De voorgeborchten van het oude Ieper

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     723 Views     Leave your thoughts  

De oude geesten verdwijnen niet zo maar
Vanaf 1203 zit het graafschap zonder graaf want Boudewijn IX is keizer gaan spelen in Constantinopel en blijkt er zelfs plotseling vermist en verdwenen. Zijn dochter Johanna en zijn broer Filips van Namen besturen Vlaanderen. Maar laatstgenoemde heeft niet de minste affectie met de Vlaming. Een vreemdeling controleert het land. In 1228 wordt Ferrand van Portugal de nieuwe graaf nadat hij 12 jaar vastgezeten heeft in een Franse gevangenis.

Het ontbreken van enig fatsoenlijk bestuur over Vlaanderen, leidt er toe dat er gedurende zowat 25 jaar sprake is van anarchie en eigenbelangen. De adel doet wat ze wil en het turbulente geloof in eigen kunnen van de steden zorgt voor een reeks van machtseilanden over de hele regio. Van enig centraal bestuur is geen sprake. De ongecontroleerde willekeur tegenover de lagere volksklassen zorgt voor onrust, die pas enigszins weggenomen wordt na de dood van Ferrand in 1233. Er komt opnieuw meer grafelijke controle op de stadsbesturen en de privileges worden overal aangepast om de rust terug te brengen bij de mensen.

In 1209 wordt er al eens geprobeerd om de middenklasse ambachtslieden te betrekken bij het schepencollege. Maar de grootgrondbezitters en de feodale schepenen zijn nog steeds benoemd voor het leven. Ondanks het professionaliseren van het schepenambt, blijven ze zich de komende jaren hardnekkig vastklampen aan de eeuwenoude feodale tradities en macht. De oude geesten verdwijnen niet zomaar. Graaf Filips van den Elzas zag zich in een reeks keures van de 12de eeuw in de grote Vlaamse steden verplicht om te vermelden dat enkel hijzelf een schepen verkiest bij de dood van een schepen in functie.

Het is zowat de enige mogelijkheid om in die tijd schepenen te vervangen. De gemeenschap van de Ieperse burgers heeft er in die periode werkelijk niets aan te zeggen. Ofwel zijn het de bestaande schepenen die de nieuwe kiezen uit hun eigen kliekje. Ofwel is het de graaf. De mensen hebben niet de minste inbreng. Enige vorm van democratie is ver te zoeken. Zo gaat het bestuur enkele eeuwen natuurlijk over van vader op zoon. De hele godse 13de eeuw blijft deze wantoestand aanslepen. Pas in 1301, na tientallen jaren van rellen en onrust, zal de situatie te gronde veranderen. Altijd dezelfde namen.

Er is even hoop bij de dood van graaf Boudewijn van Constantinopel in 1205 maar ook dan blijven 5 van die oude namen gesetteld als schepenen voor de eeuwigheid. Die hoop verdwijnt al snel als al de oude geesten opnieuw op het toneel verschijnen. De opwelling van 1205 is slechts tijdelijk geweest.

Democratische verkiezingen in het Ieper van 1209
En toch. De keure van 1209 laat een vermoeden achter dat de graaf goed wil staan met het volk in de straten en achterbuurten. De Waal Filips van Namen profiteert van de onrust in Ieper om zijn wil op te dringen bij de schepenen. Voor het eerst worden de burgers zelf betrokken bij de verkiezingen. Het systeem werd al doorgevoerd in 1194 te Arras. Er is natuurlijk nog geen sprake van democratie.

Het is een soort tweetrapsverkiezing, waarbij de mensen in de eerste fase van de allereerste verkiezing het recht krijgen om zelf 5 mensen onder hen (‘homines probi’) te kiezen die dan op hun beurt de eerste 5 schepenen mogen kiezen. Het bestaande schepencollege verkiest nog steeds de 8 anderen. Eigenlijk is het bijzonder handig gezien van Filips van Namen. Hij geeft de mensen de indruk dat ze echt betrokken worden.

