Het fernijn zit in het stertje

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     725 Views     Leave your thoughts  

FERNIJN, ook FENIJN (wvl.FERNIJN, FENIJN), O.
Hetzelfde als Venijn, vergift, fr. poison, venin. Melk op wijn is fenijn. ‘Beker-kop vol doodelick fenyn.'(L. Vossius.)

‘Crachtighe remedie teghen alle fenyn.’ (P. Mallants.)

‘Een laecksuchtighe tongh schiet haer fenyn.’

‘Hebbende in eene handt ecnen blooten poegnaert, ende in de andere eenen beker vol fenijn, heeft hy haer keur ghegheven om door een van dese twee te sterren.’
‘t eyndeken brenght vreught oft pyn,
In het stertje light ‘t fenyn.
(Gheschier.)

· Ongrui, gevleugeld of ongevleugeld ongedierte dat vruchten of boomen verwoest. Rupsen, plantluizen, wulven, enz., zijn fenijn.

De moeshof is vergeven van ‘t fenijn. Er zit veel fenijn op die fruitboomen. Het fenijn is op de erwten gevallen. Het fernijn knaagt de bladeren af. De zwaluwen vangen veel fernijn. Zie FERNIJNE

Fig. Een slim, boosaardig, nijdig en ijzegrimmig mensch. Een fenijn van een ventje, van een wijveken, van een meisje.

Dat fernijn doet mij veel verdriet aan.

FERNIJNE (wvl. FERNINE, zie ij), v. Eene rups, fr. une chenille. Eene groene fernijne. Er kroop eene fcnijne langs den stam. De fernijnen vernielen.
· Vuile dikke nachtvlinder, gelijk deze dien men veel op de populieren vindt. Er viel eene fernijne op zijn hoofd. De fernijnen konnen niet wel vliegen.
· Somwijlen ook Fernijn, o.

FERNIJNIG, FENIJNIG (wvl FERNINIG, zie ij),
adj. Hetzelfde als venijnig. Een fenijnig dier. Eene fenijnige plant.

Spinnekobben, padden en slangen zijn fernijnig.

‘Fenynighe ghedierten als slanghen’ (P. Mallants.)

Fig. Een fernijnig mensch (snakebloed, ijzegrim). Fernijnige tong. fr. wie langue venimeuse’ Noyt te gheenen daghe en was zulck een fenighe tonghe ghehoort.’ (J. Van de Velde.) Fernijnige oogen (waar slimheid, nijd en boosaardigheid in straalt). ‘Een fenineghe haet ende nyt.’

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>