De vrijheid van Sint-Maarten

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     562 Views     Leave your thoughts  

De begijnen mogen in 1260 bouwen te Brielen
Op 13 februari van het jaar 1264 geeft Margaretha van Constantinopel de toelating aan ridder Henri van Zandvoorde en zijn vrouw Vergine om 20 hectare grond te verkopen aan de kerk van Sint-Maarten. De gronden in Boezinge en Pilkem zijn vrij van enige feodale lasten met uitzondering van de jurisdictie, de inkomsten en de cijnzen die nauw verbonden blijven aan het eigendom. Het kapittel heeft al met al weinig betwistingen rond haar eigendommen.

In 1256 is er sprake van een meningsverschil met Daniël, de priester van Boezinge. Het geschil draait rond cijnzen maar wordt nog hetzelfde jaar bijgelegd in aanwezigheid van de abt van Zoetendael en de deken van de christenheid van Ieper. Daniël erkent dat hij 9 mark cijnzen op de schapen moet betalen aan de proosdij. Walter van Kortrijk en zijn zoon, allebei burgers van Ieper, stellen zich garant dat de priester zijn schulden zal betalen aan Sint-Maartens.

Abt Boudewijn toont zich erg actief om de privileges van de proosdij strikt te laten respecteren door de religieuze organisaties die zich in de 13de eeuw zijn komen vestigen in Ieper. We spreken over de Begijnen, de zusters van Roosendaele, de Augustijnen en de Karmelieten. De Begijnen huizen op een erf, een curtis, in Brielen waar ze onder andere een hospitaal voor arme mensen en voor hun zieke begijnen uitbaten.

Omdat de zieken te zwak zijn om naar de kerk te gaan, stemt Boudewijn er in toe dat de begijnen in november 1260 een kapel mogen bouwen in het begijnhof. Er is wel enig aandringen voor nodig van de gravin van Vlaanderen, maar de regels zijn strikt. Er mogen geen missen gecelebreerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de proost en de pastoor van Brielen. Bovendien mogen er enkel missen zijn minstens één uur voor enige andere officiële parochiale misvieringen.

Meer discipline voor de begijnen
Zeven jaar later willen de begijnen van Brielen een meer teruggetrokken leven leiden. Ze krijgen van abt Walter, de opvolger van Boudewijn, de toelating om een kerkje te bouwen waar een kanunnik van Sint-Maartens dagelijks de mis zal komen lezen. Op zon- en feestdagen is er sprake van gezongen missen met ‘s morgens de metten en de vespers tussen 17u en 18u. De uren van de missen worden strikt gereglementeerd.

De begijnen van hun kant engageren zich om jaarlijks 25 Vlaamse ponden te voorzien als prebende voor de kanunnik. Het betekent dat zij zullen zorgen voor het levensonderhoud van hun priester. Ze draaien trouwens ook op voor de kosten van de koster, de versieringen van de kerk, de boeken, de kaarsen, de kerkelijke gewaden en de verlichting in de kerk. Het nieuwe begijnenkerkje is er gekomen dank zij de gravin van Vlaanderen die haar baljuw de opdracht geeft om er voor te zorgen dat de regeling tussen de proosdij en de begijnen strikt wordt uitgevoerd zoals afgesproken. In januari 1269 brengt diezelfde gravin trouwens meer structuur en reglementen in het begijnhof en haar hospitaal van Briel of Brielen.

Ze worden voortaan onder het gezag geplaatst van een eigen grootmeesteres. De mensen die verblijven in het ziekenhuis mogen er blijven op voorwaarde dat ze zich nederig kleden en dat ze zelf ook mee moeten instaan voor de verzorging van de zieke begijnen.

Als er geld is bij de mensen of bij de begijnen, dan mag het enkel gebruikt worden voor het verplegen van de zieken. Er kan geen sprake zijn van de aankoop van gronden of het verwerven van rechten op cijnzen. De groep begijnen moet trouwens jaarlijks 4,5 pond betalen aan het hospitaal. De begijnen hebben gebouwd op grond van het hospitaal en die som is een tegenprestatie, een soort huur voor het gebruik ervan.

