Het getal drie

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     599 Views     Leave your thoughts  

Het getal drie.

Volgens PYTHAGORAS stelt het getal drie de volmaakste harmonie voor. Het is volmaakt door lengte, breedte en diepte, buiten welke demensien geene afmeting bestaat.

In het heelal bestaat ruimte, stof en beweging. De tijd bestaat in het verledene, het tegenwoordige en het toekomende. Men neemt drie geestkrachten in den mensch aan, het geheugen, het begrip en den wil. De drie hoofdeigenschappen van het opperwezen zijn: de oneindigheid, de almagt en de alomtegenwoordigheid.

In de ligchamen merkt men de gedaante, de uitgestrektheid en de kleur op. Onder de kleuren zijn er drie oorspronkelijk: geel, rood, en blaauw. De wiskunde heeft tot afmetingen het punt, de lijn en het vlak. De werktuigkunde bewijst, dat de kracht voortgebragt wordt door de hoeveelheid, vermenigvuldigd met dc ruimte, gedeeld door den tijd.

De natuuronderzoeker rangschikt alle natuurvoortbrengselen onder drie rijken: dat der dieren, der planten en der delfstoffen. In de schoone kunsten zijn drie hoofdkunsten: de schilder-, beeldhouw- en bouwkunde. De schilder tracht drie gewigtige hoedanigheden te vereenigen: de teekening, de uitdrukking en het koloriet.

De bouwkundige vestigd het oog op drie punten: de verdeeling, de evenredigheid en de stevigheid. De kolom, van welke bij de Grieken slechts drie, en wel de Dorische, Jonische en Corinthische orde bekend waren, wordt zamengesteld uit de basis, de schacht en het kapiteel.

De toonkunstenaar onderscheidt den scherpen, den zwaren enden middentoon. De welsprekendheid heeft drie hoofd-afdeelingen: de vinding, keus der woorden en verdeeling.

Dc tooneeldichter behoort zich bij de zamenstelling van zijn dichtstuk te houden aan de drie eenheden van tijd, plaats en handeling.

De fabelleer onderstelde het bestaan van drie schrikgodinnen: AGLAJA, THALIA en EUPHROSINE, en drie maal drie zanggodinnen. Zij verdeelde de schepping tusschen drie oppergoden: JUPITER, vorst des hemels, NEPTUNUS, meester der zee, en PLUTO beheerscher der hel.

Er waren drie hel-rcgters: MINOS, EACUS en RHADAMAMTUS. De helhond CERBERUS had drie koppen.

Dc razernijën waren drie in getal: ALECTO, MEGERA en TISIPHONE.

Er waren drie voorname tijdperken: de gouden, koperen en ijzeren eeuw. In dc staatkunde hangt dc grootheid, voorspoed en duur der staten af van dc regtvaardigheid der vorsten, de wijsheid der wetten en de zuiverheid der zeden.

KANT zegt dat de ziel drie voorname eigenschappen bezit: zinnelijkheid, verstandelijkheid, en redelijkheid. Door de eerste hebben wij de aanschouwing van de ons omringende voorwerpen, waarvan de indrukken aan het verstand overgebragt worden om door de rede te worden beoordeeld; deze maakt vergelijkingen en vormt daaruit besluiten.

Drie was steeds het zoogenaamde heilige getal, in welke men reeds in de vroegste tijden groote verborgenheden gezocht heeft. De Egyptenaren dachten zich het heelal onder het beeld van den zuiversten driehoek. Volgens de Grieksche en de Romeinsche mythologie, had SATURNUS drie zonen, van welke NEPTHUNUS een drieband voerde, PLUTO had drie regters in de beneden wereld, en JUPITER voert een driekante bliksem.

Verders had men 3 furiën, 3 parsen 3 harpijen, en 3 gratiën. Do orakelsprekende PITHIA, zat op eenen gouden drievoet.

TRIVIA waarvan wij onder het rubriek Alven reeds melding maakten, zat bij voorkeur aan eenen driesprong. Ook de astrologen en horoskooptrekkers zaten op magische drievoeten; Apollo had eene driesnarige Lyra, DIANA heeft als HECATE drie aangezigten, zijnde het symbolum der drie mangestalten.

Reeds bij de oud-Kelten, die voor J. C. geb. deze kustlanden bewoonden, werd in de godsdienstleer der druïden alles tot het geheimzinnige getal van drie terug gebragt. Men verdeelde de godheden in drie rangen en men kende drie hoedanigheden aan dezelve toe, drie hoofdpunten maakten den grondslag der godsdienst uit, de onsterfelijkheid der goden, hunne kracht en hun alvermogen.

