Enige raadgevingen voor de mannelijke jeugd

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     526 Views     Leave your thoughts  

Thans heerscht er onder onze bevolking, eene heidensche gemoedsstemming in zake opvoeding der jeugd.

De van overouds aangenomen leerstelsels in zake zedelijke tucht, worden heden door verderfelijke begrippen ondermijnd. Altijd heeft men aan de jonkheid voorgehouden, dat een kuisch en zuiver leven, mogelijk was, en hoofdnoodzakelijk tot een gelukkig huwelijk.

Thans breekt men deze stelling af. In dagbladen, in vlugschriften, laat men vermoeden dat het zuiver kuisch leven der jongelieden eene onmogelijke zaak is en in voordrachten gegeven om de jeugd in te lichten, durven verwaande sprekers hopelooze stellingen verdedigen. De volstrekte zuiverheid des harten, even gelijk de volstrekte zuiverheid des lichaams zijn volgens deze leeraren eene op haar eigen genomen overschoone zaak, maar tevens eene onmogelijke zaak.

Een jongmensen kan niet zuiver blijven en de jaren die hem van het voltrokken huwelijk scheiden, kan hij niet doorbrengen zonder eens of dan voldoening aan den natuurlijken drift te geven, gelijk een overspannen stoomtuig op gevaar van springen van den overtolligen stoom moet ontlast worden.

Hetgeen in werkelijkheid geschiedt ofwel door abnormale, schuldige zelfbevlekking van den enkeling ofwel door onregelmatig samenzijn met de vrouwen. Ik heb over deze zaak gesproken met huismoeders, getrouwde mannen en vrouwen en velen hebben mij een ontmoedigend antwoord gegeven. Het kuisch en zuiver leven door de zedenleeraren als hoofdregel voor de jonkheid aanbevolen, schenen die verwaande menschen gelijk een onmogelijke zaak te beschouwen.

Zij bekenden dat er uitgelezene zielen zijn wiens wilskracht voldoende is om de bekoringen der geslachtsdrifien te bestrijden, maar zij voeren de meening dat de algemeenheid der jongelieden niet in staat is om de bekoringen te wederstaan.

Het is in de eenvoudige volkstaal vertolkt, de stelling van het onvermijdelijke kwaad. Deze stelling is door en door valsch, doordat er geen onvermijdelijk kwaad op de wereld mag bestaan.
De mensch bezit een vrije wil en indien hij van dezen gebruik maakt, kan hij al het kwaad dat hem bedreigen mocht verwijderen, overmeesteren en in de plaats het goede doen zegevieren.

Op geslachtsgebied namelijk is de toepassing der stelling van onvermijdelijk kwaad eene lasterlijke aantijging tegenover de wilskracht en het weerstandsvermogen van den mensch. De driften, de geslachtsdriften in eersten rang, staan onder de beheersching van onzen wil.

Even gelijk wij de gramschap kunnen bedwingen; even gelijk wij de inwendige gewaarwordingen onzer eenzelvigheid kunnen verduiken, zoo ook kunnen wij, indien wij willen, de geslachtsdriften beteugelen en ze tot sluimeren brengen.

Thans zijn er lieden die over zedenleer ontmoedigende leerstelsels schrijven en de aankomende jeugd op het wanpad leiden. Zoo zeggen zij: indien de jongeling zich in de mogelijkheid niet bevindt om dadelijk het huwelijk aan te gaan, moet hij algelijk op tijds de veiligheidsklep openlaten en aldus “zijne gezondheid vrijwaren”; hetgeen in eenvoudiger taal uitgedrukt beteekent : Hebt gij de noodige geldelijke middelen of geen bestaan om in den wettelijken echt te treden, zoek naar een bevallig en bereidwillig meisje dat voor eenige maanden, eenige jaren misschien de schamelijke rol van plaatsvervangende vrouw zal voeren.

Ofwel erger nog, zal de jongeling, bij gebrek aan wilskracht en wijs belijd tot de tegennatuurlijke misbruiken overgaan, zich zelven bevlekken en met de oorstof van zijn leven, gezondheid, schaamte en eeregevoel te loor zien gaan.

Dat zulke meening tegenstrijdig met de natuurwet ingrijpt, verstaat eenieder. Een jonggehuwde heeft voor eersten plicht tegenover zijne vrouw in de beste voorwaarden van kracht en gezondheid te wezen. Welk eene beleediging voor eene kuische jonge vrouw, wanneer de man enkel den overschot van een leven aanbrengt, waarvan de beste bestanddeelen in een losbandig verkeer zijn verzwonden.

Objektief beschouwd, stelt de vraag zich onder eenen bepaalden vorm. Kan een man. kan een jongeling kuisch blijven?

Volstrekt ja, indien hij daartoe de noodige middelen gebruikt, namelijk de zedelijke tucht naleeft en de vereischte gezondheidsleervoorschriften volgt. De zuiverheid des lichaams en de kuischheid der ziel zijn even gelijk eene brandbare koopwaar vatbaar voor verzekerde bewaring.

Indien de jongeling zich zelven in de gepaste voorwaarden houdt en buiten het bereik der schadende invloeden, namelijk buiten de slechte indrukken door de zintuigen waargenomen, indien hij uit zijne voeding alle prikkelende spijzen laat, indien hij zijne driften niet aanvuurt door zinnelijke vermaken en zijnen wil niet verlamt door misbruik van drank, dan zal hij zijne ziel en zijn lichaam zuiver bewaren, gelijk de koopman zijne goederen ongeschonden in zijne bergplaats bewaart.

