Het overstroomde land van Vlaanderen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     608 Views     Leave your thoughts  

In de geschiedenis van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen neemt de kuststreek een aparte plaats in. Deze eigenheid manifesteert zich niet alleen op landschappelijk vlak, maar eveneens op institutioneel-juridisch en sociaal-economisch gebied. Ze is enerzijds te verklaren door geografische factoren, i.e. de ontwikkeling van de kustvlakte, en, ermee samenhangend, de wijze waarop deze in cultuur werd gebracht; anderzijds door historische omstandigheden, met name het feit dat het graafschap van hieruit is gegroeid en dat het zwaartepunt van het grafelijk domein zich steeds in deze streek heeft bevonden.

De naam ‘Vlaanderen’ refereert duidelijk aan de oorsprong van het vorstendom in een gebied dat aan de zee gelegen was. Hij betekent zoveel als ‘overstroomd land’ en was aanvankelijk de naam van een kleine en in wezen onbeduidende Frankische gouw langs de Noordzeekust, die behalve een uitgestrekt waddengebied vol slikken en schorren, ook de smalle er onmiddellijk aanpalende strook van de zandstreek omvatte, van aan de IJzer tot net ten oosten van Brugge.

Dat deze benaming overging op het gehele graafschap wijst er op dat de territoriale opbouw van het vorstendom is begonnen vanuit deze Vlaanderengouw, en meer in het bijzonder vanuit de versterking die ten laatste in 851 in de gouwhoofdplaats Brugge werd opgetrokken in het kader van de Noormannenafweer.

Gebruik makend van het machtsvacuüm dat in het noorden van het West-Frankische rijk ontstaan was ten gevolge van de grote Noormanneninval van 879-883, alsook van de algehele verzwakking van de koninklijke macht in dit desintegrerende rijk, wist Boudewijn II kort na de aftocht van de Vikingen de controle te verwerven over het volledige gebied tussen de Noordzee en de Schelde.

Hij was de zoon van Boudewijn I, later bijgenaamd ‘met de ijzeren arm’, en de Karolingische prinses Judith, en had bij het overlijden van zijn vader in 879 blijkbaar de grafelijke functie over de Vlaanderengouw geërfd. In de lijn van de Frankische traditie was Boudewijn I als gouwgraaf nog een vertegenwoordiger van de koning, die in het gebied waar hij met deze functie bekleed was, in diens naam bepaalde bestuurlijke, juridische en militaire bevoegdheden uitoefende.

Zijn zoon Boudewijn II daarentegen had met de Karolingische graaf-ambtenaar die zijn vader was geweest, enkel nog de titel gemeen. In de praktijk handelde hij volledig autonoom en oefende hij de rechten die aan de grafelijke waardigheid verbonden waren in eigen naam uit.

Hij eigende zich in zijn machtsgebied tevens alle koninklijke prerogatieven toe, zoals het zgn. ‘bannum’, het recht om te straffen en te bevelen, dat in de vroege Middeleeuwen de basis van de koninklijke macht had gevormd, en het wildernisregaal, het koninklijke recht op de heerloze en niet in cultuur gebrachte gronden (duinen, schorren, veengronden, bossen, heiden).

Daar bovenop legde hij ook de hand op de koninklijke domeinen in dit gebied en usurpeerde hij bovendien talrijke goederen van abdijen en kerken die normaal gezien onder de koninklijke bescherming stonden.

Op deze manier verwierf de graaf van Vlaanderen tussen Noordzee en Schelde een massaal en compact domein, waarvan de zuidelijke grens van de Aa over het latere Rijsel naar de Schelde in de buurt van Doornik liep. Daar grootgrondbezit in die tijd macht betekende, maakte dit enorme domein de verdere machtsontplooiing van Boudewijn II en zijn opvolgers mogelijk.

Het liet hen immers toe door het in leen geven van grond talrijke krijgslieden als vazallen aan zich te binden. Niettegenstaande deze infeodaties en de teruggave van een deel van de geüsurpeerde kerkelijke goederen in de loop van de tiende eeuw, zou de Vlaamse graaf in dit gebied steeds de voornaamste grootgrondbezitter blijven, al nam de densiteit van het grafelijk domein af naarmate men zich verder van de kust verwijderde.

In de kuststreek zelf werd het voortdurende verlies aan bezit in het binnenland ten gevolge van infeodaties of schenkingen tussen de tiende en de dertiende eeuw overigens ruimschoots gecompenseerd door het wildernisregaal dat rustte op de schorren en op de bodem die door de zee overstroomd was.

Hierdoor kwamen alle nieuwe gronden die hetzij door aanslibbing en verlanding op natuurlijke wijze kwamen droog te liggen, hetzij door bedijking en inpoldering op de zee werden gewonnen, in principe automatisch toe aan de graaf.