De zedeleer werd insgelijks tot drie hoofdpunten gebragt: dien de goden; doe geen kwaad; tracht moedig en dapper te worden, dat is met andere woorden: dien de priesters, doe hetgeen zij u bevelen, en geef wat ze van u vragen, wees moedig en dapper jegens de ongeloovigen, jegens barbaren welke niet aan de priesters offeren.

De Kelten hadden drie Norncn, als de godin van de verledene, die van de tegenwoordige, en die der toekomende tijd.

De Braminen stellen de Godheid met drie aangezigten (Trimourti) voor, noemende de eene BRAHMA de scheppende, BIESHN of de VISCHNOU onderhoudende, en SIWA of SHIEB de vernielende of verwisselende magt.

Men wil dat de oorsprong der Christelijke drieéénheid, of de leer des Vaders, des Zoons, en des Heiligengeestes in de Indische Trimourti van BRAMA, VISCHNOU en SIWA gezocht moet worden, die men ook opsporen kan in den Egyptischen Trias van Osiris, Isis en Horus, en die men bij PLATO in zijnen Timeus onder den vorm van de voorstelling der Demiourgos, Nous, of Logos, en de Psyche of wereld ziel aantreft.

Ook in de Noordsche mythologie komt de drie als een geacht getal voor, het wapen van THOR of STAVO was een moker of strijdhamer, Mjölnir genaamd, dat van Tijr de punt eener lans of piek in de gedaante van eenen harpoen.

Beide deze wapens hadden 3 gewijde punten. Kort na den bloei der Alexandrijnsche school, heeft de leer der drie éénheid in dc Christelijke kerk eene vaste gedaante verkregen. Na de zoogenoemde ketterijen van eenen PRAXIAS, SABELLIUS en ARIUS, heeft de standvastig volhoudende ATHANASIUS zijn gevoelen op de kerkvergadering van Nicea doen zegevieren; en dit gevoelen is tot heden toe het heerschende orthodoksche begrip der meeste Christelijke kerkgenootschappen gebleven.

Drie is het symbolum der vrijmetselaren, zoo als ook 5, 9 en andere onevene getallen, wijsheid, kracht en schoonheid worden door hen als eigenschappen van den Opperbouwheer des heelals aangenomen, en het beeld zijner volmaaktheid wordt voorgesteld door den driehoek.

De Pythagoristen noemden de gelijkzijdige driehoek de uit JUPITERS schedel geboren MINERVA Trilogenia, dewijl het door 3 van de 3 hoeken uitgaande lijnen perpendiculair afgebeeld wordt.

PLATO beeld het huwelijk af bij eene driehoek, zoodat de grondlijn de vrouw, de op deze grondlijn , loodregt staande lijn den man, en de tusschen de einden dezer beiden rustende lijn het kind voorstelt.

Uit de vereeniging van twee monaden (enkelen) tot een duas (tweetal) ontstaat een trias (drietal.) Daar nu de wijze der wording van den mensch uit deze Coïtus (vleeschelijke vermenging) een diep geheim is, en men alleen weet dat hij 5+5 of 9 maanden daarna ontstaat, gelijk het getal 5 uit de zamenstclling der getallen 1 en 2 en het getal 9 uit 5 vermenigvuldigd, met zich zelven, zouden de ouden het getal drie voor het symbolum der voortteeling van den mensch genomen hebben.

Bij een gezet wijsgeerig onderzoek, zal het gewigt, dat ten allentijde en in alle opzigten aan hel getal drie gehecht werd en nog wordt, geene verwondering baren. Zoo is, bijvoorbeeld, in de rekenkunde het getal drie de grondslag der rijen of reeksen, zoo als dit de naam reeds aantoont, daar die nicts anders is, dan de rij of d’rij, en dus de reeks bij uitnemendheid. En inderdaad, tot alle reeksen en evenredigheid worden drie getallen vereischt; twee getallen toch kunnen geene rij vormen; zij geven slechts het begin en het einde te kennen. Het vormen van de reeks of evenredigheid geschied eerst door het derde getal, dat de verhouding ter weerszijde aanduidt: en welk gewigt de leer der reeksen en evenredigheden in de rekenkunde, zoo gewone als algebraïsche, bezit, ja, dat zij er de ziel van uit maken, behoeven wij hier niet te ontvouwen.

Ook in de meetkunde, is het getal drie het eerste volkomene getal, dewijl het begin, midden en einde heeft. Door drie lijnen ontstaat het eerst eene geslotene ruimte, zij vertoonen alzoo eene éénheid.

