Het vlas

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       5 days ago     70 Views     Leave your thoughts  

Het vlas A’j vroeger in Kuurne langs de Leie dretste,
En in de zomer deur de zompige meirschen ketste,
Was’t overal, voor zoverre dat ‘t gezichte droeg,
Al vlaskapelleke dat de klokke sloeg.

Mijten en schelven aan den loopenden band,
Ingesteende hekkens deur de zunne gebrand,
Kortewagen en slekke was daar ‘t openbaar vervoer,
De rijkdom van kortweunder, vlaspiet en boer.

Slagomslinger zwaaiend trok den boer over ‘t land,
In zijn zaaischorte graaiend, kwistig strooiend met d’hand,
Pronkend van glorie, en zijn herre voelend gloeien,
Want straks gaat met blauwe kopkes zijne vlasschaerd staan bloeien.

In formatie schoof het vrouwvolk vooruit ip de kniên,
Om bêtje bie bêtje de groene vlasschaerd te wiên.
Goudgeel gerijpt trok het mannevolk aan ‘t slijten,
Aan ‘r hagen om te droogen, aan ‘r schelven en ‘t mijten.

Dag en nacht zorgt den boer voor zijn edelste vrucht,
Voor hagel en onweer het meest nog beducht.
Zijne vlasschaard was weer een stuk van zijn leven,
Dat ie tegen ‘t gedacht weere deure moet geven.

Want met Sinte Pieter haalden de vlaspîeten hulder getten uit het schof,
En trokken naar de boeren van hof tot hof.
Om zeker dat jaar hulder deel niet te verliezen,
En overal de schoonste vlasschaerds uit te gaan kiezen.

Booten en vullen, trekken en kapellen,
Ondertussen ‘t vlas bezingen en mopkes vertellen,
Droogen en keeren, bezjongen en binden,
Gecylinderd en gezwingeld in pootjes staan winden.

Lijk een schoothondje wierd het vlas gestreeld en geaaid,
Uren aan één stuk deur de meulen gedraaid.
Geenen heirel van dat goedje die te kwiste mocht gaan,
Of als vlasooge mocht je zeere van achtten gaan staan.

En als gheel die serie van bewerken was gedaan,
Gingen de bootekoopers achter d’halve deure gaan staan,
Om hulder ipgesmukte balen aan de verzenders t’ollreren,
In d’hope dat ze ‘s anderendaags niet weere gingen keren.

Den oorloge van veertiene nog maar zjuste verteird,
Was ‘t vlas zijn gewichte in goud haast wel weird.
Met een paar honderd lands van dat kostbare vlas,
Kost je zorgen dat uw huizeke uwen eigendom.was.

Geen wonder dat iedereen deur dat vlas wierd bezeten,
Met plezier gheel zijn leven in die rotreuke hêt versleten,
Gheele zomers ip de meirsch in open lucht hêt meugen staan,
Maar in de winter van de koude hard zijn handen hêt moeten slaan.

Maar ge wêt, schoone liedjes en bleuven niet deuren,
En in de crisis van drieëndertig zaten z’ip ‘t vlas al te treuren.
Al die schoone liedjes en “golden river” ten spijt,
Gerochten z’in die jaren hulder vlas niet meer kwijt.

Zaaiers en wiedsters, slijters en booters,
Hooge schelvers en diepe roorers,
En verdienden niet meer genoeg voor de zoole aan hulder schoen’,
En ze trokken naar Frankrijk om de beeten te doen.

Maar ip ‘r ende van de jaren dertig, als den Duits begon te vechten,
Kosten z’hier aan de Leie huldre rugge weere rechten.
lp ieder lapke grond gingen ze weere vlas gaan zaaien,
En de jonge gasten zagen ‘t vrouwvolk rond hulder hielen weere draaien.

Den oorloge voorbie, ging ‘t gedeurig achteruit.
En alleene nog in uitschieters lijk Korea en Gutt,
Zagen z’hier in de streke nog leven en brood,
En voor de reste was ‘t afwachten en vechten tegen de dood.

Enne keer dat z’ook elders die vlaskneepe kenden,
Was den ondergang van ‘t vlas niet af meer te wenden.
Deur felle concurrentie en moderne mechaniek,
Wierd de toekomst van ‘r vlas maar deirlijk en ziek.

Jaren hêt de streke met ‘t vlas hier geleefd,
Gerot en gezwingeld, gespon’ en geweefd.
Wagenmaker en peirdesmed, gareelmaker en hekkenier,
‘t Vlas was de bronne van alle vertier.

En nu, vijftig jaar later, achter een paar generaties tijd,
Zijn m’haast volledig die vlasreuke kwijt.
Ge gaat al verre meugen gaan zoeken naar dat uitgestorven ras:
De zaaiers … de slijters … de wroeters aan ‘t vlas.

Uit Kuurnse perikels van Omer Quartier

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>