Hugo van Langemark & Lau van Elverdinge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     448 Views     Leave your thoughts  

..wat voorafging

 

Anno 719 heeft de heilige Willebrordus binnen Ieper en alom het christen geloof gepredikt, in het nederland gezonden door Gregorius II, paus van Rome. Bouchard heeft als forestier luttele tijd geregeerd alhoewel hem het forestierschap bij erfenis rechtvaardig toekwam. Deze Bouchard heeft 45 jaar recht gehad om te regeren, hoewel nochtans door de koning van Frankrijk en voornoemde barbaren zijn heerschappijen verwoest zijn geweest. Waaruit volgt dat hij gestorven is in het jaar 740 en ligt begraven tot Harelbeke welke hem het graafschap hem alleenlijk van Childebert II, koning van Frankrijk gelaten was. Estoreed, vierde forestier van Vlaanderen.
Deze Estoreed was de zoon van Bouchard en van vrouw Helinde van Lotharingen. Hij heeft Vlaanderen begonst te regeren in het jaar 740. Zijn heerschappijen zijn geweest vooreerst het forestierschap van Vlaanderen. Voorts is hij erfachtig heer en prins geweest van al de steden op de Somme tot de Noordzee toe, van Vermandois, Nyelle, Ariën, Buenen, Seclin, riviere Lylebuck, Blondijn, Brugstock, het graafschap van Harelbeke, Guijsen en van nog andere bijzondere kastelen welke ook van zijn voorouders van Clotarius, koning van Frankrijk erfdeelachtig zijn bezeten geweest.

Estoreed heeft bij zijn huisvrouw een zoon verwekt genaamd Liederik II. Hij heeft over zijn heerschappijen geen manschap kunnen doen vermits het rijk van Frankrijk alsdan veel jaren geregeerd geweest is, niet van de koning van Frankrijk, maar van Karel Martel, als voor die tijd een koninklijke hertog en stedehouder, na welke tijd hij manschap gedaan heeft aan Childerik III, koning Frankrijk alsdan gekroond in het jaar 743.

Estoreed was een strijdbaar man, maar nochtans heeft hij door zijn kloekmoedigheid niet veel kunnen uitwerken omdat de Gothen, Vandalen, Hunnen, Sarazijnen en veel andere barbaren te sterk in ‘t veld waren en zijn heerschappijen telkens verwoest hadden. Hij heeft geregeerd zo veel als hij kon; de tijd van 52 jaren want hij is gestorven in het jaar van onze heer 792 en is begraven in Harelbeke.

Aanmerking: deze vier forestiers van Vlaanderen die aldus beschreven zijn geweest waren de eerste heren van Vlaanderen, landvoogden want prinsen en stedehouders van de koningen van Frankrijk waarna van dezelve gekomen zijn de graven en gravinnen van Vlaanderen, deszelfs graafschap eeuwige erfgenamen. Deze forestiers waren doorgaans kloeke helden uitvoerende grauwzame oorlogen tegen veel naties, als Gothen, Vandalen, Hunnen, Alanen, Sarazijnen en andere barbaren, ook tegen graven, prinsen, koningen en keizers.

Ja, hunlieder stam en geslacht is namaals door manschap en vroomdadigheid bekomen en neergedaald tot de heerschappijen van al de Nederlanden tot de kroon van Spanje en van Griekenland, ja zelfs tot diverse keizerrijken, zo van Constantinopel als van Oostenrijk, daarenboven nog tot andere landen, provincieën en rijken waardoor sommige nog erfelijk aan de prinsen van Oostenrijk toebehoren.

1. Liederik II. Liederik II, gezeid van Harelbeke, de eerste graaf van Vlaanderen. Deze Liederik was de zoon van de voorzeide Estoreed. Hij heeft Vlaanderen begonst te regeren in het jaar 792. Zijn heerschappijen zijn geweest van alle de steden op de Somme tot de Noordzee toe. Van Vermandois, Nyelle, Ariën, Buenen, Seclin, riviere Lylebuck, Blondin, Brughstok, Harelbeke, Guijsen en van nog andere bijzondere kastelen, dewelke ook van zijn voorouders door de gunst van Clotarius de tweede koning van Frankrijk erfdelig zijn bezeten geweest. Daarenboven is hij nog geweest heer van Leuven door de dood van Escoreyt.

