Je gaat in je kot bluuven!

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 months ago     191 Views     Leave your thoughts  

Poele Bart, de baas van d’ herberge ‘In de Leute’ op ‘t plein te Wulveringem mochte geen bier meer drinken van den dokteur. Maar buuten cafeebaas wos Poele ook nog bendebaas. En hoe gaat dat, è goeien bendebaas laat zijn volk niet natregenen en daarmei, van als er è ferme regenvlaage kwam, zaaten Poele en zijn volk voor de rest van den dag in den drank.

‘t Moeste nu d’r omme doen dat het è geheelen tijd slecht weere wos en alzoo wos Poele weere bijkans olle daage snippe. Lucie, zijn wuuf, die gepeinsd hadde dat ‘t ol ging beteren met verouderen, had er nu eigentlijk heuren buuk van vul, en op è zaterdagavond gingen de puppen aan ‘t dansen.

‘Dat moet nu gedaan zijn met dat zuupen!’, tierde ze, ‘van nu voort gaan ‘k zelve baas spelen… je gaat in je kot bluuven en je gaat hier geen druppel bier meer krijgen.’

‘Onke ik geen bier meer krijgen’, jaamerde Poele, ‘gaan ‘k allezins zot kommen!’ ‘Héwè’, komt toen zot!’, snauwde Lucie.

De volgende nuchtend wos ‘t al te doene. Lucie zag Poele daar zitten in ‘t midden van ‘t plein, op ‘n omgekeerde seule met è visperse in z’n handen, te visschen in ‘t vuulpitje van de goote.

‘Maar Poele, wuk doe je gij daar?’, riep ze ol d’r naartoe loopen. ‘Stille madam…. je gaat de visschen verschuuwen’, zei Poele en meteen keek ie omme ol leelijk zijn oogen draaien.

‘Menschen toch!’, schreeuwde z’n wuuf naar ‘t volk dat uut de messe kwam…, ‘zeere den paster en den dokteur,…Poele is bezig met zot kommen!’

Rechtuut stond er è masse volk bij. De garde kwam bij Poele en vroeg wuk dat ‘n daar deed. ‘Visschen, meneere paster’, antwoordde Poele en ie deed z’n klakke of …’maar let maar op dat je in de vaart niet è volt’

‘Het gaat slecht d’r mei’, zei de garde tegen de burgemeester en de paster die daar ook toekwaamen… ‘è verkent ol niemand meer, we zouden hem moeten bewilligen tot dat den dokteur komt.’
De burgemeester ging bij Poele en vroeg voorzichtig om mei te gaan naar binnen om een pinte te drinken. ‘Ha jaak’, zei Poele .. ‘maar de garde moet bij mien perse bluuven’.. en ie wees naar de paster.

Poele ging mei met de burgemeester en de paster voorzichtig d’r achter. De burgemeester deed Lucie zeere bier schinken met ‘t gedacht van Poele te kunnen bezighouden tot dat den dokteur daar wos, maar Poele dronk in één teuge zijn piunte uut en wilde weg. De paster hield hem tegen en zei zeere; ‘wacht, wacht, je moet nog een drinken van mien!’

Maar in een zwaai wos die tweede pinte ook binnen. Op dat moment kwam den dokteur d’r bij. ‘Ha Poele’, zei den dokteur stijf vriendelijk…’ga je è glas mei drinken? ‘k Hoorde dat je aan ‘t visschen zijt…hoeveele heb je d’r ol gevangen?’

‘Héwè ..tot nu toe ol twee groote…’ lachte Poele…’de paster en de burgemeester..en d’r is nog è grooten bezig met bijten, meneere dokteur!’

Kwaak in de Ijzerbode van 1976

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>