Maar in realiteit is er van enige inspraak en betrokkenheid geen sprake. Het komt er op neer dat er 5 nieuwe gegoede burgers aan boord worden geholpen die op hun beurt deel gaan uitmaken van het establishment en bij elke jaarlijkse herverkiezing er goed voor zorgen dat de nieuwe homines probi opnieuw uit hun middens komen. Kort samengevat: wie baas is, blijft baas. De democratische verkiezingen in het 13de eeuwse Ieper beperken zich tot één enkele keuze van de 5 kiesmannen in het jaar 1209! Als de vrijgelaten graaf Ferrand in 1227 opnieuw aan het hoofd komt van het graafschap is de situatie nog altijd ongewijzigd.

De Ieperlingen profiteren van zijn terugkeer en bedelen om hervormingen en verandering. En die komen er ook in de verkiezingen van 1228. Schepenen die te nauwe banden hebben met elkaar of familie zijn van elkaar, kunnen niet meer herverkozen worden door het bestaande schepencollege. De keure van 1228 lijkt een echte doorbraak te betekenen. Voor het eerst staat er geschreven dat de schepenen dienen gekozen te worden doorheen de hele stad.

De veranderingen van 1209 en 1228
Het lijkt er op dat de schepenen voortaan zullen gekozen worden uit alle lagen van de bevolking. Ferrand bepaalt echter niet hoe dit in de praktijk dient te gebeuren. Het zijn dus alleen maar schone praatjes. Het systeem van coöptatie blijft verder bestaan. Het privilege dat de ontslagnemende schepen indirect hun opvolgers mogen aanduiden, loopt gewoon verder. Ze kunnen voortaan wel zelf niet meer voor 2 opeenvolgende jaren verkozen worden.

Maar in de praktijk komen dezelfde namen om de twee jaar terug op hun bestuurspostjes. De veranderingen van 1209 en 1228 zijn ongetwijfeld het resultaat van een stijgende druk bij de gewone Ieperse burgerij. Maar finaal verandert er in die periode weinig. De burgers uit de oude families hebben niets ingeboet van hun macht en invloed en bezetten nog steeds de sleutelposities van de macht.

Het zijn trouwens diezelfde mensen die de middelen, de tijd en de ondervinding hebben om de schepenfuncties uit te oefenen. En dat is niet anders in de andere grote steden van Vlaanderen. Als er iets is wat de mensen uit de brand hebben gesleept, dan is het wel de jaarlijkse herverkiezing van hun schepenen. De symboliek van die verkiezing is misschien theoretisch, maar ze valt toch niet te onderschatten.

Het is een geheel nieuwe vorm van ceremonie die is binnengeslopen in de Ieperse gemeenschap en die er voortaan zal blijven bestaan. Het is uiteindelijk niet de graaf zelf die zijn mannetjes kiest. De verkiezingen zijn een Ieperse zaak en op zich is dit feit al een politieke revolutie te noemen. Vanaf 1209 wordt er in de keuren gesproken over termen zoals ‘communitas’ of ‘scabini et burgensis’.

De annexatie van Upstal, Ketelkwaed en Hoveland
Maar die beloftevolle vooruitgang van die beginjaren blijkt hoe dan ook ‘window dressing’. Tussen 1260 en 1280 is er amper nog sprake van de ‘burgenses de Ypra’ in de bestuursdocumenten. Enkel de almachtige schepenen worden nog vernoemd. Het valt daarbij op dat er vrijwel nooit gesproken wordt over de administratieve rechterhanden die de stad ongetwijfeld in de praktijk besturen. Het lijkt er in de geschiedenis op dat de schepenen alles zelf deden.

En toch is dit niet zo geweest. In 1258 is er uitzonderlijk sprake van ‘jurati’ die samen met de schepenen verordeningen publiceren. Met Gwijde van Dampierre aan het roer in 1280 is er aan de situatie nog niets veranderd. Enkel en alleen de rijke burgerij zetelt in het stadsbestuur. Geen enkele van de gewone ambachtslieden is doorgedrongen tot de macht in de stad. Er bestaat niet de minste invloed van de ambachten op het Ieperse bestuur.

De aristocratie, onder leiding van de grote Hanzehandelaars, heerst als nooit te voren. Er leeft een ongelooflijke misnoegdheid en ontevredenheid bij de duizenden ambachtslieden die de stad rijk is. De kloof tussen hen en het stadsbestuur kan eigenlijk niet groter zijn. Ook in Gent en Brugge is het van dat. De politieke en sociale scheiding tussen de rijke aristocratie en de rest van de bevolking is compleet.

