Enige bemerkingen over de vrouwen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     397 Views     Leave your thoughts  

Zich veroorloven over Eva’s dochters te spreken of te schrijven – ik beken het – is hoogst gevaarlijk; want voor enen enkelen niet vliegen er u een duizendtal in ‘t haar, en hunne fijngeslepen tong en nog fijner gesneden pen kunnen u soms ferm afranselen; ik wil dus zonder juist op voorhand verschoning te vragen, haar verzekeren dat ik het met haar goed meen.

Haar zeggen dat de tegenwoordige hoeden aan korven gelijken en in prijsdeelingen of tooneelfeesten aan ons alle gezicht beletten doe ik niet; haar zeggen dat ik de vaders en mans beklaag die zich al die nuttelooze en zotte pracht moeten getroosten doe ik nog min, want dan wordt dezen artikel uitgeknipt en mij terug gezonden met eindelooze antwoorden en bemerkingen er bij!!!

Evenmin gevoel ik lust om hunne kleederdracht te beknibbelen; ‘t ware nog gevaarlijker van haar te zeggen dat indien zij van lichaamsbouw hadden moeten veranderen telkens hare kleeding eene andere vorm nam, dan waren het eenvoudig draken! Zulke dingen schrijft men niet, ‘t zijn enkel losse gedachten, die men soms ook nog al eens hoort vertellen van mannen die er toch
niets van kennen, maar nu ter zake!

Ik kenne de onverduldigheid der vrouwen bij ondervinding, en menige welsprekende redenaarsters, staan reeds met gebolde vuisten gereed zich af te vragen wat die manspersoon op hare rekening te zeggen heeft! Verduldigheid als ‘t u belieft damen en luistert!

‘k Sprak daar half en half van toilet of opschik : vele vrouwspersonen toonen zich maar geerne in flinke kleedij en nochtans zijn zij in werkkostuum veel meer weerd en tevens meer achtingsweerdig, de mensch heeft in ‘t leven wat anders te doen dan zich op te schikken!

Indien dit valsch begrijp op onze dagen zoo diep wortel heeft geschoten, dat is grootendeels de schuld der opvoedingsgestichten, waar men dikwijls de jonge meisjes in ‘t fransch tot pronkjuffers opleidt. Hebben de besturen dier gestichten dan geen besef hunner verantwoordelijkheid of hebben de oudere zelf geen strenge keus te doen van een opvoedingsgesticht waar huune dochter leeren zal wat zij moet kennen in ‘t latere leven?

Waar men die wonderschoone gebedekens in ‘t fransch niet leert, maar waar men de meisjes ‘t gebed doet voortbidden dat moeder en de vroegere geslachten baden, waar vlaamschen geest en rechtzinnigheid in doorstraalt; waar men de dochtertjes leert breien, naaien, kooken, wasschen en strijken, met of zonder piano volgens den staat waarin men zich bevindt!

Indien die jonge juffers in ‘t pensionnaat leerden de weerde van ‘t werken beseffen, dan zouden zij te huis komende kunnen en durven werken, dat zou nog al de prikkelbaarheid der zenuwen verminderen en die dochters tot nuttige leden der samenleving opleiden!

Eene dochter die in ‘t pensioniaat alles geleerd heeft uitgenomen datgene dat zij moest kennen, vindt te huis gekomen zijnde niets dan verveling. Vader is te grijs en moeder is van den ouden tijd. Zij alléén heeft ‘t fijne vast; koeien, kalvers en verkens zijn geene aangename diertjes; jufvrouw moet eene piano hebben en komt dat nog al eens met lang gezicht die sukkels van werkvolk groeten, al ware het maar om zich te doen bewonderen: wie weet hoe aardig men soms aan een man geraakt!

Want daar is meestendeels haar ideaal! ‘t Moet natuurlijk een soort van een heer wezen met zoo al 1200 fr. inkomen, want madame spelen, met de voilet aan vooral; eene ijdele beurs hebben daar denkt men niet aan, vermits men maar voor geen kalvers moet zorgen!

Een klein hondje, dat mag er nog al af, geen of weinig kinders hoort ge ! Maar wie draagt er daar de schuld van tenzij de opvoeders zelf! Weet gij wanneer liet programma der pensionnaten zal veranderen? Als de ouders eens de goede eenvoudige vlaamsche pensionnaten zullen voren kiezen!

Als de pensionnaten eens zullen eindigen met nuttelooze mededinging te doen en ‘t volle besef hunner weerdigheid zullen hebben, dat zij eraan zullen houden, niet van vele leerlingen te hebben, maar van een zeker getal, goede, nuttige en deftige, reine en vrome dochters de wereld in te zenden!

Maar de zotte mode wordt niet altijd in ‘t pensionnaat geleerd, men leert dat zooal overal; op wandeling, op de markt, ter feeste; in de kerk zelf praalt men met kleurige betaalde en niet betaalde strekjes.

Als men op kermissen en feesten die jonge dochters met of zonder mannenvolk ziet rondslenteren aan wie maar juist een opschrift ontbreekt “Te Koopen”, heeft men pijn aan ‘t hert, het vlaamsche volk zoo te zien afwijken van die oude zoo goede gewoonten van zich door vader of moeder te doen vergezellen. De hedendaagsche dochter heeft veel van haar karakter verloren – dit natuurlijk in ‘t algemeen genomen – eertijds men bleef meer t’huis, men werd er niet min om gezocht, beter verkozen, men kon beter te huis blijven eens dat men getrouwd was, men was er immers aan gewoon!

De man bleef liever te huis en ‘t gezellig familieleven bleef in eere, de kinders waren rond vader en moeder geschaard. Ten waren immers dan ook geen velos! Mag eene vrouw velo rijden? Hoe min hoe beter rechtuit gezeid. Wat moet de vrouw dan doen?

‘t Is geheel eenvoudig ; benevens haar huiswerk dat zij moet volmaakt kennen, moet zij kunnen te huis blijven en hare omgeving door hare ongeveinsde herteliikheid, met reine zeden gepaard, kunnen begeesteren, weinig bij geburen gaan om een koutje te slaan, zich boven haren staat niet kleeden, zoeken God te beminnen en te doen beminnen en dan gereed zijn tot zelfopoffering en lijden; den engel van troost voor haar huishouden wezen.

Dan mag zij gerust hare oude dagen tegemoet zien en de dood in volle gelaat aanschouwen met die gerustheid van gemoed die eene kristene vrouw altijd weet te bewaren. Dat is beste dames en jufvrouwen wat ik u heden wilde zeggen met de beste inzichten der wereld. Mochte het u bevallen, u goed doen, zóó wille het God!

Louis KINDT

Uit ‘De Poperingenaar’ van 1908

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>