Het eerste kasteel aan de Leet

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     577 Views     Leave your thoughts  

Wat er voorafging

 

Anno 56 heeft de stad van Ieper met al de omliggende steden wederom tegen de Romeinen gerebelleerd omwille van de grote tribuut, tollen en lasten die de Romeinen opstelden en waarop de keizer van Rome ordonneerde dat men al de principaalste heren die daar tegen waren met al de ostagiers zou omhals brengen. Maar Godefridus Brabon, alsdan gouverneur van Vlaanderen, omdat hij daar een neef onder had, met name Carausius de ondergouverneur van Vlaanderen, die zich met de rebellerende steden vervoegden, heeft geweigerd om zulks te doen. Maar zich vervoegd hebbende met al het volk van het land, hebben ze in al de steden alle Romeinse soldaten dood geslagen.

Anno 57 werd de vrede en onmenselijke tiran Nero, na de dood van Claudius de nieuwe keizer van Rome. Hij had verstaan dat die van Vlaanderen rebelleerden tegen de Romeinen en hij heeft gezonden twee kapiteins, Annolius en Piso, met een machtig groot leger die al de rebellerende steden hebben gedestrueerd. Het volk van Vlaanderen verstaan hebbende de aankomst van de Romeinen die afgezonden werden door die welbekende Nero, deze verschrikkelijke tiran, zijn met duizenden families met vrouwen en kinderen naar vreemde landen gevlucht. De Romeinen binnen Ieper komende, hebben ze allen dood gesmeten die ze levend vonden, groot en klein. De tempels, kastelen en huizen werden in brand gestoken. De poorten en vestingen werden omver geworpen en de ganse stad van Ieper werd gedestrueerd tot den gronde toe. Zodat er niets anders is overgebleven dan een puinhooop van stenen, nergens toe bekwaam als tot het geschreeuw van kraaien en raven en ten woning van wolven en serpenten.

Nota: volgens Wikipedia werd Nero inderdaad keizer na Claudius. Dit gebeurde in het jaar 54. Nero pleegde zelfmoord in het jaar 64 tijdens een brand te Rome. De Ieperse kronieken zitten dus zeker qua timing goed. Ook de hierna vermelde keizer Lelius Pertinax was keizer in het jaar 193. Kroniekschrijver Boeteman kan het dus mogelijk bij het rechte eind hebben.

Aldus is de eerste luister van de stad van Ieper tenemaal vergaan nadat ze bestaan had sedert haar eerste beginsel of fondatie de tijd van 2061 jaren. Ten tijde van Lelius Pertinax, keizer van Rome, werd er uit Rome naar deze landen gezonden een kapitein die al de vluchtelingen deed terugroepen en al hun misdaden vergaf, met de vrijdom van alle schattingen waardoor de plat vervallen huizen buiten hersteld werden.

Anno 280 is hier in Vlaanderen gekomen een waardige man genaamd Piatus, die in West-Vlaanderen het Christen geloof gepredikt heeft. Hij werd dood geslagen net ver van Doornik, maar de inwoners omtrent het geruïneerde Ieper hebben eerst het Christen geloof ontvangen door de predikatie van de heiligen Justianus en Victoricus, welke daarna nog zijn gemarteld geworden. Ze kwamen hier van Rome met St. Quintin, Lucianus en Piatus met nog andere godvruchtige mannen, maar na de dood van deze martelaren, zo hadden deze landen niemand die hen in het geloof onderhield zodat onze voorouders wederom vervallen zijn in de afgoderij.

Nota: Piatus (ook wel Plato genoemd) van Doornik toerde hier inderdaad door Gallië. Hij stierf in Henegouwen rond 300. Quentin (overleden in 290) maakte samen met Victoricus en Fuscianus deel uit van een groep predikers die vanuit Rome naar het noorden van Gallië was gestuurd om er vanuit Terwaan het evangelie te gaan verkondigen.

Anno 288 ten tijde van de keizer Maximianus werden deze landen geregeerd door Artsardus, de zoon van Warnestus.

Nota: Marcus Aurelius Valerius Maximianus was toen inderdaad de Romeinse keizer van het westen.

Anno 378 heeft hier in Vlaanderen komen prediken de heilige Servatius (+384), de bisschop van Tongeren.

Anno 426 is Pharamond, de eerste koning van Frankrijk, met een machtig leger naar Vlaanderen gekomen en al deze landen uit de handen van de Romeinen genomen en aldus zijn deze landen eerst gekomen onder de subjectie van de koningen van Frankrijk.