Het lijkt vreemd, maar ondanks het pover democratisch bestuur, groeit de welvaart in die jaren op een verbazingwekkende manier. De stad wordt zo machtig dat ze moeiteloos de omliggende heerlijkheden opslorpt. In 1241 wordt Upstal geannexeerd. In 1259 plaatst Margaretha van Constantinopel de heerlijkheid van Ketelkwaed onder de voogdij van de Ieperse schepenen. In 1269 volgt de heerlijkheid van Hoveland. De gravin bepaalt telkens dat de burgers van Ketelkwaed en van Hoveland nu burgers worden van Ieper. Het bewijst alleen maar dat ze al een hele tijd deelnamen aan de industriële activiteit van de stad en dat zowel Hoveland als Ketelkwaed in de praktijk al lang een onderdeel waren van de voorgeborchten van de stad. En dat de mensen die woonden in die oude heerlijkheden zich nog lang geen Ieperlingen mochten noemen.

Van Ieper naar Scheepsdaele
De Ieperse schepenen zetten in die tijd nog een andere scheve situatie recht. Ze ondervinden meer en meer geografische nadelen ten opzichte van Brugge en Gent met betrekking tot de beschikbare waterwegen. Het is een gevaarlijke situatie voor de welvaart van de stad. De Ieperlee wordt vanaf 1166 intensief gebruikt om Ieper te verbinden met Diksmuide en via Scheepsdaele met de Noordzee. Ieper bezit het recht om taksen te heffen op dit traject en die dienen natuurlijk om de investeringen te dragen betreffende het kanaliseren van de Ieperlee zelf.

In 1251 wordt ook de rivier tussen Ieper en Nieuwpoort gekanaliseerd waardoor enerzijds de haven van Nieuwpoort aan belang toeneemt, maar waardoor de afstand die de handelaars moeten afleggen tussen Ieper en het Engelse vasteland beduidend wordt gereduceerd. Het nieuwe traject maakt Ieper niet langer afhankelijk van Brugge die de controle heeft over Scheepsdaele.

De textielfabrikant en de lakenhandelaar
Het is trouwens gravin Margaretha die de Ieperse schepenen toestemming geeft om die blijkbaar hoogdringende infrastructuurwerken (sluizen, aquaducten en alle nodige onteigeningen) uit te voeren in 1251. De schepenen betalen op 15 maart 1252 de som van 6000 Vlaamse ponden aan de burgerij van Diksmuide als hun aandeel in de kosten van de aanleg. In de eerste helft van de 13de eeuw worden trouwens ook het fantastische belfort en de lakenhalle afgewerkt waarvan de eerste steenlegging dateert van rond 1200.

De oostelijke vleugel wordt afgewerkt na 1280. Doudelez concentreert zich echter opnieuw op de sociale toestand achter het Ieperse succesverhaal van de 13de eeuw. Hij heeft het ondermeer over de ‘drapiers’ en hun rol in de stadseconomie. De perfecte benaming is eigenlijk wolondernemer of textielfabrikant. Die fabrikanten zorgen voor de aanvoer van de ruwe wol en geven die door aan duizenden wassers, spinners, wevers. Ze bewerken de wol, meestal thuis, tegen een stukloon en leveren die afgewerkt terug bij de wolondernemers.

De textielfabrikant blijft op elk moment van deze productieprocessen eigenaar van de stukken die hij uiteindelijk doorverkoopt aan textielhandelaars die de stoffen verder commercialiseren. De afwerking gebeurt bij bedrijven waar vollers en ververs in loondienst werken. Al die verschillende takken van de industrie worden neringen of ambachten genoemd. Ze staan allemaal onder controle van rijke textielondernemers en vertegenwoordigers van de stad. Ook de lonen van de arbeiders en medewerkers worden op stadsniveau geregeld.

De arbeiders, overgeleverd aan de wil van de neringen
De textielarbeiders zijn trouwens volledig overgeleverd aan de wil van de neringen. Hun sociale situatie is erbarmelijk. In de zomer kunnen de werktijden oplopen tot 14 uur per dag. Het werk wordt verricht in hete en stinkende en dus ongezonde ruimtes. De thuiswevers, inclusief de kinderen vanaf 6 jaar, werken noodgedwongen in donkere en bedompte krotwoningen die ze huren aan onredelijke prijzen.