Klooster Roosendaele op het plateau van Langemark
De overste van de Minderbroeders in Ieper die al zetelt in de raad van de begijnen, wordt verantwoordelijk voor de benoeming en het aanblijven van hun grootmeesteres. Onder zijn toezicht kan ze begijnen aantrekken of wegsturen of hen in het hospitaal doen opnemen. Ze moet ervoor zorgen dat het begijnhof nooit meer dan 10 pond schulden zal hebben en ze mag zomaar geen nieuwe bouwwerken opstarten.

De rekeningen van het begijnhof staan onder controle van het hoofd van de Minderbroeders en enkele gezworenen van de begijnen. In de meimaand van 1277 herinnert de gravin nog eens aan de overeenkomsten van 1268. Ze voegt er nog enkele vereisten aan toe. Die slaan vooral op de garantie dat er te allen tijde voldoende bestaansmiddelen aanwezig moeten blijven voor de gevallen dat de zusters zelf niet meer kunnen instaan voor de ziekenzorg.

De grootmeesteres krijgt de autoriteit om geld te eisen van vrouwen van stand die er als begijn hun dagen slijten. In 1277 is Christine de grootmeesteres van de begijnen. Het begijnhof zal in de annalen van de stad herinnerd worden als het St.-Christinabegijnhof. Abt Boudewijn moet ook één en ander regelen rond het klooster van Roosendaele. Op het plateau van Langemark zijn zich er op zekere dag enkele Brugse religieuzen komen vestigen.

Ze stichten er een klooster met een minuscule kapel die versierd is met beelden van Sint-Franciscus en de heilige Clara van Assisi. Die Clara stierf in 1253 en werd twee jaar later door de paus heilig verklaard, de komst van de nonnen naar Langemark zal dus waarschijnlijk kort na die datum geweest zijn. De zusters behoren eigenlijk tot de orde van de Clarissen maar in realiteit volgen ze de regels van Sint-Benedictus die hun zijn voorgeschreven door Gregorius IX in de tijd dat die nog kardinaal was. De bewuste pauselijke bulle dateert van 5 maart 1258 en bewijst dus de timing van hun stichting.

1259: De Clarissen vestigen zich in Sint-Jan
De geestelijken worden onder de autoriteit van de West-Vlaamse Minderbroeders geplaatst. In datzelfde 1258 willen de nonnen zich definitief vestigen in Roosendaele, een plek die zich situeert op het zelfde plateau als Langemark, meer bepaald in de Ieperse parochie van Sint-Jan, vrij dicht bij de buitenwijken van Ieper. Ze hebben een stuk grond met afhankelijkheden gekregen van Margaretha, de weduwe van Jan Boudraven, en ze bouwen er hun klooster dat opgedragen wordt aan de heilige Clara, de eerste abdis van het klooster San Damiano van Assisi dat ze samen met de heilige Franciscus gesticht had in het jaar 1212.

Gravin Margaretha bevestigt de gift aan de kloosterlingen van Roosendaele en paus Alexander IV keurt op 8 december 1259 hun installatie in de parochie van Sint-Jan goed. De pauselijke goedkeuring van 1259 betekent, hoe kan je het raden, natuurlijk een doorn in het oog van de kanunniken van Sint-Maarten. Hun rechten zijn geschaad en hun advocaat tekent op 23 december van het volgende jaar beroep aan bij de rechtbank van Rome.

Ze willen vermijden dat de bouw van het klooster effectief zal plaatsvinden in dit gebied waar zij de scepter zwaaien. Ze eisen afdoende garanties dat hun rechten zullen gevrijwaard blijven. Uiteindelijk komt er in januari 1263 een regeling uit de bus. De nonnen mogen er hun klooster optrekken en het spirituele leven leiden die hun orde hen voorschrijft. Op voorwaarde echter dat de proosdij de helft krijgt van alles wat tijdens misvieringen geschonken wordt. Dat geldt zo goed voor de kaarsen als voor het geld. De abdis van Roosendaele moet er in eer en geweten voor zorgen dat Sint-Maartens zijn rechtmatig deel zal krijgen.