Anno 478 geschiedde de tweede stichting of fondatie van onze stad Ieper, door Childerik I de vierde koning van Frankrijk, onder de heidense koning Salderijk. Het was een kasteel omtrent de Leet op lood en huiden gebouwd omdat het hier waterachtige grond was, zijnde het huis in de Korte Meers, genaamd ‘De Drie Torren’ en staande rondom Iepenbomen, dicht bij de rivier het Ieperken, maar aan de westkant. Aldus is de stad van Ieper wederom begonnen herbouwd te worden nadat ze als een verlaten woestijn had gelegen sedert haar destructie de tijd van 421 jaren.

Facts check:
Pharamond: rond 420 staken de Salische Franken de Rijn over en vestigden ze zich onder leiding van hun koning Pharamond inderdaad in Noord-Gallië.
Salderijk: een of andere heidense koning kan mogelijk Salderic of Saldolf geweest zijn, bekend in de buurt van Kamerijk. Hier is verdere research nodig.

Anno 482 zo werd er binnen Ieper door de predikatie van de heilige Chrisolius, Italiaan van geboorte, hier binnen Ieper, het allereerste Roomse geloof gepredikt na zijn tweede stichting. Veel volk heeft zich bekeerd, God zij gedankt in de eeuwigheid die uit een grote en onverdiende jonste beliefd heeft onze verblinde voorouders te begiftigen en te bestralen met het licht van het alleen zaligmakend geloof en hen weg te trekken van de dienst van de valse goden tot de waarheid van zijn heilig evangelie, door de predikatie van zijn getrouwe dienaar de heilige Chrysolius, een ware apostel van Ieper.

Deze heilige Chrysolius heeft hier veel mensen bekeerd. Hij heeft omtrent het gezeid kasteel een kapelleken doen bouwen tot de Goddelijke dienst. Deze kapel werd genoemd ‘Onze lieve vrouwe kapel’ en dat was de eerste Christen kerk die binnen Ieper is gebouwd geweest. Men meent dat ze gestaan heeft waar nu de Sint-Maartenskerk staat. Ook werden enige huizekens daar nevens gebouwd alwaar zich enkele mensen onderhielden. Deze heilige Chrysolius werd daarna van de afgodisten te Komen op de Leie gemarteld waar hij nog tegenwoordig gevierd wordt en er veel mirakelen zijn geschied.

Nota: Chrysolius stierf in het jaar 300 en kan dus onmogelijk diegene zijn die in 482 predikte te Ieper. Mogelijk kan hij in 282 gepredikt hebben.

Anno 484 op de 7de februari kwam binnen Ieper de heilige Eleutherius (+532), de bisschop van Doornik, van gelijke hier overal het Rooms geloof prediken.

Anno 558 ten tijde van Childebert I, zesde koning van Frankrijk is Ieper geworden een burg of dorp.

Nota: Childebert I overleed in datzelfde jaar 558.

Anno 608 waren binnen Ieper nog inwoners die de valse goden aanbaden, te weten Jupiter, Mars, Venus, Pluto en andere die nog niet door hardnekkigheid bekeerd waren.

Liederik I de Buck – eerste forestier van Vlaanderen. Liederik de eerste van die naam, gezeid de Buck, was de enige zoon van Saluwaert, prins van Dijon in Bourgondië en van vrouw Ernegard van Roussillion. Zijn heerschappijen zijn geweest het land van Buck, hierna Vlaanderen. Om zijn kloeke daden voor Clotarius de II, tiende koning van Frankrijk, is hij van diezelfde Clotarius gemaakt geweest erfachtig heer en prins van de steden op de Somme tot de Noordzee toe. Van Vermandois, Nÿelle, Ariën, Buenen, Seclyn, Lyle Lebuck, Blandijn, Brughstock, graafschap van Haerlebeke, Caÿsen en van nog andere bijzondere kastelen.

Liederik I heeft in huwelijk gehad vrouw Idonia, dochter van Clotarius den II, tiende koning van Frankrijk en heeft bij haar in de tijd van 12 jaar verwekt en gewonnen 15 zonen en drie dochters.

Anno 620 arriveerde binnen Ieper Liederik de Buck, zoon van Saluwaert, prins van Dijon in Bougondië en van Ernegarde van Roussillion, komende gevlucht uit Engeland met Gratiana, de dochter van de koning van Engeland. Hij kwam alhier zoeken naar een eremijt die hem van als hij geboren was zeven jaar had gekweekt. Hij ging door de raad van de eremijt naar het kasteel van Lyle Lebuck dat nu Rijssel wordt genoemd, alwaar zijn moeder toen gevangen was door Finardus de prins van Vlaanderen, een tiran.