Ondanks het succes van de stad en zijn economie wordt de kloof tussen enerzijds de textielfabrikanten met hun netwerk van ambachtslieden en anderzijds de rijke burgerij, pervers rijke textielhandelaars en dito schepenen, alsmaar dieper. Hun economische interesse en aanwezigheid zijn totaal uiteenlopend. Het zijn vooral de Ieperse textielfabrikanten die een belangrijke rol gaan spelen in de sociale onlusten van 1280. De economische wonderjaren van de stad zijn natuurlijk het gevolg van de werkkracht van de textielfabrikanten en het harde werken van de Ieperlingen.

Het is schrijnend om vast te stellen dat de gecreëerde welvaart vooral en steeds opnieuw terugkeert naar de clan van de gegoede Ieperse burgerij. De situatie van de textielfabrikanten verschilt in Ieper trouwens enorm van die van collega’s in Frans-Vlaanderen. Bij ons is er voor 1280 sprake van veel verschillende kleinere handelaars die allemaal een kleine rol spelen in de totaliteit van de economie. In de andere steden zijn de textielfabrikanten veel dominanter, machtiger en meer betrokken bij het beleid. Er mag gerust gesteld worden dat Ieper in de 13de eeuw dé industriële hoofdstad is van Vlaanderen, daar waar Brugge de commerciële metropool is.

Van de brute wol tot een geraffineerd textielproduct
Gent combineert beiden, maar telt toch voor een buitenbeentje in het graafschap, waar het zich regelmatig isoleert van de Vlamingen en zich vooral Fransgezind opstelt. Pas met het jaar 1400 in het verschiet zal Gent profiteren van de rivaliteit tussen Brugge en Ieper en zelf de meest dominante handelsstad van Vlaanderen worden. De geschiedschrijvers beschrijven de sociale onrust meestal in vage en nietszeggende algemeenheden.

Maar wat is er precies gaande geweest? Schrijver Gustave Doudelez wil meer weten. Welke was eigenlijk de juiste positie van de fabrikanten en de handelaars in die turbulente 13de eeuw? De textielfabrikanten worden voor 1280 verplicht om hun basisgrondstof, ruwe Engelse wol, aan te kopen bij de grote Ieperse Hanzehandelaars of bij hun Engelse Hanzerelaties. Die aankoop gebeurt op vastgestelde marktdagen conform de reglementen die door het stadsbestuur worden vastgelegd.

Er is dus geen sprake van dat zij zelf de wol mogen aankopen waar ze willen. Tussen de aankoop van de brute wol en de productie van ongeverfd laken komen heel wat ambachtelijke specialiteiten bij kijken. Ze worden in 3 grote categorieën ingedeeld. Eerst natuurlijk de voorbereidende werken zoals het spinnen en het wassen van de wol. Daarna het weven en uiteindelijk zijn de vollers en de scheerders de laatsten in de rij van het productieproces.

Alle beroepscategorieën zijn ingedeeld in meesters en in valets. Nu zouden we spreken van meestergasten en van arbeiders. In 1280 spreken we heel strikt over meester-wever en over arbeider-wever.

1280: het monopolie van de textielhandelaars is wet
Alle stappen van het productieproces staan onder controle van de textielfabrikanten. Meestergasten en arbeiders worden betaald door de textielfabrikanten conform de keuren opgelegd door de Ieperse schepenen. De geproduceerde textielproducten blijven, zoals eerder gezegd, gedurende het hele productieproces eigendom van de fabrikanten. De afgewerkte producten worden finaal aangeboden en verkocht in de lakenhalle. Maar hier wringt het schoentje!

De normale procedure voorziet dat de textielfabrikanten hun laken verkopen aan de grote textielhandelaars die via hun netwerk van de Hanze zorgen voor de commercialisatie in binnen- en buitenland. Maar die laatsten spelen al tientallen jaren een vals spel. Achter de rug van de textielfabrikanten proberen ze (vaak gewelddadig en met veel machtsvertoon) het laken te kopen bij de ondergeschikte wevers en proberen ze dus de fabrikanten buitenspel te zetten.