De schenking van Margaretha Godscalc in 1273
In de regeling staat er ook een clausule dat de deling van de offergaven ook verder zal moeten gezet worden in de gevallen waarbij de nonnen zouden verhuizen naar gebieden buiten het territorium van de Ieperse proosdij. Het akkoord wordt goedgekeurd door paus Clementius IV in 1266. De oorspronkelijk gift van de weduwe van Jan Boudraven betekent pas het begin van een reeks acquisities die de positie van het nieuwe klooster verstevigen.

In 1269 schenkt Gwijde van Dampierre een rente van 10 pond die jaarlijks zal uitbetaald worden door mevrouw Adelise van Vleteren. De rente is afkomstig van een leen dat in handen is van de heer Philippe van Ieper. In 1273 keurt gravin Margaretha van Constantinopel een schenking goed van een kleine twee hectare grond die gedaan werd aan de zusters van de Minderbroeders van Sinte-Clara van Ieper. Het land wordt geschonken door Margaretha Godscalc een begijntje van Diksmuide, die in de Rubrum Files omschreven staat als ‘bâtarde’.

Een bastaarddochter dus. In 1285 kopen de Ieperse Clarissen de rechten op 24 hectare grond in Isenberge en Alveringem, goed voor een jaarlijkse opbrengst van 23 pond. Ondanks hun materiële welstand blijven de zusters en hun klooster gecontesteerd. Ze leven een haast decadent bestaan dat op niets lijkt aan de piëteit en de strenge regels van hun orde. En bovendien zijn ze onderling zo verdeeld en verscheurd dat er van enige spiritualiteit weinig sprake is.

Kardinaal Mathieu Orsini maant de nonnen rond 1298 aan om zich te houden aan de regels. Ook paus Bonifatius VIII eist dat ze hun kloosterleven zullen hervormen. Maar in de praktijk verandert er niets. De Clarissen modderen verder aan. Heel wat van de zusters leven trouwens niet binnen de muren van hun klooster. De kardinaal eist gehoorzaamheid en dreigt er mee om de excommunicatie uit te spreken over de pseudo-religieuzen. Iedereen die buiten het klooster leeft moet er voor zorgen dringend opnieuw te gaan leven binnen de muren van Roosendaele.

Zij zelf moeten hun stal uitkuisen en de keuze maken over een abdis die er op haar beurt voor moet zorgen dat de regels van armoede, onthechting en spiritualiteit conform de regels van de heilige Clara zullen worden nageleefd. Vermoedelijk kiezen de zusters uiteindelijk Marie van Lo als hun nieuwe leidster. Haar naam staat in elk geval vermeld in een overlijdensregister van de Ieperse Minderbroeders die haar dood noteren op 31 maart van het jaar 1318.

1255: de Minderbroeders aan de Recolettenstraat
Met de mannenkloosters in Ieper is het trouwens niet beter gesteld. In het midden van de 13de eeuw zien de kanunniken van Sint-Maarten een toestroom van nieuwe monniken die zich komen vestigen in de parochies waar hun jurisdictie gevestigd is. De Minderbroeders-Franciscanen komen het eerst. Gevolgd door de Recoletten en de Heremieten van de orde van Sint-Augustinus, de Augustijnen. Het zijn geestelijken van een heel ander type dan diegenen die ze gewoon zijn in Ieper.

Ze vereren dan wel dezelfde Christus. Feys en Nelis schrijven in het Frans: ‘Les couvents d’hommes donnèrent plus d’embarras’. Dat laatst woord lijkt wel erg toevallig op ons West-Vlaams ‘ambras’. Het meest vervelende aan al die nieuwe broeders, is dat ze onderdeel vormen van internationale kloosterorden die zich beroepen op Europese privileges. Ze staan onder de bescherming van machtige onbekenden, waar de Ieperse priesters helemaal geen vat op hebben. De mannenkloosters kunnen eigenlijk een beetje beschouwd worden als filialen van buitenlandse multinationals die het opnemen tegen de lokale middenstand.

De Minderbroeders zorgen bij hun stichting in Ieper al bij al voor weinig problemen. Op vraag van paus Alexander IV laten de kanunniken toe dat de Minderbroeders rond 1255 een kerk bouwen in de parochie van Sint-Maarten. In het noorden van de Recolettenstraat, het steegje naar het voormalige moederhuis. Een Ieperse kroniek preciseert dat het trouwens drie vrouwen zijn die het klooster stichten op 30 januari 1255. De mannen van de Ieperse proosdij ondervinden de volgende jaren in toenemende mate het verlies van offerandegelden aan de nieuwe kerk. Ze brengen paus Urbanus in 1261 er schriftelijk van op de hoogte.