Liederik sloeg hem dood, verloste zijn moeder, maakte zich meester van het kasteel, waarover het volk van Vlaanderen zeer blijde was omdat zij nu van deze wrede tiran verlost waren. Zij maakten Liederik de eerste forestier en prins van het land, een wildernis zonder naam, zoals Vlaanderen alsdan de naam kreeg. Daar werden binnen Ieper en elders grote vreugdetekens gemaakt. Liederik de Buck begon Vlaanderen als eerste forestier te regeren in ‘t jaar ons heere 621.

Dezen Liederik I was een strijdbaar man en heeft veel vrome daden gedaan. Want hij heeft het land van Buck door zijn vroomheid bekomen, welk land hij gezuiverd heeft van alle rovers, van welke hij vele tot schromelijk exempel aan bomen heeft doen hangen. Hij was een rechtvaardige rechter. Hij spaarde zelfs zijn alleroudste zoon Sozeramus niet, welke hij heeft doen onthoofden ter oorzake van enige van zijn onrechtvaardigheden. Hij was een held in alle deugden zeer geoefend en opgevoed in het waarachtig Roomse geloof. Voorts heeft hij aan Clotarius zijn schoonvader manschap gedaan over zijn heerschappijen.

Anno 626 heeft Clotarius, koning van Frankrijk, naar Vlaanderen gezonden de heilige Amandus (+675), welke binnen Ieper veel afgodisten bekeerde. In de maand augustus ontbood hij uit Frankrijk verscheidene christen families om hier te wonen en de christelijke religie te vervoorderen. Onder andere zijn kozijn Cleophas Volbout met zijn vrouw, kinderen en dienstboden, Guido van Blaeren met Sabina Schoonaert, Lucas Ameloot met Regina Mote, Raphel Vandermeersch, met Margriete Saelen, Boudewijn Bourgois met Lia de Cherf, Marcus Ivo Dewulf met Isabelle …….

Anno 630 werd Ieper tenemaal gedestrueerd door een zekere Berthooemt, veldoverste der Engelsen. Maar Dagobertus (+639), koning van Frankrijk die dat verstaan had, kwam met een machtig groot leger en heeft de Engelsen gans in routen geslagen en Berthooemt gedood. En met zijn leger in Engeland gevallen, dood slaande aldaar al die bevonden werden boven de langde te wezen van ‘t zweird van de koning, waardoor tussen Frankrijk en Engeland is veroorzaakt een altijd durende twist en vijandschap die tot op de dag van heden geduurd heeft sedert deze eerste oorlog.

Anno 631 heeft binnen Ieper komen prediken een geleerde man genaamd Domlinus geboortig van Torhout.

Nota: volgens de kronieken van de Vita Bavonis heeft Sint Bavo kort voor zijn dood, rond het midden van de zevende eeuw, broeder Domlinus uit Turholtensis monasterii (het klooster van Torhout) bij zich geroepen hebben.

Anno 635 kwam binnen Ieper het christen geloof prediken de heilige Eligius of Sint-Elooi (+660), die bisschop was van Noyon en Doornik. Hij heeft veel mirakels gedaan en er wordt binnen Ieper in de Sint-Pieterskerk alle jare tegenwoordig een solemnele dienst gedaan waarbij het magistraat vertegenwoordigd is, om God te bedanken voor de ontvangen weldaad.

Anno 668 is de heilige Audomarus (+670) geboortig van Constemeen een stad in Duitsland de bisschop van Terwaan, de welke geheel het Westkwartier bekeerde die wederom in de afgoderij vervallen was. Deze heilige man kwam dikwijls binnen Ieper prediken en de bekeerden dopen.

Liederik de Buck geeft Vlaanderen geregeerd 52 jaren, en gestorven in ‘t jaar ons heeren 678, oud zijnde 92 jaren. Hij werd begraven tot Arijen in de Sint-Pieterskerk. De oorzaak van zijn dood was een wonde, de welke hij in een bloedige slag ontvangen had.

Antonius, tweede forestier van Vlaanderen. Deze Antonius was de tweede zoon van Liederik I en van Idonea, ‘s konings dochter. Hij heeft begonnen met Vlaanderen te regeren in het jaar 678. Nu zijnde de oudste zoon, door de dood van Sozeranme, zijn broer, en diesvolgens forestier van Vlaanderen is geworden. Want Liederik I, zijn vader, heeft het land van Vlaanderen door de gunst van Clotarius II gezeid ‘den Kaluwe, koning van Frankrijk wiens dochter Liederik in huwelijk gehad heeft, in een eeuwig erfdom, zowel voor zijn zoons als dochters ontvangen. Daarom zijn zijn heerschappijen alleen geweest de zelfde van Liederik I, want hij heeft noch door wapens noch door huwelijk andere bekomen, maar integendeel veel heerschappijen verloren.

