Guido van Dampierre en de Moerlemaeye

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     479 Views     Leave your thoughts  

Den oudtsten zone van Margariete was Guilielmus genaemt, en hadde reedts ten jaere 1247 met zyne Moeder begons het landt te regeren; ja zelfs vindt men verfcheyde acten, in de welcke hy zig Graeve van Vlaenderen is schryvende. Dit is de reden dat sommigehen onder het gevolg der Graeven gestelt hebben, maer zonder eenig fondament: om dieswille dat hy, dit graeffchap van zyne moederlycke zyde komende , en hy voor zyne moeder ten jaere 1251 overleden zynde, van haere goederen, zoo lang zy noch in ‘t leven was, niet erven en konde.

In de maendt van September 1279 wierdt opgerecht het hospitael van S. Obert, alwaer nu het klooster van de Chartreuzen staat. Deze plaetse was buyten Brugge, ter Prochie van S. Cruys, gesticht ten dienste van de arme ziecken; de welcke aldaer door Beggynen opgepast wierden: en het is om deze reden dat Grammaye zegt, dat er voortyds tot Brugge twee beggynhoven geweest zyn.

Op den 15. Ougst 1280 verbrande tot Brugge de Halle, als oock de Torre, de welcke alleenelyck van houdt gemaeckt was, en waer in alle de stads privilegien berusten door de vlammen verteerd wierden.

De Bruggelingen verzochten den graeve, dat hy hunne voorrechten en andere vocumenten, die door den voorgaenden brandt verslonden waeren, zoude willen vernieuwen. Maer den Graeve, wel wetende dat diergelycke papieren dickwils aen fynen intrest contrarie waeren, en begeerde zulckx niet te doen; en wilde zelfs eenige nieuwe reglementen uytgeven, t’eenemael strydig aen de oude gebruycken van het landt: zoo dat de inwoonders begonden bet hoofd te samcn te steken om tegen hunnen Prince op te staen.

Den graeve zondt ten jaere 1281 zijne commissarissen naer Brugge, ordonnerende dat die van de wet jaerlyckx voor hem ofte zyne gemachtigde rekeninge zouden doen. Maer het gemeente in de wapenen loopende, en wilden dit niet toelaeten, en zeyden dat de stadsrekeningen alleenelyck voor hun moesten gebeuren; zoo dat deze commissarissen door het woedende volck ofte gedoodt ofte gequetst wierden.

Soo haest den graeve Guido deze moetwilligheydt vernomen hadde, quam hy met een vliegende leger naer Brugge. Hy dede de oproeringe gevangen nemen, en vyf van de belhamers wierden buyten de Bouvrypoorte onthalst, te weten Jan Coopman, Boudewyn Priem, Lambrecht Lam, Jan Dauwilt ende Lambrecht zynen broeder.

Hunne lichaemen wierden begraven in de abdye van S. Andries, alwaer men noch de overblyffelen van hunne begraefplaetsen zien kan. De Stadt wierdt geboedt aen den graeve over deze ongehoorfaemheyt te betaelen eene somme van hondert duyzent guldens, boven noch vier duyzent guldens tot herstellen van de schaede, de welcke in dezen oproer geschiedt was.

En hy geboodt uytdrukkelijk, dat die de welcke zig wettelyck fouden konden ontschuldigen in dezen oproer geen deel gehadt te hebben, oock geene schattinge betaelen en zouden in de voornoemde boete, met de welcke alle de andere borgers en wethouders belast wierden.

1282. Anderen oproer; den grooten Moerlemaey. Mae nauwelyckx en was den graeve wederom vertrocken, of zij maeckten eene nieuwe bende, de welcke genaemt wierdt Den Grooten Moerlemaey. Sy liepen in de waepenens en vermoorden Dieryck Franckefone, den welcken zy zeyden de oorzaecke te zyn van de gramschap van den graeve, en dat hunne patriotten onthooft waeren.

Dén Graeve dit hoorende, was haest wederom gekeert, en niemandt en durfde hem tegenstandt bieden, zo dat de stadt wederom beboet wiert in twintig duyzent guldens; voorts twee duyzent guldens tot herstellen van de schaede by de borgers in desen oproer geleden; en noch hondert ponden paresyse tot strafte over de begaene moordt.

Dit geschiede den woensdag naer Heylig Kruysdag in September. Op deze conditiën wierdt hun. andermael gratie gegeven maer den Prinse zwoer, dat, waer het zaecke dat zy andermael in diergelycke fauten vervielen, hy hun met da uytterfte straffe vervolgen zoude.
.

Fragment uit de ‘Jaerboecken der stadt Brugge’ (gedrukt in 1765)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>