Wil de jongeling alle gulzigheid vermijden, alle zinnelijke bekoringen vluchten, dagelijks arbeiden om des avonds vermoeid naar bed te gaan, en dadelijk in te slapen, ‘s morgends vroeg opstaan, nooit nutteloos wakker in het bed blijven liggen, de naaste gelegenheden der zonde vluchten, namelijk slechte gezelschappen, schunnige gesprekken, ontuchtig verkeer; maakt hij daarbij gebruik van de milde genademiddelen door de Heilige Kerk in de HH. Sakramenten hem ter hulp aangeboden; die jongen zal zuiver blijven en zijne ziel ongeschonden bewaren.

Even gelijk het drooge hout, tien jaren lang in de bergplaats van den meubelmaker blijft liggen, omdat de handelaar het aldaar van vochtigheid even gelijk van vuur vrijwaart, zoo kan gedurende de jongelingsjaren het lichaam en de ziel buiten bereik der wereldsche bekoringen gaaf tot aan de jaren van den volwassen leeftijd vaardig voor een kristen huwelijk bewaard blijven.

Het is op wetenschappelijken grond bewezen dat die levenskrachten die later dienen moeten tot de voortzetting van het leven, jaren lang tot sluimeren kunnen gedwongen worden zonder te verzwakken noch te verdwijnen.

In het plantenrijk, in het dierenrijk en ook bij de menschen kan men bestatigen dat er een harmonisch evenwicht bestaat tusschen de verschillige levensverrichtingen. Dat namelijk ongebruikte krachten eene gewijzigde drijfrichting krijgen en van afzonderlijk tot algemeen nut van het gestel gebezigd worden.

Laat de jongeling, die krachten hem voor later in bewaring gegeven sluimeren, dan helpen deze ongebruikte krachten onrechtstreeks aan zijnen opgroei mede; vermeerderen de normale spanning van zijne zenuwstraling; vergemakkelijken de werking van den geest, vermeerderen de scheppingskracht der hersenen, verdubbelen den durf, de wilskracht, ‘t betrouwen op zich zelven, de zelfbeheersching en op den duur worden de levensbronnen zoo machtig, dat zij buiten de eenzelvigheid van den enkeling vloeien en hem de beheersching mogelijk maken over omgeving en evennaaste.

In het kuisch leven van de belanghebbenden vinden wij den sleutel der zedelijke macht van schrandere volksleiders, groote geleerden, voorname uitvinders en weldoeners van het menschdom.

Alle geneesheeren zijn hierover eens en hunne meening komt overeen met de leering der Kerkleeraren, dat het huwelijk zoo jong mogelijk door de verloofden moet aar-gegaan worden. Eens dat de noodige lichaamsontwikkeling voorhanden is en deze treffen wij in onze gewesten op vijf en twintigjarigen ouderdom hij de mannen en op 20-jarigen ouderdom bij de meisjes, mag het huwelijk aangeraden worden.

Wel is waar, moet er ook een stoffelijke welstand bestaan die de verloofden het redderen van een huishouden mogelijk maken. Maar is er een sterker prikkel om de jongelieden tot arbeid aan te zetten dan met het gedacht dat zij met hun werken den zaligen dag kunnen verhaasten waarop hunne liefdegevoelens in werkelijken vorm zullen omgezet worden.

Het is in uw belang, jonge lieden, dat de natuurwet even gelijk de Krïstelijke Leering u streng vermanen op den schat te waken door de Voorzienigheid aan uwe zorgen toevertrouwd. Hebt gij daar wel eens grondig aan gedacht, dat in het huwelijk de man deelachtig wordt aan een der grootste eigenschappen en voorrechten van God? Namelijk het scheppingsvermogen.

Dat hij dadelijk medehelpt om nieuwe enkelingen deelachtig aan het aardsch leven te maken, enkelingen die later gedoopt zijnde mede in de gemeenschap der Heiligen zullen rekenen.

En hebt gij eraan gedacht, welke bittere teleurstelling diegenen wacht, die tijdens de jongelingsjaren de krachten hebben verspild hun in bewaring gegeven en later gehuwd zijnde, beschaamd en vernederd tegenover eene jonge vrouw hunne onmacht moeten bekennen en in plaats van in een liefderijk huisgezin, in eenen kinderloozen haard moeten zitten.

Jonge lieden, enkele jaren geduld worden van u gevraagd!

Nu staat gij nog in den lommer der liefdezon. Binnen enkele jaren zal ze hare stralen ruimschoots over u nedergieten. Zooveel liefde wacht u! Denkt er wel op, terwijl gij nu op uwe school, op uwen winkel of in uw werkhuis uw beste doet om u te bekwamen en eenen volmaakten man te worden, dat daar ginder bij hare moeder een liefderijken engel zit, een schoon en braaf meisje van zestien jaren dat werkt en bidt en ook haar beste doet om eens eene goede huisvrouw en eene brave moeder te worden, en dat binnen vier jaren wanneer gij in het volle bezit van uwe levenskrachten zult zijn; dat schoone kind ook de bloem van haar geslacht zal wezen en vaardig om de reine gezellin van uw leven te worden.

Dat gij alsdan door ‘t aanzicht harer deugden getroffen, gij hare ouders om hare hand zult vragen en eenige maanden later met haar voor den priester zult knielen en van God macht en gratie zult bekomen om een kristelijk huishouden te stichten.

Uit ‘Volksgeneeskunde’ van dokter De Baets – uitgegeven in 1930 door drukkerij Veritas te Gent

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>