Diefstallenplaag in de Westhoek

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     483 Views     Leave your thoughts  

Yper

In den nacht van zondag tot maandag zijn dieven, bij middel van beklimming, ingebroken bij M. Gustaf Dumortier, Veurnesteenweg rechtover de stelplaats van den tram.

De kwaaddoeners hebben er al de juweelen medegenomen, bestaande uit twee gouden uurwerkketens, drie gouden ringen, een paar gouden oorringen, enz, voor een weerde van 350 tot 400 frank.

De dieven hebben eerst eene opening gemaakt in de afsluitingshaag van den eigendom van M. Berten, hebben den hof doorgaan en na over eenen muur geklommen te zijn, bevonden zij zich op den koer van het huis van M. Dumortier, waar zij langs het keldervenster binnengedrongen hebben.

De echtgenooten Dumortier waren afwezig en alzoo konden de dieven op hun gemak te werke gaan. Zij hebben geheel het huis doorzocht, alles onderste boven gekeerd, de sloten der kassen opengebroken, om geld te vinden maar zijn met de juweelen alléén moeten vertrekken.

De diefstal is maandag morgen rond 4 1/2 ure, bestatigd door M. Gustaf Dumortier. Een vestenknoop wierd gevonden bij de opening in de haag en voetstappen wierden er ook ontdekt waarvan men afdrukken genomen heeft.

De policie heeft overal de beschrijving der juweelen rondgestuurd en een onderzoek te Brielen gedaan geeft niets doen ontdekken.

.

.

Oostvleteren

Op tien minuten van de tramstatie ‘De Belgische Leeuw’ links, Westvleteren waarts, staat een hofstedeken, bewoond door M. Amand Baillu, een zeventigjarige en zijne dochter Eoldie, ongeveer 40 jaar oud. Binst den dag komen de werklieden helpen en ‘s avonds keeren ze allen terug naar huis.

In den nacht van dinsdag tot woensdag rond 1 ure, wanneer Baillu en zijne dochter reeds te bed waren, drongen drie zwartgemaakte mannen in de woning.

Zij drongen eerst in de kamer van den ouderling welke zij met eenen hamer en revolver bedreigden, indien hij durfde om hulp roepen. De dochter, door het gerucht gewekt, stond op en begon te schreeuwen. De dieven snelden naar boven, mishandelden de dochter, die nogal weerstand bood en een van der dieven in den vinger beet.

Niettemin hielden de dieven de bovenhand. Zij droegen de dochter op de kamer van hren vader en staken ze in eengen grooten koffer die men hedendaags veel vindt op de Vlaamsche boerenhoven. Nooit hebben de dieven geheel den koffer kunnen toekrijgen. In de worsteling bekwam de dochter verschillige wonden aan het voorhoofd.

Binst dat den eenen vader Baillu bewaakte, doorzochten de twee anderen het huis. Niettegenstaande de landbouwer als welstellend gekend is, was de buit die zij medegenomen hebben maar geheel gering. Omtrent 170 frank in bankbriefjes en zilver, een halsketen, en twee twee gouden ringen, eenige kleederen, boter en eiers.

De gendarmerie van Oostvleteren heeft een onderzoek geopend en het parket van Yper, samengesteld uit M.M. Vandaele, vrederechter, Vandermoeren, substituut en Dumon, greffier, is ter plaatse geweest.

‘t Is de derden keer dat eene soortgelijke diefte, in den omtrek, door zwartgemaakte mannen gepleegd wordt. ‘t Was eerst te Elzendamme, dan te Crombeke en nu te Oostvleteren.

.

Uit het ‘Nieuwsblad van Yperen en van het Arondissement’ van 21 april 1906 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>