De Augustijnen bouwen een kerk in Sint-Jacobs
Rond die tijd beginnen ook de Augustijnen van hun kant eveneens aan de bouw van hun kerk en klooster in de parochie van Sint-Jacobs. De reguliere kanunniken en de bisschop van Terwaan protesteren tegen de plannen van de Augustijnen en dreigen met de banvloek. De baas van de Brugse Onze-Lieve-Vrouwproosdij en Gilles, de schoolmeester van Sint-Donaas, komen tussenbeide om de indringers er van te overtuigen om de privileges van de lokale proosdij te respecteren, de bouwwerken te staken en af te breken wat er al opgebouwd staat. Ondanks het risico op excommunicatie uit de kerk, laten de Augustijnen zich niet uit hun lood slaan.

Ze beginnen aan een beroepsprocedure die twee en een half jaar zal aanslepen. Op 21 maart 1264 komen Jean de Eugubio, de provinciale leider van de Augustijnen bijgestaan door de Ieperse leesheer Pieter van Torhout tot overeenstemming met Sint-Maartens. Er mag gebouwd worden en de religieuzen mogen vrij hun kloosterleven leiden zoals ze dat wensen. Maar de Augustijnen mogen in geen geval de biecht lezen, begrafenissen organiseren en prediken zonder de speciale toelating van de proost en het kapittel.

Op de feestdag van Sint-Maarten moeten de Ieperse Minderbroeders meestappen in de grote processie en een offergift van 1 pond deponeren bij het hoofdaltaar van de kerk van Sint-Maarten. Alles wat de Augustijnen krijgen aan offerandegelden in hun eigen kerk moeten ze fiftyfifty delen met de proost. Met inbegrip van alle legaten en erfenissen die overgemaakt worden aan de nieuwe orde. De Augustijnen mogen hun klooster bouwen op de plek die aangewezen wordt door Sint-Maartens.

De Karmelieten staan ook al te dringen
De priesters Jacques Coudenesa, Willem Fullo en Nicolas Willemer worden aangesteld om een geschikte locatie te vinden. Op 14 juni 1264 verkopen de Augustijnen hun gronden en wat ze al opgebouwd hebben in Sint-Jacobs aan het kapittel. De eigendommen situeren zich buiten de Hangwaertpoort, zuidelijk van de weg die naar Zonnebeke leidt. Het zal nog duren tot september 1265 vooraleer het hoofd van de Duitse Augustijnen definitief zijn handtekening onder het Ieperse akkoord plaatst.

De Karmelieten staan ook al te drummen om zonder toelating een abdij op te trekken in de Ieperse parochies. Maar ze lopen in hetzelfde dood straatje als hun collega’s Augustijnen. Op 27 april wordt een gelijkaardige afspraak gemaakt met de proosdij. De vergoeding van één pond per jaar komt ook hier tevoorschijn. Zonder de toestemming van Sint-Maartens mogen de Karmelieten niet veel. Ze mogen hun residentie niet verlaten en zich niet begeven binnen de nieuwe stadsgrachten.

Vooraleer ze beginnen met de bouw van hun klooster moeten ze er eerst in het bezit zijn van een gebedsruimte of iets wat er op lijkt. Nadat paus Clement IV op 2 juni 1266 het licht op groen geplaatst heeft, beginnen de Karmelieten met de bouw van hun klooster. De ‘Geschoeide Karmelieten’, krijgen van een zekere Simoen een stuk grond gekregen langs de noordkant van de Zonnebekestraat aan de goed bevolkte Drie Zottenstraat, enkele honderden meter verwijderd van de huidige Basculestraat.

De 14de proost van Sint-Maartens
XIV. Walter I (1266-1277). Walter de eerste, die de overleden proost Boudewijn opvolgt, is een Fransman. Dat vertelt de geschiedschrijver Sanderus toch. Volgens een manuscript van Ter Duinen werd hij in Frankrijk opgeleid tot priester en door de Franse koning aangeduid om de zaken van de Sint-Maartensproosdij te beheren. Walter is blijkbaar een telg uit een adellijk en Frans geslacht. Hij komt uit een vrome familie waarvan het wapenschild bestaat uit een kruis en de beruchte Franse lelie.

