Man bijt vrouw dood in Poperinge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     595 Views     Leave your thoughts  

Ongehoord feit in onze stad. Een dronkaard slaat en bijt zijne vrouw. De vrouw sterft tengevolge de bekomene wonden.

Een ongehoord feit is hier in onze stad gebeurd over eenige dagen en slechts deze week aan d’ooren van de politie gekomen.

In de herberg ‘ Au bien-venu’, op het Statieplein. woonde sedert eenigen tijd Edouard Techel, met zijne vrouw, Leonie Vandevoorde, 51 jaar en hunne twee kinderen.

Op Zondag 16 Juni laatst had Techel zich in zijne eigene herberg dronken gedronken. Gewoonlijk was de kerel zeer lastig wanneer hij beschonken was en hij gaf dan zijne vrouw, een braaf mensche, eene duchte rammeling.

Dezen avond dus, toen hij bovenkwam, begon hij ruzie zoeken en zijne vrouw te slaan. Deze vluchtte beneden maar de woestaard liep achterna en trok de ongelukkige met het haar naar boven. Dan viel de beul zijne vrouw aan, sloeg haar onmeedoogend, wierp haar ten gronde, trapte erop over geheel het lichaam en beet haar in aangezicht, borst en knien, tot de arme vrouw in bezwijming nederviel en de beul, zooals een verzadigd dier, zijn lillend slachtoffer ruste liet.

Den dinsdag na die vreeselijke gebeurtenis, gevoelde de vrouw zich onpasselijk en nam eene medecijn om de hevige buikpijn. die zij gevoelde, te stillen. Dit hielp niet en den donderdag 20, moest de arme vrouw zich te bed liggen. Haar toestand verslechte zoodanig, dat zij maandag laatst moest berecht worden.

De vrouw had hare wonden getoond aan een gebuur en verklaard dat zij voortkwamen van slagen en beten; alzoo kwam de gebeurtenis aan de ooren der politie. Dinsdag stelde de heer politiekommissaris een onder zoek in, en woensdag namiddag stapte het parket van Yper alhier vergezeld van twee wetsdoktoors.

De vrouw werd onderzocht en op de ondervragingen van ‘t parket, zegde zij nog dat hare wonden van geen slagen voortkwamen. Techel werd naar het politiebureel geleid om ondervraagd te worden ; gezien den bedenkelijken toestand zijner vrouw, werd de kerel op hare aanvraag nog vrij gelaten.

Vrijdag morgend rond 2 ure is de ongelukkige gestorven, De politie heeft den beul rond 10 ure gaan aanhouden en hem naar het gevang van Yper overgebracht. Men zou zulke redelooze schepselen niet te veel kunnen straffen.

Het lijk der vrouw is naar het gasthuis overgebracht geweest waar het parket van Yper, zaterdag namiddag de lijkschouwing zal komen doen. Het is bedekt met wonden en gansch blauw tengevolge de toegebrachte verwondingen.

Uit de Poperingenaar van 1907 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>