Laffe sluipmoord te Vlamertinge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     683 Views     Leave your thoughts  

De laffelijke sluipmoord te Vlamertinge 1938

Door Patrick Clabau

Tijdens het lezen van een tekst van een oud marktlied ging zoals wel meer gebeurt mijn brein aan het stomen. Het ging over een man uit Poperinge die laffelijk werd vermoord op de weg tussen Poperinge en Ieper. Het verhaal had ik nog ergens gehoord. Daar ik in Vlamertinge woon, sprak het me des te meer aan. Ik ging te rade bij mijn buurvrouw die reeds een gezegende leeftijd heeft en die nogal nou betrokken is bij alles wat gebeurt in het dorp, het is ook een echte ‘Vlamertingenege’ zoals wij hier zeggen. Maar zij kon mij helaas niet helpen. Ze wist me te vertellen dat ze juist op dat moment in Nancy verbleef om er te werken en dat ze slechts terug is gekeerd met het uitbreken van de oorlog. Een verhaal dat enkele uren in beslag nam. Ik leerde veel bij maar ik zat nog altijd met mijn vragen. Toen ik reeds aan de deur stond floepte haar licht aan en haalde ze me weer binnen om mij vervolgens een adres te geven van de voorzitter van de heemkundige kring te Vlamertinge met de wijze woorden:” atn dien tnie e wit tis geneen die tgo weten.”

Ik nam telefonisch contact op en na een uur babbelen aan de telefoon had ik een afspraak versierd. De man bleek de levende geschiedenis te zijn van Vlamertinge en toonde mij zijn verzameling archieven waar ik met open mond bleef naar kijken.

Ik kreeg een aantal krantenknipsels en persberichten zodat ik een ongeveer juist relaas van de feiten zal kunnen geven.

‘Het nieuws van de dag’ – 18/05/1938

Geheimzinnig geval te Vlamertinge.

Man het hoofd ingeslagen op de baan aangetroffen, het slachtoffer is een veekoopman uit Poperinge.

Het slachtoffer is een onbekende

Dinsdag morgen omstreeks 2 uur werd op de baan Vlamertinge-Poperinge ter hoogte van het gehucht ‘De Brandhoek’ een persoon aangetroffen met ingeslagen hoofd. De man lag bewusteloos badend in zijn bloed. De rijkswacht van Ieper werd opgebeld en snelde ter plaatse, als ook de roode kruis autovan de voornoemde stad. Het arme slachtoffer werd naar het gasthuis van Ieper overgebracht waar hem de beste zorgen werden toegediend en waar hij het H. Oliesel ontving.

De persoonsbeschrijving

Geene eenzelvigheidspapieren werden gevonden. De zakken schenen doorsnuffeld, alleen 1.50 fr. kleine munt werd gevonden. Het slachtoffer schijnt 45 tot 46 jaar oud te zijn, langwerpig van gelaat, dungezaaid zwart haar, lichte bruine vest en ondervest, zwarte gestreepte broek, grijze onderbaai en zwarte hooge shoenen. De man schijnt tot de werkende stand te behooren.

Ter plaatse

Op een 300tal meters van het gehucht ‘De Brandhoek’ op het rijwielpad werd de man aangetroffen, naast zijn fiets aan kilometerpaal 9, dicht bij de gracht. Juist erover is een vijvertje gelegen. Het was de genaamde J.P. die in de buurt woont die rond 2 uur in den nacht van Vlamertinge kermis huiswaarst keerde, die het eerst het slachtoffer ondekte.

Gekerm in de nacht

Van verre hoorde hij in den donkeren nacht als een gewond dier, verklaarde de jongeling. Hierdoor opgeschrikt ging hij in de richting van waar het geluid kwam en trof een man aan op het fietspad uitgestrekt en naast hem zijn fiets welke in de richting van Poperinge lag. Gezien het erg donker was liep ik hulp halen naar mijne woning. Ik klopte ook mijn gebuur op en voorzien van een lantaarn, gingen we het slachtoffer te hulp. Nu zagen we dat hij in een bloedplas lag uitgestrekt en naast hem lag zijn rijwiel en zijne pet. Een dokter uit Vlamertinge, alsook burgemeester Bauton kwamen spoedig ter plaats. Er werd uitgezien om het slachtoffer te vereenzelvigen, doch deze had geen papieren bij zich. Gezien de ernstigen toestand van den gekwetste, werd hij door de zorgen van het roode kruis per auto naar O.L.V. hospitaal overgebracht. Zijn toestand is hopeloos.

