Een telefoontje van de koning

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 weeks ago     186 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos op ‘n elfden november, over eenigte jaaren, dat d’ oudstrijders van Proven de feeste van de wapenstilstand vierden en dat er dékoraties gingen uut è deeld zyn,. Gusten Trikoleur, van deze keer oek ging è dékoreerd zyn, wos daarop ongehoord è vierd.

Ols Gusten kleene wos had ‘n ie oltyd in bewondering è staan voor de twee schoone dékoraties die zyn vader è kreegen hadde voor te vechten teegen de Duitschers en die thulders in de beste plekke in è grooten kader hingen, met è prente, waarop da’je ‘n Belgischen piot zag staan, van boven op de tranchees, met z’n baonette op z’n geweere en d’handtekening van de koning daaronder.

‘t Jaar voor dat ‘n tweeden oorlooge begoste, wos Gusten ol è mobiliseerd è weest. Maar è ‘n hadde nooit d’occasie è kreegen van te vechten teegen den Duits, omdat ‘n nooit verder è weest wos of by de grenswachters, die aan Cappel de frontieren moesten bewaaken.

W’ hèn in dien tyd oek nog ‘n beetje of è zien wei!, hadde Gusten ol dikkers verteld. ‘Ja ‘k gelooven dat rechtuut’, zei Fiene, zyn wuuf…’en d’ heuren da’je zat te kaarten te Jettes in “‘t Nachtegaaltje”‘! ‘En die keer da’je daar aan ‘t dansen wos in de keuken, dat ‘n fonograaf van taafel kletste, wos dat daar oek ol by è reekend?’ Gusten hadde daarop nooit niet veele è zeid!

Gelyk da’k zei, wos Gusten geweldig nerveus dien nuchtend. ‘Chance da’je gy niet dikkers moet è dékoreerd zijn wei’, zei Fiene, ‘E’ er is met joen geen kot ‘t houden…j’ hèt ol kaffie è sturt op joen beste hemde…en joen onderbroek ‘t achterste vooren aan è daan, ‘t is tyd dat ‘t è passeerd is wei!’

Fiene ging naar boven om heur beste robe aan te doen en Gusten ging ‘m scheeren… Ie was nog maar djuuste begunnen of ‘n telefoon ging…

Gusten wreef de zeepe vn zyn kaken en liep, ol grollen naar ‘n telefoon..
‘Hallo’, riep Gusten.
‘Spreek ik met meneer August Trikoleur?’, vroeg er ‘n voorname stemme van ol d’ anderen kant van ‘n draad….
‘Jaa’je meneere’, antwoordde Gusten è beetje uut zyn lood.
‘U spreekt met de koning….mijn vader wenst u te spreken…een ogenblik’, zei die stemme weere.

‘Ja Sire’, zei Gusten, ‘t wos er uut teegen dat ‘t ‘n wiste…’n hoorn beefde in z’n handen en ‘t zweet kwam op z’n voorhoofd. Ie peinsde direct da ‘t ging gaan over de dékoratie….. surtout met de vader van de koning. Gusten zag met ‘n slag dien kaader van zyn vader voor z’n oogen!

‘Hallo, Gusten’, riep er olmetnekeer ‘n geheel andere stemme….. ”t is hier Wiesten Keuninck!’, ‘t is om te zeggen da’ we morgen zou’n kommen met mazout, ols ‘t wel is.’

Gusten zakte bykans deur z’n beenen en koste geen woord uutbrengen..
‘Hallo, is ‘t wel?’, riep die stemme weere.
‘Jaa’t!’, schreeuwde Gusten kwaad.. ‘maar wien wos dien anderen daar met ol z’n hooge klaps?’

‘Ha!’, lachte Keuninck…’dat is myn zeune, ‘n schoolmeester die nu myn bureau doet, ie klapt è beetje chieker of ik ennée!’

Gusten gaf è grol en smeet ‘n telefoon toe.

Kwaak in de Ijzerbode van 1983

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>