Hij heeft in huwelijk gehad vrouw Flandrine, een edele juffrouw uit Duitsland, van dewelke men zegt dat Vlaanderen zijn naam bekomen heeft. Bij deze vrouwe Flandrine heeft hij een zoon verwekt genaamd Inghelram. Liederik gezeid van Harelbeke die na veel trouwe diensten welke hij aan keizer Carolus Magnus gedaan had, van hem vereerd wierd met geheel het land van Vlaanderen, tot de zeekant toe met al de goederen die Burchardus zijn grootvader bezeten had en Carolus Magnus maakte hem in de tegenwoordigheid van de titel van edele graaf van Vlaanderen op 16 januari 792.

Deze Liederik is geweest een vroom krijgsman onder Karel de Grote en van zijn zoon Lodewijk den Goedertieren, beide koningen van Frankrijk, aan dewelke hij over zijn heerschappijen manschap gedaan heeft. Hij was een zeer goede christen en ontbood in zijn landen veel priesters en bisschoppen om de overige heidenen tot het christen geloof te keren. Hij heeft de rechtveerdigheid alom plaats gegeven en zijn landen van moordenaars en misdadige mensen gezuiverd.

Anno 792 kwam binnen Ieper en door geheel Vlaanderen de grote koning van Frankrijk om alhier al de rovers en moordenaars die overal woonden te doden en te destrueren.

Anno 796 deed Liederik uit Saksen en van over de Rijn uit Duitsland veel volk komen, in Vlaanderen gevende hun zoveel land als zij behoefden of konden onderhouden. Deze vreemdelingen fondeerden onze Vlaamse spraak waaruit voort gekomen is dat we Nederduits spreken en zij Hoogduits.

Anno 796 heeft Liederik, graaf van Vlaanderen, vervolgens ook van omtrent Ieper, gezuiverd van al de rovers en moordenaars. De principaalste van deze waren Mylon van Lauwe, Jacques van Lauwe, en van Steenvoorde Lehardy met zijn drie bastaarden. Item Hugo van Langemark, Lau van Elverdinge, Testaert tot Boezinge, alsook een zekere Bouckaert en Lancriet. Al deze waren machtige grote heren en horribele moordenaars en ze waren samen zo machtig dat Liederik ze niet en kon overwinnen, want ze woonden elk op sterke kastelen en torens. Ja, zij hadden de bisschop van Parijs vermoord die Carolus Magnus van Frankrijk gezonden had om te zien of de Vlamingen nog niet geheel bekeerd waren, de zondag vierden en de zeden van de christenen onderhielden.

De koning, verstaande uit de mond van Liederik die hij tot Parijs ontboden had, hoe deze doodslag geschied was, heeft aan Liederik volle autoriteit en macht gegeven om de rovers en moordenaars met alle neerstigheid te vangen en te vernietigen, hem daartoe gevende een grote bende krijgsvolk, met bevel dat ze zouden de moordkuilen en fortressen van deze gruwelijke en ongenadige mensen tenemaal te ruïneren en teniet te maken. Liederik heeft dit neerstiglijk volbracht en al de hoofdmannen en kapiteinen van deze rovers gerecht, bespringende hun roofhuizen en kastelen, alles brekende en raserende, waardoor een grote rust kwam binnen Ieper en door geheel Vlaanderen is gekomen.

Anno 805 heeft Carolus Magnus tot Ieper gezonden als commissarisen Liesmardus en Ameza om de gemeente die zonder wethouders was te bevrijden, de wet gesteld zijnde, waren de eerste wethouders Gaudebaut, Heurbert en Walterije.

Anno 806 op een donderdag verscheen in de maan een teken van het heilig kruis tot een voorteken dat deze landen in het teken van het heilig kruis hun zouden gloriëren.

Anno 820 zijn door de grote slagregens al de granen op het veld gevoerd waardoor een groot duur leven is opgestaan en daarbij een droeve ziekte door geheel Vlaanderen is opgestaan, die bij duizenden mensen werden in de aarde gerukt. Liederik II heeft Vlaanderen 40 jaar geregeerd en is gestorven in het jaar 832. Hij ligt begraven tot Harelbeke in de kerk van Sint Salvator, de welke hij zelf heeft doen stichten aldaar tijdens zijn leven makende zijn doodplaatse.