Deze vervreemdde weliswaar een deel ervan opnieuw door schenking en verkoop, doch veruit het grootste deel behield hij op een of andere manier voor zichzelf, zodat het zwaartepunt van het grafelijk domein en dus van de grafelijke macht stevig in Kust-Vlaanderen kwam te liggen. In eerste instantie was op de schorren, die enkel nog bij stormvloeden of bij springtij door het zeewater werden overspoeld, omwille van de zoute vegetatie alleen schapenteelt mogelijk.

Naderhand, als overstromingen lang genoeg uitbleven en het land voldoende ontzouten raakte, konden deze zoutweiden zich op natuurlijke wijze ontwikkelen tot grasweiden die geschikt waren voor runderteelt. In een nog latere fase kon dit weiland dan op zijn beurt in akkerland worden omgezet.

In overeenstemming met deze evolutie, die zich niet overal in de kustvlakte op hetzelfde ogenblik voltrok, kwamen de grafelijke inkomsten in deze streek aanvankelijk vooral van de grote kudden schapen die op de schorren werden geweid. Informatie hierover bezitten we hoofdzakelijk dankzij schenkingen van de Vlaamse graven aan de kerken en abdijen van hun vorstendom.

Zo schonk gravin Susanna tussen 988 en 994 op Testerep, d.i. het smalle en langgerekte eiland dat zich uitstrekte van Westende tot Oostende, aan de Gentse Sint-Pietersabdij een stuk grond waarop 600 schapen konden worden gehouden, terwijl haar zoon Boudewijn IV kort na 1021 aan de Sint-Vaastabdij in Atrecht een stuk grond geschikt voor het hoeden van 300 schapen afstond in de buurt van Veurne.

In die tijd was de invloed van de zee in een groot gedeelte van de kustvlakte inmiddels reeds teruggedrongen door de aanleg van defensieve dijken, die het op natuurlijke wijze drooggekomen land en de er sinds de tiende eeuw tot stand gekomen collectieve nederzettingen moesten beschermen.

Deze bedijking liet niet alleen een betere ontwatering en dus snellere ontzouting van de bodem toe, ze leidde ook tot een andere organisatie van de schapenteelt op de nog niet geheel ontzoute gronden, alsook tot een geleidelijke omschakeling naar runderteelt en akkerbouw. Waar de kudden schapen voordien op de schorren geweid werden door individuele schaapherders, kon thans worden overgegaan tot een verkaveling van de nieuwe grond in afgebakende bedrijfseenheden.

Vandaar dat vanaf het midden van de elfde eeuw, vooral in het mondingsgebied van de IJzer en de Aa, grote schaapsboerderijen (‘bercariae’) worden vermeld, waarvoor door de uitbaters jaarlijks aan de graaf vaste en vrij hoge bedragen in zilver dienden te worden betaald, die blijkbaar afkomstig waren van de verkoop van de wol die de schapen voortbrachten.

Elders in de kustvlakte, meer in het bijzonder ten noorden en ten noordwesten van Brugge, werd de schapenteelt toen reeds gecombineerd met runderteelt in het kader van relatief kleine hoeven, waarvoor de tenurehouders jaarlijks als cijns een levering in kaas afdroegen, alsook een betaling in geld ter vervanging van eerdere leveringen van kalveren.

Dit was al het geval in Klemskerke, Houtave en Jabbeke omstreeks het jaar 1000, en het kan, op basis van de bekende oorkonde van graaf Robrecht II voor het Brugse Sint-Donaaskapittel van 1089, later ook vastgesteld worden in Oostkerke. Dezelfde tekst laat overigens ook zien dat toen op het uitgestrekte grondgebied van Oostkerke naast schaapsgronden en grasweiden eveneens akkers aanwezig waren, wat meteen de vroegste expliciete vermelding vormt van bouwland in Kust-Vlaanderen.

In welk stadium van zijn ontwikkeling het grafelijk grondbezit aan de kust zich ook bevond, telkens diende door de houder ervan jaarlijks een vast bedrag of cijns aan de graaf te worden overgemaakt, aanvankelijk in natura, geleidelijk aan meer en meer in geld, waarvan het gebruik precies in deze streek sterk werd aangezwengeld door de veeteelt.

Om al deze diverse leveringen in natura en de toenemende betalingen in al dan niet aangemunt edel metaal op een efficiënte manier te innen, werd in de tweede helft van de elfde eeuw, niet alleen in de kuststreek, maar ook in de rest van het vorstendom waar grafelijk bezit aanwezig was, een netwerk uitgebouwd van gespecialiseerde ontvangstkantoren, die doorgaans in de hoofdplaatsen van de kasselrijen, en meer bepaald in de grafelijke burchten die er het centrum van vormden, gelegen waren.

Dit systeem dat bekend staat als het oud domein kreeg zijn definitieve vorm in de twaalfde eeuw. Het was vooral in de kuststreek bijzonder goed ontwikkeld. In een spijker of voorraadschuur voor graanproducten werden essentieel cijnzen binnengebracht bestaande uit tarwe en haver, alhoewel dikwijls ook leveringen in kaas hier moesten betaald worden. Eventueel, zoals het geval was in Veurne, kon er ook een afzonderlijk inningskantoor bestaan voor zuivelproducten, de ‘vaccaria’.

