Een zomer vol ongevallen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     495 Views     Leave your thoughts  

WERVIK
De genaamde Cyriel Delcroix, wever, 22 jaren oud, was dinsdagnamiddag in gezelschap van zijn vader, bezig vlas te bereiden op den Belgischen oever van de Leie, op 150 meters van de grensbrug.

Rond 3 ure kreeg de jongeling het gedacht een bad te nemen. Hij omkleedde zich en ging te water na twee of driemaal over en weer de rivier gezwommen te hebben, kreeg hij krampen en kon zich niet meer boven water houden. De ongelukkige riep om hulp en zonk weldra in de diepte.

Zijn vader die toegesneld kwam sprong in het water; gedurende een kwart uurs zwom hij rond in den omtrek waar de arme jongeling verdwenen was, doch was tenslotte, bij gemis aan krachten, gedwongen naar den oever zwemmen.

De schipper Thure en twee werklieden poogden ook den ongelukkigen jongeling op te halen, doch hunne pogingen bleven vruchteloos.

Ten zeven ure ‘s avonds werd het lijk op gevischt. (Het werd naar de woning van den ongelukkige op het gehucht der Briqueterie gebracht.)

WIJTSCHATE
Maandag is in onze parochie een betreurensweerdig ongeluk voorgevallen. In de steenbakkerij, toebehoorende aan de godshuizen van Yper, is een jongeling van 15 jaar, Kamiel Ameele om zoo te zeggen levend verbrand.

Rond 2 1|2 ure moest de jongeling een nieuw vuur aansteken; om haastiger het branden te veroorzaken, maakte hij gebruik van petrol, en beging de onvoorzichtigheid de petrolkruik bij het vuur te laten staan. Opeens ontplofte de kruik en op betzelfde oogenblik stond de jongeling in lichtlaaie vlam.

Dank aan de spoedige zorgen zijner medemakkers was het vuur aanstonds gebluscht, doch het lichaam van den ongelukkige was reeds vreeselijk verbrand ; er was slechts eene wonde: van den hals tot aan de voeten.

Denzelfden avond nog, na de ijselijkste pijnen doorstaan te hebben, is bij aan de gevolgen zijner brandwonden overleden. Kamiel Ameele was geboortig van Becelare en werkte sedert korten tijd in de steenbakkerij van Wytschate.

BRIELEN
Zaterdag 4 Oogst, ten 6 ure namiddag gebeurde een ongeluk langs de Koninklijke baan van Yper naar Brielen, bij bet buitengoed van M. Ph. Vanden Berghe.

Twee meisjes, Anna Vansteele en Gabrielle Seynhaeve volgden het rijtuig van Merlevede, bakker te Brielen, toen eensklaps een automobiel in snelle vaart kwam aangestormd.
Anna Vansteene kon in tijds van kante springen over de tramweg, Gabrielle Seynhaeve, oud 11 jaar. wierd omver geworpen en overreden.

Twee wielen van den auto liepen over het kind, dat gewond en gekneusd in deerlijken toestand werd opgenomen en met het rijtuig van bakker Merlevede naar heur ouderlijk huis
werd overgebracht.

De heer van den auto is aanstonds naar Yper gereden om een geneesheer te halen en is teruggekeerd met doktor Deroo, die bij een eerste onderzoek geen breuken ontwaarde.
‘t Is een oprecht wonder Gods, zoo verklaarde de eigenaar van den auto zelf, dat het kind niet op den slag werd gedood.

De twee eerste dagen was de toestand van het kind nog al erg, zoodanig een tweede geneesheer doktor Dieryck werd bijgeroepen. Thans is het meisje aan de beterhand, en als er niets ergs meer bijkomt, zal het stillekens herstellen; de verwondingen waren zeer gevaarlijk en ‘t is te danken aan het kloek gestel van het kind, verklaard de geneesheer dat de zaken goed staan en dat wij de volle genezing mogen verhopen.

M. Rasson van Roebaais, die met den Auto reed heeft zijn spijt over het ongeluk uitgedrukt; hij heeft reeds het kind komen bezoeken en is bereid de noodige vergoeding toe te staan.

Uit het Nieuwsblad van Ieper en het Ommeland van juli en augustus 1906 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>