Het machtsmisbruik van de rijke textielhandelaars is best ook merkbaar in de prijs die ze bieden voor het materiaal. Te nemen of te laten prijzen voor het laken. Elke vorm van contestatie wordt voor de fabrikant in kwestie in praktijk afgestraft met een boycot in de aankoop van ruwe wol en een plaats op de zwarte lijst bij de vriendjeshandelaars van de oppermachtige Hanze. De textielhandelaars spelen nog een ander vuil spelletje.

De kwaliteit van het Iepers laken is aan strenge controle onderhevig. Iedereen die betrokken is bij de productie ervan, staat ononderbroken onder toezicht van controleurs die het werk, de stoffen en de gebruikte werktuigen aan strenge regels onderwerpen. Elke textielfabrikant die zich niet wil onderwerpen aan die controle, wordt door het schepencollege gesanctioneerd.

De lakenhalle is verboden terrein
De machtsmisbruiken zijn natuurlijk legio. In bepaalde gevallen worden de afgewerkte lakens zelfs afgehaald nog voor er sprake is van betaling. Die middeleeuwse toestand is er natuurlijk één van alle tijden. De middeleeuwse textielfabrikanten die ondermaatse prijzen krijgen voor hun laken, kan je best vergelijken met onze landbouwers van vandaag die op de respectieve veilingen ondermaatse prijzen krijgen voor hun vlees, eieren, groente en zo meer.

Maar er is toch een belangrijk onderscheid tussen de veiling van vandaag en de toestand in lakenhalle van de 13de eeuw. De prachtige lakens in alle vormen en kleuren, worden in de lakenhalle gecommercialiseerd zonder enige verdere inspraak van de fabrikant. De lakenhalle is zelfs verboden terrein voor de fabrikant. Het wordt hen ten strengste verboden om in contact te komen met potentiële andere kopers van hun stoffen.

De lakenhalle wordt strikt voorbehouden voor de aanhang van de schepenen en voor de textielhandelaars. De controle is rigoureus. De wet beschermt de eigen kliek en verhindert de textielfabrikanten om hun eigen kopers en klanten te vinden. Neen. Het is duidelijk. De textielfabrikanten in Ieper spelen helemaal niet de belangrijke rol zoals ze die spelen op andere plaatsen in Frankrijk en Vlaanderen.

Ze zijn niet actief buiten de stad. Ze leven samen met de ambachtslieden, de wevers, de scheerders en de vollers, die ze mondjesmaat betalen voor hun werk voor zover ze zelf vergoed worden. Door het feit dat ze de ambachtslieden betalen en werk geven staan ze iets hoger op de maatschappelijke ladder. Je kunt hen beschouwen als de middenklasse burgerij die moreel en sociaal boven de ambachtslieden staat.

De textielhandelaars en hun vrienden de schepenen
Ze worden tot het uiterste gedomineerd door de rijke handelaars die hen voortdurend beperkingen opleggen bij het begin of bij het einde van hun productieprocessen. Enkel Engelse wol via een exclusieve Hanzehandelaar aangekocht, mag gebruikt worden. Eens afgewerkt, is er maar één commercieel kanaal. Het grootste deel van de afgewerkte producten wordt geforceerd, op een vastgesteld tijdstip, en onder de prijs, door de Ieperse detailhandelaars aangekocht en buiten het zicht van de fabrikanten aan prima prijzen verkocht.

De fabrikanten kunnen enkel een heel klein deel van hun waar, en dan nog op heel streng gecontroleerde manier, kwijt binnen de Ieperse stadsmuren. De grote textielhandelaars hebben er keurig voor gezorgd dat ze in een monopoliepositie zitten. De verordeningen van de schepenen zorgen er voor de rest voor dat er aan dit monopolie niet in het minst geraakt wordt. Zo wordt de status en de functie van de textielfabrikant strikt gereglementeerd en vergrendeld.

De drapier krijgt niet de minste kans om zelf door te groeien tot textielhandelaar. Het wordt hem bijvoorbeeld streng verboden om laken te verkopen dat niet door hem zelf werd geproduceerd. Want dan kan hij bestempeld worden als een textielhandelaar. De schepenen drijven het zo ver dat de textielfabrikanten zich moet houden aan de types lakens die ze produceren. De textielhandelaars verbieden trouwens ook de groei en de uitbouw van de respectieve productieapparaten.