Zijn komst en zijn eigengereid optreden zorgen in elk geval voor grote onrust en onenigheid in de Ieperse abdij. Dat blijkt zeker uit een akte van 15 oktober waar Walter, terug gefloten door zijn eigen achterban, verklaart dat de proost niet langer beslissingen zal nemen in de parochies van Reningelst, Boezinge, Zuidschote, Calonne, Teteghem en Leffrinchouk zonder voorafgaand advies en goedkeuring van de priesters van het kapittel.

De Kemmelbeek aan de Vrijheid van Sint-Maarten
Zijn relatie met de schepenen en met de Ieperlingen verloopt ook niet altijd rimpelloos. Maar toch geeft Walter in 1269 toestemming aan het stadsbestuur om aan de ‘Vrijheid van Sint-Maarten’ drie hectare gronden in te nemen. Er zijn dringend aanpassingen nodig aan de loop van de Kemmelbeek en de schepenen kunnen in het algemeen belang die infrastructuurwerken uitvoeren op een reeks percelen gelegen in de parochies van Sint-Niklaas en van Vlamertinge.

De stad betaalt 127 pond aan Sint-Maartens. De partijen komen overeen dat de gronden eigendom blijven van de stad zolang het water van de Kemmelbeek naar Ieper blijft stromen. De deal wordt afgesloten op 9 juni 1269. De beek loopt van Kemmel via Dikkebusvijver en mondt uit in de Ieperse grachten. Korte tijd later krijgt het kapittel het aan de stok met de kerkvoogden en de parochianen van de kerk van Sint-Maarten.

De kerkvoogden pikken het niet dat de kanunniken misvieringen houden in de kapel van Sint-Elooi binnenin de kerk van Sint-Maartens. Vermoedelijk zijn er verbouwingswerken aan de gang in het hoofdkoor en verhuizen ze noodgedwongen naar de kapel. Maar die wordt steevast gebruikt door de parochianen die er natuurlijk niet mee kunnen lachen dat de priesters hun plaatsen zomaar komen innemen. Er komt een bemiddelaar op de proppen. B. van Haveskerke, penningmeester van Rijsel en Aire, en Lambert Lam beslissen op 26 februari 1271 dat de kanunniken nog missen mogen celebreren de volgende 3 jaar en dat de kapel nadien exclusief territorium wordt van de gelovigen.

Vier jaar later zijn de verbouwingen aan het schip en de kruisbeuk afgerond. Dat blijkt toch uit een nieuw dispuut die rijst rond de vraag waar één van de kruisbeelden uit de 14 staties van de Kruisweg moet worden gepositioneerd. Het kruisbeeld hangt samen met de afbeeldingen van de Heilige Maagd en van Sint-Jan en wordt dus automatisch de plaats waar het offerblok staat en waar de gelovige parochianen hun geld in zullen stoppen.

1275: de strijd om de offergang van de kruisweg
Het is best grappig om de discussie tussen de kerkvoogden en het kapittel van dichterbij te bekijken. De opbrengsten van offerblokken die opgesteld staan in het koor, vloeien integraal naar het kapittel. In de rest van de kerk gaat het geld naar de kerkvoogden. De positionering van het kruisbeeld is dus een zuivere geldkwestie.

In juli 1275 komen de partijen overeen dat het kruisbeeld buiten het hoofdkoor zal geplaatst worden, op het lager gelegen deel van de kerk (het bodium) en dat de opbrengsten gedeeld zullen worden tussen de kerkfabriek en de priesters. Er wordt een koster aangesteld die zal waken over de bewuste offergangen.

De Crommendic en de Middeldilf in Merkem
De proosdij van Sint-Maarten blijft groeien tijdens de periode van abt Walter. Vooral in Merkem verhuizen nogal wat gronden van eigenaar. In 1269 en 1270 worden de opbrengsten van een reeks gronden tussen de ‘Crommendic’ en de ‘Middeldilf’ verworven. Lambert Bardonc en zijn vrouw Christine stellen de gronden ter beschikking voor een jaarlijkse rente van 18 pond en een dagelijkse mis in de kerk van Sint-Jan. Ook Jan Bardonc en zijn echtgenote Folquine sluiten een gelijkaardige overeenkomst met een dagmis in de kerk van Sint-Jacobs.