De driehoek is dan ook het zinnebeeld der drie-eenheid. Ook de geestelijken en de getallen-waarzeggers, hechten ongemeen veel waarde aan het getal drie.
De Tritheïston zijn een soort van ketters, welke stellen dat de drieëenheid in drie onderscheidene Goden bestaat, Vader, Zoon en Heilige Geest, doch men kan zich God niet voorstellen, als zoon van een anderen God, want hij bestaat door en uit zich zelven, van en tot alle eeuwigheid; ook niet als Vader van een medegod, want Hij gedoogd geene andere goden nevens zich en plant zijn geslacht niet voort; en evenmin als een geest, wont wij weten eigenlijk niet wat als zoodanig een geest is, wij kunnen die niet anders kennen, dan uit Zijne werking op de stof, en die zelfs eene zeer subtiele stof is, zoo hij door onze zinnen kan waargenomen worden.

De predikers van de orthodoksche gereformeerden, en de zich zelven opwerpende leeraars der afgescheiden gereformeerden, dragen bijvoorkeur steekhoeden met drie scherpe punten, zeggende: Omne trinum perfectum (alle goede dingen bestaan in drieën.) Intusschen hebben deze zwarte, gelijkzijdige driehoeken, de gedaante eener Grieksche A, zijnde de eerste letter van Diabolus of den duivel.

Er bestaat ook eene Dreifaltigkeit of drievuldigheid in het rijk der bozen, ook hier bestaat eene wrekende, heb- en heerschzuchtige drieëenigen duivel, geestelijken, edelen en bevoorregtc famielien; zoo ook vindt men in het wapen van Koevorden drie gedrochten, een geestelijke, een ridder en een draak.

De waarzeggers uit de getallen, maken bij hunne voorspellingen allerhande goede en slechte toepassingen op het getal drie. Een kind van drie jaren wordt gerekend de helft van zijn volkomene wasdom bereikt te hebben. In de Oostersche landen prees men iemand driewerfgelukkig, (felices ter qui etc.) sommige feesten duurden drie dagen en vele zaken werden bij den derden dag, de derde maand, of liet derde jaar bepaald (Triduanus Trimestris, Triennis.)

Zij wisten op het getal drie allerhande dingen, geheel willekeurig uit den Bijbel en ongewijde boeken als bij de haren in hunne kraam te slepen, zij raapten alles bijeen, onder en door elkander, wat maar in hun getal te pas kwam.

Dan hadden zij het over de Heilige drie Koningen, welks schedels in de groote domkerk van Keulen op gouden kussens bewaard worden. Intusschen bewaart men dezelve ook te Milaan, geen dier
schedels zullen wel de echte zijn.

Zij vinden in de schedelwaarzeggerij (Cranioskopie) drie wezenlijke schcdelwervels (n. l. de voor-hoofds- achterhoofds- en de middelwervel.) De hersenen bestaan uit drie hoofdmassa’s, welke zich door zintuigzenuwen kermerken, de voorste hersenmassa door de reukzenuwen, de achterste door de gehoorzenuwen, en de middelste door de gezigtzenuwen.

Aan de drie hersenmassa’s beantwoorden de drie rigtingen van het zieleleven, verstand, gevoel en wil; vóór,- midden- en achterhersenen.

Aan den schedel van SCHILLER was het middenhoofd bijzonder groot, van TALLEYRAND was inzonderheid de streek des voorhoofdswervel ontwikkeld. De schedel van NAPOLEON vertoond een hoog zwaar voorhoofdswervel (5″ 8″‘) en een groot, schoon en gerond achterhoofd.

Ook wisten zij het getal drie uit den Bijbel in toepassing te brengen, zoo als b. v. JONAS, welke drie dagen in de walvisch zat (Hoofds. 1: 17) volgens sommigen eene herberg alwaar eene walvisch uithing. De drie jongelingen in den gloeijenden oven, (DANIEL 3.)

Drie maal kraaide dc haan, driemaal verloochende PETRUS den Heer.

De weervoorspellers en windwaarzeggers zeggen: wanneer de oostewind 3 dagen gestaan heeft en dan niet omloopt, zal dezelve 9 dagen of langer staan.

De oostewind begint ‘s morgens om 7 uren wakker te worden, en om 9 uren frisch door te blazen, staat 9 uren lang met eene stevige koelte, neemt om 6 uren af en gaat te 7 uren liggen.
Zien de vogelwaarzeggcrs drie eksters bij eikanderen, dan is de middelste de booze vijand en de twee anderen tooverheksen. In wigchel-formulieren cn zegenspreuken, bij het bespreken van kwalen, is het eene vrij algemeene gewoonte, om, evenals in vroegere tijden de triniteit te noemen.

De vloek eener duivelbanner bij het ontdekken van iets buitengewoons, is gewoonlijk wel afgedriedonders! Men herinnere zich de drie kinderen bij de moeder der liefde, drie kinderen en drie appelen als symbolen van St. NICOLAAS en honderd andere zaken meer.

Volksverhalen en legenden van vroegere en latere dagen 1848

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>