De ateliers van de textielfabrikanten mogen, op straffe van een boete van 50 ponden, maximaal twee types van stoffen produceren. Het is duidelijk aan alles te zien dat de drapiers ten allen prijze klein moeten worden gehouden en naar de pijpen moeten dansen van al diegenen die werkelijk de lakens uitdelen.

Ieper 1280: het oppidum en de geborchten
Doudelez vat het kernachtig samen: heel de stad Ieper, het ‘oppidum’ en de ‘geborchten’ staan voor één reusachtig productiesysteem van textiel. De schepenen fungeren als managers, de Hanzebazen als commerciële directeurs en de textielfabrikanten zijn chef van de duizenden kleine weef- en spinateliers verspreid over de buitenwijken van de stad. Vanuit de geborchten brengen de mensen hun producten naar het afgeschermde stadscentrum waar de commercialisatie ervan een ver-van-mijn-bed show is voor de mensen.

Zo leven de mensen in het Ieper van voor 1280. Het valt niet moeilijk te begrijpen dat de frustratie van de basis gestaag meegroeit met de stijgende welvaart die ze tot hun verbazing vaststellen bij de elitaire klasse van de stad. De opstand van 1280, de kokerulle, komt nu wel erg dichtbij. De laatste druppels die de emmer zullen doen overlopen, zijn in aantocht. In september van het jaar 1280 vertrekken er twee keuren vanuit de burelen van de 13 Ieperse schepenen. Met kopie voor de graaf. De eerste verordening is gericht aan de textielfabrikanten en de vollers. De lonen van de vollers zullen nu worden vastgelegd per type laken.

Zo wordt in het eerste artikel van de keure de productietijd en de vergoedingen voor de respectieve soorten lakens vastgelegd. Zo wordt voor een ‘standford’ laken (een laken met versterkte kettingdraad) één werkdag voorzien. De wolfabrikant moet voor die dag 52 denieren geven aan de meester-vuller die op zijn beurt 75% van dat bedrag moet betalen aan zijn 3 knechten. Ze krijgen dus elk 13 denieren, precies hetzelfde bedrag als de meester-voller krijgt en waarmee hij zichzelf, zijn machines en zijn kosten dient te betalen.

In de volgende artikelen van de verordening staan een hele reeks beperkingen. Wat ze mogen en niet mogen produceren op zaterdagen en feestdagen. Hoeveel mensen er mogen verblijven in hun huizen en ateliers. Hoe en wanneer de lonen moeten worden uitbetaald.

De scheerders in de Noord- en Zuidstraat
De tweede keure is analoog aan de eerste, maar is specifiek bestemd voor de scheerders van de stad Ieper. Technische verplichtingen en kwaliteitsvereisten tot in de kleinste details. Zo wordt de manier waarop de lakens moeten worden gevouwen en naar de lakenhalle worden gebracht gespecificeerd. Het aanwerven van nieuwe scheerders van buiten de stad wordt aan strenge voorwaarden onderworpen. Opnieuw staat de manier waarop, wanneer en hoeveel er moet betaald worden aan de mensen gedurende het productieproces, bepaald. Vooral het betalen in natura (voedsel en kleding) wordt streng verboden aan de meester-scheerders.

Voor alle overtredingen zijn boetes voorzien. Eigenlijk is het ongelooflijk om vast te stellen hoe strikt en tot in de details alles wordt gereglementeerd en hoe de traditionele productieprocessen doorheen de reeks ambachten rigoureus moeten worden gerespecteerd. Zo staat bijvoorbeeld in artikel 13 dat de meesters en de knechten geen gemeenschappelijk leven mogen hebben samen. Dus niet bij elkaar wonen of samen een glas bier drinken in de herbergen van de stad.

Het stadsbestuur is beducht voor de mogelijke kwalijke invloed die meesters kunnen uitoefenen op hun knechten. De reden waarom er niet in natura mag worden betaald is ook hier te vinden. Door een betaling in denieren worden de knechten verplicht om met dat geld logies te zoeken en wordt de sociale controle eenvoudiger voor de schepenen. En het gaat nog verder. Nachtwerk wordt streng verboden. In artikel 14 wordt gepreciseerd in welke straten de ambachten van de scheerders zich mogen vestigen.