Een ‘lardarium’ deed dan weer dienst als opslagplaats voor gerookt en gezouten vlees, alsook voor producten van dierlijke aard meer in het algemeen. Behalve koeien, varkens, kippen en eieren, werden hier ook hammen, huiden, boter en dierlijke vetten geleverd, evenals zout en turf die nodig waren voor het bewaren en bereiden van sommige producten.

In de centrales gelegen in Kust-Vlaanderen, komen daar veelal nog diverse vissoorten bij (haring, paling, pladijs), al is de opbrengst aan zeevissen eigenlijk alleen belangrijk in het kantoor van het havenstadje Mardyck.

De verklaring hiervoor is dat het oud domein voornamelijk inkomsten uit grondbezit omvatte, terwijl de opbrengst die de graaf opstreek uit de visvangst geïnd werd via de tollen die gevestigd waren in de havens langs de kust, zoals de ‘tol van de verse haringen’ in de buurt van Grevelingen, die al in de vroege twaalfde eeuw wordt vermeld.

Ten slotte waren er nog tal van kantoren, veelal ‘census’ of ‘brevia’ genaamd, waar uitsluitend cijnzen en andere bedragen in geld werden geïnd, o.m. de soms belangrijke sommen afkomstig van de georganiseerde schaapshoeven of ‘bercariae’. Veruit de voornaamste van deze categorie inningscentrales waren de zgn. ‘magna brevia’ van Brugge en het ‘scaccarium’ of schaak dat zich in Veurne bevond en zijn naam te danken had aan de berekeningsmethode, gebaseerd op een soort telraam in de vorm van een schaakbord, die gebruikt werd bij de afrekening.

Ze waren allicht van iets latere datum dan de kantoren voor producten in natura, maar hun belang nam, gezien de toenemende monetarisering van de economie, in de loop van de twaalfde eeuw gaandeweg toe. Blijkens de vroegst bewaarde grafelijke rekening, de zgn. ‘Grote Brief’ van 1187, werden toen overigens ook de inkomsten in natura, hetzij bij ontvangst, hetzij bij de uiteindelijke afrekening aan de graaf, zowat overal reeds systematisch omgezet in geld.

In totaal was bijna de helft van alle inningskantoren van het oud domein in de kuststreek gelegen. Voortgaande op gegevens uit de dertiende eeuw bevonden zich hier toen 21 van de 43 kantoren. Het is ook in Kust-Vlaanderen dat de diversificatie en de specialisatie het grootst was. Brugge telde niet minder dan zeven centrales, Veurne vijf (waarvan er één eigenlijk in Houtem was gelegen), Sint-Winoksbergen drie, Diksmuide en Broekburg twee, Mardyck en Hulst elk één. Samen waren ze in de dertiende eeuw goed voor meer dan twee derde van de jaarlijkse vaste en regelmatige inkomsten van de graaf.

In die periode werd het oud domein echter reeds in belang overtroffen door het nieuw domein dat bestond uit inkomsten uit tollen en de exploitatie van de woeste gronden waarover de graaf krachtens het wildernisregaal kon beschikken. Het zwaartepunt van deze nieuwe inkomsten lag eveneens in de kuststreek.

Het in belang toenemende internationale handelsverkeer dat zich vanaf het midden van de twaalfde eeuw hoofdzakelijk in en rond de Zwinarm concentreerde, spijsde via de in Damme en ook in andere havens gevestigde tollen in stijgende mate de grafelijke schatkist, terwijl het verkopen van concessies voor het delven van turf in de veengronden, die vooral in de buurt van Aardenburg en Oostburg evenals meer oostelijk, langs de Honte, op het grondgebied van de Vier Ambachten, bijzonder talrijk waren, sinds het midden van de dertiende eeuw ieder jaar enorme bedragen opleverde.

Zorgde de kustvlakte aldus voor het leeuwenaandeel van de grafelijke inkomsten, dan was de streek ook van kapitaal belang voor de economische ontwikkeling van het graafschap in het algemeen. Zo wordt thans aangenomen dat de enorme schaapskudden die op de zoutweiden werden gehouden rechtstreeks aan de basis liggen van de opkomst en de eerste bloei van de Vlaamse lakennijverheid in de tiende, elfde en twaalfde eeuw.

Hun wol zorgde immers voor de grondstof die nodig was om deze industriële ontwikkeling mogelijk te maken en ze is mede daardoor tevens verantwoordelijk voor de snelle groei van steden als Brugge, Gent, Sint-Omaars en vooral Ieper, dat op amper een kleine vijftien kilometer van de overstromingsvlakte van de IJzer was gelegen en er via de Ieperlee in directe verbinding mee stond.

Uit ‘De Kustvlakte en de ontwikkeling van het Graafschap Vlaanderen’ van Georges Declercq

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>