Duchtige rammeling aan de Luttertap

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     789 Views     Leave your thoughts  

Stadsnieuws uit Poperinge

Zaterdag namiddag was Jules D… in de Boescheepstraat in volkomen staat van dronkenschap en beleedigde de voorbijgangers. Toen hij de politie-agenten bemerkte, die achter hem uit waren, nam hij de vlucht. Proces-verbal is ten zijnen laste opgemaakt.

Maurits Gombert, landbouwer alhier was zaterdag namiddag, bezig met kepers te rechten in zijn hommelhof toen, door eene verkeerde beweging, een keper op hem viel. De personen die met hem werkten droegen hem bewusteloos naar huis en een bijgeroepen dokter diende hem de eerste zorgen toe. Zijn toestand verbeterd.

Over eenige dagen had de vrouw van Lievin Couture, wonende aan den Luttertap, hare woning verlaten om zich te gaan vestigen bij hare dochter op den Vogelhoek. Zaterdag laatst wilde de vrouw hare kleederen gaan halen toen zij door haren man verrast werd en eene duchtige rammeling kreeg.

Velo-Ongeval: Zondag namiddag kwam een velorijder aan den hoek der Brugge- en Valkenstraat, toen Maurice C… hem vroeg om een toertje te mogen doen. Dit werd hem vriendelijk toegestaan. Hij beproefde zijne kunst en alles scheen wel af te loopen, toen, gekomen bij het pensionnaat der Ste Union, man en velo in den grond rolden. Er was gelukkiglijk niets aan den velo, maar de rijder was een weinig gekwetst aan de knie en had een scheure in zijn broek.

Aan den hoek der Bertenplaats en Priesterstraat, liep eene hondenkar waarop Fr. Lahaye en Dequesne zaten, onder den tweeden van twee aaneenvastgemaakte wagens. De voerman hield seffens zijn gespan stil en kon alzoo alle verdere ongelukken vermijden. Menschen en dieren kwamen er van af zonder leed, doch eene traam der hondenkar was gebroken.

Woensdag 17 dezer was de politie-agent Jacques Eerdekens op dienst en ontmoette zekere Mathilde Merveille, 48 iaar geboortig van Bambeke, die aan de hofstede vau Cijrille Crevits aan ‘t bedelen was. Hij hield de vrouw aan; zij werd ter beschikking gesteld van de politie-rechtbank alhier en op 18 dezer veroordeeld tot twee jaar opsluiting in het bedelaarswerkhuis van Brugge.

Wij vernemen met genoegen dat een onzer jonge stadsgenooten, M. Joseph Dumon, zoon van M. René Dumon, kleermaker in de Priesterstraat, zijn diploma voor het snijden van man- en vrouwenkleederen komt te behalen in de Academie ‘Nebeling’ te Brussel.

Uit de Poperinghenaar van 21 april 1907 (www.historischekranten.be)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>