Dat is enkel toegelaten in de Noordstraat en de Zuidstraat (dat is nu de Rijselstraat). In elke straat zijn er 6 meester-scheerders en met elk 3 knechten toegelaten. Het scheren van het laken is in wezen de laatste fase in de afwerking van het laken. Hier wordt het verschil gemaakt tussen topkwaliteit of middelmatige kwaliteit. De schepenen van de stad laten werkelijk niets aan het toeval over om de topkwaliteit van het Ieperse laken te bewaken.

Forse tegenwind van de textielfabrikanten
Tijdens het grootste deel van september 1280 is graaf Gwijde met zekerheid in Vlaanderen. Hij worstelt met problemen in Brugge en wordt begin oktober verwacht in Parijs waar hij opgeroepen is door de Franse koning. De laatste dagen voor zijn afreis verblijft hij trouwens in Ieper. De Ieperse schepenen beseffen dat ook in Brugge het ongenoegen tegenover de Brugse schepenen aan het gisten is en dat de potjes er dreigen over te lopen.

In Ieper zien ze het dreigende gevaar en het is daarom dat ze profiteren van de aanwezigheid van Gwijde van Dampierre om te anticiperen op mogelijke onrust. De twee keuren waarvan sprake worden dan ook vermoedelijk op 26 september 1280 ter ondertekening aan de graaf voorgelegd. Ze worden ook voorzien van de 13 handtekeningen van het voltallig schepencollege. De impact van die keuren op de textielfabrikanten is tweeslachtig en dubieus.

Het gaat er eigenlijk niet over of de vastgelegde vergoedingen en lonen correct zijn of niet. Wel dat er grote boetes boven het hoofd hangen indien die niet gerespecteerd worden door de drapiers. Waarom hebben de schepenen zo lang gewacht om dan pas in 1280 af te komen met een zodanige gedetailleerde wetgeving? Waarom pas in september 1280? En is het niet eigenaardig dat de Ieperse middenklasse nooit werd geraadpleegd bij het in stand komen van die nieuwe wetgeving?

De kwade wil van het Ieperse stadsbestuur ligt er vingerdik op. Er komt in elk geval forse tegenwind van de textielfabrikanten. Er bestaan geen geschriften voor. Geen bewijzen ervan. Maar het verschijnen van een derde keure, een flinke week later, gebeurt niet zo maar. Er moet een gegronde reden voor bestaan. Waarom anders zouden de schepenen zich deze keer excessief mild en poeslief opstellen tegenover de textielfabrikanten. Het stadsbestuur stelt zich deze keer wel erg bescheiden op!

De derde keure
De nieuwe keure wordt opgesteld als een overeenkomst tussen het stadsbestuur en de textielfabrikanten. Er wordt verwezen naar de scheve situatie waarin de textielfabrikanten zich bevinden. Hun verplichting om alleen Engelse wol aan te kopen bij bevriende Hanzehandelaars en om hun afgewerkte producten te verkopen aan uiterste nadelige prijsvoorwaarden. De lonen die zij zelf moeten betalen, zouden eigenlijk rekening moeten houden met die economische wetmatigheden.

Eigenlijk is er nooit sprake geweest van een echt probleem rond de verloning van de ambachtslieden door de fabrikanten. Gedurende de vorige eeuw zijn ze er altijd samen uitgeraakt. De wetgever heeft nooit enige interesse vertoond rond die lonen en heeft de textielfabrikanten min of meer vrij gelaten in de vergoedingen die ze in onderling overleg uitbetaalden en die vooral de ambachtslieden ten goede kwamen.

Het kwam er op neer dat ze onderling de winsten verdeelden en dat vooral ten koste van de gewone knechten en werknemers. Althans volgens de bewering van enkele geschiedschrijvers. Maar waarom zullen de vollers en scheerders samen meestappen met hun meesters op de dag van de bewuste kokerulle?

Uit deel 1 van ‘De Kronieken van de Westhoek’ – lees verder op http://www.westhoek.net/P1281100.htm – ook beschikbaar op het eboek ‘Het leven zoals het was

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>