Een druppel kortendrank voor de olifant

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     705 Views     Leave your thoughts  

Men hoort somtijds dat de dieren, in opzicht van eten en drinken, meer verstand toonden dan de menschen, en ophouden als zij hunne bekomste hebben.

Dat is waar, over ‘t algemeen: maar ‘t is ook waar dat zij somtijds verslaafd zijn aan de sterke dranken, hetgeen ten andere meer verstaanbaar is voor hen dan voor redelijke menschen.

Menigvuldige voorbeelden zijn daarvan waargenomen geweest voor verschillende soorten van dieren.

De viervoetige dieren zijn allen liefhebbers van sterke dranken. Eerst aarzelen zij wat, gelijk de menschen; maar zij vinden er welhaast smaak in en worden oprechte dronkaards. De olifanten, de apen, de peerden, de honden, de beren zelfs drinken wijn en bier, en likken hunnen baard af.

De olifanten komen vorenaan. Van over oude tijden gaf men jongen wijn aan dezen die meer moesten naar den oorlog, en nu nog in Indië, stelt men rhum voor als zij naar een gevecht moeten gaan. Geef een druppelken korten drank aan een olifant onzer dierentuinen, en hij zal het in zijn grooten muil gieten en u het glazeken wedergeven, om er nog wat van te krijgen. Geeft hun whiskey, een slag van Engelschen drank, en de olifanten zullen drinken tot dat ze smoordronken zijn en zich moeten nederleggen.

De apen zijn al niet veel beter. Zij drinken zoo geerne rhum en andere sterke dranken, dat de Afrikaanders daar gebruik van maken om ze te vangen. Aan den boord van een woud plaatsen ze een pot of zo iets met bier. De apen rieken dat en komen toegeloopen. Zij drinken zooveel dat zij geen aap uit een mensch meer verkennen. Dan komt er een zwarte bij, neemt eenen aap bij de hand en doet hem na,.. geeft de hand aan eenen derden aap; deze neemt een vierden vast, en alzoo gaan zij mee, hand in hand, tot aan het negerdorp, waar zij voor ‘getrakteerd’ worden. Tegen dat zij uit hunnen dronken staat komen, zitten ze alleen in een kot gevangen.

De peerden drinken geerne wijn; maar zij pisprijzen ook hun bier niet. Te New-York, in Amerika, zijn er al de brouwerspeerden dronkaards. Zij krijgen de goeste van het bier met brouwersmout te eten. Zij kunnen geene herberg of brouwerij voorbijgaan, zonder stil te staan om een slok bier te krijgen. De dronken peerden hebben zulke aardige manieren, dat de menschen hun drank geven om ze aan ‘t werk te zien. Ze krijgen somtijds den daverare of delirium tremens, net gelijk de menschen.

De honden doen ook mee. Een gekende schrijver, H. de Parville, vertelt het volgende: ‘ik heb een zeer dikken Saint Bernard, die 80 centimeters hoog is. Hij drinkt een glas uit in eenige oogenblikken. Op zekeren dag dat hij dorst had, gaf ik hem den grond van een glas bier; hij rook eraan, stak er zijne tong in en dronk met vermaak. Hij wilde er nog. Hij kreeg eene geheele pint en likte ze uit in eenen keer. Nu is het een verslaafde bierdrinker geworden. Als hij in eene herberg komt, moet men er oog op hebben, of hij zou de glazen der menschen gaan uitdrinken.’

De vogels zijn ook niet vrij van den drift naar den drank. Een postduivenwedstrijd, t Tours, is daardoor eens in het water gevallen. Vier honderd negen en twintig postduiven werden met den trein van Tours naar La Bohalle overgebracht en daar los gelaten. Tot grote verbazing der maatschappijen, die in die wedvlucht belang hadden, kwamen slechts veertig duiven te huis, en deze waren in zulken toestand, dat ze hunne eigen hikken niet konden terugvinden.

Een onderzoek wierd ingesteld en bracht aan het licht dat er, aan eene tusschenstatie een groote hoeveelheid zwarte beziën gezet geweest waren in denzelfden wagen waarin de duiven zaten. Deze hadden er gretig van geëten, doch het dronkende sap der beziën kwam te sterk op bij de kleine reizigers, en spoedig waren ze in zulk een toestand, dat slechts een klein gedeelte nuchter genoeg bleven om den weg naar Tours terug te vinden.

De papegaaien zijn van de meest gevleugelde dronkaards, en als zij een glazeken op hebben klappen en dansen zij zoo aardig dat zij een algemeen gelach verwekken. Daar kan zelfs iets goeds uitkomen. Hoort liever:

‘Een papegaai van Norfolk, in Amerika, had te veel Champagne gekregen en had aardige manieren. Zijne meesteres spelde hem zijne les. Mijnheer, sprak zij, gij zijt dronken, gij zoudt beter doen van te gaan slapen! En meteen deed zij hem in een hoek van de kamer plaatsen waar hij in slape viel. Eenige uren nadien kwam een oude vriend van het huis bellen. De vrouw was afwezig. De bezoekers wierd in de beste kamer geleid, met verzoek van wat te willen wachten.

Almeteens ging er eene vertoornde stem op: Mijnheer, gij zijt dronken, gij zoudt beter doen van te gaan slapen! Het was de papegaai die zijne les overzette. De bezoeker had waarlijk te diep in het glas gekeken en miek het vast voornemen van zijn leven te beteren.

De visschen, heeft men gezegd, zijn tot nu toe vrij gebleven van de plaag der dronkenschap, maar dat is niet waar. Sommige geneesheren hebben op visschen beproefd of de alcohol kwade gevolgen had. Als zij wat sterke dranken in hun water goten, wierden de visschen dronken gelijke zakkedragers. Zij kregen zelfs de dronkaardsziekte of delirium tremens, waarvan wij hoger spraken, en moesten het dikwijls met de dood bekopen.

Tot de kerfdiertjes toe zijn aan de dronkenschap onderhevig. De bie, een voorbeeld van werkzaamheid voor onze jeugd, heeft er geen afschrik van. Men heeft eens opgemerkt dat de groote bloemen van eene wilgensoort, eene onweerstaanbare aantrekkingskracht op eene bie uitoefenden. Ze zat er zoowel aan te zuigen, dat ze smoordronken in het water viel en hare drinkzucht, gelijk zooveel menschen met de dood moest bekoopen.

Uit de Poperingenaar van 1909 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>