Diefte en inbraak in St-Jacobskerke

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     420 Views     Leave your thoughts  

Sedert lang’n waren de inbraken en dieften zoo menigvuldig niet als nu. St. Maartens te Yper is nog het voorwerp van veler gesprekken, maar blijft nog altijd niet opgeklaard en niet gestraft. Bij jufvrouw Verlende te Elzendamme en vindt men ook geen spoor van de daders. Zondag avond ten zeven ure heeft men gepoogd, in de St. Maartensnieuwweg, en nu dezen nuchten stond geheel de stad overende voor een nieuwen diefstal in St. Jacobskerke.

Als dezen morgen de heer koster Raeckelboom ten 5 1/2 de kerke ging ontsluiten, vond hij in St. Jacobskoor rechts het beeld van de H. Philomena op den grond te midden den vloer. Seffens was hij overtuigd dat er dieven in de kerke geweest hadden.

De policie heeft onmiddellijk alles bestatigd; ‘t was een oprecht vernielingswerk. Al de offerblokken op twee naar, die de schurken zeker niet gevonden hadden, waren opengebroken. ‘t Zal voorzeker geen rijke vangste geweest zijn, want de bussen wierden alle weke gelicht.

Bij het beeld van Sint-Aloysius was de busse opengebroken en ‘t voetstuk geschonden waarop de heilige stond, alsook al de versierselen weggenomen. De vangste zal daar heel gering geweest zijn. Bij Sint Antonius, waar talrijke offerbeelden (ex votos) aan twee panneelen hongen, was alles geplunderd. De dieven hebben de panneelen afgepakt en alles op het gemak afgedaan. De zilveren lelietak, die Sint Antonius in de hand droeg, was ook weg en meteen de inhoud der busse.

Bij Sinte Anna en Sint Appolonia ‘t zelfde. Bij de kasse waarin de beelden staan van Sint Hubert, Sint Rochus en Sint Andreas, hebben de dieven de middendeur uitgenomen, hetgeen haast doet gelooven dat men dekerke goed kende en de manier van die kasse te openen. Daar was weinig te vinden. Op den autaar van het H. Sacrament, waren de kandelaars en versiersels afgebroken, maar de dieven moeten ofte wel slechte memorie hebben, of gestoord geweest zijn, want ze hebben daar alles laten liggen.

Aan het voetstuk van het prachtig beeld van O. L. Vr. van den Rozenkrans was een vleugel geheel vernield om de busse te kunnen rooven. Boven de tabernakel, aan den hoogen autaar was de krone met bolle en kruis afgebroken, maar blijven liggen.De dieven hebben overal sulfertjes ontsteken en op den hoogen autaar een koperen kandelaar vindende, hebben zij dan dezen gebruikt om te lichten en hebben hem laten staan bij Sinte Anne.

In ‘t algemeen is de weerde van het gestolene niet zeer groot, maar de aangerichte schade is nog al belangrijk.

Hoe in de kerke geraakt?

‘t Is twijfelachtig hoe de dieven in de kerke geraakt zijn. Sommige peizen dat ze zich hebben laten insluiten, omdat het lood van de ruiten al binnen gewrongen is. Nogthans is dit nog geen bewijs. Inderdaad, ze konden ook al buiten de ruiten instuiken en dan het lood al binnen wringen. Zeker is ‘t dat ze al den middenkoor bij den autaar zijn weggegaan. Bachten den autaar hadden zij eene dubbelel leêre genomen, die gediend heeft om op de kroonlijst te kruipen en van daar door de venster, waar zij zich langs den muur lieten afsleeren ofwel langs het ijzer van den donderscherm zijn naar beneden gekomen.

De daders

Gisteren avond nog is een vreemde schooier, die fransch sprak, bij den eerw. heer Pastor van St Jacobs geweest, om een aalmoeze te vragen. Hij had een heel schurkachtig uitzicht, en wie weet als ‘t geen vreemde luizen zijn, die met of zonder hulpe van deugnieten uit stad of van de streke hier onze kerken en huizen komen plunderen.

Uit ‘Het Nieuwsblad van Yperen en het Arrondissement’ van 6 januari 1906. (www.historischekranten.be)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>