O’j wilt ruwesieren in ‘t leven

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     489 Views     Leave your thoughts  

In de gelag- en vergaderzaal van de herberg Sint Joseph in Haringe hangen in kader spreuken door Djoos Uytendoale zelf gedicht, in schrift gezet en met passende tekeningen opgesmukt.

O’m kleene woar’n leerd’n m’eest drinken en achternoars oek eten.
Doarom meugen’n m’om ouder zyn dat drinken nooit vergeten

Noois go-je van mensch’n hoorn:
Doar is’r e leek kind eboorn
Noois zegg’n ze, o’j trouwt up tyd:
Da’j goed en treffelijk zyt
T’en is mo’o’je dood moe’goan
dan ze jun loat’n bie d’heiligen stoaen!

Ol da ‘je doen moet
doet’t up tyd
en, osjeblieft
mè moate;
die ossan zeere an’t lopen zyn
komm’n toch te loate

Vele smoor’n en vele drinken
He’t’n helft van de mensch’n
in ‘t graf doen zinken.
Mo’ …lik dat ‘n andern helft
toch moe goan…woarom
zou’m nuze pinte loaten stoan!

Etwot roars go’k nu
te berde brieng’n
Ossan go’j meer
oude droenkoars
of oude dokteurs vieng’n

E beeste drinkt
uut groot’n dust
– Ze slobbert –
E mens ku’ meer,
è drinkt gerust ..
tot dat ‘m omme robbelt!

In ‘n ouden tyd
droenken z’olhier
styf kleene choptjes bier.
Dat koste ton è klute ….
loater kreeg j’er drie voor è frang,
‘t Wos nie’vele, en pertang ….
‘t ging’n dr nog droenke buten!

In den treuzeloare
‘wies hoasten’, zei ‘t wuuf,
O’ neur’n vent zei:
‘k goan deure’
Wiens hoasten, O’ ik
meugen mei zyn op zwier,
E’ steekt ‘t aglyk nie
op è kleene half-heure …
en ‘t komt ollsuns op geen pinte bier!

Aan d’Haringenaars:
Haring’n zyn mor haring’n
klawierig en kleene,
doarom zwemm’n ze ‘t hope
en noois een olleene;
‘t Is veel te gevaarlyk,
dat weten ze wel.
O’s wilt ruwesiern
‘t zy in ‘t leven of ‘t spel
doet olles tegoare
ton go’j jun beloven
dat is ‘t! Dan D’Hoeringsnaars
nu begunn’n g’loven!

E vriend is lik è stekkerdroad
Je ku’t dr’an vaste roak’n;
En osse were deure wilt goan
‘t doe zeer om je los te moak’n!

‘T gebed van è visschr:
“Onze heeren,
laat myn ekee zuk è
groot’n vis vangn …
Da’k nie mee è moet
‘n liegen
okke ‘t vorsvertellen…

Hier moe-je nie
te weke kom’n
legg’n!

Gelezen in ‘De Chronycke van Bachten de Kupe’ van 1996

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>