Pieter Broederlam en zijn vrouw Béatrix krijgen dagelijks hun mis in de kapel van het hospitaal aan de markt van Ieper waar een priester van Sint-Maarten die elke nacht zal komen celebreren. Er volgen nog meer belangrijke acquisities voor Sint-Maartens. Eustache, de heer van Oudenburg en van Merkem, kamerheer van Vlaanderen, ziet zich financieel genoodzaakt om 50 hectare grond tussen Crommendic en Middeldilf voor 975 Vlaamse ponden te verkopen aan de proosdij.

Van de tienden verhuizen er twee derden naar Ieper. De rest blijft bij de lokale pastorie. Naar feodaal recht moet de gravin van Vlaanderen de transactie goedkeuren. Eustache stelt zich garant dat zijn zoon Jean of een andere mogelijke erfgenaam op latere datum de verkoop niet zullen betwisten.

De Vogheline Meersch te Langemark
In Sint-Jan heeft Margaretha, de weduwe van Willem Scepper, de bejaarde leeftijd bereikt en krijgt ze het moeilijk om nog de eindjes aan elkaar te knopen. Op 16 februari 1267 schenkt ze een stuk land van anderhalve hectare gelegen dichtbij de boerderij van Lambert Bardonc en eveneens niet zo ver van de kapel van Marie-Madeleine. Als tegenprestatie zal de oude vrouw voor de rest van haar leven wekelijks 3 cent en 6 Parijse denieren en 8 witte broden krijgen van de kerk.

In de ‘Vogheline Meersch’ te Langemark ligt de bemiddelde Ieperse vrouw Heissie Clisse op sterven. Op haar sterfbed schenkt ze enkele percelen grasland aan de Sint-Maartensproosdij. De grond hoorde aanvankelijk toe aan de broers Jan en Henri Laurin. Heissie zelf heeft drie zonen: Gilles, Jean en Pierre Clisse die kanunnik is of zal worden van de proosdij. Na haar dood wordt de schenking bevestigd door Jean Clisse, de uitvoerder van haar testament. Dit gebeurt op 31 oktober 1276 voor de gerechtelijke officier van Cambrai. Enkele jaren voordien heeft Hessie een halve hectare grond bij dezelfde meers voor 8 Artesische ponden verkocht aan haar kleindochter Marote Clisse.

Op 4 maart van het jaar 1279 staan Gilles Clisse en zijn vrouw Adelise en hun dochter Marote voor de rechtbank van Terwaan waarbij ze de bewuste gronden overdragen naar Sint-Maartens. Ze erkennen dat de heer Pierre Clisse, op dat moment wel degelijk kanunnik van Sint-Maartens geworden, de volledige eigendomsrechten verworven heeft van de twee weiden van de broers Henri en Jan Laurin en van Marote en haar man.

De partijen komen overeen dat Gilles Clisse jaarlijks en voor de rest van zijn leven de som van 12 Parijse centen zal krijgen van de proosdij. De akte wordt op 21 maart getekend door Guy van Ravenel die de notarissen de opdracht heeft gegeven om de regeling op papier te zetten. De transactie toont fijntjes aan hoe rijke families hun zonen proberen binnen te loodsen in de schatrijke abdijen en hiervoor belangrijke bruidschatten voor over hebben.

Problemen tussen Sint-Maartens en Sint-Donaas
Er moet een haar in de boter geraakt zijn tussen Walter en de geestelijken van de Brugse Sint-Donaasproosdij. De werkelijke reden is niet echt duidelijk. Het gaat in alle geval over het bodium, twee derden van tienden die normaal verdeeld worden tussen de priester en de kerk. Blijkbaar hebben enkele Brugse kanunniken bodiumrechten binnen de Ieperse parochies. De Ieperse clerus voelt zich in ieder geval gediscrimineerd want de geestelijken zien het aanzienlijk bedrag van 2000 Parijse ponden in de zakken van de Bruggelingen wegvloeien naar Sint-Donaas.