Werd de man omvergereden?

Eerst dacht men dat de man omvergereden werd. Doch op de plaats van het ongeluk werd niet de minste teeken van sleepen der wielen waargenomen. De man was evenmin bedronken zoodat men zou besluiten dat er hier een poging tot moord in het spel is. Volgens de meening van den dokter zou de man het hoofd ingeslagen zijn. Maar wat gaf er aanleiding tot dezen manslag en wie zou deze wandaad op zijn geweten hebben? Al duistere punten welke het gerecht zal dienen op te lossen. Eerst zal het slachtoffer moeten vereenzelvigd worden, wat niet moeilijk zal zijn, gezien de fiets van het slachtoffer ter plaats bleef en men de nummerplaat bezit.

Eene vondst

In de gracht, juist aan de plaats waar men den ongelukkige vond, bemerkte men een zwaren blok hout met een handgreep en welke schijnt toebehoord te hebben aan een boomsleper. Werd dit stuk toevallig op die plaats verloren of is dit het wapen der misdaad? Gissingen en veronderstellingen, doch er dient opgemerkt dat dit stuk niet lang in de gracht kan gelegen hebben daar de plaats waar het lag, het gras zijn groene kleur behouden had. Zooals men wel kan denken, is dit geheimzinnig geval, het voorwerp aller gesprekken en gansch den dag bleef er volk ter plaats.

Het slachtoffer vereenzelvigd

In den namiddag kwam de mare toe dat de man die bewusteloos werd aangetroffen, een Poperingnaar is, en wel Mr. Georges Carton, 59 jaar oud en veekoopman echtgenoote van Mathilde Vandecaveye wonende op ‘t Hooge te Poperinge, Watouseweg.

Bij de vrouw van het slachtoffer

De diepbedroefde vrouw deelde ons mede dat haar man maandag namiddag naar Ieper vertrokken was met ene belangrijke som geld, welke hij te Poperinge ontvangen had en dat hij bij het naar huiskeren geschikt was enkele boeren te bezoeken voor zijne handelszaken. Ook deelde zij mede dat zij verwittigd werd door de rijkswacht van Poperinge, namens den heer prokureur des konings van Ieper, om dinsdag namiddag haar echtgenoot in het hospitaal te gaan herkennen. Op onze vraag of ze niet ongerust was toen haar man niet thuis kwam antwoorde zij; Neen, ik dacht dat hij te Ieper bij een familielid zou blijven overnachten gezien het slechte weder.

‘De Poperingenaar’ van 22 mei 1938

Het slachtoffer overleden

Zonder een woord over de zaak uitgebracht te hebben, noch tot het bewustzijn teruggekeerd te zijn, is in de nacht van dinsdag op woensdag te 1 uur de H. Georges Carton aan zijn opgelopen verwondingen overleden.

Het lijk werd geschouwd

Donderdag namiddag had in een zaal van het O.L.V. hospitaal te Ieper te 3 uur, de schouwing plaats van het lijk. De beide wetsdokters, de heer V. Snick en V. Billiau zouden aan de onderzochte wonden trachten op te maken hoe de heer Carton aan zijn dood is gekomen.

Na de schouwing waren beide geneesheren het eens om te verklaren dat de heer Georges Carton het hoofd werd ingeslagen. Het opperste achterdeel van de schedel was ingedrukt. De laffe aanrander moet met een nogal stomp voorwerp zijn slachtoffer langs achter hebben aangevallen. Het staat algemeen vast dus dat de heer Carton werd vermoord en ook in die zin zal het parket van Ieper de zaak behandelen.