Encheram. Encheram was de zoon van Liederik II en van vrouwe Flandrine, de tweede graaf van Vlaanderen. Hij heeft begonst Vlaanderen te regeren in het jaar 832. Zijn heerschappijen zijn geweest van al de steden op de Somme tot de Noordzee, van Vermandois, Nyelle, Ariën, Buenen, Seclin, Riviere Lylebuck, Blondijn, Brughstok, Guijsen, van nog vele andere bijzondere kastelen en daar in de bossen het graafschap van Harelbeke in Vlaanderen, en de heer van Leuven over welke heerschappijen hij manschap gedaan heeft aan Lodewijk de Goedertieren, den 24 koning van Frankrijk en aan Karel de Kaluwe 25 koning van Frankrijk.

Hij heeft bij zijn huisvrouw een zoon verwekt genaamd Odacer of Andrach. Encheram is een vroom krijgsheer geweest en heeft over de misdadigen grote gerechtigheid gedaan. Voorts heeft hij veel kastelen, steden en vervallen gestichten doen herbouwen. Hij heeft geregeerd 20 jaren en is gestorven in het jaar 832. Hij ligt tot Harelbeke bij zijn vader begraven.

Odacer III was de zoon van de hierboven beschreven Encheram. Hij begon Vlaanderen te regeren in het jaar 852. Odacer heeft bij zijn huisvrouw gewonnen een zoon de name Boudewijn I met bij name den Iseren of met de iseren arm. Hij heeft vele schone wetten gesteld en de gelegenheid aan zijn onderzaten gegeven om veel goederen te kunnen verkrijgen want, om de verwoeste landen te herbevolken, dewelke door Gothen, Vandalen en de barbaren ontvolkt waren, heeft hij aan een ieder enige wilde bossen laten vellen om daar van zaailand te maken, voor hen en hun nakomelingen eeuwiglijk en erfachtig, waardoor veel arbeiders grote rijkdom bekwamen en waardoor Vlaanderen weer bewoond werd. Voorts heeft hij Oudenaarde en het kasteel van aldaar met de stad Cassel doen bouwen over een nieuw. Daarenboven heeft hij de stad Gent met muren en vestingen doen bekleden. Odacer heeft geregeerd elf jaren en is overleden in het jaar 863. Hij ligt begraven tot Harelbeke.

Boudewijn I met bijnaam de Iseren was de zoon van de bovenvermelde Odacer. Hij heeft Vlaanderen begonst te regeren in het jaar 863. Boudewijn I heeft in huwelijk genomen vrouw Judith met bijnaam de Schone, dochter van Karel de Kaluwe, 29 koning van Frankrijk, welke schone dochter van deze Boudewijn werd weggeleid. En zij was alsdan weduwe van Fardulf de koning van Engeland. Hij heeft bij deze schone vrouw Judith twee zonen gewonnen, Boudewijn de Kaluwe en Karel. Daarna zond Carolus Calvius ambassadeurs naar de paus van Rome waar hij zich beklaagde hoe dat Boudewijn tegen zijn dank en met geweld zijn dochter onthield, waarop de paus hem terstond in de ban deed. En de koning Karel priveerde hem dan van ‘t graafschap Vlaanderen. Hij benam hem de titel maar hij kon hem niet uit het bezit van het land verdrijven omdat Boudewijn machtiger was dan de koning.

Hij heeft zware oorlogen doorstaan tegen de koning Karel, gezeid de Kaluwe, en daarna tegen de keizer van Rome omdat Boudewijn zijn dochter Judith weggeleid had, maar met de nodige victorieën heeft hij Karel de Kaluwe zijn schoonvader voor Atrecht vromelijk verslagen, alswaar Karel, gewond zijnde, maakte met deze Boudewijn zijn schoonzoon een jaar bijstand. Ondertussen trok Boudewijn met vrouw Judith naar Rome om van de pauselijke bannen ontslagen te worden, in dewelke hij van Nicolais I gesmeten was, zich werpende dan voor de voeten van de pauselijke heiligheid, heeft hij diezelfde zo bewogen dat de paus zelf de peis bij Karel de Kaluwe gemaakt heeft, waartoe ook de tranen van de schone vrouw Judith behulpzaam waren, de welke in de tegenwoordigheid van de paus overvloedig was stortende, zodat Karel de Kaluwe zich door de paus heeft laten verzoenen. Te meer dat het misbruik van Judith zijn dochter niet en kon hersteld worden, en ze zijn daarna getrouwd en zo wederom thuis gekomen in het jaar 867.

