Laffe aanranding op den Abeele

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     569 Views     Leave your thoughts  

Twee jonkheden van Poperinghe, Hector Verdonck en Camille Dehouck, waren woensdag namiddag rond 2 uren op den Abeele statie met eik een wagen bespannen den eenen met drie muilezels en den ander met twee. Zij waren juist bij de herberg van Henri Huyghe gekomen toen vijf “Steenakkernaars” die naar den mintieraad van Steenvoorde geweest waren daar aankwamen, accordeon aan ‘t hoofd. geparreerd met bloemen en linten op den hoed en in ze gevorderden staat van dronkenschap.

Een hunner ging voor de muilezels staan, nam zijnen hoed af en sloeg deze in de muil der dieren. Verschrikt sprongen deze rond en Dehouck die op den wagen zat, sprong af, greep den dronkaard bij den schouder en duwde hem achterwaarts.

Dit deed de woede der woestaards rijzen, die nu allen tegelijk op de twee jongelingen vielen en ferm afranselden. Dehouck poogde te vluchten over de stukken, doch hij werdt achtervolgd viel en werdt door twee der aanranders laffelijk geslegen en gestampt.

Willende opstaan, kreeg hij zoo een geweldigen stamp in het aangezicht dat het bloed uit neus en mond sprong. Een Poperinghenaar, Gregoire Couwet, die met den heer landmeter juist daar tegenwoordig was. om land te meten, zag de lafaards aan ‘t werk en verontweerdigd over deze handelwijze nam hij eenen piketpaal en liep er naartoe Hij verweet de Steenakkernaars hun lafhertig gedrag en gebood hen zoohaast mogelijk op te houden. Een inwoner van den Abeele kwam er ook tusschen met twee zijner knechten en de dronkaards vertrokken.

Hector Verdonck, die gedurende dezen tijd bij de muilezels had blijven staan, had ook slagen en stampen gekregen der drie andere gasten, zij wilden hem onder de pooten zijn trekdieren werpen.

Dehouck had dien lijd te baat genomen om op te staan en te vluchten. Ziende dat wat volk begon toe te loopen, vertrokken de kerels al tieren en schreeuwen naar Abeele plaatswaars. Gekomen bij “Pont-de-Pierre” ontmoetten zij een landbouwer met een gespan en twee peerden. Zij wilden ook de peerden vastgrijpen, maar de landbouwer greep eenen knuppel vast en dreigde den eersten die naderde, den kop in te slaan.

Zij trokken dan verder tot op de plaats, en van daar naar de herberg “A la Tète” gelegen langs de Poperinghe kalsiede. Zij begonnen daar werpen met pinten en glazen, bedreigden iedereen met hun mes en wachtten Verdonck en Dehouck af, die langs daar moesten terugkeeren.

Toen deze daar voorbij kwamen gingen de Steenakkernaars er naartoe en wilden ze hen alweer afranselen. Een gevecht ontstond en Hector Verdonck kreeg een geweldigen slag op de schouder met eene houw. Dehouck werd ook geslagen, maar de franschen kregen dezen keer ook wel hun part. Men scheidde de kampers en de fransche dronkaards vertrokken. Verder sloegen zij nog eene kar aan stukken die zij op hunnen weg vonden en namen de ijzeren baren er van mede. Met de ijzers op de schouders trokken zij naar den Abeele en van daar huiswaarts.

Verdonck en Dehouck waren in dien tijd te huis gerocht, het gebeurde uiteengedaan en met eenige makkers een eind wegs teruggekeerd om hunne tegenstrevers op te zoeken. Gelukkiglijk voor deze, dat men ze niet meer vond, want zij gingen wel voor hunne ruzie weerbetaald worden. Een streng onderzoek is door de gendarmerie van Poperinghe ingesteld.

Uit ‘De Poperinghenaar’ van 1907

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>