Want hij was een vervaarder en onstrijdbare prins. In zijn tijd zijn de Gothen, Vandalen, Hunnen, Sarazijnen en andere barbaren in Vlaanderen binnen gevallen, al de landen verwoestende, aan dewelke deze forestier Antonius geen weerstand in deed. Maar hij nam de vlucht door benauwdheid naar Frankrijk, met zijn vrouw en kinderen schandelijk vergezelschapt zodat de voorzeide barbaren het land van Vlaanderen wel honderd jaar verwoest hebben, nooit weerstand vindende tot de tijd van Carolus Magnus of Karel de Grote dewelke hun tenlaste kloek weerstaan en verjaagd en verslagen heeft en voorts heeft hij in Frankrijk manschap manschap gedaan aan Theodor I, de vijftiende koning van Frankrijk.

Hij heeft bij zijn huisvrouw kinderen verwekt, maar dezelve allemaal en zijn huisvrouw zijn gestorven in Frankrijk terwijl de bovenvermelde barbaren alles in Vlaanderen aan het verwoesten waren. Hij heeft weinig daden gedaan want was veerdiger om te vluchten als om te vechten, voorts omdat Liederik I, zijn vader tot Ariën gegraven was heeft hij dezelve stad doen vermeerderen en met vestingen omringen.

Anno 693 zijn in Vlaanderen gevallen die vrede en bloedgierige natie genaamd de Hunnen en Vandalen die geheel Vlaanderen hebben verwoest door moorden en branden. Antonius heeft Vlaanderen geregeerd omtrent 16 jaren en is gestorven in het jaar 695, voorts is hij tot Ariën begraven in de Sin-Jacobskerk, welke hier te voren had doen fonderen.

Bouchard, derde forestier van Vlaanderen. Deze Bouchard was de derde zoon van Liederik I en van vrouw Idonea, ‘s konings dochter. Hij heeft begonst Vlaanderen te regeren in het jaar 695. Zijn heerschappijen zijn geweest; vooreerst het forestierschap van Vlaanderen en hij is erfachtig heer en prins van alle steden op de Somme tot de Noordzee toe. Van Vermandois, Nyelle, Ariën, Buenen, Seclin, Lylebuck, Blondijn, Brugstock, Harelbeke, Guijsen, en nog van andere bijzondere kastelen welke Clotarius II koning van Frankrijk aan Liederik I, zijn vader, ter oorzake van Idonea zijn huisvrouw toegeschreven waren. En aan deze Bouchard toegekomen omdat Antonius de tweede forestier al zijn kinderen gedurende zijn leven begraven had en Bouchard, zijn broer dezelfde erven moest.

Bouchard heeft in huwelijk gehad vrouw Helinde van Lotharingien bij dewelke hij gewonnen heeft een zoon genaamd Estoreed. Hij heeft weinige daden kunnen doen omdat Childebert, de tweede koning van Frankrijk hem met de wapens heftiglijk bedwong. Van deze erfelijke forestier geen manschap naar gewoonte aan zich latende doen en hem integendeel het forestierschap van Vlaanderen afnemende. Voorts alleen aan deze Bouchard latende het graafschap van Harelbeke, als wanneer Vlaanderen van de Gothen, Vandalen, Hunnen, Alanen, Sarazijnen en andere barbaren voor de tweede keer is verwoest geweest. Dat was de oorzaak waarom Childebert de tweede koning van Frankrijk hem van het forestierschap beroofde. Dat was omdat Bouchard de koning Pepijn tegen hem hulp en bijstand gedaan had.

Anno 696 deed de prins Bouchard, forestier van Vlaanderen uit Saksen en dan over de Rijn uit Duitsland veel volk komen in Vlaanderen, gevende hen zo veel als zij behoefden of konden onderhouden. Deze vreemdelingen die hier binnen Ieper en elders hun woonplaatsen namen, fondeerden onze Vlaamse spraak waaruit voortgekomen is dat wij Nederduits en zij Hoogduits spreken want de Hoogduitsen verstaan ons beter als wij hun taal verstaan om dieswille dat onze Vlaamse taal uit het Hoogduits haar oorsprong heeft is alzo binnen Ieper en door geheel het land de verandering van taal geschied. Want voor Christus’ tijden wanneer Ieper en de koningen van Belgis men de Griekse taal sprak. En als Ieper onder de Romeinen was, sprak men de Latijnse taal en daarna de Franse taak en sedertdien tot nu toe spreken wij Vlaams of Nederduits.

lees verder

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>