De onvrede van de Ieperlingen komt voor de rechtbank waar afgevaardigden van de Heilige Stoel een oordeel zullen moeten vellen. De rechters komen uit Doornik, Terwaan en Reims. Er volgen heel wat pleidooien maar het moet gezegd worden dat het hele proces in een sfeer van rust en respect plaats vindt. Op 24 november 1274 beloven die van Brugge 400 Vlaamse ponden terug te betalen aan de Sint-Maartensproosdij. Walter van zijn kant, laat alle hangende claims vallen. Na die datum is er geen verder spoor meer te vinden van ontevredenheid of van misverstanden tussen beide proosdijen.

Gerard van Reningelst zit op zwart zaad
Abt Walter krijgt problemen rond de tienden van Reningelst die het klooster heeft gekocht en betaald in juli 1251. Walter de Bareteur en zijn oudste zoon Jan die de tienden verkocht hadden, willen de transactie in 1276 terug openbreken. Ze mandateren ridder Gerard van Reningelst om terug in het bezit gesteld te worden van hun rechten. Feys en Nelis gaan niet dieper in op de persoon Gerard van Reningelst. Maar die man is de baljuw van Poperinge.

De heren van Reningelst oefenen al enkele honderden jaren de wereldlijke macht uit in opdracht van de abdij van Sint-Bertinus te St.-Omer. Maar ze hebben zich in financiële moeilijkheden gewerkt want in 1285 zullen ze definitief elke autoriteit over Poperinge kwijtspelen. Met deze wetenschap in het achterhoofd gaan we verder met onze Rubrum Files. Onze Gerard van Reningelst eist de rechten op Reningelst terug en dreigt er zelfs mee om alle opbrengsten überhaupt voor zich te houden.

Daarop dienen de kanunniken klacht in bij de procureur van Terwaan. Die belast op 12 augustus 1276 de pastoor van Reningelst en kapelaan meester Walter Wuvekin om in te grijpen. Walter, Jan en Willem de Bareteur en Gerard van Reningelst moeten de eigendommen van het klooster respecteren en als ze dat niet doen, zullen ze publiekelijk uit de katholieke kerk worden geëxcommuniceerd.

Pas drie jaar later zal de familie de Bareteur zwichten voor de kerkelijke druk. Op 11 september 1279 erkent Jan de Bareteur in het bijzijn van Henri, de bisschop van Terwaan, zijn ongelijk en verklaart hij definitief afstand te doen van alle mogelijke rechten op het goed.

De komst van de Predikheren
Feys en Nelis hebben het nu wel gehad met hun resumé over de acquisities en de bezittingen van het kapittel. Ze gaan nu terug naar heel andere gebeurtenissen in de tijd van proost Walter. De stichting van de abdij van de Predikheren en het klooster van Hemelsdale. De oprichting van het hospitaal van Bardonc en het hospitium van Belle. De onenigheid tussen de kanunniken van Sint-Maartens en de aartsdiaken van Terwaan. Na de komst van de Dominicanen-Predikheren naar Ieper, waren zij de enige broeders die van buitenaf kwamen prediken en zich bezig hielden met de geestelijke zielszorg van de mensen. Het was eigenlijk allemaal begonnen met broeder Zegher.

Die was rond 1234 van Rijsel komen afgezakt en hij slaagde erin om de hele Ieperse samenleving met zijn sermoenen te boeien. Zegher was gestorven in 1250. De Predikheren hadden opgemerkt hoe welkom Zegher was geweest in de stad en hadden lang met de idee gespeeld om zich te komen vestigen in de stad. Maar dat bleek allemaal niet zo eenvoudig gezien de machtspositie van het kapittel van Sint-Maarten. De Minderbroeders waren er pas in geslaagd om zich te vestigen binnen de stadsmuren na een uitdrukkelijk bevel van de paus. De Augustijnen en de Karmelieten hadden hun bastion in de Ieperse buitenwijken.

