Dodelijk jachtongeval in de Canadabossen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     641 Views     Leave your thoughts  

Zondag laatst deden eenige Fransche jagers ene klopjacht in de bosschen van Canada, toebehorende aan de heer Baron Goffinet te Brussel en in pacht gehouden door eene jagersmaatschappij van Rijsel.

De jagers waren met tienen en gebruikten een twintigtal werklieden om het wild uit de bosschen te jagen.

Reeds voor de tweede maal had men het bosch doorlopen, toen op den boord gekomen, eene fazant opvloog. Een jager, dit ziende, draaide zich haastig om en schoot, met het ongelukkig gevolg dat een der opjagers, die een vijftal meters achter hem stond, de volle lading op zijds in ‘t hoofd kreeg en viel om nooit meer op te staan. De hersens en het bloed spatten tot op den naastbijzijnden wildopjager.

Het ongelukkig slachtoffer, Henri Devloo, genoemd hoepelsplijter is 47 jaar en woont te Crombeke.

Eene onbeschrijfelijke paniek ontstond tusschen jagers en opjagers. De dader van dit onvrijwillig ongeluk was als zinneloos van droefheid en met was verplicht hem naar de villa te dragen en hem daar onder bewaking te stellen.

Eene groote menigte volk kwam daarna van alle kanten toegestroomd naar de plaats van het ongeval om den verongelukte te zien: doch zij werd door de policie en de gendarmen van Rousbrugge op afstande gehouden.

‘s Anderdaags kwam het parket van Veurne ter plaats om de lijkschouwing te doen. Het ongelukkig slachtoffer was een echt voorbeeldige, brave en neerstige werkman, vader van elf kinders, waarvan de oudste 20 jaar en ‘t jongste 4 maanden telt.

Bij het vernemen van het schrikkelijk ongeluk dat haar trof was de smert der vrouw van ‘t slachtoffer onbeschrijvelijk. De jagers hebben den zelfden dag nog een eerste hulpgeld aan de arme vrouw doen behandigen en het slachtoffer is woensdag – op hunne kosten – ten 10 ure met een uitvaart van 1e klas begraven.

Eene talrijke menigte woonde de plechtigheid bij. Onder de aanwezigen telde men de gemeenteoverheid en leden van ‘t weldadigheids-bureel, alsook een afvaardiging van vier leden der jagersmaatschappij van Rijsel, die een prachtig rouwkroon op de lijkbaar neerlegden.

Uit ‘Het Nieuwsblad van Ieper en het Ommeland’ van 3 november 1906 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>