum Morinense; ‘t Member of ‘t deel kanoniken van ‘t Capitel, die van de prebenden hadden van bet oud bisdom van Terenburg.

2″ Twaalf kanoniken van Sint Maartens, Membrum Martinianense; het tweede deel van ‘t Capitel, dat inkomsten had van de oude Sint Maartens abdije.

3° Negen Kanoniken van Veurne, Membrum Furnense; ‘t derde deel van’t Capitel, dat Kanoniciaten had van Sinte Walburgen Collegiale van Veurne.

In Sint Maartens, aan den hoogen autaar, gelijk het nog te zien is, had elk Member van ‘t Capitel zijnen patroon. Sint Maarten te peerde, die met zijn zweerd zijnen krijgsmantel in tweëen snijdt om er een deel van aan eenen arme te geven, slaat in de oogen van als men deze prachtige en kunstrijke hoofdkerke binnentreedt. Als voornaamste patroon staat hij hooge verheven boven het midden van den autaar. Sint Maximus, bisschop, patroon van het Member van Terenburg, staat op den autaar al den Evangeliekant, nevens de autaarschilderij van Onze Lieve Vrouwen Hemelvaart.

En Sinte Walburga, abdesse en patroonesse van het Member van Vcurne, staat gelijkerwijze al den Epistelkant.

In de processien konnen de drie Members ook door hunne patroonen verbeeld zijn. Immers: Van Sint Maarten was er een alderkostelijkst zilveren borstbeeld, den Heiligen voorstellende in zijn bisschoppelijk gewaad, met miter en choorkappe, die door hunne rijke versiersels schitterden van ‘t goud en de edele gesteenten.

In het midden van de borst, waar de choorkappe toehaakt, was er eene rondachtige holte om er het verguld zeinsel, bevattende een deel van den hoofdschedel van Sint Maarten, ter vereering in te zetten. Op het voetstuk stond het wapen van Z. H. Antonius de Hennin, vijfden bisschop van Iper, met een kruis door het veld, en de zinspreuk: ? In Cruce Saus. ? In het kruis is de zaligheid.

Het was immers deze doorluchtige Prelaat, die dit alles bekostigd had. De plaatse, op zijds in den choor al den Evangeliekant, waar Sint Maartens beeld mei zijne Keliquien in berustte, was te midden het zwart marmeren praalgraf van bisschop de Hennin, die stierf op den 1 December 1626 en daaronder begraven ligt.

Rechts van Sint Maartens reliquiekas ziet men nog liet groot wit marmeren standbeeld van bisschop de Hennin; zijne Hoogweerdigheid vereert, nedergeknield, de reliquien van Sint Maarten. Zijn staf rust tusschen zijne samengevouwde handen, en zijn miter slaat voor hem.

Slinks is het marmer beeld van Sint Antonius, abt, zijnen patroon. Dat kostelijk borstbeeld van Sint Maarten is men genoodzaakt geweest te smelten, zegt men, in den eersten inval der Franschen, tijdens de revolutie van de jaren 90, om de zware oorlogsschattingen te kunnen betalen.

Rechtover, al den Epistelkant, slond het borstbeeld van Sinte Walburge, van zuiver zilver. De Heilige hield, in hare rechtere hand, haren abdessestaf, en, in hare slinkere hand, een pulletje of kanneken, waarin misschien van hare miraculeuse olie was. Dat zilveren beeld zou ook, gelijk dat van Sint Maarten, in de fransche revolutie versmolten zijn.

Het afbeeldsel ervan ziet men nog van buiten op de luikdeuren met het opschrift: S WALBURGI VIRG.

Van Sint Maximus was er een schoone vierkante fierter, van verguld koper. Deze fierter is overgebleven, maar hij en bestaat nogtans niet meer in zijnen eersten staat. Hij is zijdelings in twee stukken verdoeld geweest, die nu, op de hooge dagen, op den autaar al elken kant, uitgesteld zijn. De twee deelen kunnen nogtans samengevoegd worden, gelijk het gebeurd is, tijdens den plechtigen processiestoet, waarin al de vermaardheden der stad Iper uitkwamen, ter gelegentheid van de inhuldinge en wijding, door zaliger Mgr Malou, van het beeld van Onze Lieve Vrouwe van den Tuin, dat aan de Halle, boven de Donkerpoorte staat.

In de sacristije van Sint Maartens vindt men ook nog een kleen kadertje waarop van onder in gouden letters staat: VOLLEN AFLAET. Het is de vergunbrief van Pius VI, die in 1775 eenen vollen aflaat verleende aan de geloovigen, die, na gebiecht en gecommuniceerd te hebben, de kathedrale van Iper, op de feestdagen van de HH. Maximus en Martinus, Bisschoppen, en Walburga, Maagd en Abdesse, godvruchtiglijk zouden bezoeken en daar bidden.

Aan het bovenste deel van ‘t kadertje, boven den aposteliken brief, staan de drie patroonen. In den middel, staat Sint Maarten bisschop, die een geldstuk uitreikt aan eenen gebrekkelijken man. In zijne slinkere hand houdt hij eenen kruisstaf.

Aan zijne rechtere hand is Sint Maximus, zijnen zegen gevende aan eenen blinden man, die voortgeleid is door eenen hond. Zijnen staf houdt hij in zijne slinkere hand.

Slinks staat Sinte Walburga met twee stafs in hare slinker hand, den staf te weten van de vrouwenabdije van Heidenheim, en dezen van de mannenabdije; welke laatste zij bestierde na de dood van haren broeder Sint Wunebald. Onder haren rechteren arm houdt zij eenen boek waarop een pulletje staat.

H. A. DE BADTS, in ‘Rond Den Heerd’ jaargangen 1870-1872

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>