Het duurt nog tot in 1268 vooraleer de Predikheren een gepaste plek vinden om zich comfortabel te kunnen huisvesten. Ze hebben daarbij het geluk dat gravin Margaretha van Constantinopel aan hun kant staat en alles doet wat in haar macht ligt om de Dominicanen te helpen. Op 1 september 1268 passeert de akte waarbij de Predikheren de toelating krijgen om een klooster te bouwen op een stuk grasland tussen de stadsmuren en het kasteel van de graven, het Zaelhof.

Naast het grasland, verwerven ze een stuk van de tuin van het kasteel. De 23ste juli van 1269 voegt Margaretha nog ten persoonlijken titel de gracht en een heel stuk grensland die het Zaelhof scheidt met het noorden van de stad, toe aan de oorspronkelijke schenking. Volgens de akte behoren de gronden niet tot het territorium van de stad en kunnen ze beschouwd worden als buiten de ‘castrum’ van Ieper. Hoewel die eigenlijk wel binnen de Ieperse verdedigingsgordel ligt.

Het klooster van de Predikheren bij het Zaelhof
Eens in het bezit van hun terrein, beginnen de Predikheren verwoed aan de bouw van een kerk, de nodige woonhuizen en een geestelijk centrum. Ook zij krijgen af te rekenen met het kapittel die de constructies binnen de grenzen van de stad Ieper helemaal niet ziet zitten. Het draait uit op een bits conflict dat enkele jaren zal aanslepen en pas zal opgelost worden op 25 april van het jaar 1273. Zoals gewoonlijk kiezen de partijen elk hun scheidsrechters.

Het kapittel stelt de kanunniken Nikolaas Willemer en Raimbaut aan. De Predikheren kiezen hun leesheer Michel aan en ook broeder Jan Halvetonghe. Ook meester Lambert Lam wordt aan de commissie toegevoegd. De afkoopsom om zich alsnog te onttrekken aan het oordeel wordt vastgelegd op 500 pond. De uitspraak moet volgen voor Hemelvaartsdag. De 14de augustus 1273, niet veel voor tijd, spreken de scheidsrechters zich uit over de kwestie.

De kanunniken krijgen de helft van de offerandes aan het altaar van de Predikherenkerk en de afrekening moet gebeuren op het einde van elke maand. De Predikheren krijgen de andere helft met daarbij de totaliteit van de giften die gebeuren bij eucharistievieringen wanneer nieuwe broeders toetreden tot het klooster of tijdens hun begrafenisdiensten.

Als compensatie voor het feit dat het kapittel zich bereid ziet om het parochiaal reglement aan te passen voor de Predikheren, moeten die laatsten jaarlijks 6 Vlaamse ponden betalen aan de Sint-Maartensproosdij. Het belangrijkste voor de Predikheren is dat ze voortaan hun kloosterleven mogen leiden zoals ze dat overal elders doen. De overeenkomst wordt door paus Gregorius de 10de bevestigd op 15 juli 1274.

Er komt verzet tegen het al te gulzige kapittel
De stilgelegde bouwwerken schieten terug op gang. Dat lezen we in een akte van 28 oktober 1274 waarbij gravin Margaretha de broeders toelating geeft om waar ze ook maar wensen de nodige muren te bouwen in de tuin van het Zaelhof en dat ze de funderingen van de kerk zo zwaar mogen uitvoeren zoals ze nodig achten. Na vrij korte tijd staan de Predikherenkerk en het klooster overeind en beginnen de giften toe te stromen. En die zijn meer dan nodig om de hoge bouwkosten te recupereren.

De Predikheren zien met lange tanden toe hoe de helft van de inkomsten in de zakken van de kanunniken verdwijnen. De eensgezindheid van half augustus 1273 verdwijnt als sneeuw voor de zon. De Dominicanen trekken naar de paus en ze slagen er in om een privilege te bemachtigen waarbij de overeenkomst met het kapittel kan worden verbroken. De ruzie met Sint-Maartens escaleert natuurlijk en die zal notabene aanslepen tot de eerste september 1292 wanneer proost Robert de Moiste een nieuwe deal zal sluiten met de Ieperse Predikheren en waarbij het kapittel zich tevreden zal moeten stellen met slechts één derde van de offergiften.

Dit is een fragment uit deel 2 van De Kronieken van de Westhoek – lees verder op http://www.westhoek.net/P1255100.htm – ook beschikbaar via eboek ‘De Rubrum Files

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>