Hier ben ik mee bezig

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     764 Views     Leave your thoughts  

Ik heb geprofiteerd van een extra dag verlof en wat langer geschreven vanmorgen. Hier ben ik mee bezig geweest:

‘Maar helaas, ziet hier hoe wonderlijk Gods oordelen zijn. Terwijl deze jonge koning met de koningin nu in Spanje was gekomen, om de bezitting van zijn rijk en des zelfs bestuur te aanveirden met de meeste vreugt en toeheuging van al zijn onderdanen, bevindt hij zich binnen Burgos, alwaar hij in het einde van de augustusmaand zich een weinig oefent met het kaatsspel, het welke zijn lichaam op een namiddag zeer verhit, en de maag droog, om welke te verversen hij enige koude vochten drinkt, die hem geheel krank maken en aanstonds zijn bedde doen nemen.’

Vreemd, dat hij nu precies hetzelfde overkomt als zijn overleden schoonbroer Filibert. De mix van koude dranken en heet zomerweer blijkt een dodelijke cocktail. ‘Volgens zijn christelijke opvoeding keert hij zich tot God en verzoekt hij om de H. Sacramenten, terwijl zijn ziekte dagelijks meer en meer aangroeit. En op weinige dagen het jeugdig leven in de blomme van zijn jaren afsnijdt tussen onuitsprekelijke droefheid van bijna geheel de wereld.’

Filips de Schone, zoon van Maximiliaan en vader van de toekomstige keizer Karel, sterft op 25 september 1506. Achtentwintig is hij. Ik krijg er een raar gevoel bij en kan dat niet zo maar van me afzetten. Kan iemand zomaar sterven van een koude cola te drinken, hoewel dat in die tijd wel een variante zal geweest zijn?

Ik controleer even andere bronnen. Hebben mijn kronieken belangrijke informatie over het hoofd gezien? Is mijn man niet om het leven gebracht omdat hij te machtig werd? De realiteit lijkt deze keer toch eenvoudig: de graaf van Vlaanderen heeft na een kaatsspeltornooi een longontsteking opgedaan na het drinken van ijskoude dranken terwijl hij zelf in schuim en zweet stond. Wat begon met koorts eindigt met een drama. Van een bloedonderzoek en een forensische zoektocht naar de precieze oorzaken van zijn dood is er in die tijd nog geen sprake, dus blijft de diagnose van zijn dokters de enige officiële bron van waarheid: dood door longontsteking.

Ik blijf nog even bij de ‘Cronycke van Vlaenderen’: ‘Op den 25 van september, achterlatende zijne weduwe zwanger van een dochter, de welke zij namaals heeft gebaard en Catherine wierd genoemd. Hoe zeer deze koningin is ontsteld geweest in dit beweenelijk verlies, want ‘t sedert dat haar die droeve dood wierd aangezeid en heeft zij nooit het volle gebruik meer gehad van haar verstand, alhoewel zij boven de 70 jaren heeft geleefd.’

Het nieuws van de dood van de jonge Spaanse koning doet natuurlijk direct zijn ronde. De gemoederen van de christelijke vorsten worden er door geraakt. Voor Maxiliaan is het een mokerslag. Hij is onmiddellijk zijn grootste steun kwijt maar meteen ook alle gebieden die door hem werden bestuurd, want die komen nu automatisch toe aan zijn minderjarige zoon Karel.

Wat kunnen ze het soms zo mooi zeggen in hun oude taal en stijl, die kronieken. Het lichaam van de koning is maar 28 jaar verenigd geweest met zijn ziel. Nu wordt hij begraven in de kerk van de Chartreusen te Burgos. Het blijkt dat ik die scheiding van hart en ziel ook letterlijk mag nemen en dat de stijlvorm nauw aansluit bij de realiteit. Het hart van Filips de Schone wordt weggenomen en verzonden naar Brugge in Vlaanderen. Het orgaan wordt bijgezet in het graf van zijn moeder Maria van Bourgondië, ook al zo vroeg gestorven.

Geschiedschrijver Gachard komt op de proppen met het testament van de overleden Filips. Erg zeker van zijn gezondheid moet hij toch niet geweest zijn. Welke 27-jarige laat zijn wilsbeschikking vastleggen? Het testament werd opgemaakt voor zijn afreis naar Spanje. Te Brugge.

Het leven van Filips de Schone en zijn vrouw Johanna, opwarmers van dienst voor mijn toekomstig hoofdpersonnage keizer Karel, heeft me op veel momenten verrast. Straks ga ik uitgebreid de baan op in de 16de eeuw. Ik sluit eerst deze episode in onze geschiedenis af met het testament van papa Filips de Schone;

‘Mocht ik overlijden in Spanje, dan wil ik in Granada begraven worden, samen met wijlen de koningin van Spanje, mijn schoonmoeder. Indien ik sterf in de landen van herwaarts over, kies ik als grafstede de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge, in de nabijheid van mijn moeder.

In het geval dat op het ogenblik het hertogdom Bourgondië in ons bezit moest zijn, dan wil ik begraven worden bij de Karthuizers in Dijon, waar de hertogen van Bourgondië, mijn voorgangers rusten.

Mocht God mij tot zich roepen terwijl ik op zee ben op de heen- of tergvaart, dan wil ik gedragen en begraven worden alsof ik herwaarts zou gestorven zijn.
….Ik wil en beveel dat honderd arme maagden in het huwelijk zullen treden en schenk tot bevordering van hun huwelijk aan elk eenmalig de som van 100 pond, 40 groot Vlaamse munt het pond.

Ik wil en beveel dat mijn dienaren volledig worden uitbetaald en vergoed voor alles wat men hen verschuldigd is tot op de dag van mijn overlijden.
Ik wil dat 10.000 pond wordt uitbesteed aan de bouw van een nieuwe kapel in mijn hof te Brussel.
Ik laat na en wil dat verdeeld wordt onder de armen en andere vrome legaten de som van 30.000 gouden philippus.
Ik geef en vermaak van, rechtswege aan elk van mijn dochters voor hun uitzet en huwelijk de som van 200.000 écus, uit te betalen drie jaar na hun huwelijk.
Ik wil en beveel dat mijn gezellin haar douairie zal genieten, zoals ik die reeds geregeld heb.’

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>