Papieren gevonden

Dinsdag namiddag werd door burgemeester Bouton die daar in de nabijheid woont in de kasseigracht op eenige stappen der herberg ” ‘t Brandertje ” papiersipperlingen gevonden, als ook stukjes van een eenzelvigheids kaart. De heer burgemeester heeft alles bijeenverzameld en bevonden dat deze papieren en de eenzelvigheids kaart aan het zoo laf vermoorde slachtoffer toebehoorden, daar de eenzelvigheids kaart zijn naam uitwees, en de papiersipperingen losse blaadjes waren uit zijn klein zakagenda, waarop de heer Carton meestal adressen en leveringen staan had van personen met wie hij zaken deed. Alle tien à twintig meter in de richting van Vlamertinge toe werden de papiertjes opgemerkt. De dader moet dus naar huis trekken geleidelijk de papieren onderzocht hebben en alles wat hem niet kon dienen in de gracht hebben geworpen.

Het slachtoffer begraven

De begrafenis van de heer Carton had plaats vrijdag morgen te 9 uur, in de kapel van het O.L.V. gasthuis te Ieper. Te Poperinge zal woensdag a.s. in de O.L.V. kerk te 9 uur een mis met librera opgedragen worden.

Tot zover het relaas over de echte feiten.Wat de daders betreft die werden vrij snel gevonden en opgesloten in de gevangenis te Kortrijk. Maar dit zou ook nog een ongewoon einde kennen. Zoals men weet is men in de vooroorlogse periode. De daders die in het gevang van Kortrijk zaten, waren bij het uitbreken van de oorlog in 1940 nog niet berecht. Daar in de meidagen van 40 het gevang van Kortrijk werd gebombardeerd en gedeeltelijk vernield konden zij ontsnappen en uit de handen van het gerecht blijven tot na de oorlog. Na de oorlog gaven zij zich zelf aan en werden vrij gesproken wegens gebrek aan bewijzen, daar de grootse bewijslast vernietigd werd bij het bombardement en de daarop volgende brand. Na de oorlog ontkenden zij alles. Waren zij de echte daders niemand zal het ooit weten en er zal altijd een waas van mysterie zweven boven deze zaak.

Wat het lied betreft; het was Achille Coppenolle uit Roeselaere die een welgekende volkszanger was en reeds vele van deze liedjes schreef die ook dit voor zijn rekening nam.

Zie hier de tekst

De laffelijke sluipmoord te Vlamertinge

1e couplet

Er is nu weer gebeurd een wreede moord ‘t is ongehoord

Te Vlamertinge langs de groote baan

Werd een brave man Overvallen in den nacht

En wreed van ‘t leven gebracht

Refrein

Hij smeekte teeder

‘ k heb niets misdreven

Ach laat mij leven

Wat droef getraan maar niets kon baten

dien woesten dader

sloeg maar door tot hij viel dood neer ten grond

2e couplet

George die was eenen braven vent

Van iedereen gekend

Hij beminde zijn vrouw en kinders teer

Ach wat hartezeer

Hij mocht niet gelukkig zijn

Hier op wereldsplein

Refrein

Ach wat een smart

Treft ieders hart

Al voor die vrouwe wat droef getraan

zoo moeten sterven het leven derven

zonder ooit iemand te hebben misdaan

3e couplet

Zijn brave vrouw die zit nu in geween

Vol smart en leed

Haar brave man die is er nu niet meer

Ach wat hartzeer

‘t is zoo droevig ongehoord

van alzoo te zijn vermoord

Refrein

Wat voor smart en rouwe

Al voor zijn vrouwe Hare man is nu de wereld af

De kinders welleder

Die weenen teeder

Voor hun vader die rust nu in het graf

4e couplet

Gij moordenaar, gij zult niet lang loopen vrij

Voor u moorderij

Een braven man die u nooit heeft misdaan

Alzoo dood te slaan

Gij zult boeten in ‘t gevang

Al voor u leven lang

Refrein

Zulke barbaren moet men niet sparen

Dat moet op aarde niet meer bestaan

Denk aan die vrouwe

En kinders teeder,

Die zijn nu

In droeve smart en geween.

Uit Doos Gazette uit 2005 – nummer 34 – van Guido Vandermarliere

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>