Lowietje Pulle van Leisele

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     596 Views     Leave your thoughts  

Meester Bombardon van Leisele ’n wos absoluut niet gerust dien dunderdag dat ’n op ’t onverwachts bezoek kreeg van den inspecteur van de schoole, ’n ouden dikken kaneunink, een beetje lodderachtig, maar goed van herte en van inborst. Maar olgelyk, met zulk ’n groote katte voel je joen nog meest op joen gemak ols dat weere buuten is.

’t Wos met ’n kleen herte dat de meester dien eerweerdigen heere zag binnenrollen halfweg d’achternoene. En ’t moeste d’romme doen dat zijn klasse dat jaar ollzins noch de poere noch de raketten hadde uutgevonen. Meester Bombardon hadde hem pertank schrikkelijk geweerd maar ’t en is geen preeken aan waar dat er geen geloove ’n is. En je moet d’r op letten: ’t gaat er oltyd omme doen dat er inspectie is ols er entwaar entwat scheef zit. Met de controle van de belastingen is dat oek alzoo: oltyd juuste op ’t slechte moment.

’t Moet oek nog gezeid zijn dat er in meester Bombardons klasse een deel joengens zaten van voorenaan ’t Fransche, die alzoo maar naar de schoole ’n kwamen ols ’t weere voor nieten anders ’n schikte. Lowietje Pulle wos een van de die. Ie weunde daar op den gemeeneweg in een vernukkeld kleen kotje tusschen een deel hagen en bomen zodat je ’t maar gewaare rochte ols je d’r bykans tegen liep.

Vader Pulle ’n wos nooit geen uutblinker geweest byzonderlijk in hetgeene dat werken aanging. ’t En zit geen beetje poere d’r in, zei z’n wuuf, ie is nog te leeg om patatten te gaan pakken. ’t Hadde bovendien stief gestoven te Pulles een paar maanden van te vooren en vader hadde ’t nog een beetje moeten horen van den anderen helft van zijn bedde dat ’n gods leegaard wos, en dat ’t moeste uut zijn met alsdan reeke te vertuurluten ols ’t niet stoef nodig was.

Horkt, hadde vader Pulle gezeid, je gaat van joenen theater niet meer moeten maken, van nu of ’n gaat er hier nieten meer gekocht zijn sei, ik gaan ’t ollegoare zelve brikkoleren.

Nu, op ’t moment dat den inspecteur ol voren in de klasse stoeg, zag ’n daar van achter op den laatsten bank Lowietje zitten te wikkelen en te wrikkelen dat ’t schouwe gaf. ‘Heila, gie daar vriend’, riep den inspecteur, ‘kunt je gie niet ’n beetje stille zitten?’ ‘k Zijn geheele uut mijn lood gesmeten d’er deure.

‘Je meugt het niet kwalijk oppakken meneere’, zei meester Bombardon stille in den inspecteur zijn oore, ‘maar ’t ventje is ’n beetje stief nerveus vandage..’z hebben van den nacht te Lowietjes ’n nieuw zustertje gebrocht!’

‘Ha…’t is zulke leute’ zei den inspecteur. En ie ging tot tegen Lowietjes bank en vroeg: ‘ja vriend …ze hebben alzoo ’t julders een nieuw zustertje gekocht dè?’ ‘Enne …., hoe gaat ’t namen?’

‘Gekocht?’ riep Lowietje, ‘gekocht?’ ‘We kopen wylder ’t uuzend niemedolle meer …. mijn vader foefelt nu olles zelve.’

Sjors in De Ijzerbode van 1971

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>