De wereld is slecht

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     482 Views     Leave your thoughts  

Verbazend groeit het aantal misdaden en schanddaden in de samenleving. Zelden hoorde men zoveel spreken van moorden, zelfmoorden en zedeloosheden als op onze dagen.

Hoe dikwijls hoort men niet dat twee jonge lieden, omtrent de twintig jaar oud, zich om het leven gebracht hebben, omdat hun verboden werd door hun ouders – en dat voor hun welzijn – te trouwen.

Menigmaal gebeurt het ook dat kinderen van twaalf tot dertien jaren, aan hun leven een einde stellen omdat ze berispt zijn van hun ouders, of d’eene of d’andere vermaning hebben gekregen.

Hoe onterend is dit alles voor de samenleving? Welk is er d’oorzaak van? Zoeken we eens te samen?

Met hartzeer moeten we bekennen, dat ons lief en klein België van die schande niet vrij te pleiten is. Zeker; in Frankrijk en in andere landen gebeurt het op grotere schaal, en dit moet men niet vergeten.

De dagbladen – vijandig aan de katholieke kerk – roepen en schreeuwen om het meest in België: de oorzaak ligt aan het katholiek onderwijs, in het bekrompen verstand waarin de godsdienst het volk houdt.

Doorslaand bewijs van het tegenovergestelde vindt men bij onze naburen. In Frankrijk is geen Godsdienst meer; er wordt geen katholiek onderwijs meer gegeven; de kloosterlingen zijn weg.

En nochtans, de euveldaden vermenigvuldigen er dagelijks als de mieren, en verspreiden zich met een verbazende snelheid las het vuur in een bos.

Al degenen die in Frankrijk op ‘t schavot sterven, belijden dat ze nooit godsdienst hebben gehad,of, vooral gelegen in de slechte opvoeding die de kinderen van hun ouders ontvangen.

Van jongs af aan zien ze niets, horen ze niets dan wereldse zaken. De jonkheid is vroeg, ja veel te vroeg rijp!

Ze zien vader maar altijd zorgen, altijd zwoegen en werken en altijd klagen dat het leven onverdragelijk is! Nog wel als het daar bij blijft.

Al te dikwijls – naar de leer der socialisten – vervloekt en verwenst hij zijn meesters en oversten, zijn beulen lijk hij ze noemt.

Hij zegt het menigmaal en luid genoeg, dat het iedereen kan horen: ‘waarom moet de rijkdom in de handen van sommigen zijn?’ Waarom moeten wij slaven, terwil de rijken vadsig en lui hun dagen doorbrengen?

Te meer vader spot met de godsdienst, lastert Gods naam en vergeet zich dikwijls in de drank. Wat moet er van het kind van zulk een vader geworden? Door de schuld van een slechte vader moet het kind dikwijls bedelen gaan, in gebrek en armoe zijn dagen doorbrengen.

Het vervloekt reeds van zijne vroegste jaren de samenleving, benijdt de rijken en pakt – als het ze anders niet krijgen kan – de goederen die hem niet toebehoren.

Gelukkig ware het voor zulk een kind indien het brave en deugdzame onderwijzers had, die enigszins konden en wilden bijvoegen wat er aan zijn opvoeding ontbroken heeft.

Maar helaas! Daar ook in de school hoort het kind niets dan A,B,C en doet het niets dan zich te vervelen. Het hoort in zogezegde onzijdige school spreken van God of zijn gebod.

Men leert er misschien in ‘t algemeen: doe aan een ander wat ge gaarne hebt dat men u doet, en doe niet aan een ander wat gij niet gaarne hebt dat men u doet.

Het kind moet daar zelf de gevolgen uittrekken. Daarbij blijft het onzijdig onderwijs steken. Men bedreigt weliswaar het kind met de gendarmen, met de gevangenis indien het de wetten overtreedt.

Dat juist geeft de gelegenheid met al hun slimme listen en slinse middelen om gendarmen en gevangenis te ontwijken.

Wacht nog maar enige jaren en nog meer vruchten zal men plukken van ‘t onzijdig onderwijs.

Men zal hier opwerpen: het katholiek onderwijs heeft ook zulke mannen voortgebracht. Ja! Ongelukkiglijk, dat is waar, doch de gevallen waren zeldzaam en het was bijna altijd omdat ze de lessen van hun meesters vergeten waren, verblind door hun hartstochten.

De wereld is slecht! Er dient meer dan ooit gewerkt te worden en ieder is verplicht naar vermogen mee te werken, ten einde het kwaad te bestrijden en het goed te steunen.

Uit de Poperingenare van 1908 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>