Daarna heeft Boudewijn met hulp van de paus zijn prijs van de koning, Judiths vader gekregen, welke Boudewijn niet alleen het graafschap van Vlaanderen met zijn toebehoren restitueerde, maar hij gaf hem ook met zijn dochter ten huwelijk al de steden beneden de Somme gelegen waarvoor Boudewijn I dan hommage heeft gedaan aan de voorzeide koning. Daarom menen sommige historieschrijvers dat deze Boudewijn de eerste graaf van Vlaanderen is geweest, maar zij dolen.

Deze Boudewijn I dan heeft door dit huwelijk zijn heerschappijen vermeerderd want hij verkreeg van Karel de Kaluwe zijn schoonvader de stad Atrecht. Hij was een godvruchtige held, want hij heeft de kapel van Onze Lieve Vrouw (nu de Sint Donaaskerk) vermeerderd en de naam van de kerk veranderd omdat hij het lichaam van de heilige Donaas aldaar uit Frankrijk gebracht heeft, het welk hem van Karel de Kaluwe gegeven was, waarvan deze kapel van Onze Lieve Vrouw Sint Donaaskerk genaamd werd. In deze kerk heeft Boudewijn enige religieuzen gefondeerd om de priesterlijke getijden dagelijks te beoefenen. Hij heeft ook het gevangenhuis, het Steen genaamd, en het oud stadhuis doen maken. Boudewijn I heeft het land van Vlaanderen geregeerd 16 jaren. Hij is overleden in het jaar 879 en hij ligt begraven in de abdij van Sint-Bertin tot Sint Omaars.

Boudewijn II, gezeid de Kaluwe, was de zoon van Boudewijn gezeid den Iseren en van de schone vrouw Judith, dochter van Karel II, koning van Frankrijk. Hij heeft Vlaanderen begonst te regeren in het jaar 879. Hij heeft manschap gedaan over zijn heerschappijen aan Lodewijk II gezeid de Stamelaar, Lodewijk III en Carlomanius, koningen van Frankrijk. Deze Boudewijn heeft in huwelijk gehad vrouw Gertrude dochter van Elfreed de koning van Engeland bij de welke hij verwekt en gewonnen heeft twee zonen, te weten Arnoud, namaals graaf van Vlaanderen en Adolf graaf van Boulogne en daarnaast heer van Terwaan. Hij was een kloeke held en hij heeft veel victorieën bekomen tegen de Denen en de Noordmannen. Hij was nochtans een held, tot prijs genegen, wat hij dikwijls betoond heeft. Voorts heeft hij de steden Brugge, Ieper, Sint Omaars, en Berge Sint-Winox zeer versterkt.

Anno 880 heeft Ieper onderstaan de bloedgierige razernij van de wrede en onmenselijke Noordmannen, zijnde door de zelve het hierboven gezegd kasteel in de Kortemeers met de kapel en al de huizen afgeworpen met daarbij de mannen, vrouwen en kinderen ongenadiglijk vermoord, uitgeplunderd en alles in assen gelegd en is aldus wederom vergaan de tweede stichting ofte fondatie van Ieper nadat ze sedert haar eerste herstelling gestaan had sinds de tijd van 402 jaren.

Anno 890 begonnen sommige mensen alhier binnen Ieper wederom enige huizekens te bouwen en te bewonen.

Anno 890 werd binnen Ieper door bevel van Karel de derde, koning van Frankrijk, een kerk gebouwd ter ere van de heilige Martinus waar ingesteld werden enkele priesters om de goddelijke dienst te doen en het volk in het geloof te versterken.

Anno 902 heeft Boudewijn de Kaluwe de stad Ieper hersteld waarom sommigen hem beschouwen als de eerste fondateur. Maar dit is abuis; deze graaf deed het afgeworpen kasteel in de Kortemeers herstellen, veel grote en schone huizen bouwen, rondom versterkt tegen de vijandelijjke opstoten, heeft hij aldus de stad van Ieper voor de tweede maal heropgebouwd en zo gekomen tot een grote volkrijke en florerende stad, makende het derde lidmaat van West-Vlaanderen, hebben verwoest gelegen gedurende de tijd van twee jaren.

Anno 903 waren er binnen Ieper door de graaf Boudewijn de tweede gesteld voor wethouders deze navolgende; Tolcaer Dewaele, Pauso Deriet, Maes van Arien, Cop van Dixmuyde en Hans de Richte. Boudewijn II de Caluwe heeft Vlaanderen geregeerd gedurende 40 jaren. Hij is overleden in het jaar 919 en hij ligt begraven in het klooster van Sinte Pieter tot Gent, gezeid Blandijn, ‘t welk hij zelf had doen stichten.

….wordt vervolgd…

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>