Liedjes van Bach

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     453 Views     Leave your thoughts  

‘t Gaat hier over Sjarel Kardjas van Houtem, die; tot eenigte jaaren voor de laatsen oorlooge nog overol rondging om te spelen op zijn akkordeon.

Sjarel wos entwot ‘n raaren apostel, die nooit geen slag è wrochte, maar olle daagen in de cafees zat. ‘n Was goed te taale, maar je moeste nogol wel tyd hèn om d’r achter t’horkten, want è staamerde by momenten nogol styf.

Ie weunde moedermens olleene in entwot è kleen kotje, langsten è verlooren wegeltje, bachten de kerke. Er wos geen kerremesse in ” ronde waar dat je Sjarel niet zag. In d’een of d’andere cafee, zat’n daar toen te speelen dat ‘t schouwe gaf.

‘Allez, vooruit!’, riep Sjarel als ‘n è valse begoste ofdraaien…’geef julder maar kardjas…’ Vandaar zyn bynaame, want è heete eigentlyk Charles Trotard en è wos ofkomstig van Hondschoote.

Overal waar dat er bruiloft wos, wos ‘t oek Sjarel dat ze vroegen, ie stelde geen hoogen prys, maar è moeste wel onderhouden zyn van eeten en surtout van veele drank. ‘t Wos niet te verwonderen dat ‘n bykans ossan zwaar è laan wos ols ‘n naar huis ging…De trouwers waaren meestol ol in hulderen eersten slaap als Sjarel nog ossan te voete langsten de route doolde met zyn akkordeon van achter op zyn veeloo.

Ie hadde è keer è bruiloft gaan speelen op ‘Den Elzen Tap’, en ‘t wos weere laate in den nacht ols ‘n te Houtem, op de plaatse, arriveerde. ‘n Zette hem olmetnekeer neere, rechtover waar dat de garde weunde op den trottoir en è begoste speelen en zingen dat ‘t lunderde in de straaten. Natuurlyk duurde het niet lange of de garde stoeg daar in tenu.

”n Proces-verbaal voor dronkenschap, nachtstooringen en voor slechte liedjes te zingen!’ zei de garde. Dat laatste was overdreven. Maar Sjarel stoeg op è slecht blaadje by de garde voor è farce van vroeger en nu hadde de garde d’occasie om hem è gepeperd proces aan te doen..

Op dat moment hadde Sjarel hem dat niet styf aan è trokken, maar ols ‘t inkwam dat’n naar ‘t jugement moeste, wos ‘n niet op zyn gemak…surtout den dag zelve, ols ‘n daar die strenge juge achten dien tafel zag zitten, staamerde ‘n ol voordat ‘n begoste klappen.

De juge hadde in de gaaten hoe nerveus dat Sjarel wos en è peinsde in zyn eigen, ‘k mometen die man è beetje vriendelijk aanpakken….

“Zoodus’, zei de juge….’t Schijnt da’je gy zoo goed op è akkordeon kunt speelen?’

‘Hè….heiwè, de me…menschen ze …zeggen dat osan…’ grimmeelde Sjarel.

‘Maar ‘t schijnt oek dat je gy daarby slechte liedjes zingt?’

‘Oh….Oh…da … dat is ol…ollezins nie djuuste wei me ….meneere de …de juge…ik speelen ossan tre …treffelyke liedjes…. en ve……veele da…’k kannen van Bach….

‘Wukke datte?’ schoot de juge uut….je gaat hier toch niet kommen vertellen dat’je op è bruiloft en op joen akkordeon…liedjes speelt van Bach!’

‘Ja…jaamaar me …meneere de juge’, hakkelde Sjarel…’la …laat mien è keer uut….. uitklappen.. ‘k wilde ze …zeggen lie ….liedjes van Bach ….Bachten de kuupe…’

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1985

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>