Het hoekhuis aan de Roze Vijfhoek

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     536 Views     Leave your thoughts  

Den 12 september 1199 heeft mijn heere Guillaume Mergelaere binnen Iper op de Groote Markt en op den grond van een woesten erve maekende den houk van de markt naer de zuyd en west kant, dat is tusschen de Zuydstraete en Boterstraete, op die plaetse nu genoemt den Vijfhoek, welker grond hij aen de heeren van de wet hadde afgekogt om aldaer twee a drie huysen te bouwen voor eenige winkeliers.

Aldaer beginnende doen delven om door de geheele plaetsen groote en diepe kelders te maeken, als wanneer de werklieden in het uytdelven hebben ontdekt eenen steenen trap van 14 trappen rondom draeyende, welken trap sij vervolgt hebben en beneden dezen trap gevonden een iseren deure staende naer den ost. Welke deure met gewelt opengebroken zijnde, ontdekte men aldaer eene groote gevauseerden kelder den welken wel 5 voeten verre onder de markt lag.

In dezen kelder vonden sij verscheyde marberen beelden van de heydenen afgoden als ook eene groote iseren kiste. De welke opengebroken zijnde, vond men daer binnen liggen een aerdig goudwerk bestaende in goude baeren ofte zegels de welke vijfhoekig aen malkanderen vast waeren en aen elken houk was’ er aen de point een silveren roose maer in het midden van den vijfhoek was eene roose van diamant en fijne gesteenten.

Onder deze middelste roose stond den naem van de goddinne Venus en rondom binnen de vijfhouken stond in het Latijn uytgedrukt de 5 sinnen. Op de eene saeg men ‘auditus’ dat is het gehoor, op de 2de ‘taetus’, het gevoelen, op de 3de ‘visio’, het gesigte, op de 4de ‘odor’, den reuk, en op de 5de ‘sermo’ de spraeke, welken kostelijken vijfhoek gedient hadde voor een cieraet boven het hoofd van de goddinne Venus.

 

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>