Het avondmaal van Ko Ranneele

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     445 Views     Leave your thoughts  

Ko Ranneele was bezig met werken aan ‘t dak van …. We gaan de naam zwijgen; de tijden zijn te slecht. Als ik zeg: werken, dat is een beetje overdreven; hij was eigentlijk bezig, hij en zijn werkvolk, met daguren te maken en een zolder is daarvoor bijzonder wel geschikt. Ko en zijne mannen waren van dat gedacht …maar de pachter die van werken en werkvolk wist te spreken, had achterdenken, en hij ging ne keer op zijn zokken, kijken naar zijn werkvolk.

Aan den eersten zolder gekomen, hoorde hij ‘t volk boven zijn hoofd luide kouten: ‘er zal hier niemand komen kijken’, zei Ko Ranneele ‘en kwam er iemand, klopt en kleunt en gebaart dat gij werkt.’

De pachter stak dat in zijn mouw en ging stillekens beneden. ‘s Anderdaags was ‘t juist den 1 april. ‘Ko’ zegt de pachter, komt ‘t avond met uw volk naar mijn huis, ‘k zal u trakteeren met een lekker avondmaal.’

Natuurlijk, ‘t en was van geen refus, en de mannen spaarden hunnen honger van geheel den dag tot ‘s avonds en ten 7 fiks, Ko, met zijn volk, hadde zijne voeten onder des pachters tafel. Tellooren, glazen, vorketten, enz…, alles in order, tot den kurketrekker toe.

Jamaar, daar en was noch geen haaste, noch gereedschap om op te dienen. ‘t Wierd zeven en half…’t sloeg acht. ‘Krématin’, zei Ko, die nog den konink gediend had, dat gaat alle menschen te verre’, en met den zelven asem ; ‘baas!’ riep hij.

De pachter stak zijn hoofd binnen: ‘Wat doet het Ko?’, zei hij. ‘k Geloof’, zegt Ko, dat gij ons vergeten hebt!’

‘Wel’, zegt de pachter, zijt gij daarmee verlegen? Knabbelt en bijt maar op, lijk op den zolder, en gebaart dat gij eet.’

‘t Was lang achterna eer dien Soeper verteerd geraakte en Ko onthield geheel zijn leven die zolder, als ware hij ervan gevallen!

.

.

Uit ‘Het Nieuwsblad van Yperen en het Ommelands’ van 1907

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>